2012 TOPLANTI DÖNEMİNİN 08.10.2012 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

637

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2013 Mali Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 28.09.2011 tarih ve M.38.1.KBB.0.12.05-602.08-1812 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2013 Mali Yılı Performans Programı teklifi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

638

Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi, 6700 ada, 11 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi 6700 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.09.2012 tarih ve 271 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında DÜÇ ( Devlet Üretme Çiftliği) olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine, mülkiyeti maliye hazinesine ait söz konusu parselin “Eğitim Tesisi” olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

639

Altınoluk Mahallesi, 6296 ada, 2, 3, 4 ve 5 parselde N.İ.P. değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mahallesi, 6296 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 19.09.2012 tarih ve 257 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Altınoluk Mahallesi, 6296 ada, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir. Söz konusu alan mevcut nazım imar planında konut alanı ve su deposu alanı olarak planlı olup, alanda fiilen su kuyuları bulunduğundan mevcut su deposu alanın genişletilmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 28L paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, su deposu alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

640

Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık Meydanı’nda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık Meydanı’nda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.09.2012 tarih ve 267 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Hisarcık Meydanı ve çevresini kapsayan kentsel tasarım projesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

Bahsi geçen alan imar planında ticaret alanı, dini tesis alanı, resmi kurum alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı olup, meydan ve çevresinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan projenin imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-D-11-A nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerin ticaret alanı, belediye hizmet alanı, dini tesis alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönünde hazırlanan nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

641

Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.09.2012 tarih ve 273 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, söz konusu parselin bulunduğu alanda, konut alanı, yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlı yerlerin, yeniden düzenlenmesini istemektedir. Tadilat talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

642

Melikgazi Belediyesi’nin Gesi Vekse Mah. 357 ve 358 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan yapılması talebi.

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi Vekse Mahallesi, 357 ve 358 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 19.09.2012 tarih ve 262 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Vekse (Özlüce) Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın bir kısmında fiilen mezarlık alanı bulunduğundan, bu alanların nazım imar planına mezarlık alanı olarak işlenmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-24-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, mezarlık alanı olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

643

Melikgazi Belediyesi’nin Becen Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi’nin güneyinde K34c-10-c ve K34c-15-b paftalarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.09.2012 tarih ve 264 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesinin güneyinde yer alan alanın 1/25000 ölçekli nazım imar plan kararlarına uygun olacak şekilde, çok az yoğun gelişme konut alanı (bağ-sayfiye evi alanı) olarak planlanmasını istemektedir. Yapılan incelemeler sonucunda planlanan alandaki donatı alanların yetersiz olduğu kanaatine varılmıştır. Plan müellifi tarafından, nüfus ve hizmet yarıçaplarına göre sosyal donatı ve ticaret alanlarının da yer aldığı yeni bir çalışma yapılması uygun görülmüştür. Konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

644

Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi Bahçelievler Mah. 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi Bahçelievler Mahallesi, 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 19.09.2012 tarih ve 263 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Bahçelievler Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu park alanı ve yol olarak planlı yerlerin konut alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27.maddesinin, 2.bendine istinaden kaldırılan yeşil alana karşılık aynı bölge içerisinde eşdeğer büyüklükte yeni bir yeşil alan önerilmediğinden, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

645

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Yenidoğan Mah. 81 pafta, 1473 ada, 1 parsel ile Bahçelievler Mah. 615 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Yenidoğan Mahallesi, 81 pafta, 1473 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ile Bahçelievler Mahallesi, 615 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.09.2012 tarih ve 272 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak planlı yerin fiili duruma uygun olarak yeşil alan, Bahçeşehir Mahallesinde yeşil alan olarak planlı yerin ise ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Bahçehir Mahallesinde 40 metrelik yola cepheli ticaret alanının 10 metre yoldan içeriye çekilmesi kaydıyla ve 20x30 ebatlarını geçmeyecek şekilde planlanması uygun bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K35-d-01-c ve K35-d-06-b nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ticaret alanı olarak planlı yerin yeşil alan, yeşil alan olarak planlı yerin ise ticaret alanı olarak planlanması talebinin Cengiz AKPARLAR'ın ret oyuna karşın yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

646

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi’nde, mülkiyeti Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı adına kayıtlı, 60 pafta, 1164 ada, 1 parselde N.İ.P. değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi’nde, mülkiyeti Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı adına kayıtlı, 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.09.2012 tarih ve 270 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Harman Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı yerin fiili duruma uygun olarak (M) lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu değişiklik talebinin parsel ölçeğinde olması nedeniyle uygun olmayacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

647

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’ndeki Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile 3264 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile mera vasıflı 3264 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kalmakta olup; K35-D2 pafta numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planında “diğer tarım ve tarım dışı alanlar” olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 19.09.2012 tarih ve 258 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Konu incelendiğinde 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının birlikte değerlendirilmesi uygun bulunmuş olup, bu kapsamda imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ile talebe ilişkin öneri planların hazırlanması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Söz konusu nazım imar planı talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

648

Talas Belediyesi’nin Reşadiye Mahallesi, 9 pafta, 1342 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Reşadiye Mahallesi, 9 pafta, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 19.09.2012 tarih ve 259 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Talas Belediyesi, Reşadiye Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu plan değişikliği talebinin parsel ölçeğinde olması ve bahsi geçen alanın kuzeyinde bulunan konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekliliği nedeniyle, talep şehircilik ilkeleri açısından uygun görülmemiştir. Talas Belediyesi tarafından yürütülen revizyon nazım imar planı çalışmalarında bahsi geçen alanın çevresi ile birlikte değerlendirilerek karar verilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

649

3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, Gesi Mah. Trafo 13 binası ve ekip binasının yeni koordinatlara göre yeniden uygulama imar planına işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, Gesi Mahallesi, 427 ada, 1 parsel numaralı taşınmazdaki Trafo 13 binası ve ekip binasının yeni koordinatlara göre yeniden uygulama imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.09.2012 tarih ve 260 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 3.Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında Gesi Mahallesi, 427 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda, mevcut imar planında park alanı, ekip binası ve trafo alanı olarak planlı yerdeki trafo binası ve ekip binasının yeni koordinatlara göre imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

1/1000 ölçekli K35-a-23-a-2-c imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerin trafo binası ve ekip binası olarak planlanması yönündeki uygulama imar planı tadilatının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

650

Talas Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının incelenmesi talebi

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının, incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.09.2012 tarih ve 265 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi’nin 03.09.2012 tarih, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarından;

154 sayılı karar ile, Talas Yukarı Mahalle’de yer alan 945 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki yapı adasının parselin tescil durumuna uygun olarak yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz imar planında konut alanı ve yol olarak planlı olup, 1/1000 ölçekli K35-d-07-d-2-a imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alandaki yapı ada kenarının yeniden düzenlenmesi yönündeki imar planı değişikliği talebinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

155 sayılı karar ile, Talas Belediyesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsisli Yukarı Mahalle, 3046 parseldeki Karakol Alanı’nın, 1331, 1332 ve 1333 parseldeki Resmi Kurum Alanı(Karakol-Karakol Konutlar)’nın Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanması ve Harman Mahallesi 1263 ada 2 parseldeki Emniyet Hizmet Alanı’nın parsel tesciline uygun hale getirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı,

156 sayılı karar ile, Yenidoğan Mahallesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ.’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla X:4285600-4285700, Y: 459800-459900 koordinatları arasında kalan, mevcut imar planında park alanı olarak planlı alanın bir kısmında trafo yeri planlaması talep edilmektedir. 1/1000 ölçekli K35-d-01-c-3-d imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere göre hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanın trafo alanı olarak planlanması yönündeki imar planı tadilatı talebinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi’nin 03.09.2012 tarih, 154 ve 155 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 156 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

651

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 186, 187, 188, 189 ve 190 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 186, 187, 188, 189 ve 190 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.09.2012 tarih ve 268 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarihli kararlarından,

186 sayılı kararı ile; Pervane mahallesinde park alanı olarak planlı alanda trafo yerinin planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

187 sayılı kararı ile; Pervane mahallesinde Resmi Kurum Alanı (Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü) olarak planlı alanın bir kısmının M ticaret lejant işaretli spor tesisi alanı, yol ve otopark alanı planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisinin 14.05.2012 tarih, 313 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

188 sayılı kararı ile; Hacısaki Mahallesinde ticaret alanı olarak planlı alanda imar planı ile Kadastro verileri arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

189 sayılı kararı ile; Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazların tahsis amacına uygun olarak ‘Emniyet Hizmet Alanı’ ve ‘Emniyet Lojman Alanı’ olarak planlanması talebine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

190 sayılı kararı ile; Kötügöller mevkiinde park alanı olarak planlı alanda trafo yerinin planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 187, 188 ve 189 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 186 ve 190 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

652

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.07.2012 tarih ve 166 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.07.2012 tarih ve 166 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.09.2012 tarih ve 261 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karpuzatan mevkiinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alandan “Dericiler Sitesi” ibaresinin kaldırılması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.07.2012 tarih ve 166 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

653

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih, 208, 209, 210, 211, 212 ve 213 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih, 208, 209, 210, 211, 212 ve 213 sayılı kararlarının, incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.09.2012 tarih ve 266 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisin 03.09.2012 tarihli kararlarından;

208 sayılı kararı ile; Kazım Karabekir Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu imar adalarına SD lejant işareti konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden ve yerinde yapılan incelemeler sonucu kabulünün uygun olacağı,

209 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu sosyal tesis alanı olarak planlı yerdeki, KAKS=0,24 ifadesinin, KAKS=0,60 değiştirilmesi ve hmax=6,50 olan yapılaşma koşulunun da kaldırılması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak yapılmak istenen plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozduğu kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı,

210 sayılı kararı ile; Hürriyet Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu sağlık tesisi alanı olarak planlı yerdeki, 10 metre olarak planlı kuzey-güney ve batı yönündeki çekme mesafelerinin 5 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

211 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki, 12 metrelik yol, fiili durumda binaya bastığından, bahsi geçen yolun kuzey istikametinde kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

212 sayılı kararı ile; Gesi-Güney Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alandaki imar adalarının yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

213 sayılı kararı ile; Becen Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu konaklama tesisi alanı olarak planlı yerdeki imar adasının, kadastro sınırına uygun olarak imar planına işlenmesi talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.09.2012 tarih, 208, 209, 211, 212 ve 213 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 210 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

654

İncesu Belediye Meclisi’nin 05.09.2012 tarih ve 84 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin 05.09.2012 tarih ve 84 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.09.2012 tarih ve 269 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesinde, Belediyemiz meclisinin, 01.05.2012 tarih, 294 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi incelenmiştir. Planlama alanı içerisinde yer alan su deposu alanındaki, E=0,60 değerinin kaldırılması ve Kayseri-Niğde karayoluna cepheli imar adalarındaki A-5 yapılaşma koşulunun, A-3 olacak şekilde düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

İncesu Belediye Meclisinin, 05.09.2012 tarih, 84 sayılı kararının yukarda ifade edildiği şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

655

Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılması talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmeleri talebi hususunda hazırlanan 02.10.2012 tarih ve 12 numaralı Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarının kendileri için ücretsiz olması talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

656

45 adet otobüs hat imtiyazının 49 yılı geçmemek üzere ihale edilmesi için Encümene yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 18.03.2011 tarih ve 216 sayılı meclis kararıyla Mülkiyeti Belediyemize ait, 45 adet otobüs hat imtiyazının 49 yılı geçmemek üzere ihale edilmesi yetkisinin Encümen’e verilmesi talebinin hususunda, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nın 18.09.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/1-2021 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, ihale edilmesine karar verilen 45 adet otobüs hat imtiyazının, 5393 Sayılı Kanunun 15/p maddesi gereğince, 49 yılı geçmemek üzere ihale edilmesi için Encümene yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

657

Microsoft veya Birleşmiş Milletler destekli Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ile protokol imzalanması için yetki talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, İlimizdeBilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi”nin hayata geçirilmesi için Microsoft veya Birleşmiş Milletler destekli Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın 03.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.19.00.00/12-792 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimizdeBilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi”nin hayata geçirilmesi için Microsoft veya Birleşmiş Milletler destekli Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

658

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalanması için yetki talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere Trafik Elektronik Denetleme Sistemi kurulması ve çalıştırılması Protokolü kapsamında, Kayseri İl Emniyet Müdürü veya yetkilendireceği kişi ile Belediyemiz arasında düzenlenecek her türlü protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebi hususunda, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın 03.10.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.32.01.00-301.05/1325 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 25 Şubat 2011 Tarihli ve 27857 Sayılı Resmî Gazete – (Mükerrer) gazetede yayınlanan 6111 Sayılı Kanunun 60. Maddesiyle 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapılarak eklenen Ek Madde 16’ da; Belediyelerce kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının % 30‘u oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir.

Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak elektronik sistemlerin taşıması gereken teknik özellikler, kurulması gereken yerler ve belediyelerle yapılacak protokollere ilişkin diğer şartlar ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir” denilmektedir. Bu madde hükümlerince Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) arasında 27.04.2012 tarihli söz konusu protokol düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. Bu protokolde belirtilen Kayseri İl Emniyet Müdürü veya yetkilendireceği kişi ile Belediyemiz arasında düzenlenecek her türlü protokolü Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisinin verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

659

Camikebir ve Hunat Camilerinin Şadırvanlarının yenilenmesi karşılığında şadırvanlara isim verilmesi hususunda hazırlanacak protokol için imza yetkisi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Camikebir ve Hunat Camilerinin Şadırvanlarının Anıtlar Kurulu projesine uygun olarak Baltaş İç ve Dış ticaret A.Ş. tarafından yenilenmesi karşılığında şadırvanlardan birine Burhan DİNÇBAL ve diğerine Hamdune DİNÇBAL isimlerinin verilmesi hususunda hazırlanacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda, 1. Hukuk Müşavirliği’nin 05.10.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/276 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Camikebir ve Hunat Camilerinin Şadırvanlarının Anıtlar Kurulu projesine uygun olarak Baltaş İç ve Dış ticaret A.Ş. tarafından yenilenmesi karşılığında şadırvanlardan birine Burhan DİNÇBAL ve diğerine Hamdune DİNÇBAL isimlerinin verilmesi hususunda hazırlanacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

660

Yeni taksi durağı binaları yapımının ihale edilmesi hususunda Encümen’e yetki verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, İlimizde bulunan taksi duraklarına reklam ve ATM cihazı konulması karşılığında yeni taksi durağı binaları yapımının ihale edilmesi için Encümen’e yetki verilmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın 03.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.19.00.00/12-791 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimizde bulunan taksi duraklarına reklam ve ATM cihazı konulması karşılığında yeni taksi durağı binaları yapımının ihale edilmesi için Encümen’e yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

661

Belediyemiz Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun yurtdışı görevlendirmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Fransa’nın Strasburg şehrinde 09-11 Ekim 2012 tarihinde düzenlenecek olan “ Yerel Yönetimler Aktif Vatandaşlık” konulu konferansa katılmak üzere Belediyemizi temsilen Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince Yurtdışı geçici görev yolluğunun ödenmesi talebi hususunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 03.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.24.00/167 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fransa’nın Strasburg şehrinde 09-11 Ekim 2012 tarihinde düzenlenecek olan “ Yerel Yönetimler Aktif Vatandaşlık” konulu konferansa katılmak üzere Belediyemizi temsilen Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince Yurtdışı geçici görev yolluğunun ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

662

Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde yeni açılan bulvara Av. Cansu ALTINTAŞ isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde yeni açılan bulvara Av. Cansu ALTINTAŞ isminin verilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 18.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.05.719-442/4880 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde yeni açılan bulvara Av. Cansu ALTINTAŞ isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

663

Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi, Seher Bulvarı üzerinde bulunan çıkmaz sokağa, Bengi veya Bengisu sokak isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi, Seher Bulvarı üzerinde bulunan çıkmaz sokağa, Bengi veya Bengisu sokak isminin verilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 27.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.05.301.05.03-459/5002 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi, Seher Bulvarı üzerinde bulunan çıkmaz sokağa, Bengi veya Bengisu sokak isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

664

Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesinde yeni açılan sokağa isim verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesinde yeni açılan sokağa isim verilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 27.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.05.301.05.03-444/4907 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İsmail AYDEN’in, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesinde yeni açılan sokağa isim verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

665

Hacılar İlçesi, Yukarı Mahallesinde yeni açılan sokağa Selvi Sokak isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Hacılar İlçesi, Yukarı Mahallesinde yeni açılan sokağa Selvi Sokak isminin verilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.05.301.05.03-479/5152 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlyas DAĞLI’nın, Hacılar İlçesi, Yukarı Mahallesinde yeni açılan sokağa Selvi Sokak isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

666

Belediyemizin ait İmar Yönetmeliğinin yeniden hazırlanması talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Belediyemize ait, İmar Yönetmeliğinin; 31 Mayıs 2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 14. maddesiyle 3194 Sayılı İmar Kanununa Ek Madde 5 ve Geçici 14. Madde eklenmiş olup, yönetmeliğin yeniden değerlendirilerek belirtilen kriterlere göre hazırlanması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.01.310.99-3036/5208 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemize ait, İmar Yönetmeliğinin; 31 Mayıs 2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 14. maddesiyle 3194 Sayılı İmar Kanununa Ek Madde 5 ve Geçici 14. Madde eklenmiştir. Bu maddelere göre Belediyelerce daha önceden hazırlanan yönetmeliklerin bir yıl içinde hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak Resmi Gazetede yayınlanma şartı geldiğinden Belediyemiz İmar Yönetmeliğinin yeniden değerlendirilerek belirtilen kriterlere göre hazırlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

667

KASKİ Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, KASKİ Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin incelenmesi talebi hususunda; KASKİ Genel Müdürlüğü’nün 03.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.5.01.05.01/107-2964 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ Yönetim Kurulunun 01.10.2012 tarih ve 242 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen; KASKİ Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

668

Belediyemiz imar uygulamaları plan notları ve lejant çalışmasının yeniden değerlendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, İmar planlarında uygulama bütünlüğü sağlanması ve imar planlarındaki uygulamaya yönelik hususları açıklayan ve plan müellifince hazırlanan Belediyemiz imar uygulamaları plan notları ve lejant çalışmasının yeniden değerlendirilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-3037/5207 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İmar planlarında uygulama bütünlüğü sağlanması ve imar planlarındaki uygulamaya yönelik hususları açıklayan ve plan müellifince hazırlanan belediyemiz imar uygulamaları plan notları ve lejant çalışmasının yeniden değerlendirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

669

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Melikgazi İlçesi, 7575 ada, 1 parsel ve 7576 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Melikgazi İlçesi, 7575 ada, 1 parsel ve 7576 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-2969/5108 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Melikgazi İlçesi, 7575 ada, 1 parsel ve 7576 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

670

Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1778 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1778 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-2994/5115 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1778 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

671

Talas Belediyesine 7.650.000TL Ek Ödenek verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanununun 14. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince, Talas Belediyesine 7.650.000TL Ek Ödenek verilmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 05.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.12-02/31 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanununun 14. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince, Talas Belediyesine 7.650.000TL Ek Ödenek verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

672

Erciyes Dağı kış sporları merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait arsaların satışının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı kış sporları merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes mahallesi, 11424 ada,19 parsel numaralı taşınmaz ile yine mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri İli, Develi İlçesi, 29 ada, 27 parselin ifrazından oluşacak imar planında günübirlik tesis alanı olarak planlı, 3 ve 4 numara ile gösterilen yerlerin, 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri çerçevesinde satışının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.03.310.14.02-2368/5273 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı kış sporları merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes mahallesi, 11424 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın ifrazından oluşacak imar planında Günübirlik tesis alanı olarak planlı ve krokide 1 ve 2 numara ile gösterilen yerlerin, yine mülkiyeti Belediyemize ait, Kayseri İli, Develi İlçesi, 29 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın ifrazından oluşacak imar planında günübirlik tesis alanı olarak planlı krokide, 3 ve 4 numara ile gösterilen yerlerin, 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri çerçevesinde satışının yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

673

Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi ve Belediyemize ait muhtelif parsellerin takası talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Beyazşehir Mahallesi, 3664 ada, 2 parsel, 3665 ada, 1 ve 2 parseller, 3743 ada, 2 parsel, 3747 ada, 3 numaralı parsellerin civarında bulunan mülkiyeti şahıslara ait parseller ile mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Pervane mahallesi, 7202 ada, 1 numaralı parsel ile takas edilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.03.756.01-2369/5274 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Beyazşehir Mahallesi, 3664 ada, 2 parsel, 3665 ada, 1 ve 2 parseller, 3743 ada, 2 parsel, 3747 ada, 3 numaralı parsellerin civarında bulunan mülkiyeti şahıslara ait parseller ile mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Pervane mahallesi, 7202 ada, 1 numaralı parsel ile takas edilmesi talebi hususunda; Meclis Üyesi Metin MERMERKAYA ve A. Tahir GÜL’ün yazılı önergeleri doğrultusunda, Kayseri büyükşehir Belediyesi ile Kocasinan Belediyesine ait taşınmazların değerleri aynı olduğundan başa baş takaslarının yapılması yönündeki önerilerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

674

Mithatpaşa mahallesi, 2 ada, 73 parselde NİP değişikliği talebi.

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa mahallesi, 2 ada, 73 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-2741/4802 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa mahallesi, 2 ada, 73 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

675

Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-3033/5200 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

676

Talatpaşa Mahallesi, 3328 ada, 75 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Talatpaşa Mahallesi, 3328 ada, 75 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-2740/4801 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Talatpaşa Mahallesi, 3328 ada, 75 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

677

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 783 parselde NİP değişikliği talebi.

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 783 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-3038/5213 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 783 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

678

Tınaztepe Mahallesi, 6577 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 6577 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-3032/5199 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 6577 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

679

Vatan Mahallesi, 6177 ve 6178 parselde NİP yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesi, 6177 ve 6178 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-2742/4803 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesi, 6177 ve 6178 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

680

Kavakyazısı Mahallesi, 121 pafta, 853 ada, 682 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazı Mahallesi, 121 pafta, 853 ada, 682 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-2743/4804 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazı Mahallesi, 121 pafta, 853 ada, 682 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

681

Mithatpaşa Mahallesindeki, muhtelif parsellerde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 372 pafta, 4206 ada, 1, 2 parsel, 3796 ada, 3, 4, 5 parsel, 3795 ada, 1, 3, 4, 5 parsel ile 4376 ada, 7, 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-3043/5239 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 372 pafta, 4206 ada, 1, 2 parsel, 3796 ada, 3, 4, 5 parsel, 3795 ada, 1, 3, 4, 5 parsel ile 4376 ada, 7, 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

682

Erkilet Mahallesi, 358 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 358 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-3045/5241 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 358 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

683

İmar planı lejantı ve uygulama koşullarında değişiklik yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Talas koruma amaçlı İmar Plan revizyonu Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla onaylanmış olup, sorunların giderilmesi amacıyla imar planı lejantı ve uygulama koşullarında değişiklik yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-3071/5264 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas koruma amaçlı İmar Plan revizyonu Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla onaylanmış olup, sorunların giderilmesi amacıyla imar planı lejantı ve uygulama koşullarında değişiklik yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

684

İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünün talebine istinaden 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-2357/4167 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünün talebine istinaden 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

685

Talas Belediyesinin, Yukarı Mahallede, mülkiyeti şahsa ait, 59 pafta, 212 ada, 3 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yukarı Mahallede, mülkiyeti şahsa ait, 59 pafta, 212 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-3082/5275 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Yukarı Mahallede, mülkiyeti şahsa ait, 59 pafta, 212 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

686

Erkilet Mahallesi, 8910 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 8910 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3044/5240 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 8910 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

687

Erenköy Mahallesi, 10591 ada, 80 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10591 ada, 80 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3035/5202 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10591 ada, 80 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

688

İnecik Mahallesi, 1439 ada, 28 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, 1439 ada, 28 parsel (22A uygulama sonucu 11884 ada, 28 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3034/5201 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, 1439 ada, 28 parsel (22A uygulama sonucu 11884 ada, 28 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

689

Gömeç Mahallesi, 3 pafta, 2644 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 3 pafta, 2644 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-2745/4806 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 3 pafta, 2644 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

690

Hacılar Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3047/5245 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

691

Hacılar Belediye Meclisinin, 04.10.2012 tarih ve 53 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin, 04.10.2012 tarih ve 53 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3048/5244 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin, 04.10.2012 tarih ve 53 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

692

Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih, 224 ve 225 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih, 224 ve 225 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3040/5209 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih, 224 ve 225 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

693

Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3042/5222 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

694

Talas Belediye Meclisinin, 04.10.2012 tarih, 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 04.10.2012 tarih, 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3055/5247 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 04.10.2012 tarih, 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

695

Hacılar Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3049/5246 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

1

1

 

696

Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2012 tarih, 219, 220 ve 221 sayılı kararlarının talebi.

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2012 tarih, 219, 220 ve 221 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3080/5268 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2012 tarih, 219, 220 ve 221 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.