1. Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 3 pafta, 1016’nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi K34-B24-A3 pafta, 6562 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Belediyemiz Meclisinin 18.11.2011 tarih ve 781 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Belsin Bölgesinde yapılan 1/5000 Nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde S.S Kayseri Hafriyatçılar ve İş makinecileri Toplu iş yeri Yapı Kooperatifi tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Kayseri’deki yapılaşmalarda peyzaj mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Belediyemiz Meclisinin 14.11.2011 tarih ve 720 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi (Fuar alanı ve civarında) yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Mustafa BEĞENDİK tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünün, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami mevkiinde belirtilen taşınmazların Üniversite alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisindeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen Melikgazi ve Hacılar İlçesi Lifos dağı üzerindeki Lifos kalesinin bulunduğu alanda üst ölçek plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğünün belirledikleri güney çevre yolu güzergâhının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Engelsiz Yaşam Merkezine ait avan vaziyet planının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih ve 196 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilan reklam ve tabela yönetmeliği kriterlerini sağlamak şartıyla meydan, bulvar, cadde ve sokaklarda cephesi bulunan yapılar üzerindeki reklamlarda her türlü ilan ve reklam vergisinin ilgili ilçe belediyelerince; meydan, bulvar, cadde ve sokaklarda bulunan açık hava reklamlarının ise her türlü ilan ve reklam vergisi ile asma, tahsis ve bakım ücretlerinin Büyükşehir Belediyesince alınması, Yine meydan bulvar, cadde ve sokaklardan 2464 Sayılı Kanun gereğince alınacak harcamalara katılım payının tamamının ilgili ilçe belediyelerince, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin tamamının Büyükşehir Belediyesince alınması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Ekli listede adı soyadı kariyer unvanları yazılı 39 adet personel, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacağından adı geçenlere 2012 mali yılında ödenmek üzere hizalarında gösterilen ücret ve ek ödeme oranlarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.