1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 65. maddesi ile, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41. maddelerine istinaden, Belediyemiz 2006 Mali yılına ait Bütçe kesin hesabı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.
  2. Talas Belediyesi Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu olarak planlı alanın batı kısmın ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönündeki alınan meclis kararına, Mehmet Emin KARAHASONĞLU tarafından, plan değişikliğine yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 10.05.2007 tarih, 35 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  4. Kocasinan İlçesi Sümer Mahallesinde 286–302, 355–358 pafta 1591 ada 1878, 1892, 1974 ve 1975 parsellerin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  5. Belediyemizin 13.04.2007 tarih ve 713–716 sayılı yazısı ile Erciyes Dağı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları incelemek ve onamak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına sunmuş ve söz konusu planlar Bakanlıkça 09.05.2007 tarihinde onanmış ve Bakanlığın 10.05.2007 tarih ve 81160 sayılı yazısı ekinde gönderilmiştir. “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin yönetmeliğin” 15. maddesi uyarınca belediyemiz sınırları içinde kalan alanlar için görüş bildirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.