1.Büyükşehir Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili seçiminin yapılması.
2.Büyükşehir Belediye Meclisine iki asil iki yedek Meclis Divan Katibi seçiminin yapılması.
3.Büyükşehir Belediye Encümenine, 5 üye seçiminin yapılması.
4.İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.
5.Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.
6.Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.
7.Ulaşım Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.
8.Çevre ve Sağlık Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.
9.Tarihi Kentler Birliğine, Belediyemiz meclisinden 3 asil, 2 yedek ve meclis dışından 1 üye seçiminin yapılması.
10.Belediyemizin 2018 yılına ait, Faaliyet Raporunun görüşülmesi talebi.
11.Belediyemizin 2018 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimi hususunda hazırlanan, Denetim Komisyon Raporu hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.
12.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Belediyemiz ile TÜBİTAK arasında gerçekleştirilecek işbirliği protokolünün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
14.İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi (SŞP)” kapsamında, bağlı idaremiz olan KASKİ Genel Müdürlüğü’nce yapılacak proje için kullanılacak hibeye ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.
15.Belediyemizde (Kaski Dahil) memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan Yetkili Memur Sendikası Bem-Bir-Sen üyeleri ile Belediyemiz arasında Toplu iş sözleşmesi (Sosyal Denge Sözleşmesi) yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a veya görevlendireceği kişinin yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.
16.Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 1591 ada 1892 parsel ve 1607 ada 931, 3296 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan Belediyemiz Meclisinin 12.11.2018 tarih, 416 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan aşamasında yapılan itirazın görüşülmesi.
17.Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 5465 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan Belediyemiz Meclisinin 12.11.2018 tarih, 424 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan aşamasında yapılan itirazın görüşülmesi.

                                                                                                                                  EK GÜNDEM
 
1.(18) Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesinde 162 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılmış olan Belediyemiz Meclisinin 08.10.2018 tarih, 372 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan aşamasında yapılan itirazın görüşülmesi.
2.(19) Kocasinan Belediyesinin, Argıncık Mahallesi, 2513 ada 2 ve 23 parseller ile 4384 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
3.(20)Bünyan İlçesi, Sağlık Mahallesi, 51 ada, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.01.2019 tarih, 5 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatına askı ilan süresi aşamasında yapılan itirazın görüşülmesi.
4.(21) "Ulaşım Ana Planı" kapsamında öngörülen raylı sistem hatlarından olan "Talas Mevlana-Furkan Doğan" hattı için İller Bankası ile ortak yürütülen İslam Kalkınma Bankası'ndan kredi kullanılmasına ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a veya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
5.(22) İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi (SŞP)” kapsamında, Bankanın Dünya Bankası (DB) kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemize “SŞP Bileşen A: Sürdürülebilir Şehir Planlaması ve Yönetim Sistemleri”nin finansmanı için kullanılacak hibeye ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a veya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
6.(23) Belediyemizin yatırım ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden borçlanma ile ilgili her türlü kanun hükümlerine bağlı kalmak şartıyla ulusal bankalardan 120.000.000,00 TL kredi alınabilmesi için Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a veya görevlendireceği kişi veya kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.