T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

22.11.2013

 

 

 

 

862

Kocasinan Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 14.11.2013 tarih ve 14 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan 2014 Mali Yılı Performans Programı, Kocasinan Belediyesi 2012–2016 Mali Yıllarını kapsayan stratejik planda yer alan stratejik amaçları, hedefleri, faaliyet ve projelere uygun olarak hazırlandığı, birimlerin performans programlarını bütçelerine uygun olarak hazırladıkları, programda yer alan 3 adet stratejik amaç, 16 adet stratejik hedef, 63 adet performans hedefi için 143.000.000,00 ¨ kaynak dağılımı öngörülerek 2010-2014 yıllarını kapsayan, ulaşabilen kesin veya tahmini verileri içeren performans değerlendirilerek, harcama birimlerinin görevleri faaliyetleri veya hizmetleri performans hedeflerinin genel bilgi özetleri ve bütçe özetlerinin hazırlanmış olduğu görülmüştür.

Belediye bütçesinin tamamlayıcı unsuru olan Kocasinan Belediyesi 2014 Mali Yılı Performans Programı’nın konulan hedefler doğrultusunda kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

22.11.2013

 

 

 

 

863

Melikgazi Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 14.11.2013 tarih ve 15 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan Melikgazi Belediyesi 2013 yılı Performans Programında 2012-2016 dönemi Stratejik planında yer alan 3 stratejik alana orta ve uzun vadede ulaşılması amacıyla öncelikli olarak 3 stratejik amaç belirlendiği

1.Belirtilen stratejik amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla 19 stratejik hedef belirlendiği

  1. Belirtilen stratejik hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla 62 performans hedefi belirlendiği

3. Performans hedeflerini oluşturan 62 adet faaliyet belirlendiği ve faaliyet maliyetleri toplamının stratejik amaçlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde olduğu incelenmiştir.

SIRA

STRATEJİK AMAÇLAR

KAYNAK İHTİYACI ( TL )

2014 YILI

1

KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

23.123.550

2

KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ

78.598.500

3

TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

26.922.000

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

128.644.050

 

4.

 

 

Toplam kaynak ihtiyacının ise;

a) Faaliyet Maliyetleri Toplamı : 128.644.050TL

b) Genel Yönetim Giderleri Toplamı : 96.855.950TL

c) Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kay. : 4.500.000TL 230.000.000TL olduğu

2014 mali yılı Bütçe Tasarısının 230.000.000,00TL olduğu tespit edildiğinden Belediyemiz 2014 mali yılı performans programı taslağının 2014 mali yılı Bütçe tasarısı ve 2012-2016 Stratejik Planı ile uyumlu olduğuna Belediye bütçesinin tamamlayıcı unsuru olan Melikgazi Belediyesi 2014 Mali Yılı Performans Programı’nın, konulan hedefler doğrultusunda kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

22.11.2013

 

 

 

 

864

Talas Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 14.11.2013 tarih ve 16 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan 2014 Mali Yılı Performans Programı 2010–2014 Mali Yıllarını kapsayan stratejik alanda yer alan stratejik amaçları, hedefleri, faaliyet ve projelere uygun olarak hazırlandığı, birimlerin performans programlarını bütçelerine uygun olarak hazırladıkları, programda yer alan 10 adet stratejik amaç, 20 adet performans hedefi için 34.828.095,00 TL kaynak dağılımı öngörülerek 2014 yılını kapsayan, ulaşabilen kesin veya tahmini verileri içeren performans değerlendirilerek, harcama birimlerinin görevleri faaliyetleri veya hizmetleri performans hedeflerinin genel bilgi özetleri ve bütçe özetlerinin hazırlanmış olduğu görülmüştür.

Belediye bütçesinin tamamlayıcı unsuru olan Talas Belediyesi 2014 Mali Yılı Performans Programı’nın konulan hedefler doğrultusunda kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

22.11.2013

 

 

 

 

866

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2014 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 15.11.2013 tarih ve 22 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

550.000.000

600.000.000

600.000.000

 

38

 

 

Kayseri İli

550.000.000

600.000.000

600.000.000

 

 

01

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

550.000.000

600.000.000

600.000.000

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

9.270.000

9.270.000

9.270.000

 

 

 

03

Sivil Savunma Amirliği

189.000

189.000

189.000

 

 

 

04

Mali Hizmetler Dai. Başkanlığı

59.827.000

69.827.000

69.827.000

 

 

 

05

İnsan Kaynakları Eğt.Dai.Bşk.

10.925.000

10.925.000

10.925.000

 

 

 

06

Kültür ve Sos. Hiz.Dai.Bşk.

2.070.000

2.070.000

2.070.000

 

 

 

10

Bilgi işlem Daire Başkanlığı

5.700.000

5.700.000

5.700.000

 

 

 

11

Makine İkmal Daire Başkanlığı

41.650.000

46.650.000

46.650.000

 

 

 

12

İşt.ve İşletmeler Daire Başkanlığı

81.966.000

89.966.000

89.966.000

 

 

 

13

Çevre Kor.ve Kont.Dai.Bşk.

42.880.000

42.880.000

42.880.000

 

 

 

20

Teftiş Kurulu Başkanlığı

303.000

303.000

303.000

 

 

 

21

İç Denetim Birimi

56.000

56.000

56.000

 

 

 

24

1.Hukuk Müşavirliği

35.307.000

35.307.000

35.307.000

 

 

 

25

Basın Yayın Müdürlüğü

1.578.000

1.578.000

1.578.000

 

 

 

30

Fen Daire Başkanlığı

95.633.000

100.633.000

100.633.000

 

 

 

31

İmar Daire Başkanlığı

14.800.000

14.800.000

14.800.000

 

 

 

32

İtfaiye Daire Başkanlığı

12.901.000

12.901.000

12.901.000

 

 

 

33

Ulaşım Daire Başkanlığı

49.500.000

57.500.000

57.500.000

 

 

 

34

Zabıta Daire Başkanlığı

3.900.000

3.900.000

3.900.000

 

 

 

35

Etüt ve Projeler Dai.Bşk.

4.800.000

4.800.000

4.800.000

 

 

 

36

Yapı ve Kontrol Dai.Bşk.

62.200.000

76.200.000

76.200.000

 

 

 

37

Destek Hizmetler Dai.Bşk.

520.000

520.000

520.000

 

 

 

38

Park Bahçeler Ve Ağaç. Dai. Bşk

9.650.000

9.650.000

9.650.000

 

 

 

39

Emlak İstimlak Daire Başkanlığı

100.000

100.000

100.000

 

 

 

40

Sosyal Hizmetler Dai Bşklığı

4.275.000

4.275.000

4.275.000

Şeklinde düzenlenmiştir;

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

Ekonomik

Kod

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

Ekonomik Kodun Adı

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş. Belediye Bütçe

Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

PERSONEL GİDERLERİ

54.902.995

54.902.995

54.902.995

02

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

13.214.409

13.214.409

13.214.409

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

148.988.409

148.988.409

148.988.409

04

FAİZ GİDERLERİ

15.286.000

15.286.000

15.286.000

05

CARİ TRANSFERLER

10.972.016

10.972.016

10.972.016

06

SERMAYE GİDERLERİ

263.058.171

295.058.171

295.058.171

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

3.300.000

11.300.000

11.300.000

08

BORÇ VERME

1.000

1.000

1.000

09

YEDEK ÖDENEK

40.277.000

50.277.000

50.277.000

 

TOPLAM

550.000.000

600.000.000

600.000.000

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının %10 undan fazla %5 inden az olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde incelendiğinde;

Fonksiyonel Kod

 

 

 

 

TL

Fonksiyonel Kodun Adı

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

170.254.900

180.254.900

180.254.900

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

189.000

189.000

189.000

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

21.120.500

21.120.500

21.120.500

04

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

249.144.000

281.144.200

281.144.200

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

42.248.000

42.248.000

42.248.000

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

14.900.000

14.900.000

14.900.000

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

3.050

3.050

3.050

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

47.865.350

55.865.350

55.865.350

10

SOS. GÜV. VE SOS.YRD. HİZMETLERİ

4.275.000

4.275.000

4.275.000

 

TOPLAM

550.000.000

600.000.000

600.000.000

Toplam Gider Bütçesinin 600.000.000 TL olarak bağlanması,

 

 

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

Komisyonumuzca yapılan incelememiz neticesinde, Gelir Bütçesi aşağıdaki şekliyle tanzim edilerek düzenlemiştir.

 

Buna Göre;

 

GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA CETVELİNİN I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Ekonomik Kodun Adı

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye Bütçe

Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince

kabul Edilen

01

Vergi Gelirleri

8.906.000

8.906.000

8.906.000

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

213.736.000

213.736.000

213.736.000

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

11.500.000

11.500.000

11.500.000

05

Diğer Gelirler

282.343.000

282.343.000

282.343.000

06

Sermaye Gelirleri

33.515.000

33.515.000

33.515.000

 

 

 

 

 

09

Red ve İadeler (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

550.000.000

550.000.000

550.000.000

 

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ I.DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Finansmanın Adı

 

 

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

1

İÇ BORÇLANMA

 

50.000.000

50.000.000

 

 

a)Borçlanma

 

44.700.000

44.700.000

 

b)Ödeme

 

5.300.000

5.300.000

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

50.000.000

50.000.000

 

Böylece 2014 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 550.000.000 TL olarak, iç borçlanma 50.000.000 TL olarak toplamda 600.000.000 TL bağlandığı; Gelir ve Gider bütçelerinin denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

 

 

 

 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN

2014 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1-Belediye Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 600.000.000TL olarak ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediye Bütçesinin gelirleri; bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 550.000.000.TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2014 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle 50.000.000 TL borçlanılarak denklik sağlanmıştır.

Madde 4-Gelir çeşitlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1- Ödenek Cetveli – A (Örnek - 20)

2- Bütçe Kararnamesi (Örnek -21)

3-- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması – B Cetveli (Örnek - 11)

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 12)

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek - 13)

6- Gelecek Yıllara Yangın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek - 22)

7- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek - 23)

8- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek - 24)

9- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek - 25)

10- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) (Örnek – 26)

11- İzleyen İki yıl Bütçe Gelirleri Tahmini Cetveli (Örnek - 28)

12- İzleyen İki yıl Bütçe Giderleri Tahmini Cetveli (Örnek - 27)

13- İzleyen İki yıl Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli (Örnek - 29)

14- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 30)

15- Finansman Programı (Örnek - 31)

16- Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 8-Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen işler için borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

İç Borçlanma:50.000.000 TL

Madde 10- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı belediye gelirleri kanununda belirtildiği şekilde diğer gelirler ise meclisçe tayin edilecek zamlarda iki eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 11- Belediye birimlerinde istihdam edilecek işçilerin kadroları Belediye Meclisince tesbit edilir.

Madde 12- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyedeki araçları kiraya vermeye ve belediyenin asli görevlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü aracı kiralamaya belediye başkanı yetkilidir.

Madde 13- Belediyemizin menkul ve gayrimenkullerin uygun görülen sigorta şirketlerine sigorta ettirilmesine belediye başkanı yetkilidir.

Madde 14- Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olan personelin yemek yardımı 11 Aralık 1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik kapsamına dahil memur kadro adedine göre belediye bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasına belediye encümeni yetkilidir.

Madde 15- Belediye konservatuar ve benzeri eğitim kurumlarında öğretim üyesi olarak görevlendirilenlere her yıl bütçe kanununun (K) cetvelindeki ders saat ücretleri olarak belirtilen miktardan ödeme yapılır.

Madde 16- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi veya kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri, işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere geriye dönük ecrimisil alınır. Ecrimisillerin tayin ve tespiti belediye encümenince yapılır. Encümence belirlenen ecrimisil bedelleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Gerek 3194 sayılı İmar Kanunu ve gerekse 775 sayılı Gecekondu Kanununun uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararlar işgalcilerden tahsil edilir. Yasal usullere uymayanların tesis ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

Madde 17- 2464 sayılı Belediye Gelirler kanununun 16. maddesi uyarınca ilan reklam vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Yine aynı kanunun 15. maddesi, 5281 sayılı kanunun 16. maddesi değişen şekli ile 1-2-4 bentlerinde yazılı yıllık ilan reklamlara ait vergiler yılı içinde 2 eşit taksitle almaya Belediye Meclisi yetkilidir, hükmünü içermektedir. Buna göre idare 1-2 ve 4. bentlerde yazılı ilan reklam vergisi yılı içerisinde 2 eşit taksitle tahsil edilecektir. Harcamalara katılma payı 2 yılda ve 4 eşit taksitle tahsil olunur. Taksitler yılın mayıs ve kasım aylarıdır. 2014 yılı gelir tarifesinin 1-7 maddesinin b fıkrası gereğince alınacak tahsis, bakım ve kontrol ücretleri ile yine gelir tarifesinin III-3. maddesi gereğince alınacak mezarlık ücretleri yılı içerisinde 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 18- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 19 maddeden ibarettir.

Büyükşehir Belediyesi’nce 2014 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

22.11.2013

 

 

 

 

867

Melikgazi Belediyesinin 2014 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Melikgazi Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 14.11.2013 tarih ve 18 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

12

 

Melikgazi Belediyesi

230.000.000

230.000.000

230.000.000

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.450.000

1.450.000

1.450.000

 

 

 

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.

8.401.600

8.401.600

8.401.600

 

 

 

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

2.324.000

2.324.000

2.324.000

 

 

 

11

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

14.515.000

14.515.000

14.515.000

 

 

 

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

33.000.000

33.000.000

33.000.000

 

 

 

25

Basın Yayın ve Halkla İl. Müdürlüğü

828.000

828.000

828.000

 

 

 

31

Fen İşleri Müdürlüğü

78.933.400

78.933.400

78.933.400

 

 

 

32

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

690.000

690.000

690.000

 

 

 

33

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1.466.000

1.466.000

1.466.000

 

 

 

34

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

6.660.000

6.660.000

6.660.000

 

 

 

35

Mali Hizmetler Müdürlüğü

27.343.000

27.343.000

27.343.000

 

 

 

36

Park Bahçeler Müdürlüğü

17.707.000

17.707.000

17.707.000

 

 

 

37

Plan ve Proje Müdürlüğü

12.320.000

12.320.000

12.320.000

 

 

 

38

Temizlik İşleri Müdürlüğü

19.375.000

19.375.000

19.375.000

 

 

 

40

Yazı İşleri Müdürlüğü

485.000

485.000

485.000

 

 

 

41

Zabıta Müdürlüğü

3.156.000

3.156.000

3.156.000

 

 

 

43

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

1.346.000

1.346.000

1.346.000

 

 

 

 

TOPLAM

230.000.000

230.000.000

230.000.000

Şeklinde düzenlenmiştir,

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

 

 

 

TL

 

Ekonomik

Kodlama

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

01

PERSONEL GİDERLERİ

26.331.000

26.331.000

26.331.000

 

02

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PRİM GİD.

4.790.000

4.790.000

4.790.000

 

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDER.

69.509.600

69.509.600

69.509.600

 

04

FAİZ GİDERLERİ

600.000

600.000

600.000

 

05

CARİ TRANSFERLER

6.325.000

6.325.000

6.325.000

 

06

SERMAYE GİDERLERİ

101.344.400

101.344.400

101.344.400

 

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

1.100.000

1.100.000

1.100.000

 

09

YEDEK ÖDENEK

20.000.000

20.000.000

20.000.000

 

TOPLAM

230.000.000

230.000.000

230.000.000

230.000.000

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

 

 

TL

Foksiyonel Kodlama

Açıklama

Bş.Bl.Encümen İiçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

88.959.600

88.959.600

88.959.600

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

77.000

77.000

77.000

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM.

3.156.000

3.156.000

3.156.000

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

20.721.000

20.721.000

20.721.000

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.

92.719.400

92.719.400

92.719.400

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZM.

24.367.000

24.367.000

24.367.000

 

TOPLAM

230.000.000

230.000.000

230.000.000

Toplam Gider Bütçesinin 230.000.000 TL olarak bağlanması,

 

 

 

 

 

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli I. Düzeyinde İncelendiğinde;

 

 

 

 

 

 

TL

Kodu

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

Vergi Gelirleri

64.780.000

64.780.000

64.780.000

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

4.830.000

4.830.000

4.830.000

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.

28.800.000

28.800.000

28.800.000

05

Diğer Gelirler

96.890.000

96.890.000

96.890.000

06

Sermaye Gelirleri

34.891.000

34.891.000

34.891.000

09

Red ve İadeler (-)

-191.000

-191.000

-191.000

Toplam Gelir Bütçesi

230.000.000

230.000.000

230.000.000

Şeklinde düzenleniş olup;

 

Melikgazi Belediyesinin 2014 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 230.000.000TL olarak bağlanması,

 

Bütçe kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde 1-Belediyemiz birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (230.000.000) TL ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediyemiz bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (230.000.000) TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3–2014 Yılı gider bütçesinde yer alan ödenek toplamı ile gelir bütçesi ödenek toplamı arasında oluşan 191.000TL’ lik fark gelir bütçesi içerisinde yer alan ve (-) eksi bakiyesi olarak düşünülen red ve iadelerden oluşmaktadır. Bu miktarın gelir bütçesinden düşülmesi halinde gelir ve gider bütçesinin denkliği sağlanmıştır.

Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6–6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1-Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),

2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),

3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örn.-8),

7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek-20),

9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

10- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14-Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek-26),

15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16- Finansman Programı (Örnek- 28),

 

Madde 8-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Gayrimenkul satışlarında ve kat karşılığı yap-işlet-devret anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Üst yönetici tarafından 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili hakkındaki kanundaki gecikme oranlarını uygulamak şartıyla, şartnamedeki sürenin yarısı kadar uzatılabilir. Üst yönetici tarafından süre uzatılmaz veya uzatılan süre sonun dada ödeme aksatılır veya hiç ödeme yapılmazsa ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın, Sözleşmesi fesih edilir. Sözleşmenin feshiyle birlikte yatırılan teminatları irat kayıt edilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonunda başlamak üzere 4’er ay ara ile ve 3 eşit taksitte faizsiz olarak iade edilir.

Madde 10- Belediye Gayrimenkullerini 3 seneden az süreyle kiraya verilmesinde, Belediye Encümeni yetkilidir.

Madde 11- Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışları, kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkul malları, bankadaki nakit paraları, diğer kurumlar nezdindeki hak ve alacakları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri ( 5393 SK.15.M. ); 2014 yılında programa alınan; muhtelif bölgelerdeki asfalt ve alt yapı çalışmaları, Sosyal konutlar yapımı, Park ve bahçe tanzimleri, cadde ve yolların yapılması, Temizliği, bakım ve onarım vs. gibi amme hizmetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

Madde 12- İlçenin kalkınması bakımından bütçe gereğince yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere finansmanının devletçe temin edilerek İller bankasına intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere milli banka ve müesseselerden 2014 yılında meclis kararı ile borçlanmaya üst yönetici yetkilidir.

Madde 13- Belediye tahsilâtının milli bankalar kanalı ile yaptırılmasına Üst yönetici yetkilidir.

Madde 14- Belli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve özel müesseseler ile şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler, belediye meclisince gelir bütçesine gelir, diğer taraftan gider bütçesinin ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmete harcanır. Bağışlar gayrimenkul mahiyetinde ise belediye gayrimenkulleri arasına intikal ettirilir. Ayni bağışlar belediyece amacına uygun işlerde sarf olunur.

Madde 15- Harp hali, deprem, sel, heyelan, yangın gibi olağanüstü hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevleri olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere kadrodaki işçilerin yetersizliğinde Üst yöneticinin onayı ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi çalıştırılır ve araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar gider bütçesinin ait olduğu ödeneğinden karşılanır.

Madde 16- Belediye daire müdürlüklerinde çalışan işçilerin mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına, Belediye araçlarını kiraya vermeye Üst yönetici yetkilidir.

Madde 17- Toplu iş sözleşmesi hükümlerine uyulmak koşulu ile belediye ve müdürlüklerimizde çalışan işçilerin karşılıklı olarak müktesep hakları ile nakledilmelerine Üst yönetici yetkilidir.

Madde 18- Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları yasasına tabi olan personele yapılacak yemek yardımının, 11.12.1986 tarih ve 19308 nolu resmi gazetede yayımlanan “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” esaslarına göre yapılmasına ve ödeneğin aktarılmasına belediye encümeni yetkilidir.

Madde 19- Belediye lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretleri, hukuk biriminin bağlı olduğu idarenin merkez teşkilatında bir emanet hesabında toplanarak idare hukuk biriminde fiilen görev yapan personele 26.09.2011 tarih ve 659 nolu Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan usul ve sınırlar dâhilinde ödenir.

Madde 20-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 21- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Madde 22- İş bu kararname 22 maddeden ibarettir.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu,

Melikgazi Belediyesi’nce 2014 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

22.11.2013

 

 

 

 

868

Kocasinan Belediyesinin 2014 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Kocasinan Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 14.11.2013 tarih ve 17 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

11

 

Kayseri Kocasinan Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

 

 

 

 

03

Sivil Savunma Uzmanlığı

680.000,00

680.000,00

680.000,00

 

 

 

 

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md

1.645.000,00

1.645.000,00

1.645.000,00

 

 

 

 

09

Sağlık işleri Md

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

 

 

 

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

760.000,00

760.000,00

760.000,00

 

 

 

 

11

Makine İkmal ve Bak.On Md

20.110.000,00

20.110.000,00

20.110.000,00

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

880.000,00

880.000,00

880.000,00

 

 

 

 

24

Hukuk İşleri Md

14.350.000,00

14.350.000,00

14.350.000,00

 

 

 

 

25

Basın Yayın Md

785.000,00

785.000,00

785.000,00

 

 

 

 

30

Fen İşleri Md

33.275.000,00

33.275.000,00

33.275.000,00

 

 

 

 

31

İmar ve Şehircilik Md

16.980.000,00

16.980.000,00

16.980.000,00

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

18.370.000,00

18.370.000,00

18.370.000,00

 

 

 

 

33

Park Bahçeler Md

11.150.000,00

11.150.000,00

11.150.000,00

 

 

 

 

34

Temizlik işleri Md

15.450.000,00

15.450.000,00

15.450.000,00

 

 

 

 

35

Veterinerlik Md

765.000,00

765.000,00

765.000,00

 

 

 

 

36

Emlak İstimlak Md

1.065.000,00

1.065.000,00

1.065.000,00

 

 

 

 

37

Zabıta Md

3.100.000,00

3.100.000,00

3.100.000,00

 

 

 

 

38

Çevre Koruma ve Kont. Md.

300.000,00

300.000,00

300.000,00

 

 

 

 

39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

485.000,00

485.000,00

485.000,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

143.000.000,00

143.000.000,00

 

143.000.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

18.084.780,00

18.084.780,00

18.084.780,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

2.859.000,00

2.859.000,00

2.859.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

66.186.000,00

66.186.000,00

66.186.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

406.000,00

406.000,00

406.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

4.712.000,00

4.712.000,00

4.712.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

37.549.000,00

37.549.000,00

37.549.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

403.220,00

403.220,00

403.220,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

12.800.000,00

12.800.000,00

12.800.000,00

 

 

TOPLAM

143.000.000,00

143.000.000,00

143.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

60.565.000,00

60.565.000,00

60.565.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

680.000,00

680.000,00

680.000,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

3.585.000,00

3.585.000,00

3.585.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

34.040.000,00

34.040.000,00

34.040.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

15.750.000,00

15.750.000,00

15.750.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

16.980.000,00

16.980.000,00

16.980.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

250.000,00

250.000,00

250.000,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

11.150.000,00

11.150.000,00

11.150.000,00

 

 

TOPLAM

143.000.000,00

143.000.000,00

143.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 143.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

38.794.000,00

38.794.000,00

38.794.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.050.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

5.016.000,00

5.016.000,00

5.016.000,00

05

 

Diğer Gelirler

75.235.000,00

75.235.000,00

75.235.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

12.205.000,00

12.205.000,00

12.205.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

143.000.000,00

143.000.000,00

143.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

 

Kocasinan Belediyesinin 2014 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 143.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

 

2014 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 143.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 133.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2014 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (143.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (133.000.000,00 ¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu (10.000.000,00 ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2014 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

Madde 19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

Madde 20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

Madde 21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 22 maddeden maddeden ibarettir.

 

 

 

Kocasinan Belediyesi’nce 2014 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

22.11.2013

 

 

 

 

869

Talas Belediyesinin 2014 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Talas Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 14.11.2013 tarih ve 19 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan Müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

 

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

17

 

Kayseri Talas Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

 

330.000,00

330.000,00

330.000,00

 

 

 

05

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

 

9.495.000,00

9.495.000,00

9.495.000,00

 

 

 

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

515.000,00

515.000,00

515.000,00

 

 

 

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

 

 

25

Basın ve Halkla İlişiler Müd.

 

1.355.000,00

1.355.000,00

1.355.000,00

 

 

 

30

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

 

2.110.000,000

2.110.000,000

2.110.000,000

 

 

 

31

Fen Hizmetleri Müdürlüğü

 

12.068.095,00

12.068.095,00

12.068.095,00

 

 

 

33

Mali Hizmetler Müdürü

 

5.461.905,00

5.461.905,00

5.461.905,00

 

 

 

34

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

1.390.000,00

1.390.000,00

1.390.000,00

 

 

 

35

Destek Hizmetler Müdürlüğü

 

300.000,00

300.000,00

300.000,00

 

 

 

36

Park Bahçeler Müdürlüğü

 

5.200.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

 

 

 

37

Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

6.175.000,00

6.175.000,00

6.175.000,00

 

 

 

38

Zabıta Müdürlüğü

 

520.000,00

520.000,00

520.000,00

 

 

 

39

Plan Proje Müdürlüğü

 

2.355.000,00

2.355.000,00

2.355.000,00

 

 

 

42

İşletme Müdürlüğü

 

4.975.000,00

4.975.000,00

4.975.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

 

52.500.000,00

52.500.000,00

52.500.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

8.040.000,00

8.040.000,00

8.040.000,00

02

 

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

1.057.000,00

1.057.000,00

1.057.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

13.626.095,00

13.626.095,00

13.626.095,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

10.000,00

10.000,00

10.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

225.000,00

225.000,00

225.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

24.365.000,00

24.365.000,00

24.365.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

166.905,00

166.905,00

166.905,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

5.010.000,00

5.010.000,00

5.010.000,00

 

 

TOPLAM

52.500.000,00

52.500.000,00

52.500.000,00

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

22.681.905,00

22.681.905,00

22.681.905,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

540.800,00

540.800,00

540.800,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

6.175.000,00

6.175.000,00

6.175.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

15.813.095,00

15.813.095,00

15.813.095,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

7.310.000,00

7.310.000,00

7.310.000,00

 

 

TOPLAM

52.500.000,00

52.500.000,00

52.500.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 52.500.000,00 TL. olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

 

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

 

11.031.000,00

11.031.000,00

11.031.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler

 

1.881.000,00

1.881.000,00

1.881.000,00

04

 

Alınan Bağış ve Yardımlar

 

15.720.000,00

15.720.000,00

15.720.000,00

05

 

Diğer Gelirler

 

20.903.000,00

20.903.000,00

20.903.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

 

2.965.000,00

2.965.000,00

2.965.000,00

09

 

Red ve İadeler (-)

 

---

---

---

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

 

52.500.000,00

52.500.000,00

52.500.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

Talas Belediyesinin 2014 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 52.500.000.00 TL. olarak bağlanması,

 

Bütçe Kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (52.500.000,00) TL. ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (52.500.000,00) TL. olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2014 Yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamı arasında denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

1- Bütçe Kararnamesi

2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli-B, (Örnek-15),

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek-16)

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8

8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ( Örnek -19 )

9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ( Örnek – 20 )

10-Gelecek YıllaraYaygınYüklenmelere Girişmeye İzin Verilen Hizmetlere Ait (G)Cetveli (Örnek-21)

11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-23),

12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek-25),

15-Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek 26)

16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

17-Finansman Programı ( Örnek-28)

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 ve 1319 sayılı kanunlarda gösterilen zamanlarda, diğer gelirlerin ise taksitler halinde alınmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 9- Belediye tahsilatını ve personel ödemelerini özel ve milli bankalar kanalı ile yaptırılmasında Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 10- Belediye teşkilatında çalışan memur ve işçilerin maaşından kesilen emekli keseneği, gelir vergisi, sosyal sigortalar primi ile diğer kanuni borçları mali imkansızlıklar sebebi ile kanuni süresinde ödenmemesinden dolayı ilgililere herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Madde 11-Fevkalade haller ile bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin ifasında kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde hariçten mevsimlik-gündelikçi işçi çalıştırmaya, vasıta kiralamaya, Beldeye hizmet eden kamu kuruluşları araçlarının akaryakıtı, personelin fazla mesai ve ibate-iaşelerinin karşılanmasına belediye başkanı yetkili olup böylece tahakkuk edecek miktarlar gider bütçesinin ait olduğu fasıl ve maddelere konulan ödeneklerden karşılanır.

Madde 12- Belediye personeline mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya, yetkili sendikayla sözleşme yapmaya, birimler arası işyerlerini değiştirmeye Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 13- Belediye sınırlarında gerekli görülen yerlerde zabıta karakolları kurulmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 14- Gayrimenkul satışlarında, yap- işlet, yap-işlet-devret ve kat karşılığı anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri üst yönetici tarafından 6183 Sayılı Kanundaki gecikme oranlarını uygulamak şartıyla, şartnamedeki sürenin yarısı kadar uzatılabilir. Bununla birlikte tamirat ve imalat niteliğindeki mesleklerin icrası amacıyla, küçük sanayi siteleri için yapılan işyerleri, satış bedelinin en az % 20’sine kadarı peşin, kalan miktarı ise 10 yıl içerisinde ödenmesi şartıyla satılabilir. Bu bent kapsamında yapılan taksitli satışlar için 6183 Sayılı yasaya göre vade farkı uygulanır. Borcun zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilir. Konut ve işyerlerinin satışında banka kredisi ve diğer finansman araçlarından yararlanılabilir.

Madde 15- Banka ATM ve taksi duraklarının 15 yıla kadar yer tahsis veya kiralanmasına belediye encümeni yetkilidir.

Madde 16- Belli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve özel müesseseler ile şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler, belediye gelir bütçesine gelir, diğer taraftan gider bütçesinin ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmete harcanır. Bağışlar gayrimenkul mahiyetinde ise belediye gayrimenkulleri arasına intikal ettirilir. Ayni bağışlar belediyece amacına uygun işlerde sarf olunur.

Madde 17- İmar programının uygulanması, ilçenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 18- Belediye başkanı bağlı kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

Madde 19- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi veya kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri, işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere geriye dönük ecrimisil alınır. Ecrimisillerin tayin ve tespiti belediye encümenince yapılır. Encümence belirlenen ecrimisil bedelleri 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Madde 20- Belediyemiz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.

Madde 21- Merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçların karşılanması, geçici olarak araç ve personel temin edilebilir. Bu kapsamda mücavir alan dışına sürücüsü ile birlikte cenaze taşıma aracı ve diğer belediye araçlarını görevlendirme hususunda belediye başkanı yetkilidir.

Madde 22-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 23 - Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 24 - Bu kararname hükümlerini Talas Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 24 maddeden ibarettir.

Talas Belediyesi’nce 2014 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

22.11.2013

 

 

 

 

870

Hacılar Belediyesinin 2014 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Hacılar Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 14.11.2013 tarih ve 20 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan Müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

09

 

Hacılar Belediyesi

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü (Başkanlık)

240.000,00

240.000,00

240.000,00

 

 

 

09

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

915.000,00

915.000,00

915.000,00

 

 

 

31

Yazı ve Kararlar Müdürlüğü

312.000,00

312.000,00

312.000,00

 

 

 

32

Mali İşler Müdürlüğü

2.153.000,00

2.153.000,00

2.153.000,00

 

 

 

34

Zabıta Müdürlüğü

53.000,00

53.000,00

53.000,00

 

 

 

35

Temizlik İşleri Müdürlüğü

308.000,00

308.000,00

308.000,00

 

 

 

38

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

476.000,00

476.000,00

476.000,00

 

 

 

39

Fen İşleri Müdürlüğü

2.801.000,00

2.801.000,00

2.801.000,00

 

 

 

41

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

330.000,00

330.000,00

330.000,00

 

 

 

44

Park, Bahçe ve Fidanlıklar Müdürlüğü

308.000,00

308.000,00

308.000,00

 

 

 

53

Yapı Kontrol Müdürlüğü

104.000,00

104.000,00

104.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiştir;

Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.865.000,00

1.865.000,00

1.865.000,00

02

 

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

286.000,00

286.000,00

286.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

1.619.000,00

1.619.000,00

1.619.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

 

 

 

05

 

CARİ TRANSFERLER

655.000,00

655.000,00

655.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

2.855.000,00

2.855.000,00

2.855.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

20.000,00

20.000,00

20.000,00

08

 

BORÇ VERME

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

700.000,00

700.000,00

700.000,00

 

 

TOPLAM

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

 

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Foksiyonel Kodlama

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.428.000,00

3.428.000,00

3.428.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

53.000,00

53.000,00

53.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

3.227.000,00

3.227.000,00

3.227.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

606.000,00

606.000,00

606.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.

656.000,00

656.000,00

656.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

10.000,00

10.000,00

10.000,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZM

20.000,00

20.000,00

20.000,00

 

 

TOPLAM

8.000.000.00

8.000.000.00

8.000.000.00

 

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

 

Kodu

 

 

 

YTL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon

Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

2.908.000,00

2.908.000,00

2.908.000,00

03

 

Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

373.000,00

373.000,00

373.000,00

04

 

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

915.000,00

915.000,00

915.000,00

05

 

Diğer Gelirler

3.614.000,00

3.614.000,00

3.614.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

170.000,00

170.000,00

170.000,00

08

 

Alacaklardan Tahsilat

20.000,00

20.000,00

20.000,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

Hacılar Belediyesinin 2014 Mali yılına ait Analitik Bütçesinin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 8.000.000,00 TL olarak bağlanması,

 

Bütçe kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde : 1 Belediye bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 8.000.000,00.- Türk Lirası ödenek verilmiştir.

Madde : 2 Belediye bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildi üzere toplam 8.000.000,00.- Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir.

Madde : 3 2014 yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik kaynaklar karşılık göstermek suretiyle arasında denklik sağlanmıştır.

Madde : 4 Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde : 5 (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde : 6 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8’ inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yol giderleri bağlı (H) Cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde : 7 Bütçeye aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

1 – Bütçe kararnamesi

2 – Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14).

3 – Gelirin Ekonomik sınıflandırması cetveli (B) (Örnek-15)

4 – Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

5 – Gelirin yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek-17).

6 – Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18)

7 - Fonk. Ve Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde İzleyen iki yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

8 – Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek 19)

9 – Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Örnek-20)

10- Gelecek Yıllar Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)

11- Memur olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) cetveli (Örnek-22).

12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) cetveli (örnek-23). .

13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını gösterir (K-2) cetveli (Örnek-24).

14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli(Örnek-25).

15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek 26)

16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27).

17- Finansman Programı (Örnek-28).

Madde :8 Bu kararname Hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde :9 Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 9 maddeden ibarettir.

Hacılar Belediyesi’nce 2014 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

22.11.2013

 

 

 

 

871

İncesu Belediyesinin 2014 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, İncesu Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 14.11.2013 tarih ve 21 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan Müzakere ve oylama neticesinde;

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

9.800.000,00

9.800.000,00

9.800.000,00

 

38

 

 

Kayseri İli

9.800.000,00

9.800.000,00

9.800.000,00

 

 

10

 

İncesu Belediyesi

9.800.000,00

9.800.000,00

9.800.000,00

 

 

 

02

Özel Kalem

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

 

 

 

18

Yazı İşl. Müdürlüğü

130.000,00

130.000,00

130.000,00

 

 

 

31

Fen İşl. Müdürlüğü

6.480.000,00

6.480.000,00

6.480.000,00

 

 

 

32

Mali Hiz. Müdürlüğü

1.360.000,00

1.360.000,00

1.360.000,00

 

 

 

33

Zabıta müdürlüğü

200.000,00

200.000,00

200.000,00

 

 

 

34

Ruhsat ve Den. Müdürlüğü

80.000,00

80.000,00

80.000,00

 

 

 

36

Park ve bahçeler Müdürlüğü

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

9.800.000,00

 

9.800.000,00

 

9.800.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup,

 

I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.972.000,00

1.972.000,00

1.972.000,00

02

 

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

353.000,00

353.000,00

353.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

5.419.000,00

5.419.000,00

5.419.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

110.000,00

110.000,00

110.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

120.000,00

120.000,00

120.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

921.000,00

921.000,00

921.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

0,00

0,00

0,00

08

 

BORÇ VERME

0,00

0,00

0,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

905.000,00

905.000,00

905.000,00

 

 

TOPLAM

9.800.000,00

9.800.000,00

9.800.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

 

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

9.800.000,00

9.800.000,00

9.800.000,00

 

 

TOPLAM

9.800.000,00

9.800.000,00

9.800.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 9.800.000,00. TL olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

 

01

 

Vergi Gelirleri

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

03

 

TEŞEBBÜ VE MÜLKİYET GELİRLERİ

700.000,00

700.000,00

700.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

500.000,00

500.000,00

500.000,00

05

 

Diğer Gelirler

3.800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

09

 

Red ve İadeler (-)

-300.000,000

-300.000,00

-300.000,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

9.800.000,00

9.800.000,00

9.800.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

İncesu Belediyesinin 2014 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 9.800.000,00.TL olarak bağlanması,

 

Bütçe Kararnamesi madde madde incelendiğinde;

Madde 1- Belediye / bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde “ gösterildiği gibi (9.800.000,00) liralık ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam (9.800.000,00) olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3 – 2014 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah kanunun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı( H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıdaki belirtilen cetvellerden oluşur:

  1. Bütçe kararnamesi.
  2. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
  3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15)
  4. Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)

5. Gelirlerin Yasal dayanağı Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),

6. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18)

7. Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen 2 yıl bütçe tahmini cetveli ( Örn.8)

8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek 19)

9. Çok yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli ( Örnek 20)

10. Gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan taahhütler (G) cetveli (Örnek 21)

11. Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) Cetveli ( örnek 22)

12. İhdas Edilen memur kadrolarının Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

13. İhdas Edilen İşçi kadrolarının Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

14. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) cetveli (Örnek-25)

15. Mevcut Taşıtları gösterir (T-2) Cetveli ( Örnek-26)

16. Ayrıntılı Harcama Programı ( Örnek-27)

17. Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 8: -Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Daha önce kabul edilen Plan ve Yıllık Yatırım Programları ve Beldenin kalkınmasını temin için Meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10-Vergi, Resim, Harç ve Katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlarının ön gördüğü şekilde tahsil edilecektir.

Madde 11-5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin son bendi "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar Kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi,resim ve harç gelirleri haczedilemez" denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde Belediyemizin Bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve Belediyenin taşınır.taşınmaz mallarına ve bunların gelirlerine Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

Madde 12-Günün koşullarına göre işçilerle sözleşme yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 13-Bütçeye Gider kaydedilecek mal alımları, menkul ve gayrimenkul onarımlarında Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yayınlanacak limitler uygulanacaktır.

Madde 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15- Bu kararname hükümlerin üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri Meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 15 maddeden ibarettir.

İncesu Belediyesi’nce 2014 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

22.11.2013

 

 

 

 

872

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kötügöller Mahallesi, 1077 ada, 134 parsel imar Planında Askeri Alan ve Askeri Koruma kuşağı olarak planlı yerin Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Kötügöller Mahallesi, 1077 ada, 134 parsel imar Planında Askeri Alan ve Askeri Koruma kuşağı olarak planlı yerin ilgili kurumundan talep gelene kadar geçici olarak Emniyet Eğitim Kampüs Alanı olarak Polis Akademisi Başkanlığı Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi hususunda hazırlanan 14.11.2013 tarih ve 339 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü 30.09.2013 tarih,1442-1319 sayılı yazıları ile okullarının çevre güvenliğinin daha iyi sağlanabilmesi ve okulları öğrencilerinin boş zamanlarında veya sportif etkinliklerinde kullanmak üzere taraflarından koruma altına alınarak yeşil alana çevrilmesi için mülkiyeti Belediyemize ait Kötügöller Mahallesi, 1077 ada, 134 parselin Emniyet Eğitim Kampüs Alanı olarak Polis Akademisi Başkanlığı Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne tahsis edilmesini istemektedir.

Söz konusu taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Askeri Alan, Askeri Koruma Kuşağı, Meslek Okulu (Polis), Konut alanı, otopark alanı ve yol olarak planlıdır.

Bahsi geçen taşınmazın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Askeri Alan ve Askeri Koruma Kuşağı olarak planlı kısmının, üzerinde yapılaşma yapmamak kaydıyla ilgili kurumdan talep gelene ve plan tadilatı yapılması durumuna kadar geçici olarak Polis Akademisi Başkanlığı Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne Emniyet Eğitim Kampüs Alanı olarak tahsis edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

22.11.2013

 

 

 

 

873

Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 207 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 207 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.11.2013 tarih ve 340 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Barbaros Mahallesinde 1591 ada, 1981 ve 1878 no’lu parsellerin bulunduğu sanayi alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin Üniversite alanı (Abdullah Gül Üniversitesi) olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 11.03.2013 tarih, 224 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2013 tarih, 829 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 207 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

22.11.2013

 

 

 

 

874

Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 208 sayılı kararının incelenmesi.

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 208 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.11.2013 tarih ve 341 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer Mahallesinde 3341 ada, 1 parsel ve 3342 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu Emniyet Müdürlüğü Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı ve Sümerbank Lojman Alanı olarak planlı yerin; Üniversite Alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 13.05.2013 tarih, 392 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2013 tarih, 828 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Ancak kurul kararında geçen “Tescilli Sümerbank Lojmanları tip dış vazife evlerinin bulunduğu alanda yapılacak yapılarda yükseklik 9.50 metreyi geçmemek kaydıyla tescilli taşınmazın komşu parseli olan tapuda 3341 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alandaki yükseklik serbest olacaktır” ifadesinin plan notu olarak eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından;

Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 208 sayılı kararının yukarıda belirtilen şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

22.11.2013

 

 

 

 

875

Kocasinan Belediyesinin Yıldızevler mahallesinde bulunan mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 5147 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin Yıldızevler mahallesinde bulunan mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 5147 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.11.2013 tarih ve 342 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında otopark alanı ve yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, söz konusu bölge sakinlerinin başvurusu üzerine bahsi geçen parsel mücavirinde cami alanı olmadığı belirtilerek, bu alanın cami alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde; otopark alanı olarak planlı yerin İbadet Yeri olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

22.11.2013

 

 

 

 

876

Hacılar Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih 36 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Hacılar Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.11.2013 tarih ve 343 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karpuzsekisi Mevkiinde mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait İbadet Yeri Alanı olarak planlı alanın Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden güneydoğu köşesinde çekme mesafelerinin düzenlenerek trafo alanının planlara işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Hacılar Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih 36 sayılı kararının Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

22.11.2013

 

 

 

 

877

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314 ve 317 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314 ve 317 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.11.2013 tarih ve 344 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarihli kararlarından;

313 sayılı kararı ile, Boğazköprü Organize kavşağı arasındaki 50 metre genişliğindeki yolun bulunduğu alanda trafik güvenliğinin sağlanması için orta refüjün kapatılması ve fiilen mevcut kavşağın araç giriş çıkışlarının daha rahat yapılması amacıyla yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.07.2013 tarih, 594 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

317 sayılı kararı ile, Gülük Mahallesinde katlı otopark alanı olarak planlı yerdeki binanın fiili duruma istinaden yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı kanaatine varıldığından tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih, 313 ve 317 sayılı kararlarının kabulünün, 307, 308, 309, 311, 312 ve 314 sayılı kararlarının ise yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.