Sivil Savunma Teşkilatının Görevleri

Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını güden ve topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan Sivil Savunma Teşkilat ve Hizmetlerini düzenleyen 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanununda;

 1. Savaş zamanı halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması

 2. Tabii afetlerde can ve mal kurtarma,

 3. Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma,

 4. Yok olmaları ve çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan resmi ve özel müessese ve tesislerin korunması, onarılması ve yenilenmesi,

 5. Savaş zamanında her türlü savunma gayretlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi,

 6. Cephe gerisi moralin kuvvetlendirilmesi, olarak belirlenmiştir.

Bu tedbir ve faaliyetlerin esasları düzenlenmiştir.

Ancak şunu unutmamak gerekir ki nitelik olarak sivil savunma;

 1. Silahsız

 2. Koruyucu

 3. Kurtarıcı

önlem ve faaliyetler bütünüdür.

Daire, Müessese ve Teşekküllerdeki Sivil Savunma Personeli Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Resmi ve özel daire, müessese ve teşekküllere atanmış bulunan Sivil Savunma Uzmanları sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve yürütülmesinden esas sorumlu bulunan daire, müessese ve teşekkül amirlerinin bu konularda yardımcısı, müşaviri, koordinatörü ve düzenleyicisidirler.

Bu maksatla sivil savunma mevzuat, emir ve esaslarına göre bulundukları daire ve müesseselerin;

 1. Sivil savunma planlarını hazırlamak,

 2. Bunlara bağlı veya denetlemelerine tabi daire, müessese ve teşekküllerin sivil savunma planlarını hazırlatmak,

 3. İlgililerle de işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerinin işlenmesini, icabında uygulanmasını takip ve tedvirini sağlamak,

 4. Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek,

 5. Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak,

 6. Sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını; konulanların sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek,

 7. Çalışma raporlarını hazırlamak,

 8. Sivil savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı surette izlemek, incelemek ve bunların gereklerinin bulundukları daire, müessese ve fabrikalarda uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmek,

başlıca görevleridir.

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşların Sivil Savunma Teşkilleri

 1. Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi,

 2. Emniyet ve Kılavuz Servisi,

 3. İtfaiye Servisi,

 4. Kurtarma Servisi,

 5. İlkyardım Servisi,

 6. Sosyal Yardım Servisi,

 7. Teknik Onarım Servisi

Hassas Bölge içerisinde bulunan ve çalıştırdığı personel sayısı 200 ve daha fazla olan kurumlarda yukarıda sayılan yedi servisin kurulması mecburidir.

Hassas Bölge içinde bulunan ve çalıştırdığı personel sayısı yıllık ortalama 200 den az ise;

 • İtfaiye Servisi

 • Kurtarma Servisi

 • İlkyardım Servislerinin kurulması mecburidir.

Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi

Resmi ve Hususi müesseselerde, olağanüstü zamanlardan itibaren Sivil Savunma Teşkilat, faaliyet ve hizmetlerini sevk ve idare etmek üzere bir kontrol merkezi ile bu merkez içinde bir karargah servisi kurulur. Bu merkez taarruz tesirlerine karşı müessesenin en emniyetli bir yerinde veya sığınağında bulunur.Alarm ve irtibat hizmeti de bu servis tarafından yürütülür.

Müessese amiri veya yerine görevlendireceği sivil savunma amiri kontrol merkezinin de amiridir. Kontrol merkezi amirliği müessese amiri tarafından yapıldığı takdirde sivil savunma amiri onun yardımcısı olur. Birkaç üniteden müteşekkil müesseselerin kontrol merkezlerinde, merkez amirinden başka ünitelerin amirleri veya yetkili temsilcileri de bulunurlar.

Karargah servisinin mevcudu ortalama her 200 kişiye 2 kişi düşecek şekilde hesaplanır ve 3 kişiden az olamaz.

Emniyet ve Kılavuz Servisi

Emniyet ve Kılavuz Servisinin başlıca görevleri; tehlike sıralarında müessesenin emniyetini sağlamak, panik ve kargaşalıkları ve moral bozucu hareketleri önlemek, personelin hareketlerini düzenlemek, yol göstermek, NBC maddeleri ile bulaşmış yerleri ve patlamamış bombaları tespit ve tahdit etmek gibi görevlerdir.

Bu servis; bir servis amiri ile gerektiğinde bir yardımcısı ve ortalama 200 Kişiye 4 kişi hesabı ile kurulur.

İtfaiye Servisi

İtfaiye Servisinin başlıca görevleri; yangınları önleyici tedbirlerin kontrolü, çıkacak yangınların söndürülmesi ile kurtarma faaliyetlerine yardım gibi işlerdir.

Bu servis; bir servis amiri ile gerektiğinde bir yardımcısı ve yeteri kadar ekip ve takımdan kurulur. Bir ekip, Ekip başı ile birlikte 8-10 kişiden oluşur. Bir takım, bir takım amiri ile 2-4 ekipten ibarettir.

Kurtarma Servisi

Kurtarma Servisinin başlıca görevleri; yıkıntı altında kalanları kurtarmak ve ilk acil yardımda bulunmak, binalarda vukua gelecek basit bozuklukları onarmak, tehlikeli durumdakilerin desteklenmelerini veya yıkılmalarını sağlamak gibi işlerdir.

Bu servis bir servis amiri ile birlikte gerektiğinde bir yardımcısı ve ortalama her 200 kişiye bir ekip hesabı ile, yeteri kadar ekip ve takımdan kurulur. Bir ekip, ekipbaşı ile birlikte 8 kişiden, bir takım, bir takım amiri ile 3-6 ekipten ibarettir.

İlkyardım Servisi

İlkyardım Servisinin başlıca görevi; taarruzların çeşitli tesirleri ile yaralanan veya hastalananlara ilk sıhhi yardımı yapmaktır. Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplerine teslimi veya cesetlerin gömülmeleri ve bıraktıkları eşyaların tespiti de bu servis tarafından yapılır.

Bu servis; bir servis amiri ile gerektiğinde bir yardımcı ve ortalama her 200 kişiye bir ilk yardım ekibi düşecek şekilde yeteri kadar ekip veya takımdan kurulur. Bir ekip, bir ekip başı ile birlikte 7 kişiden, bir takım, takım amiriyle 3-6 ekipten ibarettir.

Sosyal yardım servisi

Sosyal yardım servisinin başlıca görevleri; tehlike sıralarında personeli durum hakkında aydınlatmak, morallerini kuvvetlendirmek, ihtiyaç halinde geçici yedirme, giydirme, barındırma ve haberleşme işlerini sağlamak, gerekenlere ilk yardımda bulunmak ve ölüler hakkında yapılacak işlemde ilkyardım servisine yardımcı olmak gibi görevleri yaparlar.

Bu servis; bir servis amiri ile gerektiğinde bir yardımcısı ve ortalama her 200 kişiye 4 kişi hesabı ile yeteri kadar personelden kurulur.

Teknik Onarım Servisi

Teknik Onarım Servisinin başlıca görevleri; çeşitli taarruzların tesiri ile müesseselerin makine ve diğer enerji ve imal tesislerine ve kendi bünyesi içindeki elektrik, su, havagazı, kalorifer, telefon gibi teknik tesislerine vukua gelecek, kısa zamanda yapılması kabil basit bozuklukların acil ıslahı ve onarımlarını yapmaktır.

Bu servis bir servis amiri ile birlikte ve gerektiğinde bir yardımcısı ve her 200 kişiye bir ekip başı ile birlikte 4-6 kişiden oluşur. Tesislerin nevi ve genişliği fazla olan müesseselerde 2-4 ekipli takımlar kurulur.

Sivil Savunma Uzmanlığı İş Akış Şemaları