1.5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Belediyemizin 2009 yılına ait, faaliyet raporunun görüşülmesi.
2.5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2009 Mali Yılına ait Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimleri hususunda hazırlanan, Denetim Komisyon Raporu hakkında meclisin bilgilendirilmesi.
3.5216 Sayılı Kanununun 16. maddesine istinaden, Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçiminin yapılması.
4.5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
5.5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
6.5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
7.5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
8.5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
9.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10.İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesi ve civarında 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 148 pafta, 924 ada, 10, 15 parsel ile, 1611 ada, 84 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12.Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mahallesi, 446 pafta, 3129 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13.Melikgazi Belediyesinin, Anbar ve Esenyurt Mahallesinde 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih, 63 ve 64 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19.Mülhak Güpgüpzade H.Mustafa Ağa Vakfı Mütevelliliğinin, Ferruha GÜPGÜP isminin bir bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
20.İntifa hakkı Belediyemize ait Fevziçakmak Mahallesi Sivas Caddesinde bulunan Emirgan Parkı aile çay bahçesi ve Otobüs İşletme Müdürlüğüne bağlı bölge amirliklerinde bulunan ve şoförlerin çay ihtiyaçlarını karşılayacak olan 7 adet çay ocağının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden % 99 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşl. San.Tic. A.Ş.’ye 10 yıllığına tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise, süre ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
21.5393 Sayılı Belediye Kanunun 6. ve 7. maddeleri gereğince, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu İlçelerine ait Mahallerin yeni sınırları hakkında ilgili Belediyesinin almış oldukları Meclis kararları hakkında görüş bildirilmesi talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM
1.(22) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mücavir alanı içerisinde bulunan sinyalize kavşaklar İle Trafik kontrol Merkezi arasında yapılacak olan sinyalizasyon sistemi ile Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyacakları haberleşme altyapılarının oluşturulması, işletilmesi, bakım ve onarımının yapılması işinin, 10 yıllığına ihale edilerek işletilmesi için Encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(23) Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Büyükşehir Belediyesince yapılan protokol doğrultusunda Kayseri İlinden geçmekte olan Devlet ve İl yolları Şehir geçişindeki kısmın peyzaj düzenlemesi, orta refüj, tretuar ile ağaçlandırma çalışmaları ve beton asfalt yapımı için Kayseri Büyükşehir Belediyesine yetki verilmiştir. Bu kapsamda; Mimarsinan Köprülü kavşağı ile Mimsin girişi arasında yol düzenleme ve peyzaj çalışmaları tamamlanmış
olan yolun BSK kaplamasında kullanılacak bitüm malzemenin Karayollarından temin edilmesi için hazırlanacak ek protokolü imzalamak İçin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisinin verilmesi talebinin görüşülmesi.
3.(24) Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce kiralama yöntemi ile ihale edilecek olan, mülkiyeti Gülük Şemsettin vakfına ait; Melikgazi ilçesi Eskişehir Mahallesi 133 pafta, 837 ada da bulunan ve toplam alanı yaklaşık 50.500M2 olan taşınmazlar üzerine Belediyemizce hobi bahçesi yapılması planlandığından, Vakıflarca çıkacak ihaleye girmeye ve/veya protokol imzalaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilerin katılması talebinin görüşülmesi.
4.(25) Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü, mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Yenice İsmail Mahallesi, 240 ada, 13 parsel numaralı. 94.25M2 yüzölçümlü taşınmazın tescilli eski eser olan Gıyasi Şifaiye Medresesine bastığını, bahsi geçen mekan idarelerince Müze olarak faaliyet göstereceğinden mülkiyet sorunun çözüme kavuşturulması İçin, taşınmazın imar planında tescilli eski eser olan Gıyasi Şifaiye Medresesine İsabet eden kısmının ifraz edilerek, bedelsiz olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına devredilmesi talebinin görüşülmesi.
5.(26) İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının bakım ve tadilatının yapılması talebinin görüşülmesi.
6.(27) Belediyemiz tarafından yapılacak olan yol ve çevre düzenleme alanında bulunan mülkiyeti TCDD ait. Köşkdağı (Gültepe ) Mahallesi, 478 ada 1 parsel, 2800.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın takasında kullanılmak üzere, TCDD yeni demiryolu hattı güzergahında bulunan ve kısmen kamulaştırma kapsamına alman mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Kötügöller Mahallesi, 1062-1 ada, 6 parsel, 3079.00 m2, 1077 ada, 126 parsel, 39.208.48 m2, 1078 ada, 56 parsel, 2927.00 m2, 1075 ada, 9 parseldeki 500/38808 hisse, Cırkalan Mahallesi, 1 pafta, 449 parsel, 7150.00 m2, Elagöz Mahallesi, 2 pafta, 941 parsel, 4348.70 m2 taşınmazlar ile mülkiyeti Belediyemize ait Pervane Mahallesi, 4624 ada, 4 parsel 783.56 m2, 4179 ada, 2 parsel, 559.84 m2 taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince takaslarının yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(28) Melikgazi Belediyesinin, Kanlıyurt Mahallesi, 5533 ada, 39 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
8.(29) Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28L nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
9.(30) Melikgazi Belediyesinin, Gesi- Fatih Mahallesi, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 357 ada, 1 parsel, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi ile Maliye Hazinesine ait olan 382 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-b nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
10.(31) Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih ve 52 sayılı kararı ile, Melikgazi İlçesi Çaybağları Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde, Recep GÜRPINAR ve İbrahim AKSOY tarafından yapılan itirazların görüşülmesi talebi.
11.(32) Belediyemiz Meclisinin 15.01.2010 tarih ve 41 sayılı kararı ile, onanan Melikgazi İlçesi Çaybağları Mevkiinde revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının yapmış olduğu itirazın görüşülmesi talebi.
12.(33) Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih ve 51 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Nafiz KAHRAMAN, Hasan KAHRAMAN ve Mümin YETKİN tarafından yapılan itirazların görüşülmesi talebi.
13.(34) Melikgazi Belediyesinin, Gesi- Bağpınar Mahallesi, 1562 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
14.(35) Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 534 ve 552 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
15.(36) Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi ile Başakpınar Mahallesi arasında kalan alanın planlanması talebinin görüşülmesi.
16.(37) Melikgazi Belediyesinin, Eskişehir Mahallesi 3790 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
17.(38) Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Cumhuriyet Mahallesi 7 pafta, 2501 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
18.(39) Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Sümer mevkii, 117 pafta, 620 ada, 1 parsel, 352 pafta, 1591 ada, 1799 parsel, Yenidoğan Mahallesi 1 pafta, 4 ada, 1 parsel 5 ada, 12 parsel ve 1 pafta, 5 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
19.(40) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 70 pafta, 384 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
20.(41) Talas Belediyesinin, Şakşak mevkinde mülkiyeti şahsa ait, 35 pafta, 1001 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
21.(42) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22.(43) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.04.2010 tarih, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
23.(44) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24.(45) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 79, 80, 81 ve 82 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
25.(46) Belediyemizde münhal 1. dereceli 1.Hukuk Müşavirliğine Halide YÜCEL, 2. dereceli Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğüne ali EREN ve 3. dereceli Harita Kadastro şube Müdürlüğüne Murat KUYTAK’ın atamaları yapılmış olup, 5216 Sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince Meclisin bilgilendirilmesi.
26.(47). Mülkiyeti Belediyemize ait, Yenidoğan Mahallesinde bulunan bina (fırın, düğün salonu) Belediyemizce 2886 sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesinin görüşülmesi.
27.(48) Belediyemiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında 19.11.2009 tarihinde yapılan protokol sözleşmesi gereği 30.000 kişilik Kadir Has Şehir Stadyumunun, 5393 sayılı Kanunun 15. maddesinin h fıkrası, 5216 sayılı Kanunun 23. maddesinin m fıkrası 2464 sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince stadyumla ilgili kullanım ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.
28.(49) Melikgazi belediyesinin, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar, Güzelpınar ve Özlüce Mahallelerinin ITRF koordinat sisteminde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
29.(50) İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
30.(51) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesinde, 5148 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
31.(52) İncesu Belediyesinin, Bahçesaray mahallesinde mülkiyeti maliye hazinesine ait alanda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
32.(53) Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 1511 ada, 44 ve 3890 ada, 8 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan civarında 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddelerine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebinin görüşülmesi.
33.(54) Toplu taşım araçlarında yapılan kontrollerde biletsiz olarak yolculuk yapanlara ceza uygulanıp uygulanmayacağı ve ceza miktarının tespitinin görüşülmesi.
34.(55) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet mahallesinde 105, 106, 119, 125, 126, 127, 135, 324, 325, 326, 386, 407, 432, 433, 438 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli ilave+revizyon nazım imar planı talebinin görüşülmesi.