İMAR VE ŞEHİRCİLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Kayseri'nin Şehirleşme Süreci
1909'da belediye başkanı olan İmamzade Mehmet Bey zamanında, Vali Muammer Bey'in destekleriyle, ilk olarak Sivas Caddesi, Meydan ve İstanbul (Osman Kavuncu) caddeleri genişletilmiştir.

1928'de İstasyon caddesinin açılması için istimlâk işlemlerine başlanmıştır. 1930'lu yıllara kadar, Kayseri kent merkezinin, Osmanlı döneminde oluşan sınırlarında bir değişme olmamıştır. Gabriel'in 1931'de çizdiği planda şehir, kuzeyde Hacıkılıç Camii'nin yanındaki Baruthaneyi biraz geçince bitmektedir.

Kayseri'de planlı ilk imar hareketi 1933 yılında başlatılmıştır. 1932-1936 yılları arasında valilik ve belediye başkanlığı görevlerinde bulunan Nazmi Toker, bu imar hareketini gerçekleştirmiştir. Toker bu amaçla 1933 yılında Kayseri kent planını hazırlatmıştır. 1945 yılına kadar uygulamada kalan bu plan, İmar Mühendisi Burhanettin Çaylak tarafından tasarlanmıştır. Bu plan, yapımı 1933 yılında tamamlanan 1/8.000 ölçekli avan proje ile yapımı 1935 yılında tamamlanan 1/2.000 ölçekli kesin projeden ve bu projelerin raporlarından oluşmaktadır.

Kayseri'nin ilk köklü imar planı 1944'de hazırlanmıştır. Planı, Kayseri'ye davet edilen Alman şehirci Prof. Ösner başkanlığında, Kemal Ahmet Aru hazırlamıştır. Ösner, eski kentin yeni planını hazırlarken cami, medrese, hamam, kümbet ve çarşı gibi yapıları korumuş, üç-beş örnek dışında konut dokusunun tamamen yıkılmasını öngörmüştür.

Emin Molu'nun başkanlığında hazırlanan plan, 1950'de belediye başkanı seçilen Osman Kavuncu tarafından uygulamaya konulmuştur. Kavuncu ise, İç Kale'nin güneyinden Kiçikapı'ya kadar olan bölgeyi kamulaştırıp yıkarak başlamıştır. Buraya ızgara planlı olarak alt katlarda banka, büro, işhanı ve çarşıların; üst katlarda ise konutların bulunduğu, merkezi iş alanları yapılmıştır.

1950 sonrası özel sektör yatırımları ile yeni yerleşmeler ortaya çıkmıştır. Birlik Mensucat (1951) ile Orta Anadolu Mensucat (1955) fabrikaları, kentin batı yönünde gelişmesini teşvik ederek, Aydınlık evler ile Hürriyet Mahallelerinin doğmasına neden olmuşlardır. 1955 yılında Ankara yolu üzerinde açılan Şeker Fabrikası bölgede yeni mahallelerin oluşumunu hızlandırmıştır.

Eski dokunun yıkımı ile yeni cadde ve sokakların açılması, Sahabiye, Fatih, Aydınlıkevler ve Esenyurt gibi kentin batı ve kuzey yönündeki konut alanlarının oluşturulması, içme suyu sorununun çözümü bu döneme ilişkin faaliyetlerdir.

Kayseri'de, küçük sanayicileri ve imalatçıları, sur içinden dışarı çıkarmak ve bir arada toplamak üzere yapılan, kentin batı aksı üzerindeki Eski Sanayi Sitesi (1957) aynı zamanda Türkiye'de kurulan ilk sanayi sitelerinden biri olması bakımından önemlidir.

Kentin batı yönünde özel yâda kamu sektörü tarafından oluşturulan sanayi kuruluşları yeni konut alanlarının oluşumunu teşvik ederken, kentin doğu yönünde gelişim aynı ivme ile olamamıştır. Ancak yine de artan nüfusun gereksinimini karşılamak üzere, kentin doğu yönünde Sivas Caddesi üzerindeki Kavak yazısı mevkisinin planlaması K.Ahmet Aru'ya yaptırılmıştır.

1958'de demiryolunun kuzeyinde kalan, Mevlana, İstasyon, Gazi Osman Paşa Mahalleleri ile Yeni Mahalle planlanmış, bu alanlar Sümer Bez Fabrikası'na yakınlıkları dolayısıyla hızla yapılanmıştır. 1963'de Erkilet Havaalanı'nın yapımı, Erkilet üzerindeki diğer konut alanlarının oluşumu ile kentin kuzey yönünde yeni bir fiziki görünüm oluşmuştur.

1975 yılında Yavuz Taşçı tarafından yapılan nazım imar plan ile yüksek bloklu geniş caddeli kent görünümü oluşmaya başlamıştır. Taşçı planında Kayseri metropoliten alanı hizmetler yoğun şehir merkezi olarak tasarlanmıştır. Konut alanları her biri bir alt merkez etrafında toplanan 20-80 bin nüfuslu mahalleler olarak biçimlendirilmiştir. Bu mahallelerin yoğunlukları merkezden uzaklaştıkça azalan biçimde planlanmıştır.

Kent ve çevresinde ağaçlı alanların yokluğu göz önüne alınarak, güneyde Hacılar, Hisarcık ve Talas sırtlarında yer alan meyve bahçeleri ve bağlar kentin peyzaj alanı olarak düşünülmüştür.Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yere sahip olan Kayseri'de 1985 Yılına kadar köylerde yaşayan nüfus şehirde yaşayan nüfustan daha fazla iken, 1985'ten sonra şehir nüfusu köy nüfusundan daha fazla olmuş ve bu oran, 2000 yılında % 69,1'e ulaşmıştır.

1986 yılında, Berksan tarafından yapılan planda Taşçı planındaki genel ilkeler korunmuştur. Kayseri kent merkezinde çarpı işareti şeklinde kesişen iki eksen üzerinde gelişmektedir. Ana eksen Ankara-Sivas karayolu boyunca doğu batı yönünde, diğer eksen ise Erkilet' ten Talas' a olmak üzere kuzey güney yönündedir.

1980'li yıllar ve sonrası, yüksek yapılaşmanın olduğu, toplu konut organizasyonlarının arttığı, yeni malzeme ve tekniklerin kullanıldığı bir dönemdir. Artık 1960'lı 1970'li yıllarda yapılan yapılar üzerinde dahi değişim baskıları oluşmaya başlamıştır. Merkez faaliyetler olduğu yerde büyümekte ve belli akslar üzerinde gelişmektedir.

1980'li yıllarda, doğu yönünde Sivas caddesinin her iki yanında üst gelir dilimine dönük konut alanları gelişmeye devam etmiştir. Bu dönemde büyük toplu konut projeleri gerçekleştirilir. Kentin batısında Ankara yolu üzerinde kurulan Bel-Sin (1987)   9.500 konutluk bir yeni yerleşimdir.   Kentin batısında Sivas girişinde Kumarlıda 1.640 konutluk Büyükkent Kooperatifi yapılarak tamamlanmıştır. 1995 yılında kurulan Beyazşehir Kooperatifi 9.628 üyeli olup, iki ayrı yerde, Bel-Sin ve Cırkalan 'da yapımı devam etmektedir. Bunu diğer kooperatifler izler; İldem (4.000 konut), Eskişehir gecekondu önleme bölgesi  (20.000 konut), Kocasinan Kent Yapı Kooperatifi (567 konut), Mim-Sin (3.760 konut), Anayurt (6.000 konut), Kay - Koop. (1.200 konut), Atayurt (1.000 konut).

Kentin batısında kurulan organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi siteleri ile kurulması planlanan serbest bölge, kentin gelişimini etkileyecek önemli göstergelerdir. Kentin kuzey-doğu yönündeki Argıncık kasabası 1970–80 arası hızlı nüfus artışı sonucu, konut ve küçük sanayi sitelerinin geliştiği bir bölge olarak kentin yayılma alanı sınırı içinde kalmış ve Kayseri Belediye sınırları içine alınmıştır. Benzer nedenlerle batıda Anbar, doğuda Konaklar, Cırgalan ve Aydınlar köyleri de belediye sınırlarına dâhil edilmişlerdir.

1988 yılında Kocasinan ve Melikgazi ilçe belediyelerinden oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi kurulmuştur. 1989 yılı ve sonrasında yapılan ilave planlarla, kentin doğu aksında yeni konut alanları planlanmış, bazı kamusal kullanım alanları da küçültülerek konut alanları genişletilmiştir.

2000 yılında, brüt yoğunluğun merkezde düşmeye devam ettiği, yakın doğusunda ve batı aksının güneyindeki birkaç semtte, toplu konut alanının bir bölümünde, kuzeyde birkaç semtte, daha yüksek yoğunluklar oluştuğu izlenmektedir.

Kayseri'deki planlama faaliyetleri, 1990'lardan sonra devam etmiş; ana ilkeler korunmak üzere pek çok plan revizyonu ve ilave plan yapılmıştır. Bu dönemde konut alanları planlaması yönünden en dikkat çekici planlamalar; kentin doğu yönünde yeni konut alanlarının oluşturulması, yeni toplu konut uygulamaları, gecekondu önleme bölgesi oluşturulması ve pek çok semti içeren ıslah imar planı çalışmalarıdır.

23 Temmuz 2004 tarihinde 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe giren 5216 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesi sınırları genişlemiş ve Büyükşehir belediyesi Melikgazi ve Kocasinan İlçeleri dışında; Hacılar, Talas, İncesu İlçeleri de Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil olmuştur.  Yine aynı kanun gereği, Başakpınar, Büyükbüründüz, Erciyes, Erkilet, Gesi, Güneşli, Gürpınar, Hisarcık, Kepez, Kıranardı,  Kızılören, Kuruköprü, Mahzemin, Mimarsınan, Süksün, Turan, Zincidere belediyeleri alt kademe belediyesi olarak Büyükşehir sınırlarına dâhil olmuştur. Bu hali ile yaklaşık 32.500 hektar olan Büyükşehir belediye sınırlarının büyüklüğü 213.000 hektara çıkmıştır.

Bu tarihten sonra planı olmayan Kızılören, Gürpınar, Başakpınar, Kuşcu, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar, Güzelköy, Özlüce, Taşhan yerleşimlerine ait planlar hazırlanmıştır.  Planı olan ancak merkez planlarla uyumsuz olan İncesu, Hacılar İlçesi ve Erkilet Mahallesi'nde Revizyon planlar yapılmıştır. Ayrıca Garipçe, Örenşehir ve Süksün Mahallelerinde ilave ve revizyon imar planları hazırlanmıştır.

Hinterlant alanı için 12 Temmuz 2006 tarih ve 26226 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlülüğe giren 5538 sayılı kanunun 26 ve 29 maddeleri gereği, değişik 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 6. maddesi a bendi ile 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının c bendine dayanılarak 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı hazırlanmıştır.

5216 sayılı Büyükşehir Kanununun yürürlüğe girmesi ile ilgili kanunun 7/b ve geçici 1. maddelerine istinaden iki yıl içerisinde “Çevre Düzeni Planına” uygun olarak 1/25.000 ölçekli "Nazım İmar Planlarının yapılması zorunluluğu bulunduğundan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı hazırlanarak 07.11.2007 tarihinde onaylanmıştır.

6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesi ile beraber Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hinterlant Sınırı, on altı ilçe belediyesini kapsayan il sınırı haline gelmiştir. Bu kapsamda Kayseri il bütününü kapsayan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu üst ölçekli kararlar, planlar arası geçişlerde alt ölçekli planlara yol gösterici olacaktır.

İmar Faaliyetleri
Şehrimizin muhtelif bölgelerinde ihtiyaç duyulan, imara uygun yol, park ve buna benzer kamuya ayrılan alanların yapılması amacıyla İmar Kanununun 18. madde uygulaması yoluyla çok yüksek kamulaştırma bedeli ödemeye gerek kalmadan hem gerekli yolların ve yeşil alanların hizmete sunulması, hem de normal yollarla çözümü mümkün olmayan taşınmazların imara açılmasını sağlıyoruz.

Erciyes Kış sporları turizm merkezine ait 1/25.000 ölçekli Çevre düzeni Planı Revizyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın müşterek çalışmaları ile 17.06.2010 – 18.06.2010 tarihinde onanmıştır. 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı doğrultusunda 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 17.06.2010 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiştir. Erciyes Kış sporları alanında turizm tesislerinin yapımı başlamıştır.

Erciyes Master Planının daha sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için, Develi İlçesi, Hacılar İlçesi ve Hisarcık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti maliye hazinesine ait, yaklaşık 26.000.000 m²'lik alanın 38 adet tapusu belediyemize geçmiştir.

Cırgalan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, kumarlı parkı arkasında yaklaşık 751.000 m²'lik alana yapılan Anadolu Harikalar Diyarı projesi tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

Şehrimizin zemin yapısını ve depremsellik durumunu ortaya koymak ve yapılacak revizyon+ilave imar planlarına altlık olmak üzere, Belediyemizin talebi üzerine jeolojik-jeoteknik raporları hazırlanması için, imar faaliyetlerinin başlayacağı alanlarda çalışma yapmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Jeolojik - jeoteknik raporlarının bazı bölgeleri belediyemize teslim edilmiş, diğer bölgelerdeki çalışmalar tamamlanmıştır.

Büyükşehir Belediyemizin sınırları, 30.03.2014 tarihinden itibaren bağlanan 16 ilçeyi kapsamaktadır. Bu ilçelerle ilgili imar faaliyetlerimiz başlatılmıştır.

Planlama Çalışmaları

Çevre Düzeni Planları Yapım Süreçleri
23.07.2004 tarihinde 25531 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesi sınırları genişlemiş ve daha önceden 356 km² olan sınırımız, beş ilçe belediyeleri ile hinterlant sınırımız 2.150 km²'lik bir alana çıkmıştır. Bu kanunla birlikte Çevre Düzeni Planı yapma gerekliliği ortaya çıkmıştır.

4756 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında Kanunu'nun 10-c maddesi gereği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği hinterlant sınırımızı kapsayacak şekilde 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapılması kararı alınmıştır. Kayseri Çevre Düzeni Planı ihalesi belediyemiz tarafından yapılmış, 17.06.2005 tarihinde plan müellifi ile sözleşme imzalanmıştır. Planın yapımına 27.06.2005 tarihinde başlanmıştır. Çevre Düzeni Planına ilişkin olarak öncelikle; elli iki kurum ve kuruluşun görüşü ile birlikte hinterlant sınırlarımız içindeki ilçe ve ilk kademe belediyelerinin kendi bölgeleriyle ilgili düşünce ve yorumları da değerlendirilmiştir. Edinilen veriler söz konusu plana altlık oluşturulması amacıyla plan müellifine iletilmiştir. Toplanan bilgi ve belgeler ışığında hazırlanan öneri plan üstünde, Çevre Orman Bakanlığı yetkilileri ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı toplantı ve seminerler düzenlenerek son şeklini alan plan, 12.05.2006 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclisince görüşülmüş ve Bakanlığın onayı ve askı ilan yapılarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede hazırlanmış olan Çevre Düzeni Planı ile birlikte, hinterlant sınırı içerisinde sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kentsel ve kırsal gelişmeler ile sanayi, tarım, turizm, hizmet, ulaşım gibi sektörel gelişmeler değerlendirilmiştir. Yapılan planlama çalışması sırasında öncelikle Koruma-Kullanma dengesi göz önünde tutularak, sosyo-ekonomik, ekolojik, stratejik kararlar ile arazi kullanım kararları üretilmiş ve buna bağlı olarak şehrimiz için en uygun yer seçim kararları belirlenmiştir.

1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Çevre Düzeni Planı ile birlikte ihale edilmiştir. 17.06.2005 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 27.06.2005 tarihinde işe başlanmış ve Çevre Düzeni Planına uygun olarak hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı 14.07.2006 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclisince görüşülerek, 343 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Şehrimizin yirmi yıl içindeki fonksiyonlarına planlama anlamında karar verme ve uygulama çalışmalarına başlanmıştır.

5216 sayılı yasa ile oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarını içeren 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile bugünkü ve gelecek kuşakların yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla; yaşama, çalışma, dinlenme eylemleriyle tarım, sanayi, hizmetler sektörleri ve bu faaliyetleri içeren mekânın, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşturulması, ayrıca kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde korunması, kullanılması, geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda bu plan kapsamında yerleşme ve yapılaşmanın plan, fen, sanat, sağlık ve çevre şartları göz önünde bulundurularak, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde doğal, tarihi ve kültürel çevrenin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bağlanan yerleşimlerin 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planları yeniden gözden geçirilmekte, bütünleştirme çalışmaları yapılmakta ve eksikliklerin giderilmesine çalışılmaktadır. Modern şehirleşmenin gerektirdiği şekilde insanların huzur ve mutluluk içerisinde yaşayacağı, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir kent oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

06.12.2012 tarihinde 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları genişlemiş ve daha önceden beş ilçeyi kapsayan 2.150 km2 olan sınırımız, on bir ilçe belediyelerinin katılımıyla hinterlant sınırımız yaklaşık 17.193 km2'lik bir alana çıkmıştır. Bu kanunla birlikte il bütününü kapsayan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapma gerekliliği ortaya çıkmış ve belediyemizce çalışmaları başlamıştır.

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kayseri-Sivas-Yozgat bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı 07.09.2012 tarihinde onanarak yürürlülüğe girmiştir.


Kayseri Belediyesi
Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi (Kayseri İl Sınırı) 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Güncel 1/50.000 Ölçekli  Çevre Düzeni Planı ve 1/25 000 Ölçekli Nazım İmar Planının  Hazırlanması Faaliyeti
1/25.000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı birlikte ihale edilmiştir. 17.06.2005 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 27.06.2005 tarihinde işe başlanmış ve 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ve plan hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 14.07.2006 tarih, 343 sayılı kararı ve 13.04.2007 tarih, 197 sayılı kararları ile kabul edilerek 5216 sayılı Kanun’un 7/b Maddesine istinaden 07.11.2007 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiştir. 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012 yılı içerisinde yapmış olduğu 1/100.000 Yozgat-Sivas-Kayseri Bölgesi Çevre Düzeni Planı hükümlerine göre yürürlükten kaldırılmıştır.

5216 sayılı yasa ile oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarını içeren 1/25.000 ölçekli Nazım imar Planı ile bugünkü ve gelecek kuşakların yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla; yaşama, çalışma, dinlenme eylemleriyle tarım, sanayi, hizmet sektörleri ve bu faaliyetleri içeren mekanın, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşturulması, ayrıca kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde korunması, kullanılması, geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda bu plan anlayışı kapsamında yerleşme ve yapılaşmanın plan, fen, sanat, sağlık ve çevre şartları göz önünde bulundurularak, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde doğal, tarihi ve kültürel çevrenin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır.

6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilçe belediyeleri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınmıştır. 31.03.2014 tarihinden itibaren bu alanlardaki imar planlamasına ilişkin işlemler 5216 sayılı yasanın 7/b-c maddelerine göre yürütülmeye başlanmıştır. Ayrıca il bütününe ait 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları ihale edilerek yapım süreci başlatılmıştır. 2016 yılı sonu itibari ile Kayseri İl bütünü 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı bitirilmiş, Mayıs 2017 itibariyle 1/25000 ölçekli nazım imar planı taslağı oluşturulmuştur.

Kayseri Belediyesi
Kayseri İl Bütünü 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi
Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi kapsamında hazırlanan 1/25.000 ölçekli Mastır Planı çerçevesinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli ilave ve revizyon çevre düzeni planı, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından görüşülerek karara bağlanmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planlarına altlık oluşturmak üzere Erciyes dağının hâlihazır haritaları, jeolojik- jeoteknik etüt raporları, çığ etüt raporları ile tekir göleti kıyı kenar çizgisi tespit çalışmaları yapılmıştır.

Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın müşterek çalışmaları ile 17.06.2010 tarih–18.06.2010 tarihinde onanmıştır. 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı doğrultusunda 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları Kültür ve Turizm Bakanlığınca 17.06.2010 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiştir.

Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi kapsamında kalan mera alanları ifraz edilerek hazine adına tescili ve kadastro harici taşlıkların da hazine adına tescil edilerek bu yerlerin belediyemiz adına geçmiş olup, ot bedeli ve irtifa hakkı bedeli ödenmiştir.

Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Planlama çalışmaları çerçevesinde uluslararası bir kayak merkezi oluşturarak dünya, ülkemiz ve şehrimiz insanlarının yararlanabileceği yüksek standartlı bir merkez oluşturmak amacı ile projelendirilen bölgedeki Develi İlçesi sınırlarında iki adet, Hisarcık sınırları içerisinde yirmi yedi adet, Hacılar İlçesi sınırları içerisinde iki adet olmak üzere toplam otuz bir parça 26.145.891.25 m2 taşınmaz Belediyemiz adına tescil edilmiştir.

Erciyes Dağına dört ana kayak girişi bulunmakta olup bunlar; Hacılar Kapı, Hisarcık Kapı, Tekir Kapı ve Develi Kapı'dır.

Tekir Kapıya ilişkin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planları 17.06.2010 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiştir.

Hacılar Kapıya ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/1.000 ölçekli kentsel tasarım projesi 02.10.2013 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiştir.

Hisarcık Kapıya ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/1.000 ölçekli kentsel tasarım projesi 06.08.2013 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiştir.

Develi Kapıya ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/1.000 ölçekli kentsel tasarım projesi 05.06.2012 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiştir.

Kayseri Belediyesi
1/25.000 Ölçekli Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi İlave + Revizyon Çevre Düzeni Planı

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Hazırlanması Faaliyeti
1/5000 ölçekli nazım imar planları yapımı ve onayı belediyemize ait olup, onaylanan planlar bir ay süreyle belediyemizde askı ilan edilmektedir. Bu süre içinde planlara gelen itirazlar dikkatle yeniden değerlendirilerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından karara bağlanmaktadır.

1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlama ve uygulama yetkisi ilgili belediyesine ait olup, karar verme ve onaylama yetkisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Faaliyeti
Kayseri il bütünü sınırları içerisinde yaptırılan Kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahıslar adına yaptırılan İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etütler,  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra  dağıtım için Bir nüsha, Cd şeklinde ve Döküman  şeklinde belediyemize gönderilmektedir. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen dosyalar digital ortamda arşivi tutulur. Bu veriler sayısal ortamda İmar alanları belirlenerek veriler işlenir ve  İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı sunucularında alttık veri oluşturularak yayınlanır ve  analiz edilir. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt raporları  İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca arşivlenmektedir.

İmar Planları Bilgi Sistemi
Çeşitli ölçeklerdeki İmar Planı verilerinin, paydaşların etkin bir şekilde kullanımına olanak sağlama amacına yönelik olarak, araştırma geliştirme faaliyeti yürütülmüştür. Sonuç olarak imar planı verilerinin kısmen veri tabanına eklenmesi işlemi gerçekleştirilmiş olup, güncellenen ve ilave edilen İmar Planı verilerinin otomasyonuna ilişkin çalışmalar devam etmektedir.