1. Belediyemiz Meclis Üyeliğinden istifa eden Hüdai BARUT’tan boşalan Büyükşehir Belediye Meclisi II. Başkan Vekilliği, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri için 5393 Sayılı Kanunun 19 ve 24. maddeleri gereğince, seçim yapılması talebinin görüşülmesi.
 2. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, 138 ada 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 3 pafta, 1016’nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1 /5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Kayseri’deki yapılaşmalarda peyzaj mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi 384 ada 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisindeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen sit alanlarının üst ölçekli planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Jeofizik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciliğinin, 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 19.08.2008 tarih ve 26972 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" nin 57. maddesinde uygulanması gerekli jeofizik etütlerde herhangi bir kat sınırlanmasının söz konusu olmadığı belirtilmiş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 57. maddesinin ilgili paragrafında yer alan jeofizik etüdlerin 9 kat ve üzeri yapılara yapılmasına ait maddenin değiştirilerek kat sınırlaması ve ayrımı gözetmeksizin her zemin etüdü projesine uygulanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Kocasinan Belediyesine ait, Yıldızevler Mahallesi 338-405-1 pafta, 5031 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi K34-B24-A3 pafta, 6562 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğüne ait, Çandır Mahallesi, 287 pafta, 4392 ada, 1 ve 4 parseller ile 4393 ada 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. İncesu Belediyesinin, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan, Sultansazı Mahallesi, 279 ada 75 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğünün belirledikleri güney çevre yolu güzergâhının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 260 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih ve 309 sayılı kararının incelenme talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih ve 196 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 20. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih, 7, 9 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 21. Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan ve Yetkili memur Sendikası Bem-Bir-Sen üyeleri ile (Kaski dahil) T.C Anayasasının 5892 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik 53. fıkrasına istinaden iki yıl süreli Toplu iş sözleşmesinin (Sosyal Denge Sözleşmesinin) yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya yetki vereceği bir kişiye yetki verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 22. Mülkiyeti Maliye hazinesine ait muhtelif yerlerdeki parsellerin Belediyemize devri karşılığı, İstinaf Mahkemeleri ile İdare ve Bölge İdare Mahkemesi Binalarının Belediyemizce yapılması hususunda hazırlanacak ön ve kati protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 23. 237 Sayılı taşıt Kanunun 10. maddesi gereğince, Zabıta Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet minibüs ile bir adet kapalı kasa kamyonet alınması talebinin görüşülmesi.
 24. Mülkiyeti Belediyemize ait Hal Kompleksinin KAYSEM AŞ. ile olan sözleşmesini, şirketinde talebi ile Belediyemiz Encümeni 01.01.2012 tarihi itibariyle karşılıklı fesih edilmesi nedeni ile, 5957 Sayılı Hal Kanunun 12. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, Hal kompleksinde faaliyet gösteren dükkan sahiplerinin her birinden alınacak teminat miktarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 25. HER Enerji ve Çevre Teknolojileri San. Tic. A.Ş’nin, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09/01/2012 tarih ve 25 sayılı kararı ile 2012 yılı içerisinde uygulanmak üzere belirlenen Katı Atık Depolama Ücretinin düşük olması nedeni ile bu ücretin yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

 

13.02.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 

 

 1. (26) Melikgazi İlçesi, Tavukçu Mahallesi, Kentsel Sit alanı içerisinde oluşturulması planlanan Kayseri Mahallesi kapsamında, 265 ada da bulunan ve restorasyonları Belediyemizce gerçekleştirilen 7 adet konak ile, 266 ada üzerinde yapılması planlanan kentsel tasarım binalarının (otel, restoran, bakkal, kıraathane, berber vs) 49 yıla kadar yap-işlet-devret veya uygun diğer yöntemlerin herhangi biriyle ihale edilmesi hususunda Encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 2. (27) Kayseri iç kale içerisinde Belediyemizce yaptırılacak Kültür Sanat Merkezinin bodrum ve asma katının Kültür Bakanlığınca Kayseri Müzesi olarak kullanılması için hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (28) ORAN Kalkınma ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan “ Kayseri Büyükşehir Belediyesinin proje sahibi olduğu TR72-11-KOA-01/46 Yapay Tırmanma projesi kapsamında inşa edilecek altyapının sahipliği/intifa hakkı, projenin tamamlanmasının ardından 3 yıl (asgari 3 yıl) süre ile kurumumuza ait olacağı” ile ilgili talebin görüşülmesi.
 4. (29) 2560 Sayılı Kanunun 6. maddesinin 1 bendi gereğince, KASKİ Memurlara Ödenecek İkramiye Yönetmeliğinin iptali talebinin görüşülmesi.
 5. (30) 2560 Sayılı Kanunun 6. maddesinin 1 bendi gereğince, KASKİ Sicil Amirleri Yönetmeliğinin iptali talebinin görüşülmesi.
 6. (31) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilan reklam ve tabela yönetmeliği kriterlerini sağlamak şartıyla meydan, bulvar, cadde ve sokaklarda cephesi bulunan yapılar üzerindeki reklamlarda her türlü ilan ve reklam vergisinin ilgili ilçe belediyelerince; meydan, bulvar, cadde ve sokaklarda bulunan açık hava reklamlarının ise her türlü ilan ve reklam vergisi ile asma, tahsis ve bakım ücretlerinin Büyükşehir Belediyesince alınması, Yine meydan bulvar, cadde ve sokaklardan 2464 sayılı Kanun gereğince alınacak harcamalara katılım payının tamamının ilgili ilçe belediyelerince, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin tamamının Büyükşehir Belediyesince alınması talebinin görüşülmesi.
 7. (32) Melikgazi İlçesi, Küçükali Mahallesinde bulunan Kayseri şehir Mezarlığı ve civarı imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak planlı bulunduğundan, mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alandan ayrılarak imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 8. (33) Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu mahallesi 1792 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 9. (34) Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisindeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilenMelikgazi ve Hacılar İlçesi Lifos dağı üzerindeki Lifos kalesinin bulunduğu alanda üst ölçek plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 10. (35) Talas Belediyesinin, Başakpınar- Yıldız Mahallesindeki, 3 pafta, 898, 899 ve 3331 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 11. (36) Engelsiz Yaşam Merkezine ait avan vaziyet planının imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 12. (37) Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesindeki 9 pafta, 1342 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 13. (38) Hacılar Belediyesinin, Beğendik-Sakar mevkiinde 1707 ve 1708 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 14. (39) Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünün, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami mevkiinde belirtilen taşınmazların Üniversite alanı olarak planlanmasını talebinin görüşülmesi.
 15. (40) Belediyemiz Meclisinin 14.11.2011 tarih ve 720 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi (Fuar alanı ve civarında) yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Mustafa BEĞENDİK tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
 16. (41) Belediyemiz Meclisinin 18.11.2011 tarih ve 781 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Belsin Bölgesinde yapılan 1/5000 Nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde S.S Kayseri Hafriyatçılar ve İş makinecileri Toplu iş yeri Yapı Kooperatifi tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
 17. (42) İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi ve civarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.
 18. (43) Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin, mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 5259 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 19. (44) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 20. (45) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 21. (46) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih, 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 22. (47) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 23. (48) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.02.2012 tarih, 34, 35, 37, 38, 39, 42 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 24. (49) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 25. (50) Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen 1 sayılı Cetvel (Memur Kadro İhdası) ilişikte sunulmuş olup onay talebinin görüşülmesi.
 26. (51) 5216 Belediye Kanununun 21. Maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına uygun olarak tanzim edilen teşkilat şeması ilişikte sunulmuş olup onay talebinin görüşülmesi.
 27. (52) Ekli listede adı soyadı kariyer unvanları yazılı 39 adet personel,5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacağından adı geçenlere 2012 mali yılına ödenmek üzere hizalarında gösterilen ücret ve ek ödeme oranlarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 28. (53) Belediyemizin çeşitli birimlerinde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve sözleşme süreleri 31.12.2011 tarihinde sona eren ekli listede adı soyadı ünvanları yazılı 97 personel 2012 mali yılında çalışmalarına devam edeceklerinden,5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 375 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin Ek 9. maddesi uyarınca kadro karşılığı gösterilerek 2012 mali yılında ödenmek üzere hizalarında belirtilen ek ödeme oranı ile aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 29. (54) Kayseri Erciyes Dağı Master Planı kapsamında belediyemiz arama, kurtarma,itfaiye biriminde dağda mahsur kalanlara ulaşmak ve kurtarmak için gerekli olan aşağıda detayları yazılı 2 (iki) adet snowtruck ticari isimli Avusturya’da yerleşik Doppelmayr Seilbahnen Gmbh firmsından Belediyemize hibe olarak gönderilecektir.Söz konusu eşyaların hibe olarak belediyemize ithaline izin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 30. (55) Melikgazi Belediyesi.03.02.2012 tarih,959 sayılı yazısı ile Osmanlı Mahallesi,4113 ada,2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 31. (56) Melikgazi Belediyesi,03.02.2012 tarih,958 sayılı yazısı ile Hisarcık Bahçelievler Mahallesi,11538 ada,29 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.