Tapu ve İstimlâk Şube Müdürlüğünün öncelikli görevleri arasında imar planında kamuya ayrılmış alanların Belediye kanunu, Büyükşehir Belediyesi kanunu, Kamulaştırma kanunu, İmar kanunu ve diğer kanunlar ile yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belediye adına kazandırılarak bu alanların amacı doğrultusunda hizmete sunulmasını ve bu taşınmazların kaydının tutulmasını sağlamaktır. Belediyemizce kamulaştırılması gerekli alanların kamulaştırma haritalarının hazırlanması, hazırlatılması, büro ve arazi kontrollerinin yapılması, Tapu ve İstimlâk Şube Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Kayseri Belediyesi

Şehrin muhtelif mahallelerinde, imar planına göre Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında bulunan, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırma işlemleri.

Tapu ve İstimlâk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan diğer işlemler;

Özel kanunlarla belediye adına tahsis edilen taşınmazların tapu devir veya tahsisi işlemlerinin yapılması,

Belediyeye ait tüm taşınmazların değerlendirilmesine ilişkin etüt ve fizibilite çalışmalarının yapılmasının sağlanması işlemleri,

2942/4650 sayılı kanunun amir hükümleri gereğince taşınmazlar ile ilgili takas işlemlerinin yürütülmesi,

Belediye adında kayıtlı müstakil imar parsellerinin 2886 sayılı Kanun çerçevesinde satışının yapılması ile ilgili işlemlerin yapılması,

Artık imar parsellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu 'nun 17. Maddesi gereğince ilgilisine satışının yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

Belediye ile ilgili olan arsa ve arazilerle ilgili mahkemelik konularda Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak takip edilmesi, konu hakkında bilgi, belge ve görüşlerin ilgili mahkemelere ve 1. Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi, mahkemesi biten ve belediye adına tesciline karar verilen taşınmazların tescil işlemlerinin takip edilerek tapularının alınması,

Vatandaş tarafından yapılan sözlü veya yazılı başvuruların değerlendirmesini yaparak en uygun çözüm önerisinde bulunmak.