Kayseri Belediyesi

Resim–1. Ulaşım Ana Planı Toplu Taşım için 5. Alternatif Sentez Çalışması

Kayseri Belediyesi

Resim–2. Ulaşım Ana Planı- Ana Yol İsimleri

Bilindiği gibi Kayseri kenti özellikle son yıllarda gösterdiği sanayi ve buna bağlı olarak da nüfus gelişimi ile Anadolu'nun cazibe merkezlerinden birisi olmuştur. Artan nüfusun ve gelişen ekonomik koşulların sonucu olarak, kentin daha rasyonel işleyişini sağlamak üzere kentsel ulaşım sorunlarının çözümü de diğer kentsel fonksiyonlar içinde önemini artırmıştır. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli girişimler yapılmış, 2000-2001 yıllarında "Kayseri Kentiçi ve Yakın Çevresi Ulaşım Etüdü ve Raylı Sistem Avan Projeleri ile Fizibilite Etütleri" hazırlanmış, 2006 yılında "Kayseri Raylı Taşıma Sistemi İnşaatı Yapım İşi" başlatılmış ve 2009 yılı son çeyreğinde I. Etabı tamamlanmış ve işletmeye alınmış bulunmaktadır.

Yeni 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile nüfusu bir milyona kadar olan Büyükşehir belediyelerinin sınırları, Valilik binası merkez kabul edilerek yarıçapı yirmi kilometre olan bir alanı içerecek biçimde genişletilmiş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları da bu çerçevede büyütülmüştür.

Gerek genişleyen sorumluluk alanı içinde kalan nüfusun ulaşım gereksinimlerinin tespit edilerek karşılanması, gerekse yapım aşamasına gelinmiş bulunan Kayseri Raylı Taşıma Sistemi'nin bu alanlar da göz önüne alınarak kentsel ulaşım sistemi içinde bütünleştirilmesi amacıyla bir Ulaşım Ana Planı hazırlanması gündeme gelmiştir. Bu faaliyet, hedef yılı 2025 olarak kabul edilen Kayseri Ulaşım Ana Planı kapsamında hazırlanması öngörülen ve "Mevcut Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi" çalışmalarını içeren bir niteliğe sahiptir.

Kentin gelecekte karşılaşacağı sorunların belirlenmesinde ilk aşama, kuşkusuz mevcut yapının ve işleyişinin anlaşılması, sorun ve darboğazların nedenleri ile birlikte ortaya konulmasıdır. Bu amaçla çalışma mevcut yapıya ilişkin mevcut bilgilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi ile başlatılmıştır. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, resmi, yarı-resmi ve ilgili meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının ellerindeki hazır verilerin toplanması, derlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu çerçevede kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edilerek, kendi ilgi alanlarına ilişkin olarak toplamış oldukları bilgilere erişilmeye çalışılmaktadır. Elde edilen bu veriler; toplu taşım araçların daha sonraki planlanacak etaplarında kullanılacaktır.