İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) İş Programını Belediyenin Stratejik plan ve performans Programına ve bütçesine uygun olarak hazırlamak ve yürütmek,

b) Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğu sınırlar dâhilinde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik çevre projelerinin araştırılmasını ve uygulanmasını sağlamak,

c) Ülkemizde 5627 Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının verimli kullanılması kanunu ile kamu olarak gerçekleştirilmesi zorunlu olan Kamu Binasında Enerji Yöneticisi çalıştırılmasını ve her yıl Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait binaların Enerji Tüketim Bildirim Formlarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilmesini sağlamak.

d) Kamuoyunda çevre bilincinin arttırılması, enerji kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla etkinlikler düzenlemek ve eğitimler vermek,

e) Birimindeki faaliyetlerle ilgili olarak ilgili kurum, kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağmak, gerektiğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek.

f) Sera gazı emisyon envanterinin güncellenmesini sağlamak,

g) Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik uygulamalar yapmak ve projeler geliştirmek, il düzeyinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

h) İklim değişikliği azaltım ve iklim değişikliği uyum planının güncellenmesini sağlamak,

i) İklim değişikliğinin etkilerine karşı kenti dirençli hale getirmeye yönelik projeler geliştirmek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak,

j) Belediye ait binaların enerji etütlerinin yapılması, tüketiminin ve maliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik raporlar üretilmesi, iyileştirici önerilerin hazırlanmasını sağlamak,

k) Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle güneş, biokütle, rüzgâr enerjisinden yararlanılarak mevcutta bulunan kaynaklar ile doğru projeler geliştirmek.
 
l) 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ilgili hükümlerine ilişkin tebliğlere, genelgelere vb. mevzuata göre verilen görevleri yapmak,
 
m) Hava Kalitesi Yönetimine ilişkin ilimizde kurulu hava kalitesi izleme istasyonları marifetiyle hava kalitesinin takibi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile koordineli Temiz Hava Eylem Planını hazırlamak, hava kalitesine yönelik istatistikî çalışmaları yürütmek,
 
n) Sorumluluk alanındaki kalitesiz ve kaçak yakıtın önlemesi kapsamında denetim ve kontrol faaliyetlerini yürütmek, numuneler alıp analiz yaptırmak,
 
o) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında ilimiz Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planlarını hazırlamak,
 
p) Görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik yenilikleri takip ederek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak/yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,
 
q) Görev alanına giren konulara ilişkin uygulamalarda, ortaya çıkan aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yapmak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda ilgili kurumlara ve üst yönetime görüş ve önerilerde bulunmak,
 
r) Daire Başkanlığından havale edilen evrakları ilgili birim ve personele havale etmek, takibini yapmak,
 
s) Birimindeki faaliyetlerle ilgili olarak ilgili kurum, kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek,
 
t) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlamak,
 
u) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlamak,
 
v) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak,
 
w) Birimi ile ilgili faaliyet programlarının periyodik olarak hazırlanarak ilgili birime sunulmasını sağlamak,
 
x) Personel hareketlerini (izin vb.) planlamak ve denetlemek,
 
y) Müdürlüğünün bütçe teklifini hazırlamak, gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak,
 
z) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek,
 
aa) Yukarıda bahsedilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, gerekli yazışmaların ve sekreterya iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 
bb) Müdürlüğe gelen veya gönderilen (gelen-giden) tüm evrakların kaydedilerek ilgili personele gönderilmesini ve giden-gelen evrakların dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 
cc) Şube müdürlük faaliyetlerini ve ilgili mevzuatı takip etmek, birim yöneticiliği görevini yerine getirmek,
 
dd) Müdürlüğün çalışma ve usullerini, mevzuat uygulamalarına bağlı kalarak gözden geçirmek, bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için tedbirler almak,
 
ee) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili Üst Makamın istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak,
 
ff) Üst Makam tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek,
 
gg) Üst Makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, talimatlar almak,
 
hh) Müdürlüğün çalışma esaslarını planlayıp-programlayarak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak, Müdürlük personelinin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve iş bölümü yapmak,
 
ii) Müdürlükte en uygun personel dağılımını gerçekleştirmek, iş akışının aksamadan sürdürülmesini temin etmek,
 
jj) Müdürlüğünde çalışan personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,
 
kk) Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, Görev ve sorumluluk alanında yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile gerekli olan düzeltici faaliyetleri başlatmak, gerekirse bu konuda ilgili personeli uyarmak,
 
ll) Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak, birim Faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurulması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak,
 
mm) Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak, sunulan hizmetler ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama rapor etmek,
 
nn) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sera Gazı Envanteri Raporu
Kayseri İli Temiz Hava Eylem Planı Raporu
Kayseri İli Gürültü Eylem Planı Raporu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı