Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden, Aralık ayı toplantısını, 10.12.2007 Pazartesi günü Saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapacaktır.

5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden ilan olunur.

 1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, İncesu Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Zincidere Belediye sınırları içerisinde yer alan ve 3. Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili olarak koruma amaçlı imar planı “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin hazırlanması Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğinin” 4. ve 5. maddesine istinaden, İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan planın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 77 Pafta 1119 ada, 1 Parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 34 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 35 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Erkilet Beldesi, Bülbülpınar mevkii ve civarında ilave Revizyon nazım imar planı talebinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih, 196 ve 197 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 117 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Kuruköprü Belediyesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli K35-d-10-a, K35-d09-c, K35-d-10-d ve K35-d-09-b nazım imar plan paftalarında plan müellifi tarafından hazırlanan revizyon nazım imar planının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Kayseri-K.Maraş yolu üzerinde Aydınlar Mevkiinde, üniversite için açılan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ilgili alanın Üniversite alanı olarak düzenlenmesi yönündeki talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. Kuşcu Belediyesi, 269 ile 271 ve 1 parsel nolu taşınmazların üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 52. maddesi ve 21.10.2006 tarih ve 26326 Sayılı Belediye İtfaiye yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan İtfaiye Yönetmeliği talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 13. Kayseri Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü, Şehit Aileleleri ve Gaziler Birimi, Şehit eşi Emine Yılmaz’ın müracaatı ile eşi Şehit Jandarma Astsubay Hacı İbrahim Yılmaz’ın isminin ilimizdeki bir Bulvar, Cadde veya Sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.
 14. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesine istinaden; Başakpınar Belediyesinin 2007 yılı Mali Bütçesine 50.000.00YTL ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM:

 1. (15) Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde sınır genişlemesinden dolayı yeni açılan, Cadde ve Sokaklara ekte sunulan isimlerin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 2. (16) Mimarsinan Belediyesi Bahçelievler Mahallesinin bir bölümüne “DEMOKRASİ” adı altında mahalle ihdas edildiği ve ihdas edilen yere ekli listede belirtilen cadde ve sokak isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (17) Hisarcık Belediyesi, Korudibi mekiinde bulunan Sarıkaşık Caddesi isminin, Lütfullah Çavuş Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (18) Belediyeye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 24 ve Kamuda Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili 5620 Sayılı kanunun 3 ncü maddeleri gereğince 2008 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak mevsimlik işçilere ait ekte sunulan geçici işçi vize cetvelinin görüşülmesi.
 5. (19) Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının yakıt ikmal ve dağıtım Hizmetlerinin sağlıklı yürütüle bilmesi için 1 adet 8.000Lt kapasiteli sayaçlı seyyar yakıt ikmal aracına ihtiyaç duyulduğundan, 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85/b maddesine istinaden, satın alınması talebinin görüşülmesi.
 6. (20) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 123 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 7. (21) Kocasinan Belediyesi Sümer Mahallesi 302, 305 pafta, 2974 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M Nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 8. (22) Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Engir Gölü ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi.
 9. (23) Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde: Mimarsinan kavşağının bulunduğu alanın kuzeyindeki bölgenin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi.
 10. (24) Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Yeni Terminal Yolu ve kuzey yolu arasında kalan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi.
 11. (25) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih 206 ve 207 Sayılı Kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 12. (26) Melikgazi Belediyesi Çaybağları mevkiinde 1/25.000 ölçekli üst ölçekli plan kararları ve Askeriyenin görüşleri doğrultusunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 10.09.2007 tarih, 386 Sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı ilan süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesi.
 13. (27) Melikgazi Belediyesi, Caferbey Mahallesinde 1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 14. (28) Melikgazi Belediyesi, Tontar mevkii 572 ada 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28M Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 15. (29) Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki Eğribucak Mevkii ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi.
 16. (30) Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki Organize Sanayi Bölgesi Alanı ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi.
 17. (31) Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde Anbar mevkiinde Tren Yolunun Güneyindeki alanda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi.
 18. (32) Kuşçu İlk Kademe Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Belediyemize bağlanmadan önce yapılmış olup, söz konusu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmadığından, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
 19. (33) İncesu Belediyesi Örenşehir köyü Keklicek Mevkii 32 pafta, 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34c-01d nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 20. (34) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım Dairesi başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan Kayseri-Karasaz Ovası Kaynakları ve yer altı Suyu İşletme Sahası koruma alanının İmar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 21. (35) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih, 166 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 22. (36) Süksün Belediyesi sınırları içerisindeki Ankara yolu ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon nazım İmar Planının görüşülmesi.
 23. (37) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Hisarcık Belediye Meclisinin 04.12.2007 tarih, 42 ve 43 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 24. (38) Kocasinan Belediyesi, Şeker Fabrikası Alanı ve civarında yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesi.
 25. (39) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2007 tarih, 137 ve 138 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 26. (40)Gesi Belediyesi Bağpınar Mahallesi, 1-4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı planlanması talebinin görüşülmesi.
 27. (41)Kocasinan Belediyesi, Sümer mevkii, 355 pafta, 4795 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 28. (42) Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkii, 2502 ada, 4, 6, 7, 810 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.