1.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediyesinin, Anbar ve Esenyurt Mahallesinde 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih ve 64 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5.5393 Sayılı Belediye Kanunun 6. ve 7. maddeleri gereğince, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu İlçelerine ait Mahallerin yeni sınırları hakkında ilgili Belediyesinin almış oldukları Meclis kararları hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediyesinin, Kanlıyurt Mahallesi, 5533 ada, 39 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi Belediyesinin, Gesi- Fatih Mahallesi, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 357 ada, 1 parsel, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi ile Maliye Hazinesine ait olan 382 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-b nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi Belediyesinin, Gesi- Bağpınar Mahallesi, 1562 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 534 ve 552 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi ile Başakpınar Mahallesi arasında kalan alanın planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11.Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28L nazım imar plan değişikliği talebi ile, Melikgazi Belediyesinin, Eskişehir Mahallesi 3790 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin birlikte değerlendirilmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12.Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Cumhuriyet Mahallesi 7 pafta, 2501 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13.Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 70 pafta, 384 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15.Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 79, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16.Melikgazi Belediyesinin, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar, Güzelpınar ve Özlüce Mahallelerinin ITRF koordinat sisteminde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17.İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18.İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait alanda imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19.Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 1511 ada, 44 ve 3890 ada, 8 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan civarında 5216 Sayılı Kanunun 7/b ve 7/c maddelerine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20.Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet mahallesinde 105, 106, 119, 125, 126, 127, 135, 324, 325, 326, 386, 407, 432, 433, 438 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli ilave+revizyon nazım imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
21.Toplu taşım araçlarında yapılan kontrollerde biletsiz olarak yolculuk yapanlara ceza uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise ve ceza miktarının tespit edilmesi talebi hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyonu raprunun görüşülmesi.
22.Belediyemiz stratejik planında ve çalışma programında Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan muhtelif bölgelerde ilave ve revizyon imar planı yapılması ön görülmüştür. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı genelgesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde imar planı yapılması düşünülen bu alanların öncelikle jeolojik-jeoteknik çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Jeolojik-jeoteknik çalışmaların yapılması için İller Bankası Genel Müdürlüğüne 06.04.2010 tarihinde başvurulmuştur. İlgili idare konuyla ilgili Belediye Meclisimizce alınacak kararla yetki verilmesini ve konuyla ilgili taahhütnamenin onaylanması talebinin görüşülmesi.
23.Belediyemizin 2009 Mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabının, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. 41. maddelerine istinaden görüşülmesi.
24.Salih ZENGİNER, Melikgazi İlçesi, Karadere Bağları mevkiinde cadde ve sokak isim çalışması olduğundan, burada oluşturulacakolan caddelerden birine Av.Orhan BEDESTANİ isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
25.Melikgazi İlçesi, Vekse Mahallesi Muhtarı Mehmet ÖZKAN, Mahallelerinde mevcut bulunan sekiz adet cadde ve sokak isimlerinin, belirlemiş olduğu isimlerle değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 
EK GÜNDEM

1. (26) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 78 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi

2. (27) “İSKUR-PWE-604 referans no’lu ve “Erciyes Kadınları” başlıklı proje uygulamaları ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

3. (28) “İSKUR-PWE-321 referans no’lu ve “Beyaz Melekler” başlıklı proje için proje uygulamaları ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

4. (29) “İSKUR-PWE-523 referans no’lu ve “İkinci Baharın Çiçekleri” başlıklı projeye ortak olma ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

5. (30) Hayır sahibi Ahmet BAYSA, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesinde bulunan Kalemkırdı Caminin uygun bir cephesine “ Bu camii H.Abdullah İNİŞ tarafından taşınmıştır.” İfadesinin yazılması karşılığında 1 adet ev, 10.000 TL. nakit para ve toplam 11 adet 47.925,00TL tutarındaki çekleri Belediyemize bağışlama talebinin görüşülmesi.

6. (31) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan 6 kişinin, 2010 Mali yılında ödenecek net aylık ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

7. (32) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığınca; 765 ada, 87 parsel ve üzerindeki muhdesatın devri karşılığında, Maliyece belirlenecek kıymet bedeli oranında 1 adet komutan konutu, 60 daireli HAİT ve bir adet misafirhane/apart tipi misafirhane (yaptırılacak bina/tesisleri, kıymet takdir düşük olduğu taktirde ilave imalat istekleri ayrıca bildirilecektir.) yaptırılması ile ilgili düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Büyükşehir belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

8. (33) Suluova Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında Kültürel, Sosyal, Ekonomik ve Ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi.

9. (34) Pakistan Eyalet Başbakanı Şerif’in, Kayseri’deki temasları sırasında kardeş şehir ilişkisi tesis edilmesi öngörülen, Pakistan’ın Sialkot şehrindeki iki Caddeye Kayseri’ye mâl olmuş iki şahsın isminin belirlenmesi, ayrıca Kayseri’de belirlenecek ana caddelerden birine Pakistan’ın milli şairi Allam Muhammed İkbal’in isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

10. (35) Seçkin ÇETİNKAYA, 18 Nisan 2010 tarihinde şehit düşen kardeşi, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Levent ÇETİNKAYA isminin, yeni açılan cadde, sokak veya uygun görülen bir yere verilmesi talebinin görüşülmesi.

11. (36) Halit ERKİLETLİOĞLU ve Mustafa İLHAN’ın, Bandırma Vapurunun kaptanı, Zincidereli İsmail HAKKI (Durusu) isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak veya uygun görülen bir yere verilmesi talebinin görüşülmesi.

12. (37) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesi, mülkiyeti şahsa ait, 579 ada, 1 parsel ve Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 589 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

13. (38) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.05.2010 tarih, 109 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

14. (39) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 98, 99 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

15. (40) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 108, 113 ve 116 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

16. (41) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 104, 105, 107, 108, 110, 112, 113 ve 115 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

17. (42)Kocasinan Belediyesi, Kötügöller Mevkii, 207 pafta, 167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

18. (43)Kocasinan Belediyesi, Hasanarpa Mahallesi, Bozdanlık Mevkii, 613 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

19. (44) Melikgazi Belediyesi 05.05.2010 tarih, 3024 sayılı yazısı ile Eğribucak-Altınoluk Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında revizyon nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

20. (45) Melikgazi Belediyesi 04.05.2010 tarih, 2996 sayılı yazısı ile Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

21. (46) Melikgazi Belediyesi 04.05.2010 tarih, 3012 sayılı yazısı ile Becen Mahallesi, 157 pafta, 542 ada, 89 ve 98 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

22. (47) Melikgazi Belediyesi 06.05.2010 tarih, 3028 sayılı yazısı ile Gülük Mahallesi, 324 pafta, 4631 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

23. (48) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediyesi, 05.05.2010 tarih, 151 sayılı yazısı ile İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 36 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi.

24. (49) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediyesi, 05.05.2010 tarih, 151 sayılı yazısı ile İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 37 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi.

25. (50) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediyesi, 05.05.2010 tarih, 151 sayılı yazısı ile İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 38 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi.

26. (51) Melikgazi Belediyesinin 04.05.2010 tarih, 3025 sayılı yazısıyla Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahalleleri, mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Melikgazi Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

27. (52) Melikgazi Belediyesi 07.05.2010 tarih, 3025 sayılı yazısı ile Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

28. (53)Melikgazi İlçesi Gesi-Kuzey Mahallesinde bölgeyi batı istikametinden doğu istikametine bağlayacak olan 25m’lik yolun mevcut yerleşim alanları ve arazinin topoğrafik yapısı göz önüne alınarak yeniden planlaması talebinin görüşülmesi.