Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

420

Melikgazi Belediyesinin, Küçükali Mahallesi’nde, asri mezarlığın doğusu ve güneyindeki bölgede revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Küçükali Mahallesi’nde, asri mezarlığın doğusu ve güneyindeki ağaçlandırılacak alan olarak planlı olan bölgede, 18.madde uygulama çalışması yapılacağından, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.09.2016 tarih ve 391 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Küçükali Mahallesinde Asri Mezarlığın doğu ve güneyinde bulunan alanların uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve bölgenin daha fonksiyonel olarak kullanılmasının sağlanılması amacıyla plan onama sınırı içerisine alınan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alan, su deposu alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin yeniden planlanması gerekmektedir.

1/5000 ölçekli 28L ve 29L nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin seyrek yoğunluklu gelişme konut alanı, ticaret alanı, toplu iş yeri alanı, içme suyu tesisleri alanı, özel eğitim alanı, özel sosyal tesis alanı, rekreasyon alanı, ağaçlandırılacak alan, yeşil alan, otopark ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,144 plan işlem numaralı) revizyon nazım imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

421

Bünyan Belediyesinin, Fatih Mahallesi'nde 367 ada, 648 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Fatih Mahallesi'nde 367 ada, 648 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.08.2016 tarih ve 386 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fatih Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarı 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı olup, bir kısmının sanayi alanı ve konut alanı olarak planlanması talep edilmiştir.

Söz konusu konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin, sanayi alanı ve konut alanı olarak planlanması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, parselin sanayi alanı olarak planlanması halinde alt ölçekli planda parsel derinliğinin ifraz şartlarını sağlamayacağı tespit edildiğinden sanayi alanının planlanmasının uygun olmayacağı, fiili durum göz önüne alınarak konut alanının ise imar planlarına işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 1/5000 ölçekli (NİP-11809,17 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile yukarıda açıklandığı gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

422

Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.09.2016 tarih ve 402 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 613 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ortaokul alanı olarak planlı yerin, çekme mesafeleri tekrar düzenlenerek planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu ortaokul alanı olarak planlı yerin, çekme mesafeleri düzenlenerek tekrar planlanması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, ilgili alanda yapılacak olan spor tesisi ve yüzme havuzunun okul alanını daraltacağı nedeniyle, 613 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güney batısında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 103 ada, 3 parsel numaralı taşınmaz üzerinde planlanmasının daha uygun olacağına kanaatine varılmıştır. Okul alanında değişiklik yapılmadan 103 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında spor alanı olarak planlı yerin ada ayırma çizgisiyle ikiye bölünüp, E:060 yapılaşma koşullarının ilave edilerek ve çekme mesafeleri ile yeniden düzenlenen (UİP-15387,9 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 60 sayılı kararının oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

423

Sarız Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Sarız Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.09.2016 tarih ve 393 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan hükümlerinin 8.1.2.3. maddesinde "Köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti yapılmamış köylerin sınırları, ilgili idarece kısa sürede belirlenir. Kesinleşen sınırlar plan değişikliğine gerek kalmaksızın geçerli kabul edilir. Bu sınırlar sayısal ortamda, veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir." denildiğinden Köy Yerleşik Alanlarının tespit edilmesi gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8-ğ maddesinde "Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen nüfusu 5000 in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, Büyükşehir Belediye Meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27. madde hükümlerine göre yürütülür." denilmektedir. 3194 sayılı yasanın 27. maddesinde ise köy yerleşik alan sınırlarının, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile belirleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda köy yerleşik alanı sınırlarının nasıl belirleneceği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinde açıklanmıştır. "Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskûn) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, Valiliklerce tespit edilerek İl İdare Kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar. Daha önce Valiliklerince tespit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir." hükmüne istinaden Sarız Belediyesi tarafından belirlenen 35 adet köy yerleşik alan haritalarının kabulünün uygun olacağı kanaatine varıldığından,

Sarız Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih, 22 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

424

Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Çatakdere Mahallesi ile bağlantı sağlayan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında 20 metrelik taşıt yolu olarak planlı aksın yeniden düzenlenerek planlanması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Çatakdere Mahallesi ile bağlantı sağlayan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında 20 metrelik taşıt yolu olarak planlı aksın yeniden düzenlenerek planlanması talebi hususunda hazırlanan 25.08.2016 tarih ve 387 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuruköprü Mahallesi'nde bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında 20 metrelik taşıt yolu olarak planlı aksın kuzeye kaydırılıp yeniden düzenlenerek 20 metre yol olarak tekrar planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki, 20 metre genişliğinde yolun kuzeye kaydırılarak belediye hizmet alanının bir kısmında planlanması, yolun güneyinde kalan kısmın da park alanı olarak planlanması ve park alanı, kanal alanı olarak planlı yerlerde düzenlemeler yapılması şeklinde hazırlanan (NİP-2780,62 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulmak üzere oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

425

Talas Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 115, 116, ve 117 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 115, 116, ve 117 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.09.2016 tarih ve 404 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarihli kararlarından;

115 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesi, 705 ada, 1 nolu tescilli parsel ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasında uyumsuzluk olduğu ve bu uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla tescilli parselle uygun olarak konut kütlesinin kaydırılarak 25,5-21 metre ebatlarında Yençok:45.50 metre olacak şekilde yeniden planlandığı (UİP-1110,115 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

116 sayılı kararı ile; Endürlük Mahallesi 1780 ada 1 nolu taşınmaz üzerinde bulunan özel sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, E:0.60 olan değerinin, E:1.20 değerine çıkartılması talebi, Talas Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 116 sayılı kararı ile E:1.00 olacak şekilde değiştirilerek kabul edilmiş olup, (UİP-1110,116 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi hakkında çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı,

117 sayılı kararı ile; Tablakaya Mahallesi 999 ada, 8 parsel no taşınmazın bulunduğu imar adası E:1.50, Hmax:21.50 metre olarak planlı olup, İnşaat alanında değişiklik yapılmaksızın Yençok: 30.50 olarak planlanması yönündeki (UİP-1110,119 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yönelik alınan Talas Belediye Meclisi'nin 11.07.2016 tarih ve 117 sayılı kararının, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 115 ve 117 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün, 116 sayılı kararının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

426

Kayseri Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esasları hakkında karar ittihazı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kayseri Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esasları hakkında karar ittihazı talebi hususunda hazırlanan 25.08.2016 tarih ve 06 numaralı Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Ortak Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esasları’nın oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Ortak Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

427

Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi’nde mülkiyeti şahıslara ait, 12121 ada, 1 parsel ve 12120 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi’nde mülkiyeti şahıslara ait, 12121 ada, 1 parsel ve 12120 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.08.2016 tarih ve 372 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Gültepe Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait kentsel servis alanı olarak planlı yerlerin, taşınmaz hissedarlarının talebine istinaden konut alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere talebin bölgede yapılacak revizyon çalışmaları ile birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2759,149 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

428

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde mülkiyeti şahısa ait, 4906 ada, 5 parsel, 5968 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde mülkiyeti şahısa ait, 4906 ada, 5 parsel, 5968 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.08.2016 tarih ve 373 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Erenköy Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait bağ sayfiye evi alanı olarak planlı yerlerin taşınmaz malikinin talebine istinaden ticaret alanı olarak planlanması talebi, plan müellifinin görüşünde de belirtildiği üzere talebin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2759,150 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

429

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi’nde mülkiyeti şahısa ait, 11477 ada, 7 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi’nde mülkiyeti şahısa ait, 11477 ada, 7 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.08.2016 tarih ve 374 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Hisarcık Bahçelievler Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan yerin, parsel malikinin talebine istinaden planlarının yapılmasını istemektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere talebin Kayseri İli genelinde sürmekte olan üst ölçek plan çalışmaları tamamlandıktan sonra ilgili kurum görüşleri, imar planına esas jeolojik etüt çalışmaları yapıldıktan sonra civarı ile birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP- 2759,152 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

430

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’nde mülkiyeti şahısa ait, 558 ada 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’nde mülkiyeti şahısa ait, 558 ada 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.09.2016 tarih ve 406 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerin bir kısmının, taşınmaz malikinin talebine istinaden ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. 1. Hukuk Müşavirliğimizin 31.08.2016 tarih, 1669 sayılı yazısında belirtildiği üzere tadilata konu alana ilişkin Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2015/210 Esas sayılı dosyası ile devam eden emsal başka bir mahkeme süreci bulunduğundan, tadilat talebinin söz konusu mahkeme süreci tamamlandıktan sonra konuya ilişkin yeni bir talep gelmesi halinde yeniden değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. (NİP- 2761,22 Plan İşlem Numaralı) Talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

431

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 3603 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 3603 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.08.2016 tarih ve 388 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Erenköy Mahallesinde M ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Talebin önerilen şekli ile civarın karakterine uymayacağı kanaatine varıldığından, (NİP- 2759,153 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

432

Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 43 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 43 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.08.2016 tarih ve 375 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Esenyurt Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alan askeri alan olarak planlı iken Belediyemiz Meclisinin 14.01.2016 tarih, 61 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlanmıştır. Bahsi geçen alanın eski şekline uygun olacak şekilde askeri alan olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 28M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin, askeri alan olarak planlanması yönündeki (NİP- 2759,154 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

433

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10614 ada, 3 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10614 ada, 3 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.08.2016 tarih ve 382 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Erenköy Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı yerde özel okul yapılabilmesi için bu yerin özel eğitim alanı olarak planlanması istenmektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere talebin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2759,155 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

434

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi, 590 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın güneyinde, 589 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın ise doğusunda kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi, 590 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın güneyinde, 589 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın ise doğusunda kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.08.2016 tarih ve 377 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda arazinin topografik yapısından dolayı cami alanının batı istikametine kaydırılması ve kaldırılan yeşil alanın ise cami alanının doğusuna planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-02-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ibadet alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP- 2761,24 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

435

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10506 ada, 38 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi, 590 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın güneyinde, 589 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın ise doğusunda kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.08.2016 tarih ve 378 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu kavşak ve civarı Belediyemiz Meclisinin 14.09.2015 tarih, 751 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan, yol ve bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanmıştır. Söz konusu alanda yapılan değişikliğin etrafı ile birlikte değerlendirilerek ileride yapılacak revizyon çalışmalarında ele alınması gerekçesi ile bu yerin eski haline dönüştürülmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli 27M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin yol ve bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 2759,157 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

436

Kocasinan İlçesinde, Kötügöller Mahallesi, 962 ada, 5, 7, 8 parsel, 1014 ada, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 22 parsel, 1058 ada, 26, 32, 53 ve 58 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesinde, Kötügöller Mahallesi, 962 ada, 5, 7, 8 parsel, 1014 ada, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 22 parsel, 1058 ada, 26, 32, 53 ve 58 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.08.2016 tarih ve 384 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlıdır. Adı geçen parsellerin bulunduğu alan Erkilet Askeri Hava Alanı mücavir alanında bulunmakta olup ilk kez 15.06.1988 tarihinde Askeri Alan Güvenlik Kuşağı olarak planlanmıştır. 30.11.1990 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli planlar ile birlikte askeri alandan çıkarılarak, havaalanı mücavirinde kaldığı için yeşil alan (park) olarak planlanmıştır. 1. Hukuk Müşavirliği söz konusu alandaki kamulaştırma davalarının sürdüğünü belirtmiştir. Ancak parsellerin Tapu İstimlak Şube Müdürlüğünün kamulaştırma programında bulunmaması nedeniyle söz konusu alanda plan değişikliği yapılması talep edilmektedir. 1014 ada, 9 ve 21 no’lu parsellerin bulunduğu alandaki mevcut imar planındaki ticaret alanı hakları korunarak yeniden düzenlenmesi ve park alanı olarak planlı yerlerin rekreasyon alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 31M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin rekreasyon alanı ve ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönündeki (NİP-3311,30 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

437

Kocasinan İlçesinde, Oymaağaç Mahallesi, K34-b-23d-1 pafta, 6576 ada, 2 parsel ve 6578 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesinde, Oymaağaç Mahallesi, K34-b-23d-1 pafta, 6576 ada, 2 parsel ve 6578 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.09.2016 tarih ve 409 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Az Yoğun Konut Alanı, Askeri Alan Koruma Kuşağı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 0,05 yapı yoğunluğuna sahip Konut Alanı, Askeri Alan Koruma Kuşağı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel maliki şirket yetkilisinin başvurusu üzerine, TCDD Boğazköprü İstasyonu yanında, demiryolu ile ihracat konteynırlarını yurt dışına, yurt dışından gelen ithalat konteynır ve hammaddelerini ise Kayseri'ye taşıyarak firmalara tedarik zinciri oluşturma alanında faaliyet gösterdiklerini, yatırımlarını büyüterek, Kayseri ve ülke sanayisine daha iyi hizmet vermek ve tedarik zincirini daha ekonomik hale getirip sanayici firmaların alan yetersizliğinden süregelen stok problemlerini çözmek maksadıyla, söz konusu parsellerin bulunduğu alanda, Konut Alanı olarak planlı kısmın Lojistik Tesis Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin görüşüne istinaden talep edilen değişikliğinin 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Plan kararlarına aykırılık teşkil etmesi ve Çevre Düzeni Planı itiraz süresinin tamamlanması nedeniyle (NİP-4306,9 Plan İşlem Numaralı) imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

438

Hacılar Belediyesinin, Akdam ve Aşağı Mahallelerinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Akdam ve Aşağı Mahallelerinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.09.2016 tarih ve 411 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Akdam ve Aşağı Mahallelerinde Hisarcık Caddesinin Karayolları Genel Müdürlüğü yetki ağından Hacılar Belediyesi sorumluluğuna geçen yolun bir kısmında, karayolları kamulaştırma sınırı ve imar planları arasındaki uyumsuzluğu gidermek amacıyla nazım imar plan tadilatı yapılması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K34-c-15-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, 20 metre genişliğinde yol, konut alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanması yönündeki (NİP-4032,9 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

439

Tomarza Belediyesinin, 4.Mıntıka Mahallesi, 56 ada, 4, 16, 29 ve 41 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, 4.Mıntıka Mahallesi, 56 ada, 4, 16, 29 ve 41 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.09.2016 tarih ve 397 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında üniversite alanı, meslek lisesi alanı, yeşil alan, otopark ve yol olarak planlıdır. Tomarza Belediyesi, Toplu Konut İdaresi'nin 20.07.2016 tarih ve 1043 sayılı yazısına istinaden, alanın toplu konut yapılmak üzere yeniden düzenlenerek planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan üniversite alanı olarak planlı yerin toplu konut yapılmak üzere yeniden düzenlenerek planlanması hususunda hazırlanan (NİP-4050,9 plan işlem numaralı) imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

440

Tomarza Belediyesinin, Ekinli Mahallesi, 167, 168, 169, 936 ve 939 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, Ekinli Mahallesi, 167, 168, 169, 936 ve 939 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.08.2016 tarih ve 389 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerji santrali yapılması amacıyla alanın enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin güneş enerji santrali yapılmak üzere enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması hususunda hazırlanan (NİP-21720 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

440

Tomarza Belediyesinin, Ekinli Mahallesi, 167, 168, 169, 936 ve 939 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, Ekinli Mahallesi, 167, 168, 169, 936 ve 939 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.08.2016 tarih ve 389 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerji santrali yapılması amacıyla alanın enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin güneş enerji santrali yapılmak üzere enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması hususunda hazırlanan (NİP-21720 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

441

Özvatan Belediyesinin, Özvatan Felahiye İl Yolu Km:35+750-37-960 arası kesim ile Özvatan İl Yolu Km:34-340-35+845 arası kesimde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Özvatan Belediyesinin, Özvatan Felahiye İl Yolu Km:35+750-37-960 arası kesim ile Özvatan İl Yolu Km:34-340-35+845 arası kesimde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.08.2016 tarih ve 379 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özvatan Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden Özvatan Felahiye İl Yolu Km:35+750-37-960 arası kesim ile Özvatan İl Yolu Km:34-340-35+845 arasında kamulaştırma planı ile imar planları karşılaştırıldığında yol güzergâhı ile kamulaştırma sınırı arasında farklılık olduğu tespit edildiğinden, kamulaştırma planına uygun olarak söz konusu alanda imar planı değişikliği yapılması talebine ilişkin Belediyemiz Meclisinin 11.01.2016 tarih, 37 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmış onanarak askı ilanına müteakip yürürlüğe girmiştir. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nün 29.07.2016 tarih, E.180307 sayılı yazılarında söz konusu meclis kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde, kamulaştırma koridoru içerisinde yol platformu dışında kalan kısmın ağaçlandırılacak alan olarak planlandığından, kamulaştırma işlemlerine uygun olacak şekilde yol platformu dışında kalan kısmın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde yer alan Karayolu Yol Kenarı Koruma Kuşağı (YKK) gösterimine uygun olarak düzenlenmesi ve kamulaştırma koridoru içerisinde başka plan kararı getirilmeyecek şekilde planlanması gerektiği belirtilerek, söz konusu alanın yeniden planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli J35-d-14c, J35-d-15d, J35-d-19b, J35-d-20a nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerde karayolunun planlara işlenmesi yönündeki (NİP-4014,5 Plan İşlem Numaralı) imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

442

Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 350 ada, 1 ve 7 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 350 ada, 1 ve 7 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.09.2016 tarih ve 398 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Yahyalı Belediyesi, parsel maliklerinin talebine istinaden taşınmazların ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Bahsi geçen alan ile ilgili konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talebinin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından (NİP-2909,17 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

443

Pınarbaşı Belediyesinin, Pazarören Mahallesinde bulunan 30 ada, 20, 22, 25, 26, 27, 73, 29, 30, 31 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Pınarbaşı Belediyesinin, Pazarören Mahallesinde bulunan 30 ada, 20, 22, 25, 26, 27, 73, 29, 30, 31 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.08.2016 tarih ve 376 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pazarören Mahallesinde, eski taşınmaz bilgileri 30 ada, 20, 22, 25, 26, 27, 73, 29, 30, 31 parsel olan taşınmazların bulunduğu alanda mülga Pazarören Belediye Meclisinin almış olduğu 05.09.2012 tarih ve 11 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmış olup, söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında akaryakıt ve lpg istasyonu olarak planlı yeni taşınmaz bilgisi 63 ada, 3 parsel numaralı taşınmaz ile civarında bulunan konut dışı kentsel çalışma alanı ve turizm alanı olarak planlı bölgenin bulunduğu yerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talep edilmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Akaryakıt İstasyonu ve Turizm Alanı olarak planlanması şeklinde hazırlanan (NİP-21674 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

444

Melikgazi Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 263, 264, 268, 273, 275, 276 ve 277 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 263, 264, 268, 273, 275, 276 ve 277 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.08.2016 tarih ve 380 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarihli kararlarından;

263 sayılı kararı ile; Konaklar Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarının TİCK (ticaret+konut) alanı, konut alanı, su deposu alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih, 927 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak planlanmıştır. Ancak TİCK ve konut alanlarındaki inşaat alanlarının plan açıklama raporunda KAKS’a esas inşaat alanı şeklinde yazılması ve plandaki bu ifadelerin kaldırılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. (UİP-3365,29 plan işlem numaralı) Tadilat talebinin oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

264 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3404,20 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN‘ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

268 sayılı kararı ile; Yeşilyurt ve Gesi Fatih Mahallelerinde söz konusu taşınmazın bulunduğu imar adası iki ayrı mahalleye bastığından ve farklı zamanlarda planlandığından, imar adasının güneyindeki alanda E:2,00 ve Hmax:30,50, imar adasının kuzeyindeki alanda ise E:2,00 yapılaşma şartı bulunmaktadır. Melikgazi Belediyesi meclis kararı ile bu iki imar parseli arasına 5 metre çekme mesafesi konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak uygulamada karşılaşılacak sorunların önüne geçmek amacıyla plan onama sınırı içerisindeki alanın tamamına Yençok=45,50 yapılaşma şartının konmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin yukarıda açıklandığı şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

273 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde söz konusu taşınmazın ticaret alanı olarak planlı kısmının yapılaşma koşullarında belirtilmemiş olan yükseklik şartının Yençok:8.00 metre olacak şekilde düzenlenerek plana işlenmesi yönündeki (UİP-3057,19 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

275 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda mevcutta bulunan caminin planlara işlenmesi yönündeki (UİP-3343,6 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 08.02.2016 tarih, 82 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

276 sayılı kararı ile; Gökkent Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında belediye hizmet alanı (BHA), ağaçlandırılacak alan, park ve yol olarak planlı olan yerlerin, imar uygulaması aşamasında çıkan sorunların çözülebilmesi için yeniden düzenlenerek konut alanı, belediye hizmet alanı (BHA), yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki (UİP-3070,7 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 08.02.2016 tarih, 73 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak belediye hizmet alanı (BHA) olarak planlı yerin emsal değerinin 0,60 dan, 0,40 a düşürülmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin yukarıda açıklandığı şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

277 sayılı kararı ile; Karacaoğlu Mahallesinde 594 ada 128 parselin bulunduğu konut adasının doğu kısmının ticaret alanı batı kısmının konut alanı olarak yeniden planlanması yönündeki (UİP-3034,51 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 08.02.2016 tarih, 81 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak tadilata konu alan, tescilli yapının etkileşim geçiş bölgesi sınırında kaldığından, talebin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 264 sayılı kararlarının oy çokluğu ile kabulünün, 273 ve 275 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün, 263, 268, 276 ve 277 sayılı kararlarının ise oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 264 sayılı kararının kabulüne oy çokluğu ile, 263, 268, 273, 275, 276 ve 277 sayılı kararlarının kabulüne ise oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

445

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 291, 295, 297, 298 ve 300 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 291, 295, 297, 298 ve 300 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.08.2016 tarih ve 381 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarihli kararlarından;

291 sayılı kararı ile; Gültepe Mahallesi söz konusu taşınmazların bulunduğu konut adasının A-4 yapılaşma koşulunun Emsal:2,24 ve Yençok:47,95 olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP-3364,10 Plan İşlem Numaralı), 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemektedir. Ancak tadilata konu alan, tescilli yapının etkileşim geçiş bölgesi sınırında kaldığından, talebin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

295 sayılı kararı ile; Gesi Fatih Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu konut adasının Hmax:30.50 yükseklik şartının Yençok:47,95 olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP-3421,48 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

297 sayılı kararı ile; Selçuklu Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu ilköğretim alanı olarak planlı yerin ortaokul alanı olarak planlanması ve çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3059,6 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

298 sayılı kararı ile; Tavlusun Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı bulunmayan yerin özel eğitim alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.04.2016 tarih, 174 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-6029,5 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

300 sayılı kararı ile; Yeşilyurt Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı yerdeki K3 yapılaşma şartının kaldırılarak emsal değerinin verilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-4833,10 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 295, 297, 298, 300 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün, 291 sayılı kararının ise oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

446

Talas Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 129 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 129 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.09.2016 tarih ve 415 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar Yıldıztepe Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 4746 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Eğitim Tesisleri Kampüs Alanı olarak planlı olup, Küçük Sanayi Alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (UİP-1110,117 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.12.2015 tarih, 1161 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-1110,117 Plan İşlem Numaralı) Talas Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 129 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

447

Develi Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 41 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Develi Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 41 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.08.2016 tarih ve 390 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarihli kararlarından;

41 sayılı karar ile; İbrahimağa Mahallesi, 1508 ada 2 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 11.04.2016 tarih, 205 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis kararına askı ilan sürecinde itiraz edilmiş olup, Develi Belediyesi itirazın kabulünün uygun olduğu yönünde aldığı 06.06.2016 tarih ve 41 sayılı kararı ile E=1,60 Hmax=16.00m yapılaşma şartlarındaki taşınmazın, 29,90x14,90 ölçülerinde Yençok:20,20m yapılaşma şartlarında konut alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (UİP-4138,13 plan işlem numaralı) talebin uygun olacağı kanaatine varıldığından,

Develi Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 41 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

448

İncesu Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih, 87 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih, 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.08.2016 tarih ve 385 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi Saraycık Mahallesinde TOKİ Başkanlığı tarafından yapılmak üzere plan onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı, ticaret alanı, yeşil alan, ibadet alanı, belediye hizmet alanı, yol ve yaya yolu olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 11.02.2016 tarih, 102 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-19099,1 plan işlem numaralı) İncesu Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih, 87 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

449

Yahyalı Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarih, 52 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarih, 52 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.09.2016 tarih ve 399 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin 10.06.2016 tarihli kararlarından;

52 sayılı kararı ile; Seydili Mahallesi, 4 ada 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında resmi kurum alanı olarak planlı olup, Yahyalı Belediyesi taşınmazın E=3,20 Yençok:15.00m yapılaşma şartlarında ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili taşınmazın talep edilen haliyle inşaat alanının tamamını kullanamayacağı kanaatine varıldığından (UİP-7406,14 plan işlem numaralı) talebin TAKS:0,80 KAKS:3,20 ve Yençok:15.00 yapılaşma şartlarında planlanmasının oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

54 sayılı kararı ile; Seydili Mahallesi, 332 ada 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlıdır. Yahyalı Belediyesi konut alanı olarak planlı alanın güney-doğu kısmından geçen kanalın uygulamaya engel teşkil ettiğinden kanalın konut alanının dışında kalacak şekilde yeniden planlanması yönünde hazırlanan (UİP-7406,15 plan işlem numaralı) talebin yukarıdaki açıklandığı şekliyle planlanmasının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Yahyalı Belediye Meclis'inin 10.06.2016 tarih, 52 sayılı kararının oy birliği ile değiştirilerek kabulünün, 54 sayılı kararının ise oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

450

Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.09.2016 tarih ve 400 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarihli kararlarından,

49 sayılı kararı ile; 3. Mıntıka Mahallesi, 202 ada 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın güneyinde kalan yolun uygulamada kolaylık sağlaması amacıyla kuzey yönünde kaydırılması hususunda hazırlanan (UİP-13561,13 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis'inin 11.01.2016 tarih ve 9 sayılı kararına uygun olarak hazırlandığından,

Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih, 49 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

451

Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesindeki muhtelif parsellerin satışının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 7316 ada, 6 parsel, 7316 ada, 7 parsel ve 7316 ada, 8 parsel numaralı taşınmazların 2886 sayılı kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.09.2016 tarih ve 3051 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 7316 ada, 6 parsel numaralı, 2.265,13m² yüzölçümlü, uygulama imar planında 9504m² inşaat alanlı ticaret ve konut alanı olarak planlı; Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 7316 ada, 7 parsel numaralı, 4.186,68m² yüzölçümlü, uygulama imar planında E:1,00 ticaret alanı olarak planlı; Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 7316 ada, 8 parsel numaralı, 2.273,14m² yüzölçümlü, uygulama imar planında E:0,50 akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlı taşınmazların 2886 sayılı kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

452

Hacılar İlçesinde bulunan yaklaşık 13.05 ha büyüklüğündeki alanda her türlü harita, imar planı, imar uygulaması ve tasarım projelerine ilişkin onay yetkisi verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün, Hacılar İlçesi, Aşağı ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 13.05 ha büyüklüğündeki alanda her türlü harita, imar planı, imar uygulaması ve tasarım projelerine ilişkin onay yetkisinin geçici olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesine verilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.09.2016 tarih ve 3036 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün, Hacılar İlçesi, Aşağı ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 13.05 ha büyüklüğündeki alanda her türlü harita, imar planı, imar uygulaması ve tasarım projelerine ilişkin onay yetkisinin geçici olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesine verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

453

Mardin’in Nusaybin İlçesinde meydana gelen patlama sonucunda şehit olan Jan. Uz. Çvş. Mehmet POLAT’ın isminin Belediyemizce yaptırılacak bir park veya yapıya verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Mardin’in Nusaybin İlçesinde meydana gelen patlama sonucunda şehit olan Jan. Uz. Çvş. Mehmet POLAT’ın isminin Belediyemizce yaptırılacak bir park veya yapıya verilmesi talebi hususunda hazırlanan 23.08.2016 tarih ve 21 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; talebin kabulü uygun görülmüştür. Şehidimizin ismi ilimizdeki bir İmam Hatip Ortaokuluna verilmiş bulunmaktadır. Buna ek olarak Şehidimizin isminin Belediyemizce de yaptırılacak park veya yapıların birinde yaşatılmasının uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

454

Muhtelif cadde, sokak, yol, park ve okullara isim verilmesi veya değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Muhtelif cadde, sokak, yol, park ve okullara isim verilmesi veya değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 23.08.2016 tarih ve 20 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

1- Talas İlçesi Kuruköprü Mahallesine, Belediyemiz tarafından yaptırılan Kuruköprü Ortaokuluna "ŞEHİT AKIN SEVLİ" isminin verilmesi uygun görülmüştür. Kararın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

2- Hacılar İlçesi Yediağaç Mahallesinde bulunan Olgaç sokağının isminin "YEŞİL CAMİ" sokak olarak değiştirilmesi, Ulusal Adres Veri Tabanında ve bunu kullanan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında karışıklığa neden olacağından, talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı,

3- Talebin kabulü uygun görülmüştür. “ŞEHİT BÜNYAMİN GÜZEL” isminin Belediyemizce yaptırılacak bir cadde, park veya yapıya verilmesi talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

4- Yeşilhisar İlçesi Güzelöz Mahallesinde bulunan isimsiz yola "ŞEHİT MEHMET GÜNGÖRDÜ" ismi verilmesi talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

5- Develi Belediye Meclis Kararı ve Halihazır Haritası ile yerleri işaretlenen Develi İlçesi Aşık Seyrani, Reşadiye ve İbrahimağa Mahallelerinde bulunan cadde ve sokağa "HÜSEYİN ŞAHİN" ve "ESAT CEBECİ" isimlerinin verilmesi hususunda yapılacak alternatif çalışmalar doğrultusunda, talebin sonradan tekrar değerlendirilmesinin uygun olacağı,

6- Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilerek alan çalışması yapılan Özvatan, Sarız, Yeşilhisar ve Sarıoğlan İlçelerinde Ulusal Adres Veri Tabanında geçmekte bulunan mükerrer cadde, sokak, meydan ve bulvarların yeni isimlerinin belirlenmesi talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

7- Talebin kabulü uygun görülmüştür. "ŞEHİT HÜSEYİN DANACI" ismi İlimizdeki bir Halk Eğitim Merkezine verilmiştir. Buna ek olarak şehidimizin isminin Belediyemizce yaptırılacak bir cadde veya yapıya verilmesi talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

8- Yahyalı İlçesi, Fetullah Mahallesinde bulunan Fetullah Caddesi isminin “ŞEHİTLER CADDESİ” olarak değiştirilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

9- Talebin kabulü değişiklik yapılarak uygun görülmüştür. "ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR" ismi İlimizdeki bir İmam Hatip Lisesine verilmiştir. Buna ek olarak şehidimizin isminin Belediyemizce yeni yapılacak büyükçe bir cadde, bulvar veya yapıya verilmesi talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Muhtelif cadde, sokak, yol, park ve okullara isim verilmesi veya değiştirilmesi talepleri hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

455

Akkışla ve Sarız İlçelerinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezlerinin bina ve müştemilatlarının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Bahçeli Mah. Barış Sok. No:14 Sarız/Kayseri ve Yeni Mah. Kululu Cad. No:26 Akkışla/KAYSERİ adresinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezlerinin bina ve müştemilatları ile birlikte Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye tahsis edilmesi talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 404 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahçeli Mah. Barış Sok. No:14 Sarız/Kayseri ve Yeni Mah. Kululu Cad. No:26 Akkışla/KAYSERİ adresinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezlerinin bina ve müştemilatları ile birlikte Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönünde, Meclis Üyeleri Ayşe SEYHAN ve Metin MERMERKAYA’nın verdiği yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

456

Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan halı sahanın Kayseri Spor A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Ziya Gökalp Mah. Ege Cad. No:29 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan halı sahanın Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Spor A.Ş.)’ye tahsis edilmesi talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 405 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ziya Gökalp Mah. Ege Cad. No:29 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan halı sahanın Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Spor A.Ş.)’ye 5 yıllığına, yıllık 1.000,00 TL bedel karşılığında tahsis edilmesi yönünde, Meclis Üyeleri Tuncay ŞAHİN ve Ömer ÖZUZUN’un verdiği yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

457

Belediyemizce, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, bazı bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Belediyemizce, Cumhuriyet Mahallesi (Çarşı Alanı) içerisinde bulunan, bazı bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması hususunda karar ittihazı talebi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 25.08.2016 tarih ve 489 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizce, Cumhuriyet Mahallesi (Çarşı Alanı) içerisinde bulunan; Vatan Caddesi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 18 kapı nolu binaların, Serdar Caddesi 1, 3, 5, 7 ve 11 kapı nolu binaların, Kızılay Caddesi 1 ve 5 kapı nolu binaların, Mevlevi Caddesi 23, 22, 21, 20, 17, 15, 13, 11 ve 9 kapı nolu binaların, Kaleönü Caddesi 44 kapı nolu binanın, Nazmi Toker Caddesi 3, 5 ve 7 kapı nolu binaların ve Millet Caddesi 14 kapı nolu binanın cephesinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

458

Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’ye 7.000.000,00-TL’ye kadar borçlanma yapabilmesi için yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’ye ekmek ve unlu mamulleri fabrikası faaliyetleri kapsamında 7.000.000,00-TL’ye kadar borçlanma yapabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanunun 68. Maddesine istinaden borçlanma ile ilgili her türlü kanun hükümlerine bağlı kalmak şartı ile kredi kullanma yetkisi verilmesi talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 07.09.2016 tarih ve 411 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’ye ekmek ve unlu mamulleri fabrikası faaliyetleri kapsamında 7.000.000,00-TL’ye kadar borçlanma yapabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanunun 68. Maddesine istinaden borçlanma ile ilgili her türlü kanun hükümlerine bağlı kalmak şartı ile kredi kullanma yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

459

Tomarza Belediyesine 2016 yılı için 2.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesine 2.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 09.09.2016 tarih ve 1915 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediyesinin 2016 Yılı kesinleşmiş bütçesi 18.000.000,00 TL olup, 2016 Yılı Ağustos Ayı sonu harcaması 13.755.229,86 TL olarak gerçekleşmiştir. Tomarza Belediyesine 2016 Yılı için 2.500.000,00 TL ek bütçe verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

460

Mustafa ÖNER isimli hayırseverin yapacağı şartlı bağışın kabul edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Mustafa ÖNER isimli hayırseverin, Belediyemizce yaptırılan bir okul binasına isminin konulması şartıyla yapacağı şartlı bağış konusunda karar ittihazı talebi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 09.09.2016 tarih ve 511 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mustafa ÖNER isimli hayırseverin, Belediyemizce yaptırılan bir okul binasına Mustafa ÖNER isminin konulması şartıyla yapacağı şartlı bağışının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

19.09.2016

461

Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 17, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ve 81. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.