2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 27.05.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 27.05.2008

Karar No : 233

Konusu : Belediyemizin 2007 yılı Kesin Hesabı.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2007 mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 15.05.2008 tarih ve 33 nolu Plan ve Bütçe komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 2007 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre düzenlediği, buna göre;

a) Kanunlarla tahsile yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği,

b) Bütçeden harici bir ödemenin yapılmadığı,

c) Verilen ödeneklerin yerinde harcandığı,

d) Giderlerin gerçek ve usulüne uygun olarak yapıldığı,

e) Giderlerin kanuniliği ilkesine uygun olarak harcandığı incelenmiştir.

 

Buna Göre:

 

GİDER BÜTÇESİ

 

 

 

GELİR BÜTÇESİ :

 

 

2- Gelir Bütçesi için,

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediyemizin 2007 yılı Gider ve Gelir bütçesi 351.000.000,00YTL olarak kabul edilmiştir. Yılı içersinde ödenekleri yetişmeyen harcama kalemlerine 63.481.200,00 YTL ilave ve tenzilinin yapıldıktan sonra kalan 351.000.000,00YTL net ödenekten yılı içerisinde 281.410.269,72 YTL harcanarak, harcanamayan 69.589.730,28 YTL ödenek imha edilmiştir. Böylece gider bütçesi harcama kalemindeki gerçekleşme oranı % 80 Gelir Bütçesinde gerçekleşme oranı ise % 97 olarak gerçekleşmiştir.

Belediyemizin 2007 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 65. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden tasdikinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.