Günümüzde gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği konfor yanında, bu gelişmenin doğaya ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Çevre kirliliğinin etkilerinin artması ve bu etkilerin doğrudan insan sağlığı üzerinde gösterdiği olumsuz etkiler nedeni ile çevreye verilen önemde artmıştır. Çevre kirliliği ile mücadele için önlemler alınmaya başlanmıştır. Birçok ülkede çevre ve çevre kirliliği gündemin önemli maddeleri içinde yer almaya başlamıştır. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığına bağlı olan Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Şube Müdürlüğümüz;

 

1.      Evsel Nitelikli Katı Atık Depolama Faaliyeti,

2.      Özel Atıklara İlişkin Yapılan Çalışmalar,

  • Tıbbi Atıkların Yönetimi
  • Atık Pil Toplama Faaliyetleri
  • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması ve Bertaraf Edilmesi
  • Atık Yağların Toplanması ve Bertarafı
  • Bitkisel Atık Yağların Toplanması ve Bertarafı

 

3.      Sıfır Atık Projesi, faaliyetleri yürütülmektedir.

 

1. Evsel Nitelikli Katı Atık Depolama Faaliyeti

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesine göre Büyükşehir Belediyesi; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirilmesi, bu amaçla tesislerin kurulması, kurdurulması, işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili sorumlu tutulmuştur. Evsel atıkların toplanması görevi ilçe belediyelerine verilmiştir.
Toplam İnşaat maliyeti 41.449.526,85 TL. olan Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama ve Kompost Tesisi işletmeciliği, Belediye Encümenimizce gerçekleştirilen ihale kapsamında yüklenici firma marifetiyle yürütülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün Düzenli Depolama Onay Belgesi konulu 16.11.2015 tarihli yazısına istinaden 30.11.2015 tarihinde işletmeye alınarak atık kabulüne başlanmıştır.


Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisimiz içerisinde yer alan 5.000 Ton / Yıl kapasiteli Kompost Tesisinde, Park ve bahçe atıklarından Kompost üretimi gerçekleştrilmektedir.Düzenli depolama tesisinin işletmeye alınması ile birlikte kapatılan eski çöp depolama sahasında, 2011 yılından itibaren metan gazından elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir.
Deponi gazından elektrik üretiminin gerçekleştirildiği 5,7 MW kurulu güce sahip kojenerasyon ünitesine ilave 2021 yılında katı atık düzenli depolama tesisi içerisine kurulan enerji üretim tesisi ile kurulu güç 11,7 MW’a çıkartılmıştır. 3. ÖZEL ATIKLARA İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR • TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; hizmet sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren kamu ve özel sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların yönetimine ilişkin sorumluluğumuz, Belediye Encümenimizce gerçekleştirilen ihale çerçevesinde özel firma marifetiyle yürütülmektedir.Tıbbi atık Sterilizasyon tesisimiz Molu Çöp Transfer İstasyonunda kurulmuş olup 01.06.2008 tarihinde Türkiye’de İlk lisanslı tesis olarak işletmeye alınmıştır. Büyükşehir belediyesi hizmet sınırları içerisinde bulunana kamu ve özel sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıklar atık üreticilerinden lisanslı tıbbi atık taşıma araçları ile toplanmakta ve sterilizasyon işlemine tabii tutularak çevre ve insan sağlığına zararsız hale dönüştürmektedir.*ATIK PİL TOPLAMA FAALİYETLERİ Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ( TAP ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi olarak, İlimiz sınırları içerisinde kalan İlçe Belediyelerini de kapsayacak şekilde Atık Pillerin toplanmasına ve uygun şekilde bertaraf edilmesine ilişkin üçlü protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile hizmet sınırlarımız içerisinde oluşan atık piller, okul, cami, eczane ve muhtarlıklar vasıtası ile toplatılmakta ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneğine bertaraf edilmek üzere teslim edilmektedir. Protokol kapsamında; her yıl değişik zamanlarda Başkanlığımız koordinasyonunda, İlçe Belediyeleri, TAP ve Milli Eğitim Müdürlüğü katılımlarıyla ilköğretim okullarında atık pil toplama kampanyası düzenlenmektedir. Kampanya sonunda 50 kg. ve üzeri atık pil toplayan okullarımız ödüllendirilmektedir.  * ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN TOPLANMASI VE BERTARAF EDİLMESİ 25.11.2006 tarh ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sınırları içerisinde oluşan Ömrünü Tamamlamış Lastikler, doğa ve çevreye zarar vermeyecek şekilde, lisanslı taşıma firması ile taşıtılarak, geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderilmektedir. 

* ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI VE BERTARAFI Büyükşehir Belediyesi atölye ve şantiyelerinden kaynaklanan kontamine ve tehlikeli atıklar Yönetmeliklerde belirlenen standartlara uygun geçici atık depolarında depolanmakta ve belli periyotlarda Lisans almış firmalar marifetiyle geri kazanımı ve/veya bertarafı sağlanmaktadır.

 Gerek kamu kurum ve kuruluşlarının araç bakım istasyonları gerekse özel sektörden kaynaklanan atık yağların lisanslı firmalar tarafından ayrı olarak toplanması amacıyla İlimiz genelinde bilgilendirme çalışmaları ile Kent genelinde Atık Motor Yağlarının Bakanlık tarafından lisanslandırılmış firmalar aracılığıyla toplatılmasının sağlanması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.* BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI VE BERTARAFI İl genelinde Başkanlığımız koordinasyonunda İlçe Belediyelerimiz ve Lisanslı toplama firmaları ile birlikte Bitkisel atık yağların toplanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

3.SIFIR ATIK PROJESİ

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesi; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını, amaçlayan atık yönetim hedefidir. Bu kapsamda Belediyemize ait birimlerden çıkabilecek atık çeşitlerine göre kategorize edilerek, kurum içi yönetim planı hazırlanmış, kurum içi atık toplama ekipmanları temin edilmiştir. Atık toplama ekipmanları personelin rahatlıkla ulaşabileceği sıklıkta koridorlara yerleştirilmiştir. Hizmet binalarımız için oluşturulan sıfır atık yönetim sistemleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sıfır atık belgeleri düzenlenmiştir