?

 

2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 18.03.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 18.03.2011

Karar No : 211

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları Mevkii, 10454 ada 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan; Melikgazi İlçesi, Çaybağları Mevkii, 10454 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.03.2011 tarih ve 73’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında yeşil alan ve yol olarak planlı yerin, fiili duruma uygun olacak şekilde öneri nazım imar planı hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli 28M ve 28N nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, yol ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 18.03.2011

Karar No : 212

Konusu : Abdullah GÜL Üniversitesi alanının yeniden düzenlenerek her ölçekteki planlara işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Abdullah GÜL Üniversitesi Rektörlüğünün, Malatya yolu üzerindeki Üniversite alanının yeniden düzenlenerek her ölçekteki imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.03.2011 tarih ve 74’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Abdullah Gül üniversitesi alanının kuzey ve doğu istikametlerinde genişletilmesi istenmekte olup, kuzey yönünde üniversite alanına dahil edilmesi istenilen alan imar planlarında yeşil alan olarak planlı olduğundan bu alandaki talep uygun görülmemiştir. Üniversite alanının doğusunda Malatya yoluna cephe olacak şekilde yapılmak istenen değişiklik ise uygun bulunarak öneri planları hazırlanmıştır. Talep öncelikle 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği gerektirmektedir.

1/50.000 ölçekli K35-d çevre düzeni planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin öneri üniversite alanı olarak planlanması yönündeki değişikliğin Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Meclis üyesi Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi doğrultusunda yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 18.03.2011

Karar No : 213

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 07.03.2011 ve 09.03.2011 tarih, 39, 42, 58 ve 59 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 07.03.2011 ve 09.03.2011 tarih, 39, 42, 58 ve 59 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.03.2011 tarih ve 75’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 09.03.2011 tarihli kararlarından;

58 sayılı kararı ile, Çaybağları Mevkii, konut adası içerisindeki küçük dere yatağı olarak görülen yerde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla, Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınarak hazırlanan 7 metrelik yaya yolu ve 5 metrelik kanal planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

59 sayılı kararı ile, Bahçelievler Mahallesinde, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu ve Ticaret Alanı olarak planlı yere tescil durumuna uygun olmadığı gerekçesiyle askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz Talas Belediyesince uygun görülmüş olup, hazırlanan yeni öneri plan tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 09.03.2011 tarih, 58 ve 59 sayılı kararlarının kabulüne ilişkin, 07.03.2011 tarih, 39 ve 42 sayılı kararlarının ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan, İmar ve bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 18.03.2011

Karar No : 214

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 10.03.2011 tarih, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.03.2011 tarih, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.03.2011 tarih ve 76’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.03.2011 tarihli kararlarından;

54 sayılı kararı ile, Tanpınar Mahallesinde, ibadet yeri olarak planlı alanın bir kısmına 637 nolu parselin bastığı tespit edildiğinden, ibadet yeri alanın mülkiyet sınırlarına uygun olacak şekilde yeşil alan ve ibadet yeri alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

55 sayılı kararı ile, Güneşli Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 3549 nolu parselin Tarım İl Müdürlüğü ve Jandarma İl Müdürlüğünün görüşlerine istinaden ANFO üretim ve patlayıcı madde depolama tesisi alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli mevzii imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 17.12.2010 tarih, 655 sayılı kararına istinaden onanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.03.2011 tarih, 54 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 55 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 18.03.2011

Karar No : 215

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Kötügöller Mahallesi, Maliye Hazinesine ait, 424 pafta, 5009 ada, 1 parsel ve 5008 ada, 1 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Maliye Hazinesine ait, Kötügöller Mahallesi, 424 pafta, 5009 ada, 1 parsel ve 5008 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.03.2011 tarih ve 77’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 5009 ada 1 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında ilköğretim tesisi alanı olarak, 5008 ada 1 parselde ortaöğretim tesisi alanı olarak planlı olup, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne tahsisli 5009 ada 1 parsel üzerine 24 derslikli kız meslek lisesi, müstakil anaokulu ve 200 öğrenci kapasiteli pansiyon yapımı işinin Mili Eğitim Bakanlığı 2011 yatırım programına alındığı belirtilerek, bu alanın ortaöğretim tesisi alanı olarak planlanması, ayrıca 5008 ada 1 parselinde ilköğretim tesisi alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 31M Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ilköğretim tesisi alanı olarak planlı yerin ortaöğretim tesisi alanı olarak, ortaöğretim tesisi alanı olarak planlı yerinde ilköğretim tesisi alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 18.03.2011

Karar No : 216

Konusu : Büyükşehir Belediyesine ait, 45 adet otobüs ve hat satışı.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesine ait, 45 adet otobüs ve hat satışının yapılması talebi hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.03.2011 tarih ve 1’nolu Ulaşım Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 100 adet otobüs hat satışına ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 31.03.2000 tarihli kararı ile, İçişleri bakanlığının 25.04.2000 onayına istinaden 55 adet otobüs ve hat satışı gerçekleştirilmiş olup, kalan 45 adet otobüs ve/ veya hat imtiyaz hakkı satışı için Encümene yetki verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Ulaşım Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 18.03.2011

Karar No : 217

Konusu : Özel halk otobüsleri yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel halk otobüsleri yönetmeliğinde değişiklik yapılması hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.03.2011 tarih ve 2’nolu Ulaşım Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri çalışma yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.2 bendinde Gesi Belediyesinin Özel Halk Otobüsleri yönetmeliğinin 4.1 maddesinin haricinde özelleştirdiği hatlarda çalışma süresi, 49 yıl olarak yazılmıştır. Ancak; Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.07.2003 tarih 2002/399 E. ve 2003/551 K. Sayılı kararı ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 13.10.2005 tarih ve 2005/10786E. ve 2005/15119 K. Sayılı ilamına ilişkin, Belediyemiz 1. Hukuk Müşavirliğinin 04.03.2011 tarih ve 280 sayılı görüş yazılarında belirtildiği üzere, Gesi Belde Belediyesinden gelen araçların sözleşme sürelerinin 10 yıl olduğu Mahkeme kararı ile tespit edilmiştir. Bu nedenle ilgili yönetmelik maddesinin ‘‘Gesi Belde Belediyesinin 4.1 maddesinin haricinde özelleştirdiği diğer hatlarda çalışma süresi 10 yıldır’’ şeklinde değiştirilmesi,

Ayrıca aynı yönetmeliğin 5/2. Maddesinde; “Büyükşehir Belediyesinin ihale sureti ile özelleştirdiği hatlarda işletim imtiyaz hakkını devir alan işleticilerin çalışma süreleri ihale tarihinden itibaren 49 yıldır.” İbaresinin; “Büyükşehir Belediyesinin ihale sureti ile özelleştirdiği hatlarda işletim imtiyaz hakkını devir alan işleticilerin imtiyaz süreleri ihale tarihinde imzalanan sözleşmelerdeki süre ile ilgili madde hükümleri geçerlidir.” şeklinde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Ulaşım Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.