T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

29.04.2013

 

 

 

 

376

Yeniden hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Belediyemize ait, İmar Yönetmeliğinin; 31 Mayıs 2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 14. maddesiyle 3194 Sayılı İmar Kanununa Ek Madde 5 ve Geçici 14. Madde eklenmiş olup, belirtilen kriterlere göre yeniden hazırlanan yönetmelik hususunda hazırlanan 24.04.2013 tarih ve 134 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 76 madde, 4 geçici madde ve eklerinden oluşan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un 14. maddesinde belirtildiği üzere ekte sunulduğu şekli ile, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun;

Meclis Üyeleri Mustafa YILDIRIM, Metin MERMERKAYA’nın yazılı önerisi ile:

İmar yönetmeliğinde geçen “özürlü” kelimelerinin, “engelli” kelimesi ile değiştirilmesinin,

Meclis Üyeleri Mustafa YILDIRIM, Mehmet BALABAN’ın yazılı önerisi ile:

Yönetmeliğin; 11. Maddesi 2. Parağrafında yer alan, “proje müellifi” yerine “belediyesinin” ibaresinin yazılması, 4. paragrafın “bina cephesinde yapılacak değişikliklerde muvafakatlar kat mülkiyeti kanununa göre aranacaktır.” şeklinde değiştirilmesi, 53.1.1 maddesinin sonuna, “TSE standartlarına uyulacaktır.” ibaresinin eklenmesi,

Yönetmeliğe Geçici Madde olarak; “3194 Sayılı İmar Kanunun 18.madde uygulaması sonucu oluşan ve mevcut yönetmelik şartlarına göre ihale yöntemiyle satışı yapılan belediye mülklerinde yer alan taşınmazların yer aldığı imar uygulamasının yargı yoluyla iptal edilmesi veya yürütmesi durdurulması halinde işlemin sonuçlanmasını takip eden bir yıl içinde ruhsatlandırılması halinde önceki yönetmelik şartları geçerlidir.” ifadesinin eklenmesi,

Yönetmeliğe Geçici Madde olarak; “01.01.2010 tarihinden, bu yönetmeliğin yayım tarihine kadar belediyeler tarafından düzenlenen ihalelerden önceki yönetmelik hükümlerine göre, şartları belirlenen imar parsellerinden taksitle imar parseli satın alanlar, borcunu tamamlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde ruhsat almaları halinde ihale tarihindeki yönetmelik hükümlerine tabidir.” ifadesinin eklenmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

29.04.2013

 

 

 

 

377

Erciyes Dağı Tekir Bölgesinde Mekanik Tesis Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 10.000.000.TL kredi kullanılması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Belediyemize ait, Erciyes Dağı Tekir Bölgesinde Mekanik Tesis Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 10.000.000.TL kredi kullanılması hususunda Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi yada kişilerin yetkili kılınması talebi hususunda Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 263 numaralı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Tekir Bölgesine Mekanik Tesis Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 10.000.000.-(onmilyon)-TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz çevre temizlik vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı, toptancı hali resmi, ulaştırma ve kira gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize Kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın veya görevlendireceği kişi yada kişilerin yetkili kılınmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

29.04.2013

 

 

 

 

378

Yeni Hal Kompleksi Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 15.000.000.TL kredi kullanılması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Yeni Hal Kompleksi Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 15.000.000.TL kredi kullanılması hususunda Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi yada kişilerin yetkili kılınması talebi hususunda Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 262 numaralı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeni Hal Kompleksi Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 15.000.000.-(onbeşmilyon)-TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz çevre temizlik vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı, toptancı hali resmi, ulaştırma ve kira gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize Kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın veya görevlendireceği kişi yada kişilerin yetkili kılınmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

29.04.2013

 

 

 

 

379

Pervane Mahallesi, 7313 ada, 1 parsel numaralı, 1.700.95 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak belirlenmiş, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 7313 ada, 1 parsel numaralı, 1.700.95 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 22.04.2013 tarih ve 1628 numaralı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak belirlenmiş, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 7313 ada, 1 parsel numaralı, 1.700.95 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

29.04.2013

 

 

 

 

380

Erciyes Dağı Kış Sporları merkezinde bulunan bazı taşınmazların satışı.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Kış Sporları merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 8386 ada, 3 parselin tevhit ve ifrazından oluşacak ve krokide 1 numara ile gösterilen, imar planında Günübirlik Tesis alanı olarak belirlenmiş yer ile yine mülkiyeti Belediyemize ait, krokide 2 numara ile gösterilen Develi İlçesi, Yeni Mahalle, 29 ada, 35 parsel numaralı aynı vasıflara sahip krokide 3 numara ile gösterilen, Develi İlçesi Yeni Mahalle 29 ada, 33 parsel numaralı taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri çerçevesinde satışının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 22.04.2013 tarih ve 1664 numaralı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 8386 ada, 3 parselin tevhit ve ifrazından oluşacak ve krokide 1 numara ile gösterilen, imar planında Günübirlik Tesis alanı olarak belirlenmiş yer ile yine mülkiyeti Belediyemize ait, krokide 2 numara ile gösterilen Develi İlçesi, Yeni Mahalle, 29 ada, 35 parsel numaralı aynı vasıflara sahip krokide 3 numara ile gösterilen, Develi İlçesi Yeni Mahalle 29 ada, 33 parsel numaralı taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri çerçevesinde satışının yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

29.04.2013

 

 

 

 

381

Kayseri 2. ve 3. aşama Raylı Taşıma sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni hatlar Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 44.700.000,00TL kredi kullanılması

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kayseri 2. ve 3. aşama Raylı Taşıma sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni hatlar Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 44.700.000,00TL kredi kullanılması hususunda Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi yada kişilerin yetkili kılınması talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanlığının 24.04.2013 tarih ve 393 numaralı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri 2. Ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Hatlar Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 44.700.000,00-(KırkdörtmilyonYediyüzbin)-TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz ,denetim giderleri , komisyon, vergi ,resim ,harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz çevre temizlik vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı, toptancı hali resmi, ulaştırma ve kira gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize Kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın veya görevlendireceği kişi yada kişilerin yetkili kılınmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.