1. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Büyükbürüngüz Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 6 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 2. Gesi Belediyesi, Gesi 30-43 pafta, 158 ada, 5 ve 6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 3. Mimarsinan Belediyesi, mülkiyeti belediyelerine ait, 32 pafta, 154 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 4. Belediyemiz meclisinin, 20.08.2003 tarih, 105 sayılı kararı ile Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 3209 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında ilköğretim alanı olarak planlı alana M ticaret lejant işareti konulmuştur. Kayseri İdare Mahkemesince, plan tadilatı iptal edilmiş olduğundan, nazım imar plan paftasındaki M ticaret işaretli İlköğretim alanı olarak planlı yerden, M ticaret lejant işaretinin kaldırılması yönündeki nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 5. 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait, Eskişehir mevkiinde bulunan ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlı 263 pafta, 1834 ada, 3 parsel numaralı, 2679,77 m2 yüzölçümlü arsa ile mülkiyeti Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Araştırma Yaşatma ve Dayanışma Derneği adına kayıtlı olan Tontar mevki, 111 pafta, 860 ada, 567 parsel, 375 m2, 111 pafta, 860 ada, 568 parsel, 375 m2, 111 pafta, 860 ada, 569 parsel, 375 m2, 111 pafta, 860 ada, 570 parsel 350 m2 yüzölçümlü arsalardan denk geldiği oranda takas talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 6. Emniyet ve Devlet Hastanesinin talepleri doğrultusunda ilimizde yer alan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları ile diğer acil durumlarda kullanılmak üzere Mimarsinan parkı içerisinde helikopter pisti alanı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 7. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih, 11 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 8. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 30, 35, 37 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 9. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 52, 53, 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 10. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kızılören Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 11. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 12. Melikgazi Belediyesi, Erenköy mahallesi, 139 pafta, 441 ada, 73 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28 M nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 13. Gesi Belediyesi, Mülkiyeti Mehmet KARATAŞ adına kayıtlı bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35a-23a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 14. Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesinde, Kaldırım Caddesine cephe alan parseller üzerinde 1/5000 ölçekli 30L ve 30M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 15. Kocasinan Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğünün proje çalışmalarını yürüttüğü Kayseri Kuzey çevre yolu ayrımı ile Mimarsinan kavşağı bağlantısı arasında 1/5000 ölçekli 31N ve 32N nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 16. Belediyemiz Meclisinin 12.03.2007 tarih ve 113 sayılı kararı ile Hacılar Belediyesince talep edilen, sokak ve çıkmaz isimlerinin hangi Mahalleye verileceği hususunda yeniden hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.

 17. Belediyemiz Meclisinin 12.03.2007 tarih ve 111 sayılı kararı ile Melikgazi İlçesi Eğribucak Mahallesine verilen cadde, sokak ve çıkmaz sokak isimlerinin hangi Mahalleye verileceği hususunda yeniden hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.

 18. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 65. maddesi ile, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41. maddelerine istinaden, Belediyemiz 2006 Mali yılına ait Bütçe kesin hesabının görüşülmesi.

 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hüseyin TAŞKARACA’nın 23.04.2007-28.04.2007 tarihleri arasında Encümenimizin 11.04.2007 tarih ve 17-273 sayılı kararı ile İngiltere’ye Kentleşme, İmar ve Şehircilik konularında incelemeler yapmak üzere görevlendirilmiş olup, gezi hakkında meclis’in bilgilendirilmesi.

 20. 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince, Kayseri İmam-Hatip ve İlahiyat Tedrisatı Yardım Derneğinin 18.04.2007 tarih, 2007-07 sayılı yazıları ile mülkiyeti Belediyemize ait, Keykubat mahallesi, 389-414 pafta, 6769 ada, 1 parsel ile mülkiyeti derneklerine ait Köşkdağı mevki, 106 pafta, 1370 ada, 50 ve 90 parsellerin takas edilmesi talebinin görüşülmesi.

 21. Belediyemiz stratejik planında ve çalışma programında belediyemiz sınırları içerisinde yer alan muhtelif bölgelerde yaklaşık 9000 hektarlık kısımda ilave ve revizyon imar planı yapılması ön görülmüştür. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı genelgesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde imar planı yapılması düşünülen bu alanların öncelikle jeolojik-jeoteknik çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Jeolojik-jeoteknik çalışmaların yapılması için İller Bankası Genel Müdürlüğüne 12.12.2006 tarihinde başvurulmuştur. İlgili idare 20.04.2007 tarih, 18818 sayılı yazılarıyla konuyla ilgili meclisimizce yetki verilmesi ve taahhütnamenin onaylanması talebinin görüşülmesi,

 22. Talas Belediyesi, Mülkiyeti belediyeye ait, Kiçiköy mahallesi, 83 pafta, 313 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/5000 ölçekli K35-d-06-b nazım imar plan tadilatı talebi.

 23. Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-01-c ve K35-d-06-b nazım imar plan tadilat talebi.

 24. Yapımı Büyükşehir Belediyemizce tamamlanan, Erkilet Beldesinde bulunan Erkilet Meydan Parkı, Mimarsinan Beldesinde bulunan Derinöz Parkı ve Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı Mesire alanının işletme ve bakımlarının ilgili Belde ve İlçe Belediyelerine devrinin yapılması talebinin görüşülmesi.

 25. Fransız kalkınma Bankası (AFD) tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teklif edilen Eurobor-0,20 faiz oranlı 4+8 yıl vadeli uygun dış kredinin, bir kısım Belediyemiz projelerinde kullanılmak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68/a maddesi hükmüne ve aynı maddenin “d” bendindeki hükmüne uygun olarak borçlanılmasına ve aynı kanunun 18/d hükmü uyarınca meclisimizce karar verilmesi ve yapılacak sözleşmeyi (anlaşma yada protokolü) imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesinin görüşülmesi.

 26. Belediyemize ait, Kıranardı Şelalesi ve Sosyal Tesisleri, Meydanda bulunan 3 adet büfe ve Belediyemiz Meclisinin 08.01.2007 tarih ve 35 sayılı kararı ile Kayseri Ekmekçilik San.Tic.A.Ş. adına tahsisli, Belediyemiz hizmet binası yanında bulunan çay bahçesinin tahsis işleminin iptal edilerek, bahsi geçen yerlerin işletmeciliğinin 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 S.D.İ.K’nun 64. maddesi gereğince, 10 yıllığına kiraya verilmesi için, Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

 27. Mülkiyeti Belediyemize ait Gevher Nesibe Mahallesinde bulunan Kurşunlu Otopark İşletmeciliğinin yapılabilmesi için, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26.maddesine istinaden, yaklaşık %75 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri İmar İnşaat Tic.A.Ş.’ye 3 yıllığına tahsis yapılması ve tahsis bedelinin belirlenmesi talebi.

 28. Talas Belediyesi Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu olarak planlı alanın batı kısmın ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönündeki talebi, Büyükşehir Belediye meclisinin, 12.03.2007 tarih ve 108 sayılı kararı ile kabul edilip, askı ilan edilmiştir. Askı ilan süresi içerisinde, Mehmet Emin KARAHASONĞLU tarafından, yapılan plan değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi.

14.05.2007 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM :

 1. (29) 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesine göre, Erkilet Belediyesinin, 2007 Yılı Ek Bütçe taleplerinin görüşülmesi.
 2. (30) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine istinaden, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 68 sayılı kararını incelenmesi talebi.
 3. (31) Melikgazi Belediyesi, Tontar Mevkii, 572 ada, 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28 M nazım imar plan tadilatı.
 4. (32) Melikgazi Belediyesi, Köşkdağı Mevkiinde mülkiyeti şahıs, Maliye Hazinesi ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ait, 106 pafta, 1370 ada, 12, 13, 24, 106, 120 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28 N nazım imar plan tadilatı talebi.
 5. (33) Gesi Belediyesi, mülkiyeti S.S. İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait alanda revizyon nazım imar planı talebi.
 6. (34) Belediyemiz Meclisi, Gesi Belediyesi, Bağpınar mahallesi, 1,4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alandaki patlayıcı madde deposu alanı planlanması talebi hususunda 09.04.2007 tarih, 152 sayılı kararı ile konunun ilgili kurumun uygun görüşünün alınması halinde yeniden değerlendirilmesi yönünde karar almıştır. Talebe ilişkin İl Tarım Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görüşleri mülkiyet sahibi tarafından alındığından, talebin yeniden görüşülmesi.
 7. (35) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı kararını incelenmesi talebi.
 8. (36) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 59 sayılı kararını incelenmesi talebi.
 9. (37) Belediyemizin 13.04.2007 tarih ve 713-716 sayılı yazısı ile Erciyes Dağı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları incelemek ve onamak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına sunmuştur. Söz konusu planlar Bakanlıkça 09.05.2007 tarihinde onanmış ve Bakanlığın 10.05.2007 tarih ve 81160 sayılı yazısı ekinde gönderilmiştir. “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin yönetmeliğin” 15. maddesi uyarınca belediyemiz sınırları içinde kalan alanlar için görüş bildirilmesi talebi.
 10. (38) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 01.05.2007 tarih, 64, 65, 66 sayılı, 04.05.2007 tarih ve 72 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.
 11. (39) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih, 79, 80, 81, 83 ve 85 sayılı kararlarını incelenmesi talebi.
 12. (40) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Gesi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 17 sayılı kararını incelenmesi talebi.
 13. (41) Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 1 pafta, 217, 219 ve 226 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilatı talebi.
 14. (42) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erkilet Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih, 44 sayılı kararını incelenmesi talebi.
 15. (43) Turan Belediyesi, 08.03.2007 tarih, 89 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi.
 16. (44) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 10.05.2007 tarih, 35 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.
 17. (45) Kocasinan İlçesi Sümer Mahallesinde 286-302-355-358 pafta 1591 ada 1878, 1892, 1974 ve 1975 parsellerin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi
 18. (46) 5393 Sayılı kanunun 18. maddesinin e fıkrası ve 2886 Sayılı kanunun 64.maddesi gereği 3 yıldan fazla kiralamalar Belediyemiz Meclisinin iznine tabi bulunduğundan, Gesi parkı içerisinde bulunan sosyal tesis işletmeciliğin 10 yıllığına kiraya verilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi.