BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (BÜSAM)
BÜSAM;  Büyükşehir Strateji Araştırma merkezi; gerek Kayseri'nin, gerekse Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ninmevcut durumunu  değerlendirme, muhtemel geleceğini öngörme, kurumsal amaç ve hedefleri belirleme; bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri içeren stratejileri geliştirme ve nihayet yapılan işlerin sonuçlarını izleme yani performansıölçme aşamalarını takip eder. Böylece Kayseri'nin ve Büyükşehir Belediyesi'nin imkan ve kabiliyetlerini isabetle belirleme, kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekildekullanma şehrin ve Belediye'nin gelecek vizyonunu şekillendirme ve yerine getireceği misyonu belirleme noktasında bilimsel verileri olabildiğince saydam ve nesnel yollarla ortaya koymak başlıca görevi arasında yer alır.

BÜSAM aynı zamanda stratejik planlar yapar. Stratejik plan yapmak stratejik düşünmeyi de beraberinde getirir. 
Stratejik düşünme “doğru şeyi mi yapıyoruz?, “doğru yönde mi ilerliyoruz?” sorularını sorma anlamına geldiğinden aynı zamanda amaç ve sonuçları düşünebilmeyi, çevreyi doğru algılamayı ve risklere karşı etkili plan geliştirmeyi de beraberinde getirir.

BÜSAM organizasyon şeması ve ilgi ve çalışma alanı ile Şehir olarak Kayseri'nin ve bu şehrin her türlü imarından sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi'nin en kapsamlı ve en etkin şekilde şehir sorunlarına el atma ve tespit edilen sorunları çözme ve şehre bir açı verme, yön çizme ve şehirler arası yarışta Kayseri'nin geri kalmamasını sağlama bir yana diğer şehirlere örnek olmak gibi misyonunu en iyi şekilde yerine getirecek bir organizasyon olma amacındadır.

BÜSAM olarak Stratejik ilgi alanımız; planlama ve imardan ulaşıma, çevreden kültüre, ekonomiden tanıtıma, afet ve risk yönetiminden kent ve toplum düzenine katkı sağlamaya yönelik hizmetlere, sosyal belediyecilikten sağlığa
kadar toplumsal ve bireysel yaşamda önemli paya sahip çok geniş bir yelpazede pek çok yatırım, hizmet ve faaliyet için 2023 ve 2053 hedeflerini belirlemedir.

BÜSAM  çalışmaları kapsamında bir dünya kenti olma yolunda hızla ilerleyen Kayserimize şimdiye kadar kazandırdığımız cazibe, imaj ve prestiji  daha bir arttıracak ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirecek sonuçlar almak amaçlanmaktadır.

BÜSAM'IN FAALİYET ALANI VE GÖREVLERİ
a) Kayseri'nin Somut olmayan Kültürel Mirası hakkında araştırmalar yapmak.
b) Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum kuruluşları ile diğer paydaşlarının katılacağı Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Tarihi, Ekonomik çalıştaylar yapmak; toplantılar, seminerler, konferanslar, yurt içi ve dışı geziler düzenlemek.
 c) Kayseri'ye ait ve bir biçimde Kayseri'yi ilgilendiren tarihi, tabii, kültürel, sanatsal, sosyal değerleri ve kişileri tanıtmak amaçlı her türlü görsel, işitsel ve yazınsal faaliyette bulunmak. Bu tür faaliyet yapanlara maddi ve manevi destek vermek.
d) Kayseri ile ilgili her türlü verinin toplanması, verilerin analiz edilerek raporlar hazırlanması..
e) Dünya Şehirlerinin iyi uygulamaların takibini sağlayarak gerekli görülen hususlarda kıyaslama, eşleştirme uygulamaları ile hizmet sunum kalitesini artıracak önlemler almak,  stratejiler geliştirmek.
f) Üniversiteler, akademisyenler, konusunda uzman kişi ve kurum ve kuruluşlarla başta Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Tarihi, Ekonomik konular olmak üzere Kayseri'yi ilgilendiren her konu ve alanda saha araştırmaları yapmak ve yaptırmak, anket çalışmaları yamak ve yaptırmak  senaryo analizleri yapmak veya yaptırmak.

Kayseri Belediyesi

MERKEZİN FAALİYETLERİ 

1- SÜRELİ VE SÜRESİZ YAYINLAR YAPMAK
  • Dergi-Kitap- Rapor
2- EĞİTİM
  • Şehir Akademi 
Türkiye'nin en önde gelen fikir, bilim adamları, özellikle de şehir üzerine düşünen, yazan ve konuşan ve sahasında en önde gelen akademisyenlerden oluşan yaklaşık 60 kişiden oluşan ( 30 adedi prof olan) bir öğretim kadrosu ile görüşmeler yapıldı. Mart itibariyle SEMİNERLER, PANALLER VE KONFERANSLAR  öğrencilerle buluşacaklar. Yine Şehir merkezli dersler anlatılacak.
  • Şehir araştırmaları
Suriyeli Göçmenler hakkında bir araştırma için start verdik. Bunlar hakkında her türlü veriyi elde edip bir sorunlar ve çözüm yolları üzerine rapor hazırlayacağız.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DERGİLERİ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi üç ana kategoride üç ayrı dergi çalışması yapmaktadır.

1- ŞEHİR BÜLTENİ YA DA ŞEHİR HABER
Büyükşehir Belediyesi'nin 15 günlük faaliyetlerinin derli toplu olarak yer alacağı ve Kayserililerin yoğun olarak kullandıkları alanlar başta olmak üzere popüler alanlarda dağıtımı yapılacak dergi. Bu dergi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın birimi tarafından hazırlık, basım ve dağıtım süreçleri ikame edilecektir. Basın danışmanı Osman Yalçın sorumludur.

2- ŞEHİR/KÜLTÜR-SANAT DERGİSİ
Kayseri'nin tarihi, tabii, turistik, kültürel mekanları başta olmak üzere Kayseri'de icra edilecek Kültür/Sanat faaliyetlerinin ağırlıklı olarak yer alacağı; şehrimize ait değerlerin gündeme getirilip tanıtılacağı bir dergi. 
Bu dergi ile Büyükşehir Belediyesi hem Kayseri'nin tanıtımına, hem de Belediyenin Kültür Sanata bakışına yönelik bir algı oluşturacaktır.
Derginin çıkarılmasından Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü sorumlu olacak;  Yusuf Yerli Genel Yayın Danışmanı olarak görev alacak.

3- DÜŞÜNEN ŞEHİR DERGİSİ
Büyükşehir Belediyesinin yeni ihdas ettiği Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluğunda çıkacak olan Şehirleşme ve Şehir merkezli akademik, araştırma, estetik, filozofik, sosyolojik bakış açılıları ile meseleleri ele alan prestij dergisi. Bu derginin hedef kitlesi, Türkiye'de Şehir merkezli iş ve okuma yapan özel bir çevre. Bu çevre titizlikle tespit edilip, ortaya çıkan eserin doğrudan muhataplarına ulaşması sağlanacaktır.
Bu derginin Sorumlu müdürülüğünü Yusuf Yerli, Yayın Danışmanlığını Akif Emre, Yayın Yönetmenliğini Dursun Çiçek yapacaktır.

YENİ BİR "OKU"MA ÖNERİSİ: ŞEHİR AKADEMİ
VİZYONU ve MİSYONU: Varlık mevzuunda söyledikleriyle hala kendisinden söz ettiren ve İslami dünya görüşünün oluşumunda  söz sahibi olmuş Davut El Kayseri'nin ve Mekan'ı (nakış nakışgöznuru dökerek, ilmek ilmek emek harcayarak) dokuyan, Osmanlı İslam medeniyetinin en muhallet (ölümsüz) ve muhteşem eserlerini coğrafyamızın dört bir köşesine diken Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü, esinlendiği, etkilendiği bir coğrafyanın çocukları olarak... Varoluş bilincinin gereği, var olabilme kaygısının saiki ile yola düşmek...Ve Küresel Medine'nin inşaasında bir kum tanesi olabilmek...

AMACI
Karşılaştırmalı medeniyet okuması yaparak; Medeniyetlerin üzerlerine bina edildikleri temel ilkeleri ve bu ilkelerin hayata yansıma biçimleri (geçmişte, şimdi ve gelecekte) üzerinde anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik;
- Klasik Akademizmin soğuk ve sıkıcı, 
-Amatörlüğün sıcak ve savruk uslubundan arınmış bir kıvamda;
Meselelerin hem temel konu ve başlıklarını hem de daha alt konu ve başlıklarını diyalojik (müzakereli) bir yöntemle ele almak ve sonuç olarak bilinçlenmek ve bilgilenmek. 
Bunun sonucu olarak hem IŞOTLAŞMA, hem de LİBOŞLAŞMA nın anaforuna kapılmaktan zihnimizi ve neslimizi korumak.

KONULAR VE KAPSAMI
- VARLIK (ontoloji)- BİLGİ (epistemoloji)- DEĞER (aksiyoloji); 
- ZAMAN- MEKAN- SİYASET gibi bir medeniyeti var eden; diğer medeniyetler, dinler, ideolojiler, dünya görüşleri, sistemler ile o medeniyet arasındaki farklılıkları, benzerlik ya da benzemezlikleri ortaya koyan konuları; araştırarak, üzerinde düşünerek, hakkında tartışarak, anlama ve anlamlandırma pratikleri yapmak.

ŞEHİR AKADEMİ
Şehir merkezli okumaların yapılacağı bir kurum. Şehri önemseyen; şehri anlamaya, anlamlandırmaya, anlatmaya; şehir konusunda bilgi ve bilinç kazandırmaya yönelik çabaların ortaya konulacağı bir merkez.

Şehir Akademi, şehir üzerine, şehir felsefesi, şehir tarihi, şehir yönetimi, şehir estetiği, şehir kültürü ve ahlakı, şehir mimarisi, şehrin hafızası ve geleceği üzerine düşünce ve araştırma eksenli faaliyetleri amaçlayan bir oluşumdur.

Şehri insanın idrak dünyasının mekana yansıması olarak ele aldığımızda Şehir'den önce İdrak'imizin inşa edilmesi meselesiyle karşılaşıyoruz. İdrak dünyamız da temelde üç ana konudaki tercihlerimiz sonucu inşa ediliyor: Varlık-Bilgi ve Değer. Bu konulardaki temel tercihlerimize göre dünya görüşlerimizi oluşturuyoruz. Zaman algımız, Mekan duygumuz ve Siyaset tarzımız bu tercihlerimizin birer yansıması olarak kıvam buluyor. Bu kıvamın bir tezahürü olarak Şehir ortaya çıkıyor.

Şehir Akademi bu temel yaklaşımdan hareketle VARLIK- BİLGİ- DEĞER; ZAMAN-MEKAN VE SİYASET üst başlıkları altında bir dizi okuma yapacak. Her bir başlık kendi alt başlıkları altında detaylandırılacak. Ders Konuları sahasının en yetkin hocaları marifetiyleseminer, panel ve konferans yöntemiyle öğrencilere anlatılacak.

ŞEHİR AKADEMİ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca oluşturulan BUSAM (Büyükşehir Stratejik Araştırmalar Merkezi) bünyesinde faaliyet gösterecek.