T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

735

Belediyemizin 2014 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2014 Mali Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 03.10.2013 tarih ve 2562 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2014 Mali Yılı Performans Programı teklifi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

736

Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.10.2013 tarih ve 306 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Yukarı Mahalle’de, mülkiyeti Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı söz konusu parselin bulunduğu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, taşınmazın bulunduğu alanın sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu nazım imar planı değişikliği talebi ile ilgili otopark ihtiyacının giderildiği taktirde daha sonra yeniden değerlendirilmesi yönünde kanaat oluştuğundan ve plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun, Komisyon Başkanı A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

737

Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yukarı Mahallede bulunan muhtelif taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait, 255 ada, 1 parsel ile mülkiyeti şahıslara ait 2073, 2542, 2547, 2551, 2552, 2648 ve 2650 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.01.2013 tarih ve 307 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Yukarı Mahalle’de, söz konusu taşınmazların bulunduğu alan, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, yeşil alan, dini tesis alanı ve ilköğretim alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen alanda uygulamaya yönelik sorunların aşılması amacıyla yeniden bir düzenleme yapılması talep edilmektedir.

Bahsi geçen alan ile ilgili nazım imar planı değişikliği talebinin, plan müellifinin konu ile ilgili olumsuz görüşüne istinaden reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

738

Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 2959 ada, 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 2959 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın batısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.10.2013 tarih ve 308 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, esnafların talebine istinaden park alanı olarak planlı alanın, ibadet yeri alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili düşünülen alanda şahıs parsellerinin bulunması ve şahısların muvafakatlarının olmamasından, plan müellifinin görüşünde de belirtildiği üzere kaldırılan yeşil alanın yerine eşdeğer büyüklükte yeşil alan önerilmemesinden dolayı tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

739

Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, Lifos Dağı eteğinde bulunan yerlerin alt ölçekli imar planlarının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, Lifos Dağı eteğinde bulunan yerlerin alt ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.10.2013 tarih ve 309 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri çevre düzeni planında eko-turizm alanı, kongre merkezi alanı, kısmen orman ve tarım alanı olarak, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ise diğer tarım alanı olarak planlıdır. Üst ölçekli (Ç.D.P) plan kararlarına uygun olarak bu alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yeniden düzenlenmesi ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması gerekmektedir.

Konu ile ilgili incelemeler devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

740

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 121 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 121 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.09.2013 tarih ve 301 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal tesis alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen sosyal tesis alanına özel sektörün de yatırım yapmasına imkan sağlamak üzere (M) ticaret lejant işareti konulmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-22c paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlı yerde kreş yapılmak üzere "M" ticaret lejant işaretli sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

741

Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı mevkiinde, 7395 ada, 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı mevkiinde, 7395 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.09.2013 tarih ve 302 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı mevkiinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin yeniden planlanarak 35 metrelik yol ve kavşağın fiili durumu da dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi, konut alanı olarak planlı yerin ise M ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda yol ve kavşağın fiili durum dikkate alınarak yeniden planlanması talebinin uygun olacağı, konut alanına (M) ticaret lejant işaretinin konulmasına gerek olmadığı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılırken cephe işaretinin yönünün değiştirilmesi ile sorunun çözüleceği kanaatine varıldığından, konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talebi uygun bulunmamıştır.

1/5000 ölçekli 29L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı, yeşil ve yol olarak planlı yerlerin, ticaret alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması talebinin yukarıda ifade edildiği şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

742

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 970 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 970 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.09.2013 tarih ve 303 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, Talas Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden, bahsi geçen taşınmazın yoğunluğunun artırılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

743

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait muhtelif taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 6895 ada, 1 parsel numaralı ve 2995 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.09.2013 tarih ve 304 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesindeki söz taşınmazların bulunduğu alanlardaki sosyal-kültürel tesis alanı ve ilkokul alanı olarak planlı yerlere, özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere (M) ticaret lejant işaretinin konulmasını istemektedir.

Plan tadilatı talebinin civarın karakterine uygun olmayacağı kanaatine varıldığından talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Komisyon Başkanı A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü öneri ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

744

Melikgazi Belediyesinin, Selimiye mahallesinde muhtelif taşınmazların bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 10001 ada, 1 parsel, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.10.2013 tarih ve 310 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden planlanmasını istemektedir. Konu ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

745

Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesi’nde güney çevre yolunun Talas İlçesi bağlantısını sağlayacak yolun bulunduğu yerde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Fen işleri Daire Başkanlığının, Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesi’nde güney çevre yolunun Talas İlçesi bağlantısını sağlayacak yolun bulunduğu yerde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.10.2013 tarih ve 311 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve kentsel yeşil alan olarak, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise konut alanı, yeşil alan, 20 metre ve 15 metre genişliklerinde yol olarak planlı olup, bir kısmının da 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır. Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı güney çevre yolunun Talas İlçesi bağlantısını sağlamak üzere ilgili alanda 15 metre genişliğindeki yolun doğu kısmının 5 metre genişletilerek 20 metre olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/25000 ölçekli K35-d1 ve 1/5000 ölçekli 28O nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan plan değişikliklerinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

746

Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 11405 ada, 3 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 11405 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.10.2013 tarih ve 312 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gökkent Mahallesi'nde 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı yerin, sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

747

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 264, 265, 266, 270, 271 ve 272 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 264, 265, 266, 270, 271 ve 272 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.10.2013 tarih ve 313 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi’nin 02.09.2013 tarihli kararlarından;

264 sayılı kararı ile; Cumhuriyet Mahallesi’nde, Kayseri iç kalesi içerisinde yer alan trafo alanının, kale surları dışına çıkarılarak yer altına alınması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı,

265 sayılı kararı ile; Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde, ilkokul alanı olarak planlı yerin, güneybatı istikametinde büyütülmesi ve bu alanın güneyindeki yola cepheli yerlerin ise yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin, 13.05.2013 tarih, 387 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı kanaatine varıldığından talebin kabulünün uygun olacağı,

266 sayılı kararı ile; Selçuklu Mahallesi’nde cami alanı olarak planlı yerin, kuzey ve doğu istikametinde genişletilmesi talebi, Belediyemiz Meclisi’nin, 17.05.2013 tarih, 451 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı kanaatine varıldığından talebin kabulünün uygun olacağı,

270 sayılı kararı ile; Germir Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektirik Türk A.Ş’nin talebine istinaden, park alanı olarak planlı yerin bir kısmının bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

271 sayılı kararı ile; Gökkent Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektirik Türk A.Ş’nin talebine istinaden, park alanı olarak planlı yerin bir kısmının bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak söz konusu trafo alanının 90 derece döndürülerek planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık talebin bu şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

272 sayılı kararı ile; Tacettin Veli Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Konukboğan Mecsidi’nin bulunduğu yerin, tescilli yapı olarak imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 264, 265, 266, ve 272 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 270 ve 271 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

748

Talas Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 156, 158 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 156, 158 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.09.2013 tarih ve 305 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarihli kararlarından;

156 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 37 pafta, 155 ada, 2 parselin tescile uygun hale getirilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

158 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Yukarı Mahalle, Çardakbaşı Mevkii 22 pafta, 1 ada, 28 parsel numaralı taşınmaz ve çevresinin düzeltilen kadastro parsel sınırları sonrasında oluşan duruma uygun olarak yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

163 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Harman Mahallesi sınırları içerisinde Alidağı eteklerinde 'ağaçlandırılacak alan' olarak planlı alanın, 'çok az yoğun konut alanı' olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.03.2013 tarih, 276 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisinin, 02.09.2013 tarih, 156 ve 158 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 163 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

749

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 155, 156, 157 ve 159 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 155, 156, 157 ve 159 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.09.2013 tarih ve 299 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarihli kararlarından,

155 sayılı kararı ile; Hacısaki Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait, 3384 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu K8 (M2) kütle olarak planlı alanın, İl Emniyet Müdürlüğünün talebine istinaden Karakol Alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisinin 11.02.2013 tarih, 133 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

156 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde İlköğretim Alanı olarak planlı alanın güneyinde 40 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 10 metre olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

157 sayılı kararı ile; Beyazşehir mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden okul alanı, kreş alanı, park alanı, teknik altyapı alanı ve yol üzerinden geçen enerji nakil hattının imar planlarından kaldırılması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih, 368 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

159 sayılı kararı ile; KASKİ Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Keykubat ve Karpuzatan bölgelerinde yeni yapılan depolar ile bu depolar arasındaki terfi-isale hatları ve içme suyu tesislerine ait bazı kuyuların dikkate alınarak su depolarının imar planlarına işlenmesi ve kaptaj alanının kuzey yönünde genişletilmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisinin 08.04.2013 tarih, 300 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 155, 157 ve 159 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 156 sayılı kararına ilişin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

750

Hacılar Belediye Meclisinin 05.08.2013 tarih, 25 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.08.2013 tarih, 25 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.09.2013 tarih ve 300 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediye Meclisinin 05.08.2013 tarihli kararlarından,

25 sayılı kararı ile; Bağbaşı Mevkiinde az yoğun gelişme konut alanı olarak planlı 1 pafta, 663 parsel üzerinden geçen 7 metre genişliğine yaya yolunun konut alanları için öngörülen min. 1000 m² parsel büyüklüğü şartı dikkate alınarak güney yönünde kaydırılması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

26 sayılı kararı ile; Hasan Dağı Mevkiinde sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanan 1/1000 ölçekli Revizyon- İlave uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisinin 11.03.2013 tarih, 230 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Hacılar Belediye Meclisinin 05.08.2013 tarih ve 25 sayılı karına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 26 sayılı karına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

751

Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında yapılacak Eğitim İşbirliği Protokolünün muhtevasının belirlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Deliklitaş Caddesi No:37’de bulunan, Kemal İmamtorunu Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunun tadilatı karşılığında yapılacak Eğitim İşbirliği Protokolünün muhtevasının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.09.2013 tarih ve 48 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden, Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Deliklitaş Caddesi No:37’de bulunan, Kemal İmamtorunu yüksek öğrenim kız öğrenci yurdunun tadilatı karşılığında yapılacak eğitim işbirliği protokolü hususunda çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

752

Melikgazi İlçesi, Gesi Cumhuriyet Mahallesindeki herhangi bir caddeye Mustafa AĞCA isminin verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gesi Cumhuriyet Mahallesindeki herhangi bir caddeye Mustafa AĞCA isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 25.09.2013 tarih ve 43 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gesi Cumhuriyet Mahallesindeki 2337. Sokak isminin Mustafa AĞCA Sokak olarak değiştirilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

753

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde herhangi bir cadde veya sokağa Metin FEYZİOĞLU isminin verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde herhangi bir cadde veya sokağa Metin FEYZİOĞLU isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 25.09.2013 tarih ve 44 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde herhangi bir cadde veya sokağa Metin FEYZİOĞLU isminin verilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun, Komisyon Başkanı M. Kenan BAŞYAZICIOĞLU’nun sözlü önerisi ile konunun daha sonra değerlendirilmek üzere komisyona geri çekilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

754

Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 2147. Sokak 22 numaralı evin önünde bulunan bağlantı yoluna isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 2147. Sokak 22 numaralı evin önünde bulunan bağlantı yoluna isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan 25.09.2013 tarih ve 45 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 2147. Sokak 22 numaralı evin önünde bulunan bağlantı yoluna 2197. Sokak isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

755

Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan 6 adet bağlantı yoluna isim verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan 6 adet bağlantı yoluna isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan 25.09.2013 tarih ve 46 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde Mimarsinan Caddesi ile Güzelköy Caddesi arasında bulunan bağlantı yoluna Soykan Sokak isminin verilmesi, Aydost Sokak doğusundaki bağlantı yoluna Mavi Sokak isminin verilmesi, Mimarsinan Caddesi Güneyinde bulunan bağlantı yoluna Elmakaya Sokak isminin verilmesi, Yunus Bekir caddesinin Batısında bulunan bağlantı yoluna Elma Kaya Sokak isminin verilmesi, Fidan Sokak ile Nergis Sokak arasında bulunan bağlantı yoluna Güngör Sokak isminin verilmesi, Mimarsinan Caddesi ile Yunus Bekir caddesi arasındaki bağlantı yoluna Gilaboru Sokak isminin verilmesi taleplerinin kabulününün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

756

Kocasinan ve Talas Belediyelerine ait mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri isimlerin mevzuat doğrultusunda düzeltilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5747 Sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılımdan dolayı, Kocasinan ve Talas Belediyelerine ait mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri isimlerin mevzuat doğrultusunda düzeltilmesi hususunda hazırlanan 25.09.2013 tarih ve 47 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5747 Sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılımdan dolayı, Kocasinan, Melikgazi, Talas ve İncesu Belediyelerine ait mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri isimleriyle ilgili mevzuat doğrultusunda yapılan değişikliklerin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

757

FIBA Kadınlar 2013-2014 sezonu Basketbol müsabakalarına katılmaya hak kazanan KASKİ Bayan Basketbol takımının ödüllendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, FIBA Kadınlar Euroleague 2013-2014 sezonu Basketbol müsabakalarına katılmaya hak kazanan KASKİ Bayan Basketbol takımının ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Genel Sekreterlik Makamının 03.10.2013 tarih ve 142 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; FIBA Kadınlar Euroleague 2013-2014 sezonu Basketbol müsabakalarına katılmaya hak kazanan KASKİ Bayan Basketbol takımının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebi hususunda, Meclis üyeleri Tuncay ŞAHİN ve Mehmet BALABAN’ın yazılı önerileri doğrultusunda KASKİ Bayan Basketbol takımının 2.500.000.TL ile ödüllendirilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

758

Diyanet İşleri Başkanlığının Belediyemize yapacağı 1.000.000,00TL şartlı bağışın kabul edilip edilmeyeceği talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Diyanet İşleri Başkanlığının, Kayseri Diyanet İşleri Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi, İkmal inşaatlarda harcanması şartı ile Belediyemize yapacağı 1.000.000,00TL bağışın kabul edilip edilmeyeceği talebinin görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 23.09.2013 tarih ve 2537 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye Kanunun 18. Maddesinin (g) fıkrası gereğince Diyanet İşleri Başkanlığının Kayseri Diyanet İşleri Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi İkmal inşaatlarda harcanması şartı ile Belediyemize yapacağı 1.000.000,00TL bağışın kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

759

Anbar Mahallesi, 1801 parsel numaralı 16.000,00m2 taşınmazın Belediyemiz adına kesin tahsisinin yapılması ve 175,00m2 kısmının da (112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) olarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve imar planında resmi bina alanı, yeşil alan ve konut alanı olarak belirlenmiş, Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi, 1801 parsel numaralı 16.000,00m2 taşınmazın itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına yapılmış olan ön tahsisinin, kesin tahsisinin yapılıp yapılmayacağı ve 175,00m2 kısmının da (112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) olarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisine muvafakat edilmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 759 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve imar planında resmi bina alanı, yeşil alan ve konut alanı olarak belirlenmiş, Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi, 1801 parsel numaralı 16.000,00m2 taşınmazın itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına yapılmış olan ön tahsisinin, kesin tahsisinin yapılmasına ve 175,00m2 kısmının da (112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) olarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi için muvafakat edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

760

Turan Küçükbürüngüz Mahallesi, 2632. Sokak isminin Çayır Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Turan Küçükbürüngüz Mahallesi, 2632. Sokak isminin Çayır Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 26.09.2013 tarih ve 342 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Turan Küçükbürüngüz Mahallesi, 2632. Sokak isminin Çayır Sokak olarak değiştirilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

761

Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, Koçkaya Caddesi Sağlık Ocağı kavşağının devamındaki isimsiz yola Ahmet ÖZDERİCİ isminin verilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, Koçkaya Caddesi Sağlık Ocağı kavşağının devamındaki isimsiz yola Ahmet ÖZDERİCİ isminin verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 26.09.2013 tarih ve 341 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, Koçkaya Caddesi Sağlık Ocağı kavşağının devamındaki isimsiz yola Ahmet ÖZDERİCİ isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

762

Belediyemiz ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği arasında yapılacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Barbaros Mahallesi, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampusu içerisinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine tahsisli Elektrik santrali, Buhar Santrali ve Eğitim Yapısı Binalarının Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesine çevrilmesi ve işletilmesi ile ilgili olarak, Belediyemiz ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği arasında yapılacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 530 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Barbaros Mahallesi, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampusu içerisinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine tahsisli Elektrik santrali, Buhar Santrali ve Eğitim Yapısı Binalarının Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesine çevrilmesi ve işletilmesi ile ilgili olarak, Belediyemiz ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

763

Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic.A.Ş şirket sermaye artırımından dolayı Develi Belediyesi tarafından kullanılmayan 150.000.TL rüçhan hakkının Belediyemizce kullanılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş şirket sermayesini 3.000.000.TL artırarak 10.000.000.TL’ye çıkarmış olup, sermaye artırımından dolayı Develi Belediyesi tarafından kullanılmayan 150.000.TL rüçhan hakkının Belediyemizce kullanılıp kullanılmayacağı hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 07.10.2013 tarih ve 553 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş. 23.09.2013 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini 3.000.000.TL artırarak 10.000.000.TL’ye çıkarmış olup, sermaye artırımından dolayı Develi Belediyesi 17.09.2013 tarih ve 4619 numaralı yazısıyla rüçhan hakkını kullanmayacağını belirtmiştir. Develi Belediyesi tarafından kullanılmayan 150.000.TL rüçhan hakkının Belediyemizce kullanılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

764

Mülkiyeti Belediyemize ait, Gülük Mahallesi, çok katlı otoparkın zemin ve bodrum katında yapılacak olan 51 adet dükkanın 10 yıllığına kiraya verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Gülük Mahallesi, çok katlı otoparkın zemin ve bodrum katında yapılacak olan 51 adet dükkanın 10 yıllığına kiraya verilmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 07.10.2013 tarih ve 2602 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Gülük Mahallesi, çok katlı otoparkın zemin ve bodrum katında yapılacak olan 51 adet dükkanın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi ve 2886 Sayılı kanunun 64. Maddesine istinaden, 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

765

Belediyemizce Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 adet solo (12 metre) CNG doğalgaz yakıtlı otobüs alınması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Belediyemizce Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 adet solo (12 metre) CNG doğalgaz yakıtlı otobüs alınması talebi hususunda Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığının 07.10.2013 tarih ve 1368 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 257 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85/b maddesine istinaden, Belediyemizce Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 adet solo (12 metre) CNG doğalgaz yakıtlı otobüs alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

766

Erciyes dağında yapımı tamamlanan 6 adet mekanik tesisin, Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye tahsis edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Erciyes dağı Kış Sporları ve Turizm Master planı çerçevesinde yapımı tamamlanan 6 adet mekanik tesisin, Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye tahsis edilmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 565 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5126 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesinde “Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti veya tasarrufundaki harfiyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe otopark ve çay bahçelerini işletebilir. Yada bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşların %50 sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere …2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir” denilmektedir.

Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı çerçevesinde yapımı tamamlanan 6 adet Mekanik Tesisin (Kabaktepe Develi I CD-6, Kabaktepe Develi II CF-4, Dündartepe CD-6, Uzunaga CD-4, Lifostepe CF-4, Tekir GD-10), Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Erciyes A.Ş.) ye tahsis edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

767

Belediyemizce, Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresinde yaptırılan cephe düzenleme işleri masraflarının %50’lik kısmının bina ve işyeri maliklerinden tahsil edilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Belediyemizce, Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresinde meclisimizce alınan kararlar doğrultusunda yaptırılan cephe düzenleme işleri masraflarının %50’lik kısmının bina ve işyeri maliklerinden tahsil edilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 532 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinde yapılan değişikle “Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin, il ve ilçelerde belediye meclisinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir.” ibaresi eklenmiştir.

Bu kapsamda Belediyemizce, Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresinde meclisimizce alınan kararlar doğrultusunda yaptırılan cephe düzenleme işleri masraflarının %50’lik kısmının bina ve işyeri maliklerinden tahsil edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

768

Belediyemizde Sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan 2 kişinin ücretinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmak üzere 2 personelin 2013 Mali yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 21.10.2013 tarih ve 647 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Adı Soyadı

K/D

Kadro Ünvanı

2013 Tavan Ücret

2013 Öd. Net Ücret

 
 
 

1

Fatma Burcu BATUKAN

5

Mimar

2.612,51

1.400,00

 

2

Tuğçe BARUT

7

Tercüman

1.558,71

1.300,00

 

 

Yukarıda adı geçen, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak kişilere, tabloda belirtilen net ücretlerinin 2013 mali yılında ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

769

Etüt ve projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın yurtdışına görevlendirilmesi hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 4-5 Eylül 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Poitiers şehrinde yapılan toplantıya katılan Etüt ve projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın, Encümenin 28.08.2013 tarih ve 935 sayılı kararı ile görevlendirilmesi hakkında meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 531 sayılı yazıları okundu.

4-5 Eylül 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Poitiers şehrinde yapılan toplantıya katılan Etüt ve projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın, Encümenin 28.08.2013 tarih ve 935 sayılı kararı ile görevlendirilmesine dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

770

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Halit TAŞYAPAN’ın yurtdışına görevlendirilmesi hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 01-04 Ekim 2013 tarihleri arasında Fas’ın Rabat kentinde yapılan 4. Dünya kongresine katılan Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Halit TAŞYAPAN’ın Encümenin 02.10.2013 tarih ve 1135 sayılı kararı ile görevlendirilmesi hakkında meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığının 11.10.2013 tarih ve 621 sayılı yazıları okundu.

01-04 Ekim 2013 tarihleri arasında Fas’ın Rabat kentinde yapılan 4. Dünya kongresine katılan Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Halit TAŞYAPAN’ın Encümenin 02.10.2013 tarih ve 1135 sayılı kararı ile görevlendirilmesine dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

771

Belediyemiz Meclisinin 26.08.2013 tarih ve 677 sayılı kararı ile kabul edilen, İmar planlarında bütünlüğün sağlanması için plan müellifince hazırlanmış olan plan notlarının 47. ve 22. Maddelerine yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 26.08.2013 tarih ve 677 sayılı kararı ile kabul edilen, İmar planlarında bütünlüğün sağlanması için plan müellifince hazırlanmış olan plan notlarının 47. Maddesine Melikgazi Belediyesince, 22. Maddesine ise Kocasinan Belediyesince yapılan itirazın görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3816 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 26.08.2013 tarih ve 677 sayılı kararı ile kabul edilen, İmar planlarında bütünlüğün sağlanması için plan müellifince hazırlanmış olan plan notlarının 47. Maddesine Melikgazi Belediyesince, 22. Maddesine ise Kocasinan Belediyesince yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

772

Belediyemiz Meclisinin 08.07.2013 tarih ve 545 sayılı kararı ile kabul edilen, nazım imar plan değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 545 sayılı kararı ile kabul edilen, mülkiyeti Maliye hazinesine ait Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan nazım imar plan değişikliğine Askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3810 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 545 sayılı kararı ile kabul edilen, mülkiyeti Maliye hazinesine ait Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan nazım imar plan değişikliğine Askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

773

Belediyemiz Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 597 sayılı karına istinaden Şeker Tepeevler civarındaki NİP değişikliğine Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 597 sayılı karına istinaden Şeker Tepeevler civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine Askı ilan süresi içerisinde Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3815 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 597 sayılı karına istinaden Şeker Tepeevler civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine Askı ilan süresi içerisinde Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

774

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi 786 ada, 1-2-3-4-5-6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi 786 ada, 1-2-3-4-5-6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3813 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi 786 ada, 1-2-3-4-5-6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

775

Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde yer alan enerji nakil hattının bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı yapılması.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde yer alan enerji nakil hattının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3819 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde yer alan enerji nakil hattının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

776

Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi içerisinde yer alan 5623 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi içerisinde yer alan 5623 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3823 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi içerisinde yer alan 5623 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

777

Kocasinan Belediyesinin, Himmetdede Beldesi, K34A-07A-2C pafta, 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Himmetdede Beldesi, K34A-07A-2C pafta, 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3812 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Himmetdede Beldesi, K34A-07A-2C pafta, 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

778

Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dahilinde Cırgalan Mahallesinde, Kumarlı parkı ve Mimarsinan kavşağı arasında, Sivas caddesinin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında NİP değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dahilinde Cırgalan Mahallesinde, Kumarlı parkı ve Mimarsinan kavşağı arasında, Sivas caddesinin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3811 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dahilinde Cırgalan Mahallesinde, Kumarlı parkı ve Mimarsinan kavşağı arasında, Sivas caddesinin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

779

Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde mevcut köy yerleşimi alanı olarak planlı alanın güneyinde bulunan Karagedik ve Poruklu Mevkiinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde mevcut köy yerleşimi alanı olarak planlı alanın güneyinde bulunan Karagedik ve Poruklu Mevkiinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3825 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde mevcut köy yerleşimi alanı olarak planlı alanın güneyinde bulunan Karagedik ve Poruklu Mevkiinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

780

Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, 3821 ada, 1, 2, 3, 5, 10, 10 parsel ile 3822 ada, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, 3821 ada, 1, 2, 3, 5, 10, 10 parsel ile 3822 ada, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3824 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, 3821 ada, 1, 2, 3, 5, 10, 10 parsel ile 3822 ada, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

781

Talas Belediyesinin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile Yukarı Mahalle, Gülistanevleri-Reşadiye Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli ilave NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile Yukarı Mahalle, Gülistanevleri-Reşadiye Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3822 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile Yukarı Mahalle, Gülistanevleri-Reşadiye Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

782

Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Yenidoğan Mahallesi içerisinde yer alan Kiçiköy Mahallesinde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Yenidoğan Mahallesi içerisinde yer alan Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 279, 280 ve 281 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3821 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Yenidoğan Mahallesi içerisinde yer alan Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 279, 280 ve 281 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

783

Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi, Kurtgözü mevkii, 74-82 pafta, 1204 ada, 1parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi, Kurtgözü mevkii, 74-82 pafta, 1204 ada, 1parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3820 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi, Kurtgözü mevkii, 74-82 pafta, 1204 ada, 1parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

784

Talas Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih, 185 ve 187 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih, 185 ve 187 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3817 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih, 185 ve 187 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

785

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 285 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 285 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3814 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 285 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

 

 

21.10.2013

 

 

 

 

786

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 188 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 188 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3818 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 188 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

787

Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih, 205, 206 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih, 205, 206 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 3826 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih, 205, 206 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

788

Karahöyük Mahallesi, Kültepe Cadde isminin, Prof. Dr. Tahsin ÖZGÜÇ Kültepe caddesi olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Karahöyük Mahallesi, Kültepe Cadde isminin, Prof. Dr. Tahsin ÖZGÜÇ Kültepe caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 364 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince; Karahöyük Mahallesi, Kültepe Cadde isminin, Prof. Dr. Tahsin ÖZGÜÇ Kültepe caddesi olarak değiştirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

789

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali KARCIOĞLU’nun Brüksel’e görevlendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, 20-22 Kasım 2013 tarihlerinde Brüksel’de Belediyelerin çocuklara yönelik hizmetleri konulu çalışmaya katılmak üzere Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali KARCIOĞLU’nun görevlendirilmesi talebi hususunda, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 21.10.2013 tarih ve 129 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 20-22 Kasım 2013 tarihlerinde Brüksel’de Belediyelerin çocuklara yönelik hizmetleri konulu çalışmaya katılmak üzere Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali KARCIOĞLU’nun görevlendirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

21.10.2013

 

 

 

 

790

Kocasinan Erkilet mevkiinde Melikşah Üniversitesi'nde 1/100.000 ölçekli plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis üyesi A.Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile, Kocasinan Erkilet mevkiinde Melikşah Üniversitesi'nde 1/100.000 ölçekli plan tadilatı yapılması talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden talep 56. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Erkilet mevkiinde Melikşah Üniversitesi'nde 1/100.000 ölçekli plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.