1.13 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğindeki değişiklik ile ekmek, sade pide ve ekmek çeşidi üreten yerlerin alan kullanımlarında ve yüksekliklerinde düzenlemeler yapılmış olup, bu tür işletmelerin konut bölgelerinde yer alan konut parsellerinde müstakilen fırın yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Binaların yangından korunması Hakkında yönetmelik 19 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup ilgili yönetmeliğin 169. maddesinin 2. fıkrasında bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacağı ve geçici 2. madde de bu yönetmelikten önce hazırlanan yönetmeliklerin bu yönetmeliğe uygun hale getirileceği belirtilmekte olup, Belediye Meclisinin 11.07.2005 tarih ve 265 sayılı kararı ile yapılan düzenlemelerin yeniden yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) ve civarında 1/5000 ölçekli 30 M ve 31 M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan İlçesi, Akçatepe mahallesi, Çiçekyeri Mevkii, 2 pafta, 1324 nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar palan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 6, 7, 8, 9 ve 12 Sayılı kararlarının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi İlçesi, İnecik Mevkii 238 pafta, 1428 ada, 3 ve 5 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 7 ve 8 Sayılı kararlarının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi İlçesi, Konaklar Mevkii 1 pafta 693, 694, 685, 688 parsellerin bir kısmı ile Mülkiyeti Belediyemize ait, 2815 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında plan kullanımlarının gerçekleştirilmesi amacı ile 1/5000 ölçekli 29O nazım imar palını ve 1/1000 ölçekli 29O-Ia uygulama paftalarında plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi İlçesi, Anbar Mevkii, 571 pafta, 5259 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi İlçesi, Demirci yazısı Mevkii, 329 pafta, 3521 ada, 1 parsel ile, 165 pafta, 1656 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kızılören Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 4 Sayılı kararının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; İncesu Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 1 ve 2 Sayılı kararlarının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Hisarcık Belediyesinin 02.01.2008 tarih, 6 Sayılı kararının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Talas Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 11, 14 ve 15 Sayılı kararlarının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Kayseri- İncesu Organize sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı, OSB alanın Güneyindeki alanın OSB genişleme alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Erkilet Belediyesince yeni açılan Caddelere, Yenisu Caddesi ve Bülbül Pınarı Caddesi isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Gesi Belediyesi yeni açılan cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik ile, Mevsimlik işçi çalıştırılması ile ilgili, 5620 Sayılı kanun gereğince 2008 Mali yılında Belediyemizde çalıştırılacak geçici işçilere ait yeniden tanzim edilen vize cetvelinin görüşülmesi.
19.19-21 Ocak 2008 tarihleri arasında, Almanya Düsseldorf kentinde yaşayan Kayserili hemşehrilerimizin düzenlediği "Kayserililer Gecesi"ne katılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ahmet HERDEM ve Zekeriya KARAYOL'un ayrıca; 19-23 Ocak 2008 tarihleri arasında Düsseldorf ve Bremen kentlerindeki Katı Atık Bertaraf Teknolojileri hakkında inceleme yapmak üzere, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Dr.Seyit Ahmet OKUR'un Meclis toplantı halinde olmadığından, Encümeninin 16.01.2008 tarih ve 3-41 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.
20.Mimarsinan Belediyesince, yeni açılan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi talebinin görüşülmesi.
21.Afganistan’ın Meydan Vardak ili ile Kayseri şehrimiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin, Meydan Vardak İl Meclisi’nce alınan 03.11.1386 (22.Ocak 2008) tarih ve 78 sayılı kararın bir örneği, Türkçe çevrisiyle birlikte Dışişleri Bakanlığı (Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı) tarafından Belediyemize ulaştırılmıştır. 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince konunun görüşülmesi.

EK GÜNDEM:
1.(22) UKOME Genel Kurulunun 14.11.2007 tarih ve 2007/10-18 sayılı kararı uyarınca Şehrimizde faaliyet gösteren 438 minibüsün mevcut hatlarının iptal edilerek yerine Özel Halk otobüsü tahsis edilmesi konusunda, minibüslerin Halk Otobüslerine dönüştürülmesine imkân sağlayacak nihai protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(23) Erciyes Dağında yapılacak olan Turizm ve Kış Sporlarının geliştirilmesi, Master Planı Merkezi Bölgesindeki Tesislere ilişkin, Birinci aşama işlerin gerçekleştirilmesi amacı ile “Kontrollük Hizmetleri Alımı” işinin yıllara sari olarak ihale yolu ile temin edilmesi talebinin görüşülmesi.
3.(24) 5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (t) bendine istinaden; Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan Yaş Meyve ve Sebze Hal İşletmesinin, İşletmeciliğinin 10 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili Encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
4.(25) 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin ( p) bendi gereğince, Adıyaman Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olma taleplerinin görüşülmesi.
5.(26) Mülkiyetinin 278540/528543 hissesi Büyükşehir Belediyesine, 250003/528543 hissesi de Melikgazi Belediyesine ait Köşkdağı Mahallesi, 655 pafta, 6326 ada, 10 (10.570.86 m2) parselin satışının yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. ve 5393 sayılı kanunun 69 ve 75.maddeleri gereğince Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi Belediyesi arasında 13.02.2007 tarihinde protokol imzalanmıştır, Protokolün B-5 maddesinin “ Arsaların satışı ihale komisyonu ( Büyükşehir Belediye Encümeni veya Melikgazi Belediye Encümeni) marifeti ile yapılacaktır.”şeklinde değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
6.(27) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı cetvel (Memur Kadro İhdası) talebinin görüşülmesi.
7.(28) Belediyemize sözleşmeli Personel olarak atanma talebinde bulunan ekli listede adı soyadı ve görev ünvanları yazılı 33 personelin 5393 sayılı kanunun 49 ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek atamaları yapılacağından, hizalarında gösterilen tavan ücretleri geçmemek üzere 2008 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
8.(29) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Erkilet Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 11 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9.(30) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; İncesu Belediyesinin 08.02.2008 tarih, 19 ve 20 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
10.(31) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 15 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
11.(32) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Turan Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 4 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
12.(33) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Talas Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 17 ve 18 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
13.(34) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kıranardı Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 3 ve 4 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
14.(35) Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mevkii, 2190 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/500 ölçekli 31 İ Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
15.(36) Gürpınar Belediyesinin, 1/5000 ölçekli 50L Nazım İmar planı paftasında tadilat talebinin görüşülmesi.
16.(37) Gesi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 134 pafta, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-18-b Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
17.(38) Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt mahallesi, 3286 ada, 77 ve 96 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
18.(39) Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Mülkiyeti hazineye ait, 1170 adanın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
19.(40) Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü mahallesi, K34-B-21-C pafta, 144 ada, 122 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
20.(41) İncesu Belediyesinin, Örenşehir mahallesi, 124 ada, 1 parsel ve 126 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar planı paftasında tadilat talebinin görüşülmesi.
21.(42) İncesu Belediyesinin, Örenşehir mahallesi, 6 pafta, 1607 numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34-D-05-C ve K34-C-01-D Nazım imar plan paftasında imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
22.(43) İncesu Belediyesinin, Örenşehir mahallesi, 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
23.(44) Mimarsinan Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait 561 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-02-b Nazım imar plan paftasında M lejant işareti konulması talebi.
24.(45) Mimarsinan Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait 948 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-02-b Nazım imar plan paftasında M lejant işareti konulması talebi.