Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

24.10.2013

 

 

 

 

791

Belediyemizin 2014 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2014 Mali Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 22.10.2013 tarih ve 13 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 2014 Yılı Performans Programı Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2012-2016 yıllarını kapsayan Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedeflere uygun olarak hazırlandığı,

2014 Yılı Performans Programında 38 adet Stratejik Amaç, 74 adet Performans Hedefi ve söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek olan 97 adet faaliyet yer aldığı ve ayrıca 2014 yılı performans programında yer alan 97 adet faaliyet için 446.395.553,18TL faaliyet gideri, 103.604.446,82TL genel yönetim gideri olmak üzere toplamda 550.000.000,00TL planlandığı görülmüştür.

Hazırlanan 2014 yılı Performans Programının 2012-2016 yıllarını kapsayan Stratejik Plandaki amaç ve hedefleriyle Maliye Bakanlığının çıkardığı Performans Programı hazırlama rehberindeki tablolara uygun olarak hazırlanmış olduğu incelenmiş olup, bu hususta hazırlanan 2014 Yılı Performans Programının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

24.10.2013

 

 

 

 

792

Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.10.2013 tarih ve 314 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas ilçesi, Yukarı Mahalle’de bulunan, mülkiyeti Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na ait bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, taşınmazın sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-07-a nazım imar planı paftasında bulunan 39 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu yerde yapılan incelemeler neticesinde, konut alanı olarak planlı yerin sosyo-kültürel tesis alanı olarak planlanması talebinin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun, Komisyon Başkanı A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

24.10.2013

 

 

 

 

793

Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 11405 ada, 3 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 11405 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.10.2013 tarih ve 315 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gökkent Mahallesi'nde mülkiyeti kendilerine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı yerin, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda, fiili durumda dikkate alınarak sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 30O Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin, sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

24.10.2013

 

 

 

 

794

Belediyemiz Meclisinin 26.08.2013 tarih ve 677 sayılı kararı ile kabul edilen, İmar planlarında bütünlüğün sağlanması için plan müellifince hazırlanmış olan plan notlarının 47. ve 22. Maddelerine yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 26.08.2013 tarih ve 677 sayılı kararı ile kabul edilen, İmar planlarında bütünlüğün sağlanması için plan müellifince hazırlanmış olan plan notlarının 47. Maddesine Melikgazi Belediyesince, 22. Maddesine ise Kocasinan Belediyesince yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan 22.10.2013 tarih ve 316 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; belediyemiz meclisinin 26.08.2013 tarih, 677 sayılı kararına istinaden hazırlanmış olan plan notlarına askı ilan süresi içerisinde Melikgazi ve Kocasinan Belediyesi tarafından itirazda bulunulmuştur.

Melikgazi Belediyesi, plan notlarının 47.maddesindeki “Kentsel Servis Alanları” tanımının, rezidans konut yapım hakkının sağlanabilmesi için yeniden düzenlenmesini talep etmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda; Kentsel Servis Alanları tanımının son cümlesinde yer alan “…Bu alanlar ayrıca ticaret+hizmet alanlarıdır” ifadesinin “ …Bu alanlar ayrıca ticaret+hizmet ve ticaret+turizm alanlarıdır” şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

Kocasinan Belediyesi, plan notlarının 22.maddesinde yer alan “İmar adalarında C hükmü getirilen parsel cephelerinde; 1,50 metreyi aşmamak üzere kapalı çıkma yapılabilir” hükmünün belediye sınırları içerisinde yapılacak uygulamalarda sorun yaşamamak için yeniden düzenlenmesini talep etmektedir. Plan notlarında, kapalı çıkmaların yalnız C hükmü getirilmiş olan parsel cephelerinde yapılabileceği belirtilmektedir. Mevcut teşekküller haricinde, yapılaşmamış imar adalarında kapalı çıkma yapılabilmesi için C hükmünün getirilmesi gerekmektedir. İmar yönetmeliği hükümleri imar planında ve plan notlarında bir düzenleme olmadığı hallerde geçerli olduğundan geçici 4.madde hükmünde belirtilen hususların kullanılmasında sakınca yoktur. Bu nedenle Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan notları, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 41.maddesinin geçici 4.maddesi ile örtüşmekte olup, plan notlarında bu konuya dair bir değişiklik yapılmasına gerek duyulmamıştır.

Melikgazi Belediyesi tarafından yapılmış olan itirazın kabulünün, Kocasinan Belediyesi tarafından yapılmış olan itirazın ise yeni düzenleme yapmaya gerek olmadığından reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

24.10.2013

 

 

 

 

795

Belediyemiz Meclisinin 08.07.2013 tarih ve 545 sayılı kararı ile kabul edilen, nazım imar plan değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 545 sayılı kararı ile kabul edilen, mülkiyeti Maliye hazinesine ait Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan 22.10.2013 tarih ve 317 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2013 tarih ve 545 sayılı kararı ile kabul edilen, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazın bulunduğu yerde yapılan nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde itirazda bulunmuştur.

Bahsi geçen taşınmaz plan değişikliğinden önce kaptaj alanı ve yol olarak planlı olup, ilgili plan değişikliği ile kaptaj alanı olarak planlı kısım yeşil alan olarak planlanmıştır. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, ilgili plan değişikliği ile İmar Kanunu’nun 11. Maddesine göre söz konusu taşınmazın terkinin bahse konu olmasından dolayı Hazine zararı olduğunu belirterek, plan değişikliğinin itirazları doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesini istemektedir.

Yapılan değerlendirmede, plan müellifinin söz konusu plan tadilatının kamu yararı gözetilerek yapılmış olduğu, imar planlarında ayrılması gereken umumi hizmet alanlarının kamu mülkiyetindeki yerlerden karşılanmasının planlama ilklerine uygun olduğu ve geniş anlamda kamu yararının ülkedeki tüm insanların ortak çıkarlarını içeren toplum yararı olması gerektiği görüşlerine istinaden bahsi geçen itirazın Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

24.10.2013

 

 

 

 

796

Belediyemiz Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 597 sayılı karına istinaden Şeker Tepeevler civarındaki NİP değişikliğine Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 597 sayılı karına istinaden Şeker Tepeevler civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine Askı ilan süresi içerisinde Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 22.10.2013 tarih ve 318 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu meclis kararı ile Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2008/223 Esas, 2009/1002 sayılı kararı ile iptal edilen ve plansız kalan alan; 3 etapa ayrılmış olup; 2. Etap olarak belirlenen Şeker Tepe Evler Mevkiindeki alan konut alanı, yeşil alan, ticaret alanı ve dini tesis alanı olarak planlanmıştır.

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, 13.09.2013 tarih, 9498 sayılı dilekçeleri ile daha önce verilmiş bulunan yargı kararlarına aykırılık teşkil ettiği, bu alanın tarımsal arazi niteliğinde olduğu ve söz konusu arazide herhangi bir kullanım kararı alınamayacağından meclis kararına itiraz etmektedir.

Söz konusu bölge ilk kez Bayındırlık ve İskan Bakanlığı onaylı 1975 yılında yapılan 1/25000 ölçekli Yavuz Taşçı planında Şeker Tepe Evlerin bulunduğu kısım konut alanı, bu alanın batısı ise fabrika alanı olarak planlanmıştır. 21.08.1991 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 17.11.1992 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında üst ölçek planlara uygun olarak bu bölge fabrika alanı ve mevcut yerleşime uygun olarak konut alanı olarak planlanmıştır.

2005 yılında yapılan plan değişikliğinin iptali istemi ile açılan dava neticesinde bu tarihten bu yana çeşitli nedenlerle iptal edilen planlarda; Şeker Tepe Evlerin bulunduğu alan 1975 den bu yana konut alanı olarak planlı olduğundan; ilk planlarına uygun olarak planlanmıştır. Alanın doğusundaki gelişme konut alanı ve yeşil alan olarak planlanan kısım ise ilk planlarında Sanayi (Fabrika ) alanı olarak planlı olup; bu bölgenin Tarımsal Amaçlı planlandığı bir döneme rastlanılmamıştır.

Plan müellifi görüşünde de ifade edilen gerekçeler ve yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda; bu alanın mevcut durumu da göz önüne alındığında itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

24.10.2013

 

 

 

 

797

Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dahilinde Cırgalan Mahallesinde, Kumarlı parkı ve Mimarsinan kavşağı arasında, Sivas caddesinin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında NİP değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dâhilinde Cırgalan Mahallesinde, Kumarlı parkı ve Mimarsinan kavşağı arasında, Sivas caddesinin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.10.2013 tarih ve 319 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.04.2013 tarih, 302 ve 306 sayılı kararları ile 1/25000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Yeşil alan ve yol olarak planlı söz konusu alanların yeniden düzenlenmesi talebi, 1/100000 ölçekli Yozgat- Sivas- Kayseri Planlama Bölgesi ÇDP gerektirdiğinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulması uygun görülmüştür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 30.07.2013 tarih, 11821 sayılı ve 29.08.2013 tarih, 13237 sayılı yazıları ile plan değişikliğinin uygun görülerek, söz konusu alanın 1/100000 ölçekli Yozgat- Sivas- Kayseri Planlama Bölgesi ÇDP’nda Kentsel Yerleşik Alan olarak planlandığını belirtmiştir.

1/25000 ölçekli K35-a4, K35-d1 ve 1/5000 ölçekli 30N, 30O, 31N Nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan (Sivas Caddesi) nin her iki yönündeki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının sağlıklı, düzenli ve modern yapılaşmanın sağlanması amacıyla, sosyal donatı alanları ile birlikte Konut alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

24.10.2013

 

 

 

 

798

Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih, 205, 206 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih, 205, 206 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.10.2013 tarih ve 320 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013tarihli kararlarından,

205 sayılı kararı ile; Kavakyazısı mevkiinde, ilk ve orta öğretim (kolej) alanı olarak planlı alanda, yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre ve KAKS:1.00 olacak şekilde düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediği, ancak KAKS:1.20 olacak şekilde düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından;

Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih, 205 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün, 206 ve 209 sayılı kararların ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.