Bu Faaliyetler Ukome (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Müdürlüğü marifetiyle yürütülmektedir. Kurul gündemi 3 personel tarafından hazırlanmaktadır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 9. maddesi "Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Kanun ile Büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.” hükmüne istinaden her ayın ikinci çarşambası mutat olarak toplanır.

Toplantının gündemi en az bir hafta önce Kurul üyelerine yazılı olarak bildirilir. Kurulda alınan kararlar yazılarak üyelerin imzasına açılır. İmzalanan kurul kararları talep eden kurum kuruluş veya ilgili şahıslara iletilir. Belediye mücavir alan içerisinde açılacak bulvar cadde sokak alt geçit üst geçit yollara yasağı gerektirecek levhalar ve kavşaklara yapılacak sinyalizasyonlara müspet veya menfi yönde kararlar alır. Şehrimizde toplu taşım yapan bütün servislerin ve toplu taşım araçlarının güzergâhları ve ücret tarifeleri belirlenir.

Belediye mücavir alan dışında bulunan ilçe, belde ve köylerden ayrıca komşu vilayetlerin ilçe, belde ve köylerinden de şehrimize toplu taşım yapan araçlara şehrimizde duraklama için Yer İzin Belgesi verilir.

Kavşak açılma ve kapatılma, cadde ve sokakların tek yön olma ve trafiğe kapatılması, taksi durak yerleri ve minibüs güzergâhları vb. gibi konularda karar alınır. 2005 yılından itibaren UKOME toplantılarının daha verimli olması için gündem maddelerinin özellik durumuna göre kamera ile tespitleri yapılarak, kurul üyelerine görüntülü brifing verilerek değerlendirmelerin daha objektif olması sağlanmaktadır.

İlimizdeki Yol güzergâhında bulunan tesislere geçiş yolu izin belgesi düzenlenir. M-S-T- plakalara Ticari Taşıt Tahsis Belgesi düzenlenir. T- plakalı taşıtların arşivlenmesi yapılır.

Ukome Müdürlüğü, Ukome ile ilgili konuları ayda bir yapılan kurul gündemine taşır ve kurulun sekreteryasını yürütür.