1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8. maddesine istinaden, yeniden hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 2. Gesi Belelediyesi, Bağpınar Mahallesi 1,4 pafta 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı planlanması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Erkilet Belediyesi, mülkiyeti Mahmut CANPULAT’a ait Dere Mahallesi, 158 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 33K-33L Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Erkilet Belediyesine ait, 62 pafta, 827 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 32L Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Büyükbürüngüz Belediyesince şehir yolu mevkiinde, Yeşil Alan olarak planlı yerin Konut Alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih, 88 ve 89 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Hacılar Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Ağaç İşlerinin bulunduğu alanın kuzeyinde, Anbar Mevkii, 42 pafta, 2259 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31 İ Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Güneşli Belediyesi sınırları içerisindeki 188 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Kayseri ilimiz, Tekir yaylasında yer alan yaklaşık 15 hektarlık kayak pisti ve turizm tesislerine ilaveten, Erciyes Dağı mevkii, Hisarcık Kasabası, Hacılar İlçesi ve Develi İlçesi’ne kayak pistleri ile buna bağlı olarak telesiyej, yapay karlama üniteleri ve turizm tesislerinin yapılması, T.C. Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nden, Teşvik Belgesi başvurusu, alınması ve bu belge ile ilgili her türlü imza ve işlemlerin yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin, yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.
 11. İlçe ve Köy Terminali inşaati yapım işinde kullanılmak üzere iller bankasından 120 ay vadeli yatırım kredisi açılmasına ilişkin 11.12.2006 tarih ve 587 sayılı Belediye Meclis kararı alınmış, ancak iller bankası yönetim kurulu kararı gereğince 60 ay vadeli kredi verilebileceği belirtildiğinden, 120 ay olan Meclis kararının 60 ay olarak yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.
 12. Fatma YÜCEL ve İbrahim ÖZTÜRK’ün 10.04.2007 tarihli dilekçeleri ile Küçükali Mahallesi Beştepeler Mesire alanına sağdan çıkış yolu cadde formunda olduğu ve isminin bulunmadığı için Buraya “Kemal ÖZTÜRK Caddesi” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 13. Fatma YÜCEL 10.04.2007 tarihli dilekçesi ile, Karacaoğlu Mahallesi Beştepeler Mesire alanına soldan çıkış yolu cadde formunda olduğu ve isminin bulunmadığı için buraya “Gazi Hasan GÜVENÇ Caddesi” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 14. Yaz mevsiminin gelmesiyle Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlar dışında bulunan belediyelerin yoğun asfalt taleplerinin karşılanması için hazırlanacak protokole Belediye Başkanı yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
 15. 15393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin a fıkrasına istinaden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğünü temsilen Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünce müştereken yapılacak olan Kayseri Kuzey Çevre Yolunun Mimarsinan Kavşağı noktasında köprülü kavşak imalatının yapılarak kamuya kazandırılması ile ilgili olarak hazırlanan protokolü imzalamaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisinin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 16. Mülkiyeti Belediyemize, intifa hakkı Türk Eğitim Derneğine ait, Kavakyazısı Mevkii, 121 pafta, 853 ada, 5879 parselde, TED Koleji parsel üzerine çekme mesafelerine uyarak, toplam 1295 m² den oluşan iki katlı yemekhane ve konferans salonunda oluşan yeni bir bina inşa etme talebinin görüşülmesi.
 17. Saarbrücken Belediyeler Birliği, Saarland eyaletinin 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek olan festivale 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre, 16–19 Ağustos 2007 tarihleri arasında festivale katılmak ve açılacak olan Kayseri standında şehrimizi tanıtmak üzere onüç kişilik bir folklor ekibinin gönderilmesi, ayrıca ekipte yer alacak Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN ve Burhan SURLUEV’in 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödenmesi talebinin görüşülmesi.
 18. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Erciyes Belediyesi sınırları içerisinde Kentsel Sit alanı ilan edilen yerin, imar planlarına işlenmesi, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planına yapılan itirazlarla birlikte değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 19. Melikgazi Belediyesi, Çaybağları Mevkiinde nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 20. Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 78 pafta, 359 ada, 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 21. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih, 122 ve 123 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 22. 1/25000 ölçekli nazım imar planına; Kaski (Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi) , Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü, İncesu Belediyesi, Erkilet Belediyesi, Ebiç Belediyesi, Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Adana Orman Bölge Müdürlüğü Yahyalı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kayseri Orman İşletme Şefliği ve Develi Orman İşletme Şefliği, Sakar Çiftliği Köyü muhtarı Kadir MUSLU, Beğendik mahallesi muhtarı Mahmut GÜNEK, Seslibaşı Ağaçlandırma Derneği Başkanı Behzat USTA, Tahsin BAKIRTAŞI ve ailesi, Mustafa NESLE, Mehmet Süreyya NESLE, Zekeriya NESLE, Fatma NESLE KOCAOĞLU, Şaban ATALAY ve ailesi, Şükrü KARATEPEYE vekaleten Özsoy Ömer TÜRKTEKİN, Seval KILIÇASLAN ve Mehmet BAYRAKTAR ve ayrıca 80 adet dilekçe sahibi, parsellerinin Hacılar Belediyesi sınırları içerisinde Orman Alanı olarak planlı yerde kalmasından dolayı plana askı ilan süresinde yapılan itirazların görüşülmesi.
 23. Kayseri İli Sarız İlçesinde bulunan Yaylacı İlköğretim Okulu Müdürlüğünün talebi üzerine Okul bahçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (a) fıkrası gereğince çevre düzenleme çalışmaları yapılması talebinin görüşülmesi.
 24. Kocasinan Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 417 pafta, 2059, 2510, 2511, 2515, 2516 nolu adalar üzerinde 1/5000 ölçekli 30 N nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 25. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Cezaevlerinde yapılacak olan tadilatlarda kullanmak üzere belediyemizden talep edilen 500 m2 kilitli parke taşlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden Belediyemizce karşılanması talebinin görüşülmesi.
 26. Kocasinan Belediyesi, Şeker Mevkii, 503 pafta, 4734 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 K nazım imar planı tadilat talebinin görüşülmesi.
 27. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.08.2007 tarih, 104 ve 105 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 28. Melikgazi Belediyesi, İnecik Mevkii, 238 pafta, 1475 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28 J nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 29. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN’ın meclis toplantı halinde olmadığından, 01.08-04.08.2007 tarihleri arasında Encümenin 25.07.2007 tarih ve 34-546 sayılı kararı ile, İtalya Eximbank (SACE) ve FORTİSBANK ile kredi görüşmelerinde bulunmak üzere görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.

EK GÜNDEM:

 1. (30) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.08.2007 tarih, 80 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 2. (31) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Gesi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih, 26 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (32) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih, 139 sayılı kararı ile kabul edilen, 2007 Yılı bütçelerine ilave olarak 15.000.000YTL ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (33) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kepez Belediye meclisinin 06.08.2007 tarih, 08 sayılı kararı ile kabul edilen, 2007 Yılı bütçelerine ilave olarak 70.000YTL ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi.
 5. (34) TC Sağlık Bakanlığı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesince müştereken yapılan ek protokolün kabulü. 13.02.2006 tarih ve 64 nolu meclis kararıyla kabul edilen Protokolde Erciyes Üniversitesine yapılması karalaştırılan lojmanlarla ilgili Başbakanlık tarafından izin verilmediği gerekçesi ile Erciyes Üniversitesince lojman yerine 198 adet ekli projelere uygun öğrenci evi yapılmasını talep edildiğinden protokolün 6. maddesinin d fıkrasının “Belediye arsa satışlarından elde edilecek bedelle Üniversite öğrencilerinin ihtiyacı olan 198 adet öğrenci evini, Üniversitenin vereceği tip projeye uygun olarak Üniversitenin Kayseri Merkez Kampüs alanı içerisinde göstereceği yere yaparak Üniversiteye teslim edecektir Söz konusu öğrenci evleri iş bu tavzihi içeren meclis kararının kesinleşme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başlanarak 30 ay içerisinde bitirilecek ve lojmanların çevre düzenlemesi ile ısı merkezi yapımı ve ilgili donanımların temini belediye tarafından gerçekleştirilecektir” şeklinde tavzih edilmesi talebinin görüşülmesi.
 6. (35) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih, 23 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 7. (36) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih, 83 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 8. (37) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih, 136 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 9. (38) İncesu Belediyesi Bahçesaray Mahallesi 141 ada, 3 ve 4 parsel, 132 ada, 17 ve 18 parsel, 137 ada, 135 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34d-14b nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 10. (39) Kocasinan belediyesi Boğaz köprü mevkii K34b 21c paftası, 136 ada. 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 11. (40) Melikgazi Belediyesi Mülkiyeti maliye hazinesine ait konaklar mahallesi 17-451 pafta, 6058 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 12. (41) Kocasinan Belediyesi Mülkiyeti maliye hazinesine ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Pervane mevkii 293-305 pafta, 2976 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 13. (42) Gesi Belediyesi Çamlık mevkiinde yapılan park alanına hizmet sağlanması amacı ile bu alanın Belediye hizmet alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
 14. (43) Talas Belediyesi Alidağı üzerinde söz konusu alana hizmet sağlanması amacı ile bu alanın belediye hizmet alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
 15. (44) Sivas Caddesi ile Molla Sokak ve Esen Sokak arasındaki bölgede 1/1000 ölçekli 29M-IIa ve 29M-IIb alanda yaya yolu planlanması talebinin görüşülmesi.
 16. (45) Kocasinan Belediyesi Şeker mevkii 1 pafta, 9 ada, 4 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 17. (46) İncesu Belediyesi, 6 pafta, 1609 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c01-d nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı talebi.
 18. (47) Turan Belediyesinin 2007 yılına ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi.