2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 09.05.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 313

Konusu : Belediyemizin 2010 yılına ait Bütçe Kesin Hesabı.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2010 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/7 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2010 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabının tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 314

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi,

Çaytarla mevkii, 542 ada, 1 parselde

1/5000 ölçekli NİP. değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, mülkiyeti KC İnşaat Taahhüt Anonim Şirketine ait, Erkilet yerleşimi, Çaytarla mevkii, 542 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 148’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve bakım istasyonu olarak planlı olup, parsel maliklerinin talebi üzerine LPG satışına olanak sağlamak amacıyla bahsi geçen alanın Bakım Akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlanması ve alan büyüklüğü açısından planlarda farklı olan bu alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlardaki uyumsuzluğunun giderilmesi talep edilmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 315

Konusu : Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi,

5904 ve 5905 parsellerde 1/1000 ölçekli

uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, mülkiyeti kendilerine ait Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.04.2011 tarih ve 137’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alandaki plan değişikliği talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 316

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Şeker mahallesi, 4690 ada,

1 parselde 1/5000 ölçekli NİP. tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Şeker mahallesi, 4690 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 149’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, söz konusu parselin bulunduğu alan ve civarında Belediyemiz Meclisinin 14.01.2008 tarih, 16 sayılı kararı ile yapılan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2008/223 esas, 2009/1002 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu planlarda söz konusu parsel Eğitim tesis alanı olarak planlanmış, mahkemece iptal edilmesi üzerine plansız alan olarak kalmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine bölgede Eğitim tesis alanına ihtiyaç olduğu belirtilerek bu parselin imar planında eğitim tesisi alanı olarak planlanması istenmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili kurum görüşü istenmiş olup, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 317

Konusu : Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesinde

1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesindeki, Bilge Kaan caddesi ve Şehit Ali Örnek sokak ile bunların oluşturduğu kavşak alanında ve yine aynı bölgede yer alan 77 pafta, 322 ada, 1 parsel ve 1 pafta, 27 ada, 282 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 161’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, sosyal tesis alanı ve yol olarak planlı yerde kavşak düzenlemesi yapılarak bahsi geçen alanın sosyal tesis alanı, yeşil alan ve yol olarak yeniden düzenlenmesi istenmektedir. Ayrıca aynı bölgede yer alan konut alanı olarak planlı yerin belediye hizmet alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Söz konusu taleplere ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 318

Konusu : Talas Belediyesi, Harman Mahallesi,

60 pafta, 1164 ada, 1 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Vakıf mülkiyetinde 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 159’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Harman Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin, fiili duruma uygun olacak şekilde (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması hususundaki talebin bu haliyle kabulünün uygun olmayacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 319

Konusu : Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesinin,

muhtelif parsellerinde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesinde, 2 pafta, 142 ada, 13 parsel, Mülkiyeti Maliye Hazinesine adına kayıtlı 2 pafta, 142 ada, 20-51 parsel, 139 ada, 9 parsel ve mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 2 pafta, 142 ada 11-19 parseller K35-d-07-a pafta nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, K35-d-07-a-1-c ve K35-d-07-a-1-d pafta nolu 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 160’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı yerin fiili durumuna uygun olarak Belediye Hizmet Alanı şeklinde planlanmasını istemektedir. Talebe ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 320

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi,

639 pafta, 5934 ada, 2 ve 3 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 639 pafta, 5934 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 145’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Keykubat Mahallesinde, söz konusu parsellerin bulunduğu sosyal tesis alanı ve cami alanı olarak planlı yerde fiili durum ile imar planları arasındaki uyumsuzlukları gidermek üzere bu alanın yeniden düzenlenmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli 30K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, dini tesisi alanı, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı, ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 321

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi,

muhtelif parsellerde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10139 ada, 6 parsel, 10103 ada, 14 parsel, 10138 ada, 1 parsel ve 10140 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.04.2011 tarih ve 132’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda orta öğretim alanı, resmi kurum alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin fiili duruma uygun olarak yeniden planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 31J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin orta öğretim alanı, resmi kurum alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 322

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi,

186 pafta, 451 ada, 56,58 ve 59 parsellerde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 186 pafta, 451 ada, 56, 58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 156’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Erenköy Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu bağ ve sayfiye evi alanı, dini tesis alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesini istemektedir. Bahsi geçen alanda Belediyemizce 18. madde uygulaması yapılmakta olduğu ve tadilat talebine ilişkin plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 323

Konusu : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait,

Yeşilyurt Mahallesi, 1905 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, S.S. Mermerciler Sitesi Toplu İşyeri Kooperatifi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Yeşilyurt Mahallesi, 1905 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.04.2011 tarih ve 139’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı, Belediye Hizmet Alanı, park alanı ve yol olarak planlıdır. S.S. Mermerciler Sitesi Toplu İşyeri Kooperatifinin dilekçeleri ekinde gönderilen imar planı önerisi dikkate alınarak bahsi geçen parselin ve etrafının Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanması istenmektedir.

Söz konusu alan ve çevresinde ilave ve revizyon plan çalışmaları devam ettiğinden, konunun bu plan çalışmaları kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 324

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 14.03.2011 tarih ve 149

sayılı kararına Cengiz AKPARLAR tarafından

yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Belediyemiz meclisinin 14.03.2011 tarih ve 149 sayılı kararı ile, Talas İlçesi, Harman Mahallesi, 61-77 pafta, 1129 ada, 1 parsel, 61 pafta 1129 ada, 2 parsel ve 77 pafta, 3 parselin bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.04.2011 tarih ve 142’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin almış olduğu 14.03.2011 tarih 149 sayılı kararına istinaden ibadet yeri ve kreş alanı olacak şekilde yapılan plan değişikliğine, kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle, askı ilan süreci başlamadan önce itiraz edilmiştir.

Bahsi geçen plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde aynı şahıs tarafından yeniden itirazda bulunulmuş olup, askı ilan süresi tamamlandıktan sonra iki itirazın birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 325

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 14.03.2011 tarih ve 141

sayılı kararına Turan TÜRKÜM tarafından

yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Belediyemiz meclisinin 14.03.2011 tarih ve 141 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sağlık Bakanlığına tahsisli, 4701 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına Turan TÜRKÜM tarafından yapılan itirazı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.04.2011 tarih ve 144’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu meclis kararına istinaden yapılan plan değişikliği ile sağlık tesisi alanı olarak planlı alan kentsel servis alanı olarak planlanmıştır. Yapılan plan değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle itirazda bulunulmuştur.

Bahsi geçen plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde aynı şahıs tarafından yeniden itirazda bulunulmuş olup, askı ilan süresi tamamlandıktan sonra iki itirazın birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 326

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 17.02.2011 tarih ve 126

sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 17.02.2011 tarih ve 126 sayılı kararı ile, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 nolu parselin bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına Mehmet KİRAZGİLLER, Mustafa KİRAZGİLLER ve Mehmet ÖKÇE tarafından yapılan itiraz talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.04.2011 tarih ve 127’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; bahsi geçen plan değişikliği ile mülkiyeti vakıflara ait konut alanı olarak planlı alan ticaret alanı olarak planlanmıştır. Aynı bölgede bulunan ve Belediyemizden satın alınan ticaret alanı olarak planlı Sümer Mahallesi 115 pafta, 1591 ada, 1999 parsel malikleri, bölgenin imar durumu göz önüne alınarak ticaret alanı olmadığından bu yatırımı yaptıklarını belirterek, yapılan plan değişikliğinin bölge şartlarını değiştirdiği gerekçesiyle plana itiraz etmişlerdir.

İtiraz talebi komisyonumuzca haklı bulunmuş olup, imar planının eski haline getirilerek Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 nolu parselde planlanan ticaret alanının yeniden konut alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 327

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 17.02.2011 tarih ve 132

sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Belediyemiz meclisinin 17.02.2011 tarih ve 132 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, Kuzey Çevreyolu ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede yapılan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Mehmet KARGI, Mustafa KARGI ve Hasan ULUÇAY tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.04.2011 tarih ve 134’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; itiraza konu olan parsellerden; mevcutta az yoğunluklu konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı 322 parsel, bahsi geçen plan değişikliği ile orta yoğunluklu konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanmıştır. Mevcutta depolama alanı, resmi kurum alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı 316 parsel, ticaret alanı, resmi kurum alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanmıştır. Mevcutta az yoğunluklu konut alanı, ticaret alanı, Belediye hizmet alanı, yeşil alan, otopark alanı ve yol olarak planlı 327 parsel de orta yoğunluklu konut alanı, spor tesisi alanı, sağlık tesisi alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanmıştır. Parsel malikleri kendi parsellerinin tamamında orta yoğunluklu konut alanı ve ticaret alanı planlanmasını istediklerini belirterek plana itiraz etmişlerdir.

Söz konusu parsellerdeki plan değişikliği Revizyon nazım imar plan kararı olup, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılmıştır. Bu parsellere özel bir uygulama söz konusu olmayıp, revizyon planlar ile orta yoğunluklu konut alanı olarak planlandığından herhangi bir mağduriyet söz konusu olmamaktadır. Plan müellifinin de konu ile ilgili olumsuz görüşüne istinaden itiraz taleplerinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 328

Konusu : Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi,

70-493 pafta, 217 ada, 1 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 70-493 pafta, 217 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.04.2011 tarih ve 135’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait söz konusu parsel, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine doğusundaki İlköğretim alanı olarak planlı yerde yapılacak spor sahasına alanın yetersiz kalmasından dolayı, okul alanına dahil edilmesi talep edilmektedir

1/5000 ölçekli K34-C-10-D nazım imar planında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin İlköğretim alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 329

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 5914 ada,

7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 5914 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.04.2011 tarih ve 130’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı yerin yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

Tadilat talep edilen alandaki parsel muvafakatı alınmadığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 330

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesi, 37-41 pafta,

167 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesi 37-41 pafta, 167 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 153’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda halı saha, havuz ve düğün salonu yapılabilmesi için plan değişikliği yapılmasını istemektedir. Parsel maliki 18.04.2011 tarihli yeni dilekçesi ile söz konusu alanda halı saha yapmak istediğini belirtmekte olup, bahsi geçen alanın bu kullanıma uygun olarak gerekli plan değişikliğinin yapılmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından yeni öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli K35-a-23-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin (M) ticaret lejand işaretli spor tesisi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 331

Konusu : Talas Belediyesi, Akçakaya Mahallesi, 25 pafta,

5435 ve 5436 parsellerde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Akçakaya Mahallesi, 25 pafta, 5435 ve 5436 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 157’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Akçakaya Mahallesinde, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında bağ – sayfiye evi alanı olarak planlı bulunan söz konusu kadastro parsellerinin alan kullanımının, at eğitimi ve binicilik faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayacak şekilde değiştirilmesini talep etmektedir. Talebe ilişkin çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun tetkik ve incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 332

Konusu : Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesi,

3 pafta, 1584 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesi 3 pafta, 1584 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 158’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu konut alanı ve yol olarak planlı alanın parsel malikinin mağduriyetinin kaldırılması amacıyla yeniden düzenlenmesini talep etmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından tetkik ve incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 333

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi,

855, 1974 ve 1985 parsellerde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, 855 parsel nolu taşınmaz ve mülkiyeti maliye hazinesine ait 1974 ve 1985 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.04.2011 tarih ve 131’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu yerde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden nazım imar planında ilköğretim alanı olarak planlı yerin, mülkiyeti maliye hazinesine ait alana kaydırılmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 33OP nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı, ilköğretim alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 334

Konusu : İncesu Organize Sanayi Bölgesi genişleme

alanının imar planına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, İncesu Organize Sanayi Bölgesi ilave alanına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Organize Sanayi Bölgesi Yer Seçim Komisyonun sınırlarını belirlediği genişleme alanının 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 147’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığının talebine istinaden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Organize Sanayi Bölgesi Yer Seçim Komisyonunun sınırlarını belirlediği genişleme alanının, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemeler neticesinde öncelikle 1/50000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğinin yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerin Organize Sanayi Bölgesi alanı olarak planlanması yönündeki Çevre Düzeni Planı değişikliğinin, Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 335

Konusu : Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü,

Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsellerde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi sınırları içerisinde kalan Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.04.2011 tarih ve 140’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda Belediyemiz Meclisinin 10.01.2011 tarih, 2 sayılı kararı ile 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliği yapılmıştır. Çevre düzeni planında Bölge Parkı olarak planlı alan Kentsel Gelişme Alanı olarak planlanmış, Çevre ve Orman Bakanlığınca da uygun görülmüştür. 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak bahsi geçen alanın 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin yapılması istenmektedir.

1/25.000 ölçekli K34-c1 ve 1/5000 ölçekli K34-c-02-c, K34-c-03-d, K34-c-07-b, K34-c-08-a Nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, ticaret alanı, cami alanı, yeşil alan, yol ve DSİ kanalı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin, Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 336

Konusu : Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi

Kavşağı ile Talas bağlantısını sağlayan

yolların imar planlarına işlenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi Kavşağı ile Talas bağlantısını sağlayan yolların İmar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 150’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi Kavşağı ile Talas Bağlantısını sağlayan yolların imar planlarına işlenmesi talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 337

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Kayabağ Mahallesinde

ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Kayabağ Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 155’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Kayabağ Mahallesinde köy yerleşim alanının güneyinde mevcut mezarlık alanı yetersiz kaldığından yeni mezarlık alanı planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 338

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi,

10028 ada, 15 ve 18 parsellerde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi mülkiyeti maliye hazinesine ait, 10028 ada, 15 ve 18 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.04.2011 tarih ve 126’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Anbar Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda Sarımsaklı Çayı kanalının fiili duruma uygun olarak nazım imar planına işlenmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli 30-31H ve 31İ nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, kanal ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 339

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Aydınlar Mahallesi,

1309 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Aydınlar Mahallesi 1309 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.04.2011 tarih ve 129’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi söz konusu taşınmazın bulunduğu imar planında tarım alanı olarak planlı bulunan yerin, tarım alanından çıkarılmasını istemektedir. Tadilat talebine ilişkin ilgili kurum görüşü olmadığından ve yapılmak istenen değişikliğin parsel bazında olacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 340

Konusu : Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 113 ada,

1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 113 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım ve uygulama imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.04.2011 tarih ve 133’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz imar planında belediye hizmet alanı ve park alanı olarak planlı olup, bu yerin tamamının raylı sistem ana depo sahası olarak kullanılmak üzere belediye hizmet alanı olarak planlanması, bu alanın güneyindeki belediye hizmet alanı olarak planlı yerin kuzeyinin ise yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesine istinaden 1/5000 ölçekli K35-a-23-a, K-35-a-23-b nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli K35-a-23-a-2-c, K35-a-23-b-4-a uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 341

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Mithatpaşa Mahallesi,

4 pafta, 36 ada, 18 ve 21 parsellerde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18 ve 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.04.2011 tarih ve 136’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında Devlet Üretme Çiftliği (DÜÇ) olarak planlı olup Defterdarlık Milli emlak Müdürlüğü’nün talebi üzerine bu parsellerin bir kısmının Başbakanlık(F-02) Kayseri Bölge Daire Başkanlığı Hizmet binası yapılması amacıyla Resmi Kurum alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30L nazım imar planında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ve Kadastro Müdürlüğünün 3402 sayılı imar kanununun 22-A maddesi gereğince teknik düzenlemeye tabi olarak Oruç Reis Mahallesi, 6700 ada, 6 ve 9 parsel numarasını alan parsellerin bir kısmının Resmi Kurum alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 342

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Bahçelievler

Mahallesi, 5620 parsel nolu taşınmazın

bulunduğu alanda NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi 5620 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 154’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Hisarcık- Bahçelievler Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu yeşil alan olarak planlı yerin, dini tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir. Bahsi geçen alan ve civarında oldukça fazla yapılaşma bulunmasına rağmen yakınlarda dini tesis alanı bulunmadığı ve cami yapılan alan dışında kalan yerlerin yeşil alan olarak kullanılacağı gözönüne alındığında, bu alanın dini tesis alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-d-11-a nazım imar planı paftasında yeşil alan olarak planlı yerin dini tesis alanı olarak planlanmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 343

Konusu : Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi,

707-452 pafta, 6913 ada, 1 parselde ST lejant

işaretinin kullanılıp kullanılmayacağı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 707-452 pafta, 6913 ada, 1 parsel maliklerinin taşınmazlarının imar adası şeklinde olduğundan, ST plan Lejant işaretinin şehrimizde ada bazında yapılacak uygulamalarda kullanılıp kullanılmayacağı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.04.2011 tarih ve 141’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; ada bazında yapılacak uygulamalarda site mantığına uygun olarak kullanışlı ve estetik tesisler elde etmek üzere aşağıdaki metnin plan notu olarak uygulanması uygun görülmüştür.

“İmar planlarında üç ve daha yukarı katlı olarak planlanmış konut alanlarında 10000 m2 nin üzerinde alanı bulunan ve ada bazında uygulama yapılacak site çözümlerinde konutların ihtiyacı olan kapıcı daireleri, toplantı salonu, yönetim odaları, bakım odaları, hobi mekanları, bekçi odaları, mescit, fitness salonları, yüzme havuzu ve sosyal alanları içeren yapılar yapılabilir. Ancak bu yapılar TAKS ve KAKS alanından sayılmak ve toplam inşaat alanının %5’ini geçmemek üzere düzenlenebilir. Bodrum katta yapılacak tesisler KAKS alanına dahil değildir. Yapılacak bina parsel sınırlarına 15 metreden fazla yaklaşamaz. Binalara ait otopark ihtiyacının parselinde karşılanması esastır. Bu adalar ifraz edilemez. Yapılacak tesislerin tamamı bina ortak alanı olarak kullanılacaktır.” Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 344

Konusu : Melikgazi Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi,

2411 ada, 28 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi, 2411 ada, 28 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 152’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki nazım imar plan tadilatı talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 345

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih ve

32 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih ve 32 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.04.2011 tarih ve 143’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih ve 32 sayılı kararı ile, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 6284 ada, 5 parsel nolu taşınmazın doğusunda otopark alanı olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması yönündeki talebinin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 346

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarih,

74, 76, 77 ve 80 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarih ve 74, 76, 77 ve 80 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 151’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarihli kararlarından;

74 sayılı kararı ile; Sakarya Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu imar adasında hem ticaret taraması hem de M ticaret lejand işareti bulunmakta olup, bu kullanımlardan her ikisinin birden uygulama imar planına işli olması Büyükşehir Belediyesi Yönetmeliğine aykırı olduğundan, imar adasındaki ticaret taramasının kaldırılması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

76 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde imar planında bağ ve sayfiye evi alanı, yaya yolu ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

77 sayılı kararı ile; Karacaoğlu ve Battalgazi Mahallelerinde derinliği 20 metrenin altında kalan yerler dışındaki imar adalarında, ön bahçe mesafesi 0 ve 3 metre olarak planlı yerlerin 5 metre olarak yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

80 sayılı kararı ile; Eğribucak Mahallesinde yapılan Revizyon uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde itiraz edilmiş, itirazlar Melikgazi Belediyesince değerlendirilmiş olup, 856 ada 17 parsel nolu kadastro parselinin ortasından geçen 10 metrelik yolun kuzey istikametinde kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemektedir. Ancak bu alandaki yol aksı bozulduğundan tadilat talebinin reddinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.04.2011 tarih, 74, 76, 77 ve 80 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 347

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih,

39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.05.2011 tarih ve 146’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarihli kararlarından;

39 sayılı kararı ile, Garipçe Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.02.2009 tarih ve 44 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

40 sayılı kararı ile, Örenşehir Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.02.2009 tarih ve 44 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

İncesu Belediye Meclisinin, 07.03.2011 tarih, 39 ve 40 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 348

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarih ve

63 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.04.2011 tarih ve 128’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yıldızevler Mahallesi 405 pafta, 3984 ada, 1 parsel ve 3992 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanın Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 15.10.2010 tarih 529 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında asgari güvenlik mesafeleri sağlanmak kaydıyla, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarih ve 63 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 349

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarih,

76 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.04.2011 tarih ve 138’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarih ve 76 sayılı kararı ile, Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanın, yeşil alan ve otopark alanı olacak şekilde planlanması talebinin, otopark alanının kaldırılarak 7 metre genişliğinde yaya yolu ve yeşil alan olacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 350

Konusu : Telekomünikasyon altyapı tesisleriyle ilgili

hazırlanan yönetmeliğin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hizmet sınırları içerisinde Telekomünikasyon altyapı tesislerinin kurulması ve bu tesislerin ortak kullandırılması için katılım ve güzergah bakım bedellerinin tespiti ile geçiş hakkı ve hücresel anten tesislerinin yerleşeceği yerlerin seçimi, kurulumu ve işletmeciler arasında paylaştırılmasına ilişkin hazırlanan yönetmeliği ile Geçiş hakkı ücret tarifesinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.04.2011 tarih ve 3’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hizmet sınırları içerisinde Telekomünikasyon altyapı tesislerinin kurulması ve bu tesislerin ortak kullandırılması için katılım ve güzergah bakım bedellerinin tespiti ile geçiş hakkı ve hücresel anten tesislerinin yerleşeceği yerlerin seçimi, kurulumu ve işletmeciler arasında paylaştırılmasına ilişkin hazırlanan yönetmeliği ile Geçiş hakkı ücret tarifesinin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun, Komisyon Başkanı Hüdai BARUT’un, sözlü önerisi ile yönetmelikte değişiklik yapılması gerektiğinden, talebin gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi önerisinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 351

Konusu : Şehit P.Astsubay Serkan CİDDİOĞLU isminin

Yeni açılan cadde veya sokağa verilmesi talebi

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Şehit P.Astsubay Serkan CİDDİOĞLU isminin Kocasinan Mahallesinde yeni açılan cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.04.2011 tarih ve 8’nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehit P.Astsubay Serkan CİDDİOĞLU isminin daha önceden Melikgazi İlçesi, Yeniköy Mahallesinde bir caddeye verildiğinden, adres ve numaralama yönetmeliğin 14. maddesine göre aynı ismin başka bir yere verilmesi mümkün olmamıştır.

Ayrıca ikinci talep olan, Şehit isminin şehrimizdeki parkların birine verilmesi hususunda yetkinin İlçe Belediyelerine ait olduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 352

Konusu : Mezarlıklar Müdürlüğüne 1 adet cenaze taşıma

aracı ile 2 adet cenaze yıkama aracı alınması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Mezarlıklar Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 adet cenaze yıkama aracı, 1 adet cenaze taşıma aracı alınması talebi bulunduğundan buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 20.04.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.19.06/71-440 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mezarlıklar Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 adet cenaze yıkama aracı, 1 adet cenaze taşıma aracının, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85. maddesine istinaden satın alınmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 353

Konusu : Zabıta Müdürlüğünde kullanılmak üzere

1 adet kapalı kasa kamyonet alımı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Zabıta Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet kapalı kasa kamyonetin, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85. maddesine istinaden satın alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Zabıta Dairesi Başkanlığının 18.04.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.16/5-1795 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Zabıta Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet kapalı kasa kamyonetin, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85. maddesine istinaden satın alınmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 354

Konusu : Hacılar Kayaüstü Caddesinden giden yola

Çatdere Sokak isminin verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, İlyas DAĞLI’nın, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahalle, kaya üstü Caddesinden, 5163 parsele giden yola Çatdere sokak isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.04.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-176-1383 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlyas DAĞLI’nın, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahalle, kaya üstü Caddesinden, 5163 parsele giden yola Çatdere sokak isminin verilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 355

Konusu : Raylı Sistem Projesi kapsamında, Erciyes

Üniversitesi ile Belediyemiz arasında yapılacak

protokolün imzalanması için yetki verilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Raylı Sistem Projesi kapsamında, Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan protokolü imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 06.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.14.01-755.03/576 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Raylı Sistem Projesi kapsamında, Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan protokolü imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 356

Konusu : Raylı Sistem Toplu Taşıma Hizmetlerinin

İşletmeciliğinin, Kayseri Ulaşım Tur.İnş.Taah.

Pro.Müş.Telekom.San.Tic. A.Ş. ye tahsisi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Raylı Sistem Toplu Taşıma Hizmetlerinin aylık brüt bilet gelirlerinin KDV hariç kalan kısımdan, %20 lik kısmın, gelirin elde edildiği ertesi ayın 20 sine kadar her ay Belediyemize ödenmesi şartıyla Raylı Sistem Toplu Taşıma Hizmetlerinin işletmeciliğinin 10 yıllığına Kayseri Ulaşım Tur.İnş.Taah.Pro.Müş. Telekom.San.Tic. A.Ş. ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/187 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesinde, 6215 Sayılı Kanunun 21. maddesiyle 12.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış olup, yapılan değişikliğe göre toplu ulaşım hizmetleri Belediye veya bağlı kuruluşların %50’ sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye meclisinde belirlenecek süre ve bedelle işletmesi devredilmektedir denilmektedir.

Belediyemiz şirketlerinden olan Kayseri Ulaşım Tur.İnş.Taah.Pro.Müş.Telekom. San.Tic.A.Ş.’ nin %98 hissesi Belediyemize ait olup, Raylı Sistem Toplu Taşıma Hizmetlerinin aylık brüt bilet gelirlerinin KDV hariç kalan kısımdan, %20’ lik kısmın, gelirin elde edildiği ertesi ayın 20’ sine kadar her ay Belediyemize ödenmesi şartıyla Raylı Sistem Toplu Taşıma Hizmetlerinin işletmeciliğinin 10 yıllığına Kayseri Ulaşım Tur.İnş.Taah.Pro.Müş. Telekom.San.Tic. A.Ş. ye tahsis edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 357

Konusu : “Anadolu Harikalar Diyarı” tema park alanı

İçerisinde planlanan Eğlence ve Oyun Parkının

25 yıllığına yap-işlet modeli ile yaptırılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 10.01.2011 tarih ve 37 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi, Kumarlı mevkiinde “Anadolu Harikalar Diyarı” tema park alanı içerisinde planlanan Eğlence ve Oyun Parkının 20 yıla kadar yap-işlet modeli ile Encümene yetki verilmiş olup, Meclis kararındaki 20 yıl ifadesinin, 25 yıl olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 02.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-247 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 10.01.2011 tarih ve 37 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi, Kumarlı mevkiinde “Anadolu Harikalar Diyarı” tema park alanı içerisinde planlanan Eğlence ve Oyun Parkının 20 yıla kadar yap-işlet modeli ile Encümene yetki verilmiş olup, Meclis kararındaki 20 yıl ifadesinin, 25 yıl olarak değiştirilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 358

Konusu : Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi

Başkanlığında kullanılmak üzere araç alımı.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığınca, yakıt ikmal ve dağıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 8.000.Lt kapasiteli sayaçlı seyyar yakıt ikmal aracı alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığının 05.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/1-869 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85. maddesine istinaden, Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığınca, akaryakıt ikmal ve dağıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 8.000.Lt kapasiteli sayaçlı seyyar yakıt ikmal aracı alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 359

Konusu : Şehit itfaiye eri Efkan ZUKU’nun, defnedildiği

mezarın, şehitin eşi Rabia ZUKU adına ücretsiz

olarak tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, İtfaiye Daire Başkanlığı’nda İtfaiye eri olarak görev yapan ve 17.04.2011 tarihinde meydana gelen bir yangına müdahale esnasında rahatsızlanarak şehit olan, 2182 sicil numaralı Efkan ZUKU’nun, defnedildiği Eski Mezarlık 50 ada, 22 parsel, 8 nolu mezarın, şehidin eşi Rabia ZUKU adına ücretsiz olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 04.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.19.06/80-501 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İtfaiye Daire Başkanlığı’nda İtfaiye eri olarak görev yapan ve 17.04.2011 tarihinde meydana gelen bir yangına müdahale esnasında rahatsızlanarak şehit olan, 2182 sicil numaralı Efkan ZUKU’nun, defnedildiği Eski Mezarlık 50 ada, 22 parsel, 8 nolu mezarın, şehidin eşi Rabia ZUKU adına ücretsiz olarak tahsis edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 360

Konusu : Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan

3 kişinin net aylık ücretlerinin belirlenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan 3 kişinin, 2011 Mali yılında ödenecek net aylık ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 06.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/457 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Adı Soyadı

K/D

Ünvanı

2010 Net Tavan Ücret

2010 Belirlenecek Net Ücret

Kadro Ünv.

Diploma Ünv.

1

Veysel İSLAMOĞLU

10

Teknisyen

İnş. Teknikeri

1.307

1.250

2

Yasin ÖZDEN

10

Teknisyen

İnş. Teknikeri

1.307

1.250

3

Arif KARAKUŞ

10

Teknisyen

Hrt. Teknikeri

1.307

1.250

 

Yukarıda adı geçen, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak 3 kişinin, tabloda belirtilen net aylık ücretlerinin 2011 mali yılında ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 361

Konusu : Goncagüller Sokak isminin isimsiz bir yola

verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Karademir Caddesini bağlayan isimsiz yola Goncagüller Sokak isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-192-1480 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Karademir Caddesini bağlayan isimsiz yola Goncagüller Sokak ismi olarak verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 362

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Mahzemin Mahallesinde,

1/1000 ve 1/5000 ölçekli revizyon NİP. yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesinde, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/720-1389 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesinde, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 363

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Mahzemin Mahallesi,

K34b-12d-3a pafta, 103 ada, 19 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi K34b-12d-3a pafta, 103 ada, 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/718-1390 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi K34b-12d-3a pafta, 103 ada, 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 364

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Uğurevler Mahallesi,

404 pafta, 3238 ada, 74 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi, 404 pafta, 3238 ada, 74 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/719-1391 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi, 404 pafta, 3238 ada, 74 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 365

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi,

76 pafta 441 ada, 1 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi Erkilet Mahallesi, 76 pafta 441 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/721-1388 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi Erkilet Mahallesi, 76 pafta 441 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 366

Konusu : İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi,

155 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 155 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/856-1614 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 155 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 367

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi,

mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 6577 ada 1 parsel ve

Mülkiyeti OSB Müdürlüğüne ait, 1450 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 6577 ada 1 parsel ve Mülkiyeti Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait, 1450 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/911-1741 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 6577 ada 1 parsel ve Mülkiyeti Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait, 1450 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 368

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Gesi-Kayabağ Mahallesi,

17 pafta, 517 parselde plan değişikliği yapılması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Gesi-Kayabağ Mahallesi, 17 pafta, 517 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/924-1744 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Kayabağ Mahallesi, 17 pafta, 517 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 369

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mevkii,

995 ada, 86 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mevkii, 995 ada, 86 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/919-1739 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mevkii, 995 ada, 86 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 370

Konusu : Melikgazi Belediyesi, , Köşk Mahallesi,

1370 ada, 121 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/922-1742 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 371

Konusu : Talas Belediyesi, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi,

9 pafta, 513 parselde ilave NİP yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, mülkiyeti hazineye ait, 9 pafta, 513 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/927-1722 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, mülkiyeti hazineye ait, 9 pafta, 513 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 372

Konusu : Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi,

38 pafta, 642 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesindeki, mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 38 pafta, 642 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/926-1721 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesindeki, mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 38 pafta, 642 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 373

Konusu : Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi,

özel üniversite alanı olarak planlı yerde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesindeki, özel (Vakıf) üniversitesi alanı olarak planlı alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/930-1746 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesindeki, özel (Vakıf) üniversitesi alanı olarak planlı alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 374

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Güzelköy ve Kayabağ

köylerinin nazım imar planlarının yapılması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Güzelköy ve Kayabağ köy yerleşim alanlarının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/923-1743 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Güzelköy ve Kayabağ köy yerleşim alanlarının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 375

Konusu : Talas Belediyesi, Başakpınar-Yıldıztepe

Mahallesinde 1116 ve 1117 parsellerde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesinde, 1116 ve 1117 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/928-1713 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesinde, 1116 ve 1117 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 376

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Zekaibey Mahallesi,

301 pafta, 3145 ada, 3 ve 4 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Zekaibey Mahallesi, 301 pafta, 3145 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/904-1702 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Zekaibey Mahallesi, 301 pafta, 3145 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 377

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi,

337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/918-1738 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 378

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi,

K35-A-22D-3A pafta, 6316 ada, 1 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi, K35-A-22D-3A pafta, 6316 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/913-1708 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi, K35-A-22D-3A pafta, 6316 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 379

Konusu : Karpuzatan Mahallesi ile Erkilet Mahallesi

arasındaki sınır uyumsuzluğunun giderilmesi

amacıyla plan tadilatı yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Karpuzatan Mahallesi sınırı ile Erkilet Mahallesi sınırları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi hususunda plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/915-1706 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Karpuzatan Mahallesi sınırı ile Erkilet Mahallesi sınırları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi hususunda plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 380

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Yıldızevler Mahallesi,

33 pafta, 5174 ada, 1 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Yıldızevler Mahallesi, 33 pafta, 5174 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/912-1709 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Yıldızevler Mahallesi, 33 pafta, 5174 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 381

Konusu : Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parselde

plan değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Kayseri Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/723-1353 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 382

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih,

97 sayılı ve 04.05.2011 tarih, 111 sayılı

kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 97 sayılı ve 04.05.2011 tarih, 111 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/929-1747 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 97 sayılı ve 04.05.2011 tarih, 111 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 383

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih,

93, 94, 95, 96 ve 97 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 93, 94, 95, 96 ve 97 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/905-1704 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 93, 94, 95, 96 ve 97 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 384

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2011 tarih,

114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı

kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2011 tarih, 114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/925-1745 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2011 tarih, 114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 385

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih,

71, 72 ve 73 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 71, 72 ve 73 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/899-1690 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 71, 72 ve 73 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 386

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih,

54 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/891-1668 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.05.2011

Karar No : 387

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih,

92, 94, 95, 96, 97 ve 98 sayılı

kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 92, 94, 95, 96, 97 ve 98 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/897-1685 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 92, 94, 95, 96, 97 ve 98 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.