Park Bahçeler İdari İşler Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları:

• Daire Başkanlığına gelen her türlü evrakın, kayıt altına alınmasını sağlayarak amirinin havalesine sunar, gizlilik kuralları çerçevesinde ivedi ve gizli evrakın zimmet karşılığı ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara teslimini yapar.

• Faaliyet alanı ile ilgili olarak; dış kurumlardan, belediye birimlerinden, personelinden ve vatandaşlardan gelen her türlü yazı, dilekçe ve taleplere mevzuat ve üst amirlerinin direktifleri doğrultusunda cevap verir ve idare aleyhine açılan davalarda veya soruşturmalarda bilgi, belge ve kapsamlı görüş yazılarını hazırlar.

• Kurum dışına gidecek yazıları imzaya sunar ve yazıların gönderilmesiyle ilgili diğer işlemleri yürütür.

• Önemli ve günlü yazıları, izleyerek ilgili birimlere en kısa sürede ulaştırılmasını sağlar.

• Yasa, tüzük, karar, yönetmelik, genelge ve yönergelerle bunlardaki değişikliklerin ve duyuruların ilgili birimlere iletilmesini sağlar.

• İşçilerle ilgili puantaj düzenlemelerini, izin ve rapor tanzimini, işçi ve taşeron personeli ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını ve istatistikî bilgilerle ilgili işlemlerini yürütür.

• Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılan her türlü araç ve iş makineleri ile kullanılan yardımcı ekipman (ilaçlama aracı, pompa, çim-çit biçme makineleri vb.) işletme, arıza bakımı, yedek parça teminini sağlar.

• Dairenin işleyişi ile ilgili programa göre; günlük iş programı dâhilinde, Daire Başkanlığına bağlı diğer birimlerin araç ve iş makineleri ile ilgili taleplerini karşılar.

• Tahakkuk evraklarını, mevzuatta yer alan hüküm ve sürelere göre düzenler.

• Daire Başkanlığı için gerekli olan her türlü araç, gereç, kırtasiye, kıyafet, iş güvenliği malzemelerinin yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde satın alınarak temin edilmesi ve ilgili birimlerle koordineli çalışarak; temin edildikten sonra kullanıma uygun olarak dağıtımını sağlar. 

• İlgili kanunlar çerçevesinde Daire Başkanlığı’na ait ambar ve demirbaş işlerini yürütür. Daire Başkanlığının ilgili yönetmelikler çerçevesinde ayniyat işlemlerini yapar, demirbaş malzemelerinin kayıt ve ayniyat saymanlığı görevlerini yürütür, Ekonomik ömrünü dolduran malzemeler için, gerekli işlemleri yapar.

 • Elektronik ortamda saklanması gereken demirbaş malzemelerin kayıtlarını düzenler ve saklar.

 • Mevzuata uygun olarak ambar ve demirbaş kayıtlarını günceller, değişen kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yeniden kayıt altına alır. 

• İdarenin mal ve hizmet satın alımı işlerine ait her türlü ihale dosyalarını, ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlar ve ilgili birime göndererek sonuçlanmasına müteakip gerekli işlemleri yapar. 

• Mesleki alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yurt içi - yurt dışı üniversitelerle ve meslek örgütleriyle diyalog kurar, haberleşme ağı kurar, teknoloji ve bilgi alışverişinde bulunur.

• İhale mevzuatı hakkındaki, mevzuat değişikliklerini ve duyuruları diğer şube müdürlüklerine bildirir.

• Belediyenin amaç ve hedefleri doğrultusunda plan ve program geliştirir ve buna uygun bütçesini hazırlar. Hazırlanan plan, program ve bütçenin ilgili daire Başkanlığına gönderilmesini sağlar. Daire Başkanlığının hizmet alanı içerisine giren faaliyetlerin stratejik planını, İç Kontrol Eylem Planı’nı (İKEP), yıllık hedeflerini, yatırım programlarını hazırlar ve Başkanlığın onayına sunar.

• Bütçe ödenekleri ile fiili harcamalar arasındaki dengeyi kontrol ederek, sapmaları ve nedenlerini inceler.

• Harcamaların ödenek türüne uygun olarak yapılmasını denetler, düzenli aralıklarla, mali raporlar hazırlayarak kullanılan bütçenin analizini yapar, bu çalışmalar doğrultusunda bir sonraki yılın bütçe çalışmaları için gerçekçi veriler hazırlanmasını sağlar.

• Muhasebe işlemlerinin yürürlükteki yönetmelik, bütçe ve yönergeler uyarınca düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla faaliyetlerini planlar, koordine ederek düzenler.