2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 18.11.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

 

Toplantı Yılı :2011

Top. Tarihi : 18.11.2011 Toplantı No : 11

Karar No : 768 Birleşim No : 2

Konusu : Kocasinan Belediyesinin 2012 Mali Yılı Oturum No :1

performans Programının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2012 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.11.2011 tarih ve 10’nolu Plan ve Bütçe Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan 2012 Mali Yılı Performans Programı 2012–2016 Mali Yıllarını kapsayan stratejik planda yer alan stratejik amaçları, hedefleri, faaliyet ve projelere uygun olarak hazırlandığı, birimlerin performans programlarını bütçelerine uygun olarak hazırladıkları, programda yer alan 3 Adet stratejik amaç, 16 Adet stratejik hedef, 62 Adet performans hedefi için 97.000.000,00TL kaynak dağılımı öngörülerek 2004–2012 yıllarını kapsayan, ulaşabilen kesin veya tahmini verileri içeren performans değerlendirilerek, harcama birimlerinin görevleri faaliyetleri veya hizmetleri performans hedeflerinin genel bilgi özetleri ve bütçe özetlerinin hazırlanmış olduğu görülmüştür.

Belediye bütçesinin tamamlayıcı unsuru olan Kocasinan Belediyesi 2012 Mali Yılı Performans Programı’nın konulan hedefler doğrultusunda kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporu ile 2012 Mali Yılı Performans Programının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2012 Mali Yılı performans Programı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.11.2011 tarih ve 09’nolu Plan ve Bütçe Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan Melikgazi Belediyesi 2012 yılı Performans Programında 2012-2016 dönemi Stratejik planında yer alan 3 stratejik alana orta ve uzun vadede ulaşılması amacıyla öncelikli olarak 3 stratejik amaç belirlendiği

1.Belirtilen stratejik amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla 19 stratejik hedef belirlendiği

  1. Belirtilen stratejik hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla 62 performans hedefi belirlendiği
    1. Performans hedeflerini oluşturan 62 adet faaliyet belirlendiği ve faaliyet maliyetleri toplamının stratejik amaçlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde olduğu incelenmiştir.

 

SIRA

STRATEJİK AMAÇLAR

KAYNAK İHTİYACI ( TL )

2012 YILI

1

KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

15.668.600

2

KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ

45.686.500

3

TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

20.094.000

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

81.449.100

 

 

 

4. Toplam kaynak ihtiyacının ise;

a) Faaliyet Maliyetleri Toplamı : 81.449.100TL

b) Genel Yönetim Giderleri Toplamı : 85.950.900TL

c) Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kay. : 4.600.000TL 172.000.000TL olduğu

 

 

 

2012 mali yılı Bütçe Tasarısının 172.000.000,00TL olduğu tespit edildiğinden Belediyemiz 2012 mali yılı performans programı taslağının 2012 mali yılı Bütçe tasarısı ve 2012-2016 Stratejik Planı ile uyumlu olduğuna, Belediye bütçesinin tamamlayıcı unsuru olan Melikgazi Belediyesi 2012 Mali Yılı Performans Programı’nın konulan hedefler doğrultusunda kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporu ile 2012 Mali Yılı Performans Programının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Yılı :2011

Top. Tarihi : 18.11.2011 Toplantı No : 11

Karar No : 770 Birleşim No : 2

Konusu : Talas Belediyesinin 2012 Mali Yılı Oturum No :1

Performans Programının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2012 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.11.2011 tarih ve 11’nolu Plan ve Bütçe komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan 2012 Mali Yılı Performans Programı 2010–2014 Mali Yıllarını kapsayan stratejik alanda yer alan stratejik amaçları, hedefleri, faaliyet ve projelere uygun olarak hazırlandığı, birimlerin performans programlarını bütçelerine uygun olarak hazırladıkları, programda yer alan 7 adet stratejik amaç, 15 adet stratejik hedef, 15 Adet performans hedefi için 16.417.000,00TL kaynak dağılımı öngörülerek 2012 yılını kapsayan, ulaşabilen kesin veya tahmini verileri içeren performans değerlendirilerek, harcama birimlerinin görevleri faaliyetleri veya hizmetleri performans hedeflerinin genel bilgi özetleri ve bütçe özetlerinin hazırlanmış olduğu görülmüştür.

Belediye bütçesinin tamamlayıcı unsuru olan Talas Belediyesi 2012 Mali Yılı Performans Programı’nın konulan hedefler doğrultusunda kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporu ile 2011 Mali Yılı Performans Programının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Toplantı Yılı :2011

Top. Tarihi : 18.11.2011 Toplantı No : 11

Karar No : 771 Birleşim No : 2

Konusu : Büyükşehir Belediyesinin 2011 Mali yılına ait Oturum No :1

Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Büyükşehir Belediyesinin, 2012 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.11.2011 tarih ve 12’nolu Plan ve Bütçe komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

515.000.000

515.000.000

515.000.000

 

38

 

 

Kayseri İli

515.000.000

515.000.000

515.000.000

 

 

01

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

515.000.000

515.000.000

515.000.000

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

3.629.450

3.629.450

3.629.450

 

 

 

03

Sivil Savunma Amirliği

147.500

147.500

147.500

 

 

 

04

Mali Hizmetler Dai. Başkanlığı

57.508.951

57.508.951

57.508.951

 

 

 

05

İnsan Kaynakları Eğt.Dai.Bşk.

8.401.650

8.401.650

8.401.650

 

 

 

06

Kültür ve Sos. Hiz.Dai.Bşk.

2.910.701

2.910.701

2.910.701

 

 

 

11

Makine İkmal Daire Başkanlığı

35.726.108

35.726.108

35.726.108

 

 

 

12

İşt.ve İşletmeler Daire Başkanlığı

28.483.037

28.483.037

28.483.037

 

 

 

13

Çevre Kor.ve Kont.Dai.Bşk.

7.482.051

7.482.051

7.482.051

 

 

 

20

Teftiş Kurulu Başkanlığı

46.776

46.776

46.776

 

 

 

21

İç Denetim Birimi

46.159

46.159

46.159

 

 

 

24

1.Hukuk Müşavirliği

42.635.053

42.635.053

42.635.053

 

 

 

25

Basın Yayın Müdürlüğü

939.943

939.943

939.943

 

 

 

30

Fen Daire Başkanlığı

115.134.368

115.134.368

115.134.368

 

 

 

31

İmar Daire Başkanlığı

27.673.625

27.673.625

27.673.625

 

 

 

32

İtfaiye Daire Başkanlığı

5.752.259

5.752.259

5.752.259

 

 

 

33

Ulaşım Daire Başkanlığı

96.252.935

96.252.935

96.252.935

 

 

 

34

Zabıta Daire Başkanlığı

2.537.728

2.537.728

2.537.728

 

 

 

35

Etüt ve Projeler Dai.Bşk.

4.073.465

4.073.465

4.073.465

 

 

 

36

Yapı ve Kontrol Dai.Bşk.

60.215.971

60.215.971

60.215.971

 

 

 

37

Destek Hizmetler Dai.Bşk.

439.485

439.485

439.485

 

 

 

38

Park Bahçeler Ve Ağaç. Dai. Bşk

14.962.785

14.962.785

14.962.785

Şeklinde düzenlenmiştir;

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

Ekonomik

Kod

 

 

 

 

 

 

 

TL

01

Ekonomik Kodun Adı

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş. Belediye Bütçe

Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

02

PERSONEL GİDERLERİ

39.935.599

39.935.599

39.935.599

03

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

7.455.820

7.455.820

7.455.820

04

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

90.401.630

90.401.630

90.401.630

05

FAİZ GİDERLERİ

10.750.000

10.750.000

10.750.000

06

CARİ TRANSFERLER

7.333.000

7.333.000

7.333.000

07

SERMAYE GİDERLERİ

311.523.949

311.523.949

311.523.949

08

SERMAYE TRANSFERLERİ

2.600.001

2.600.001

2.600.001

09

BORÇ VERME

1

1

1

 

 

YEDEK ÖDENEK

45.000.000

45.000.000

45.000.000

 

 

515.000.000

515.000.000

515.000.000

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının %10 undan fazla %5 inden az olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde incelendiğinde;

Fonksiyonel Kod

 

 

 

 

TL

Fonksiyonel Kodun Adı

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

129.948.754

129.948.754

129.948.754

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

147.500

147.500

147.500

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

12.833.187

12.833.187

12.833.187

04

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

302.965.382

302.965.382

302.965.382

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

1.743.551

1.743.551

1.743.551

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

27.673.625

27.673.625

27.673.625

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

5.803

5.803

5.803

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

36.058.888

36.058.888

36.058.888

09

EĞİTİM HİZMETLERİ

 

 

 

10

SOS. GÜV. VE SOS.YRD. HİZMETLERİ

3.623.310

3.623.310

3.623.310

 

TOPLAM

515.000.000

515.000.000

515.000.000

Toplam Gider Bütçesinin 515.000.000 TL olarak bağlanması,

2

GELİR BÜTÇESİ:

 

Komisyonumuzca yapılan incelememiz neticesinde, Gelir Bütçesi aşağıdaki şekliyle tanzim edilerek düzenlemiştir.

 

Buna Göre;

GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA CETVELİNİN I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Ekonomik Kodun Adı

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye Bütçe

Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince

kabul Edilen

01

Vergi Gelirleri

6.809.000

6.809.000

6.809.000

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

146.410.000

146.410.000

146.410.000

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

51.500.000

51.500.000

51.500.000

05

Diğer Gelirler

194.881.000

194.881.000

194.881.000

06

Sermaye Gelirleri

115.400.000

115.400.000

115.400.000

 

 

 

 

 

09

Red ve İadeler (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

515.000.000

515.000.000

515.000.000

 

Böylece 2012 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 515.000.000 TL olarak bağlandığı; Gelir ve Gider bütçelerinin denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

Bütçe Kararnamesi madde madde incelendiğinde;

Madde 1-Belediye Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 515.000.000 TL olarak ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediye Bütçesinin gelirleri; bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 515.000.000.TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2012 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4-Gelir çeşitlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1- Ödenek Cetveli – A (Örnek - 20)

2- Bütçe Kararnamesi (Örnek -21)

3-- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması – B Cetveli (Örnek - 11)

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 12)

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek - 13)

6- Gelecek Yıllara Yangın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek - 22)

7- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek - 23)

8- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek - 24)

9- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek - 25)

10- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) (Örnek – 26)

11- İzleyen İki yıl Bütçe Gelirleri Tahmini Cetveli (Örnek - 28)

12- İzleyen İki yıl Bütçe Giderleri Tahmini Cetveli (Örnek - 27)

13- İzleyen İki yıl Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli (Örnek - 29)

14- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 30)

15- Finansman Programı (Örnek - 31)

16- Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 8-Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen işlerden borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı belediye gelirleri kanununda belirtildiği şekilde diğer gelirler ise meclisçe tayin edilecek zamlarda iki eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 11- Belediye birimlerinde istihdam edilecek işçilerin kadroları Belediye Meclisince tespit edilir.

Madde 12- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyedeki araçları kiraya vermeye ve belediyenin asli görevlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü aracı kiralamaya belediye başkanı yetkilidir.

Madde 13- Belediyemizin menkul ve gayrimenkullerin uygun görülen sigorta şirketlerine sigorta ettirilmesine belediye başkanı yetkilidir.

Madde 14- Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olan personelin yemek yardımı 11 Aralık 1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik kapsamına dâhil memur kadro adedine göre belediye bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasına belediye encümeni yetkilidir.

Madde 15- Belediye konservatuar ve benzeri eğitim kurumlarında öğretim üyesi olarak görevlendirilenlere her yıl bütçe kanununun (K) cetvelindeki ders saat ücretleri olarak belirtilen miktardan ödeme yapılır.

Madde 16- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi veya kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri, işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere geriye dönük ecrimisil alınır. Ecrimisillerin tayin ve tesbiti belediye encümenince yapılır. Encümence belirlenen ecrimisil bedelleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Gerek 3194 sayılı İmar Kanunu ve gerekse 775 sayılı Gecekondu Kanununun uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararlar işgalcilerden tahsil edilir. Yasal usullere uymayanların tesis ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

Madde 17- 2464 sayılı Belediye Gelirler kanununun 16. maddesi uyarınca ilan reklâm vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Yine aynı kanunun 15. maddesi, 5281 sayılı kanunun 16. maddesi değişen şekli ile 1-2-4 bentlerinde yazılı yıllık ilan reklamlara ait vergiler yılı içinde 2 eşit taksitle almaya Belediye Meclisi yetkilidir, hükmünü içermektedir.

Buna göre idare 1-2 ve 4. bentlerde yazılı ilan reklam vergisi yılı içerisinde 2 eşit taksitle tahsil edilecektir. Harcamalara katılma payı 2 yılda ve 4 eşit taksitle tahsil olunur. Taksitler yılın mayıs ve kasım aylarıdır. 2012 yılı gelir tarifesinin B-1-7 maddesinin b fıkrası gereğince alınacak tahsis, bakım ve kontrol ücretleri ile yine gelir tarifesinin B-III-3. maddesi gereğince alınacak mezarlık ücretleri yılı içerisinde 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 18- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 19 maddeden ibarettir.

Büyükşehir Belediyesi’nce 2012 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

T oplantı Yılı :2011

Top. Tarihi : 18.11.2011 Toplantı No : 11

Karar No : 772 Birleşim No : 2

Konusu : Belediyemizin 2012 Mali Yılı Gelir Oturum No :1

Tarifesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.11.2011 tarih ve 18’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi (g) fıkrası, 23. maddesinin (e) ve (m) fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi gereğince, Belediyemiz 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesinin;

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2464 SAYILI YASAYA GÖRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ VE HARÇLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 2464 Sayılı Kanunla belirlenen en az ve en çok maktu miktarlar mahallelerin ekonomik ve sosyal gelişmişliklerine göre dört bölgeye ayrılarak her bölge için

 

 

ayrı ayrı miktarlar uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Bölgelerin Tanımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Birinci Bölge : Sivas cad. Alpaslan parkı girişinden eski Emniyet binası önüne kadar, İstasyon cad. Emek kavşağından Talas durağına kadar olan dörtgen

 

 

alan içerisinde kalan bölüm. Birinci bölgedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) İkinci Bölge : Oylum Fabrikası karşısından, Alpaslan parkı girişine kadar Eski Emniyet Müdürlüğünden DSİ girişine kadar, İstasyon caddesi Emek kavşa-

 

 

ğından Ihlamur köprüsüne kadar, Talas durağından Kartal kavşağına kadar olan dörtgen alan içerisinde kalan bölüm,ayrıca Talas Kız Yurdu girişinden Fatma

 

 

Kemal Timuçin Anadolu Lisesi istikametindeki ana cadde,Ali Dağ yolu girişinden yukarı Talas Dörtyol kavşağı istikametindeki ana cadde ikinci bölgedir.

 

 

c) Üçüncü Bölge : Oylum Fabrikası karşısından Cırgalan yol ayrımına kadar DSİ girişinden Anbar çıkışına kadar Kartal kavşağından İlahiyat Fakültesi karşısına

 

 

Kadar Ihlamur köprüsünden Kayseri Spor Tesislerine kadar olan dörtgen alan içerisinde kalan bölüm ve ayrıca Mimarsinan dörtyol kavşağı girişinden

 

 

Malatya yolu Ünlüler Petrol çıkışına kadar, Sivas caddesi Gesi yol ayrımından Gesi Mahallesine kadar olan ana caddeler üçüncü bölgedir.

 

 

 

d) Dördüncü Bölge : Birinci, İkinci, Üçüncü bölge dışında kalan yerler ile Belediyemiz mücavir alanlar içerisinde kalan bölümler dördüncü bölgedir.

 

 

 

3-VERGİ VE HARÇ TARİFESİ Verginin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutarı (TL)

TEKLİF

TEKLİF

TEKLİF

TEKLİF

KAB.E

KAB.E

KAB.E

KAB.E

 

 

 

YASA MAD.

ALT SINIR

ÜST SINIR

1.BÖLGE

2.BÖLGE

3.BÖLGE

4.BÖLGE

1.BÖL.

2.BÖL.

3.BÖL.

4.BÖL

 

A

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

2464/12-16 Md.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek

 

20

100

100

88

55

39

100

88

55

39

 

 

erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

levhanın m2 ‘sinden yıllık olarak:

15. Md/1. Fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit

 

20

100

35

33

31

28

35

33

31

28

 

 

Resim ve yazının m2 ‘sinden yıllık olarak:

15. Md/1. Fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilan ve reklamların beher m2 yıllık olarak

15. Md/2. Fıkra

8

40

40

35

28

17

40

35

28

17

 

4

Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan

15. Md/3. Fıkra

2

10

10

9

7

5

10

9

7

5

 

 

ve reklamların m2 sinden haftalık olarak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

 

30

150

138

121

66

44

138

121

66

44

 

 

her m2’si için yıllık olarak; levhalar

15.Md./4. Fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

 

30

150

50

46

43

40

50

46

43

40

 

 

her m2’si için yıllık olarak; yazı ve resimler

15.Md./4. Fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,katalog,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duvar ve cep takvimleri,biblolar veya benzerlerinin

15.Md./5.Fıkra

0,01

0,25

0,25

0,22

0,17

0,11

0,25

0,22

0,17

0,11

 

 

her biri için:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve benzerlerinin beherinin m2 sinden:

15.Md/6.Fıkra

0,02

0,50

0,50

0,44

0,33

0,22

0,50

0,44

0,33

0,22

 

B

EĞLENCE VERGİSİ

2464/17-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük

 

5

100

55

44

33

22

55

44

33

22

 

C

İŞGAL HARCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yazılı işgallerde beher m2 için günde:

2464/52-57 Md.

0,50

2,50

2,35

1,65

1,38

1,10

2,35

1,65

1,38

1,10

 

2

52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

satıcılarının işgallerinde;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Satışı yapılan Küçükbaş hayvan başına

2464/56 Md.2 a.ben.

0,50

2,50

2,20

1,65

1,10

0,66

2,20

1,65

1,10

0,66

 

b

Satışı yapılan Büyükbaş hayvan başına

2464/56 Md.2 b.ben.

1

5

3,30

2,75

2,20

1,65

3,30

2,75

2,20

1,65

 

3

52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Her taşıttan beher saat için

2464/56 Md.3/a

0,25

1,25

1,25

1,10

0,77

0,39

1,25

1,10

0,77

0,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için:

2464/56 Md.3/b

0,50

2,50

2,50

2,20

1,65

1,38

2,50

2,20

1,65

1,38

 

D

TATİL GÜNL. ÇALIŞMA RUH. HRC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı

2464/58-62 Md.

20

800

198

138

72

35

198

138

72

35

 

 

işin mahiyetine göre yılda ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Beher metrekare için işin mahiyetine göre)

2464/81- 84/3

0,1

1

1

0,88

0,66

0,44

1

0,88

0,66

0,44

 

 

Ancak bu miktar hiçbir suretle beş bin metrekareye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isabet edecek tutarı aşamaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

B

2012 YILI ÜCRET TARİFESİ

I İLGİLİLERİN TALEBİNE BİNAEN

 

İLAN - REKLAM ve ATM CİHAZI ARACILIĞI İLE BANKACILIK HİZMETİ YAPILMASI AMACIYLA, MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YERLER İLE UMUMA AİT YERLERİN TAHSİS EDİLMESİ HALİNDE 2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ.

 

YASAL DAYANAK:

 

Madde 1- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.Mad. g fıkrası, 23. maddesinin (e )ve (m) fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin (f) ve 59 ncu maddesinin (e) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesi hükmü gereğince hazırlanmıştır.

 

İLAN - REKLAM ve ATM CİHAZI KONULACAK YERLER:

 

Madde 2

A- İlan ve Reklam konulacak yerler aşağıda belirtilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait alanlar.

2- Umuma ait meydan, cadde, bulvar, ana arter, tretuvar, yeşil alanlar, bariyerler, alt ve üst geçitler, vb gibi kamu emlakından sayılan yerler,

3- Belediyemiz otobüsleri, Halk otobüsleri ve Ticari minibüslerin dış yüzeyleri ve şoför arka camları,

4- Özel mülkiyete konu binaların cephe ve çatıları,

5- Satış yapılmamak üzere sergi, teşhir ve tanıtım yapmak amacıyla stand veya araçlarda(kamyonet, kamyon, tır vs.) gibi Kamu emlakı sayılan meydan ve tretuvar.

 

B- ATM Cihazı konulacak yerler aşağıda belirtilmiştir.

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait alanlar.

2- Umuma ait meydan, cadde, bulvar, ana arter, tretuvar, yeşil alanlar, bariyerler, alt ve üst geçitler, vb gibi kamu emlakından sayılan yerler,

 

İLAN - REKLAM ve ATM CİHAZININ ÇEVREYE UYUMU

 

Madde 3- İkinci maddede sayılan yerlere konulacak ilan, reklamlar ve ATM cihazları; araç ve yaya yoluna engel olmaması, çevreye uyumu, yaratacağı görüntü, can ve mal güvenliğinin korunması hususundaki etkileri göz önüne alınarak tahsis işlemi yapılacaktır.

 

İDARENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 

Madde 4- İlan -Reklam ve Bankacılık hizmeti yapılması amacıyla ATM cihazı için tahsis edilen yerlerin ilgililerine teslimi, tahsis işleminin idaremiz izniyle konulduğunu belgelendiren bandrolün verilmesi gibi yükümlülükler Belediyemize aittir.

Tahsis edilen yerde konuşlandırılan cihazların çalınması veya herhangi bir hasara uğratılmaları ile bu araçların üçüncü şahıslara verebileceği zararlardan Belediyemiz sorumlu değildir.

 

ADINA TAHSİS İŞLEMİ YAPILAN ŞAHSIN VEYA FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 

Madde 5-Tahsis hizmeti alacaklar; Tahsis aracının cinsini, mahiyetini, yerini, ebadı ve sayısı ile teknik görünümünü belirten krokisi ekli bir dilekçe ile Belediyemize müracaat edecektir.

Talebin uygun görülmesi halinde reklam sahibi 6 ncı maddede belirlenen tarifeye göre gerekli ücretleri yatırdıktan, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12-16 Maddeleri hükümlerine istinaden gerekli beyanda bulunup vergisini ödedikten sonra bandrol alacaktır.

 

Tahsis aracının belirlenen yere konulması (montajı) Belediyemiz yetkililerinin denetiminde ilgililerince yaptırılacaktır. İleriki zamanlarda reklam araçlarında meydana gelecek bozulmalar ve idarece yapılacak kontrollerde belirlenecek eksikliklerin giderilmesi tahsis hizmeti alana aittir.

 

TARİFE:

Madde 6- İkinci madde ile belirlenen yerlere üçüncü madde ile tespit edilen reklam araçlarını koymak isteyenlerden aşağıdaki tarifeye göre tahsis ve bakım ücreti alınır.

 

2011 Yılı Bütçe Kom. Mec. Kab.

ÇEŞİDİ Uygulanan Teklifi Edilen

A- Mülkiyeti Belediyemize ait yerler veya kamu emlakı sayılan yerlerde yapılan bez afişler, karton afişler, Belediye Otobüsleri, Halk otobüsleri ve Dolmuş dış yüzeyleri, şoför arka camları afişleri;

a- Bez Afiş (haftalık m2 sinden) ................................... 15 TL 17 TL 17 TL

b- Karton Afiş (0,5 m2 yi geçemez) adet günlük........... 3 TL 3,30 TL 3,25 TL

c- Belediye Otobüsleri Dış yüzey giydirme reklam yıllık 2.950 TL 3.245 TL 3.200 TL

d- Belediye Otobüsleri dış yüzey şerit reklam yıllık 1.475 TL 1.623 TL 1.600 TL

e- Halk otobüsleri dış yüzey giydirme reklam yıllık (%40’a tekabül eden miktar) 1.150 TL 1.265 TL 1.250 TL

f- Halk otobüsleri dış yüzey şerit reklam yıllık (%40’a tekabül eden miktar) 575 TL 633 TL 625 TL

g- Belediyemiz otobüs şoför arka camı bir adet günlük

A3 Ebadındaki afişler (29,5 cm.42 cm.) 2,25 TL 2,50 TL 2,50 TL

A4 Ebadındaki afişler (21 cm.,29,7 cm.) 1,25 TL 1,38 TL 1,35 TL

A5 Ebadındaki afişler (14.8 cm.,21 cm.) 0,70 TL 0,77 TL 0,75 TL

Not: Otobüs Şoför arka camına yapılacak afişler yukarda belirtilen standartların %50’sini aşması halinde bir üst tarifeden ücret

Alınır.

I-Halk otobüsleri şoför arka camı bir adet günlük

A3 Ebadındaki afişler (29,5 cm.42 cm.) 1 TL 1,10 TL 1,10 TL

A4 Ebadındaki afişler (21 cm.,29,7 cm.) 0,55 TL 0,61 TL 0,60 TL

A5 Ebadındaki afişler (14.8 cm.,21 cm.) 0,40 TL 0,44 TL 0,45 TL

 

Not: Otobüs Şoför arka camına yapılacak afişler yukarda belirtilen standartların %50’sini aşması halinde bir üst tarifeden ücret alınır.

 

B- Mülkiyeti Belediyemize ait yerler veya kamu emlâkı sayılan yerlerde asılan ve takılan her çeşit vinil, bez, levha, yazı ve resim gibi bütün ilan reklamların beher adetten alınacak yıllık tahsis ücreti.

 

1- Işıklı veya projeksiyonla beher adet ilan reklamlardan alınacak yıllık tahsis ücreti:

a) 1.Bölge 1.350 TL 1.485 TL 1.475 TL

b) II.Bölge 1.050 TL 1.155 TL 1.150 TL

c) III.Bölge 660 TL 726 TL 725 TL

d) IV.Bölge 365 TL 400 TL 400 TL

2- Işıksız beher adet ilan reklamlardan alınacak yıllık tahsis ücreti:

a) 1.Bölge 1.100 TL 1.210 TL 1.200 TL

b) II.Bölge 860 TL 946 TL 950 TL

c) III.Bölge 550 TL 605 TL 600 TL

d) IV.Bölge 280 TL 308 TL 310 TL

 

C)- Satış yapılmamak üzere, sadece sergi, teşhir ve tanıtım yapmak amacıyla stand veya

araç üzerinde( kamyonet, kamyon, tır vs.) firma ürün reklamlarının yapılması(Günlük)

a) Uygun görülecek meydan ve tretuvarlarda .... 300 TL 330 TL 330 TL

 

D)- ATM Cihazları tahsis ücreti 8.000 TL 8.800 TL 8.800 TL

 

 

Madde 7-ORTAK HÜKÜMLER:

 

a) Altıncı maddenin A fıkrası gereğince yapılacak tahsis izinleri Belediyemiz ilgili birimlerince, C fıkrası gereğince verilecek tahsis izinleri Belediye encümenince, B ve D fıkrası gereğince verilecek tahsis izinleri ise Kent Estetik Kurulu Başkanlığınca verilir. İlgili birimler ve Encümenin kabul etmediği alanlara ilan – reklam ve ATM cihazı konulamaz. Genel ahlak kurallarına aykırı reklam türleri ile alkol ve sigara satış ve tüketimini özendirici reklamlara hiçbir surette izin verilemez.

b) Altıncı maddenin B ve D fıkrası gereğince Kent Estetik Kurulu Başkanlığınca izin verilmesi halinde yapılacak tahsislerde tahsis sahipleri ile Belediyemiz arasında başlangıç tarihi Kent Estetik Kurulu Başkanlığı kararından sonraki 15.gün, bitiş tarihi 31.12.2012 tarihi olmak üzere sözleşme yapılacaktır.

c) Yedinci maddenin b fıkrası gereğince Belediyemizle sözleşme yapan tahsis sahipleri tahsis, bakım ve kontrol ücretlerini yılı içerisinde iki eşit taksitte ödeyeceklerdir. 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren yapılacak sözleşmelerden doğan ücretler ile Altıncı Maddenin A ve C fıkrasındaki alınacak ücretler peşin ödenecektir.

d)Bölgelerin Tanımı:

Birinci Bölgenin Tanımı:

Sivas cad. Alpaslan parkı girişinden eski Emniyet Binası önüne kadar, İstasyon cad. Emek kavşağından Talas durağına kadar olan dörtgen alan içerisinde kalan bölüm birinci bölgedir.

İkinci Bölgenin Tanımı:

Oylum fabrikası karşısından, Alpaslan parkı girişine kadar, Eski Emniyet Müdürlüğünden DSİ girişine kadar, İstasyon caddesi Emek kavşağından Ihlamur köprüsüne kadar, Talas durağından Kartal kavşağına kadar, olan dörtgen alan içerisinde kalan bölüm ikinci bölgedir.

Üçüncü Bölgenin Tanımı:

Oylum Fabrikası karşısından, Cırgalan yol ayrımına kadar, DSİ girişinden Ambar çıkışına kadar, Kartal kavşağından İlahiyat Fakültesi karşısına kadar, Ihlamur köprüsünden Kayseri Spor Tesislerine kadar, olan dörtgen alan içerisinde kalan bölüm üçüncü bölgedir.

Dördüncü Bölgenin Tanımı:

Birinci, İkinci, Üçüncü bölge dışında kalan yerler ile Belediyemiz mücavir alanlar içerisinde kalan bölümler dördüncü bölgedir.

e)Teşhir edilecek reklam panolarının öncelikle Belediyemizce belirlenen İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği Esaslarına uygun olması şarttır. Özel Mülkiyeti Konu alanlarda yapılacak reklamlarda Bina sahibi veya yönetiminden izin alınması sorumluluğu reklamı veren ilgiliye ait olacak olup, Bu hususta taraflar arasında doğabilecek Hukuki anlaşmazlıklarda Belediyemiz muhatap gösterilmeyecektir. Belediyemizin sorumluluk alanı her türlü iklim şartlarında reklam araçlarının çevreye verebileceği zararların önlenmesi için tabela güvenliğinin kontrol edilmesi, estetik görünüm açısından şehrin genel bütünlüğünün korunması konusundaki Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerinin teknik incelemelerinin yapılması gibi görevlerle sınırlıdır.

f) Konuşlandırılacak sabit reklam araçları ve ATM cihazları yılından daha az süreyi kapsaması halinde, bakım ve tahsis ücretlerinin 31 Aralık 2012 tarihi esas alınarak güne çevrilmek suretiyle hesaplanır. Gelecek yılların ücretleri o yıla ait belirlenecek tarifeden alınır.

g) Bu tarife gereğince ödenecek tahsis, bakım ve kontrol ücretleri; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile belirlenen İlan ve Reklam Vergisinin ödenmesine engel değildir. Konulacak her türlü ilan ve reklamlara ait gerekli bildirim ve beyanlar 2464 Sayılı Kanunla belirlenen esaslara göre aynen yürütülür.

h) Belediyemizden izin almaksızın 2 nci madde ile belirlenen yerlere konulan sabit ilan ve reklam araçlarının durumları Belediyemiz Kent Estetik Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Belediyemize müracaat etmeden kaçak asılan ilan ve reklam tabelalarının kaldırılmasına karar verilenler, hiçbir ikaza gerek kalmaksızın Belediyemizce kaldırılır.

ı) Araçlar müsaade edilen yerler haricinde hiçbir yere asılamaz, nakledilemez ve devredilemez. Asılmasına müsaade edilen ilan ve reklamın ibaresi değiştirilemez.

i) Araçlar konusunda yapılacak her türlü sigorta masraflarının yükümlülüğü ilgili müracaatçı şahıs/şirket/firmaya ait olacaktır.

j) Araçların tahsis süreleri 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri ile sınırlıdır. Tahsis sürelerinin uzatılması Belediyemiz tasarrufundadır. Belediyemiz Encümenince ve Kent Estetik Kurulu Başkanlığınca önceki yıllarda verilmiş izin kararı olan reklam araçlarının Belediyemiz meclisi, encümeni, kent estetik kurulu veya Belediyemizin diğer ilgili birimleri tarafından önceki verilen kararın aksine tabelanın kaldırılması konusunda herhangi bir karar alınmadığı sürece araç sahibi Belediyemiz ilgili birimlerince yeni bir karar alınmaksızın önceki karar geçerli sayılarak Ocak ayı içerisinde Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’ne müracaat edecek, İlan ve Reklam Beyannamesi verecektir. Tarh olunacak vergiyi kanuni süresi içerisinde ödemek şartı ile tahsis süresinin uzatılması talebinde bulunacaktır. Belediyemiz organlarınca reklam araçlarının kaldırılması konusunda karar alındığı takdirde ise ilgili bu kararın kendisine tebliğinden itibaren en geç 10 gün içerisinde tabelasını kaldırmak zorundadır.

II

İLGİLİLERİN TALEBİNE BİNAEN

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YERLER İLE, UMUMİ HİZMETLERE TAHSİS EDİLMİŞ TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNDE; SOSYAL ve KÜLTÜREL FAALİYETLER İLE TİCARİ BİR GAYE İÇİN YER VERİLMESİ TALEBİNDE BULUNACAK KİŞİLERE, BU YERLERİN TAHSİSİ İLE İLGİLİ ESAS VE USÜLLERİN VE BU KİŞİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR TARİFEDİR.

YASAL DAYANAK:

Madde 1-

 

a) Mülkiyeti belediyemize ait Hobi Bahçesi, Tiyatro salonu ve Mimarsinan parkındaki anfi tiyatroda sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak,

b) İntifa hakkı Belediyemize ait Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde tanıtım-seminer, miting-genel kurul, konser, sergi ve kermes gibi sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak.

(a) ve (b) fıkrasında belirtilenler 5393 Sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (a) fıkrası 15 nci maddenin (h) fıkrası ile 5216 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin l ve m fıkrası,

hükümleri gereğince hazırlanmış olan iş bu tarife doğrultusunda tahsis ücreti alınır.

 

TAHSİS ESAS ve USULLERİ:

Madde 2- Birinci maddenin (a) ve (b) fıkraları ile belirlenen yerlerden adlarına tahsis yapılmasını isteyecekler bir dilekçe ile belediyeye başvuracaklardır.

Birinci maddenin:

1-(a) ve (b) fıkrasında sayılan yerler için talepte bulunacakların talepleri doğrultusunda, tahsise müsait yerin bulunması halinde,

Aynı maddenin (a) ve (b) fıkrasındaki yerler için belediyemizin ilgili birimlerinin; tahsisin kabulüne ilişkin verecekleri karar sonucu, ilgililerce iş bu tarife ile belirlenecek tahsis ücretlerinin peşin yatırılması halinde, tahsis işlemi gerçekleşmiş sayılır. Talepleri uygun bulunmayanlar idaremizden herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

TARİFE:

Madde 3- Adlarına tahsis yapılacaklardan aşağıdaki tarifeye göre tahsis ücreti alınır.

 

Tahsis yapılacak yerler 2011 Yılı Bütçe Kom. Mec.Kab.

Uygulanan Teklifi Edilen

A- ) Şehir Tiyatrosu:

a) İki saat 400 TL 450 TL 450 TL

b) Günlük 500 TL 550 TL 550 TL

B-) Hobi Bahçesi Ücret Tarifesi

Hobi Bahçesi (Yıllık) 200 TL 250 TL 250 TL

 

C-) Mimarsinan Parkı Anfitiyatro (Günlük): 350 TL 350 TL 350 TL

 

III

İLGİLİLERİN TALEBİ ÜZERİNE

BELEDİYEMİZE AİT İŞ MAKİNALARI, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLARLA YAPILACAK ÇALIŞMA İLE, DİĞER HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRET TARİFESİ

YASAL DAYANAK

Madde 1- Belediyemizin mecburi ve ihtiyari görevleri arasında sayılmayan ve ilgililerin talebi üzerine doğrudan belediyemiz araç, gereç ve ekipmanlarıyla verilecek hizmetler karşılığında; 5216 Sayılı Kanunun 23.maddesinin (m) fıkrasına istinaden, 5393 Sayılı Kanunun 18 nci maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Kanunun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97 nci maddeleri gereğince hazırlanmış olan iş bu tarifeye göre ücret alınır.

TARİFE

Madde 2- Yapılacak işler karşılığı alınacak ücretler aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

2011 Yılı Bütçe Kom. Mec.Kab.

İşin Mahiyeti Uygulanan Teklif Edilen

1- İş Makineleri ile çalışma (Saat ücreti)

a) Riberli dozer (D8 ve ayarında) 450 TL 475 TL 475 TL

b) Greyder 275 TL 300 TL 300 TL

c) Vibrasyonlu silindir 200 TL 220 TL 220 TL

d) Beko Loder Kepçe 180 TL 200 TL 200 TL

e) Büyük kamyon (20 Tonluk) 140 TL 150 TL 150 TL

f) Kompresör 130 TL 140 TL 140 TL

g) Küçük kamyon (10 Tonluk) 100 TL 110 TL 110 TL

ğ) Arozöz (Beher seferi) 150 TL 160 TL 160 TL

h) Asfalt kesme makinesi (1 mt tül asfalt kesme için) 17 TL 18 TL 18 TL

ı) TIR (Dorseli) 300 TL 330 TL 330 TL

i) Ekskavatör (180 HP) 275 TL 300 TL 300 TL

j) 950 Muadili kepçe 250 TL 300 TL 300 TL

k) Çim kesme makinesi (m2) 0,70 TL 0,80 TL 0,80 TL

l) Şahıs adına ağaç dikilmesi (adet) 10 TL 12 TL 12 TL

m) Ağaç sökme ve dikme makinesi 150 TL 150 TL 150 TL

 

NOT: Çalışma müddetine gidiş- dönüş ve yakıt ücretleri dahildir.

 

 

Konkasör ve Kum Ocağından Verilecek Malzeme Bedeli ücret tarifesi:

a)Tüvanan kaba malzeme Yükleme idareden (ton) 6 TL 7 TL 7 TL

b) “ “ “ Yükleme kendinden (ton) 5 TL 6 TL 6 TL

c) “ ince malzeme Yükleme idareden (ton) 6 TL 7 TL 7 TL

d) “ “ “ Yükleme kendinden (ton) 5 TL 6 TL 6 TL

e) Konkasör malzemesi 1-2-3 nolu mıcır Yükleme idareden (ton) 12 TL 13 TL 13 TL

f) “ “ 1 (Bir)’lik Yükleme idareden (ton) 12 TL 13 TL 13 TL

g) “ “ 2 (iki) “ “ “ 12 TL 13 TL 13 TL

ğ) By-pass, elek altı malz. Yükleme idareden (ton) 6 TL 7 TL 7 TL

 

2- Ekiple yapılan işler:

A-) Yol ve kaldırım bozma ücretleri: (m2)

a) Asfalt yolun bozulması 150 TL 170 TL 170 TL

b) Stabilize yolun bozulması 50 TL 60 TL 60 TL

c) Parke yolun veya yaya yolun bozulması 110 TL 120 TL 120 TL

d) Beton yol ve yaya kaldırımların bozulması 120 TL 130 TL 130 TL

e) Karo kaplama yolun ve yaya yolunun bozulması 140 TL 150 TL 150 TL

f) Taş kaplama yolun ve yaya yolunun bozulması 210 TL 220 TL 220 TL

NOT: Bozulmaların eni en az 1 m olarak alınır.

 

B-) Merdiven aracı

a)Merdiven aracı (1 saat ücreti)54 m. Merdiven şnorkel çıkış 1.090 TL 1.190 TL 1.190 TL

b)Merdivenli araç “ 275 TL 300 TL 300 TL

c)Kapı açma 1 saat ücreti 50 TL 55 TL 55 TL

d)Pankart asma indirme 1 adet ücreti 180 TL 200 TL 200 TL

e)Seyyar merdiven (Ahşap-metal) 1 saat 30 TL 35 TL 35 TL

 

C-) Su verme hizmeti (Resmi yerler)

a) Gidiş-dönüş (Her km.) 2,50 TL 3 TL 3 TL

b) 8 Tonluk araç 90 TL 100 TL 100 TL

c) 12 Tonluk araç 120 TL 130 TL 130 TL

 

D-) Su verme hizmeti (özel yerler)

a)Gidiş dönüş (Her km.) 2,50 TL 3 TL 3 TL

b) 8 Tonluk araç 130 TL 140 TL 140 TL

c) 12 Tonluk araç 220 TL 240 TL 240 TL

d) 1 m3 su (araçsız) fiyatı 2 TL 2,50 TL 2,50 TL

 

E-) Yangın raporu

a)Havai fişek rapor ücreti 100 TL 110 TL 110 TL

 

F-) Atık su tahliyesi

a)Motopomp 1 saat ücreti 50 TL 55 TL 55 TL

b)Dalgıç 1 saat ücreti 40 TL 45 TL 45 TL

c)İtfaiye pikabı ile çıkış 35 TL 40 TL 40 TL

 

G-) Baca Temizleme ücretleri

a) Baca temizleme yetki belgesi 1.570 TL 1.730 TL 1.730 TL

b) Baca temizleme yetki belgesi (3 yıllık) 4.400 TL 4.840 TL 4.800 TL

Soba bacası temizleme daire başına

a) Tek kat müstakil konutlar 6,5 TL 7 TL 7 TL

b) 1-5 kat arası 15 TL 16 TL 16 TL

c) 6 kat ve yukarısı 20 TL 22 TL 22 TL

ç) Tıkalı baca açılması 70 TL 77 TL 77 TL

d) Tıkalı ve ziftli baca açılması 80 TL 88 TL 88 TL

e) Ziftli baca 60 TL 66 TL 66 TL

f) Şönt baca temizliği 45 TL 50 TL 50 TL

g) Kat kaloriferi bacası 55 TL 60 TL 60 TL

h) Şömine bacası 65 TL 70 TL 70 TL

Sıvı ve Katı Yakıtlı Kalorifer Bacaları için

a) Tek kazanlı kalorifer bacaları 90 TL 100 TL 100 TL

b) Çift kazanlı “ “ 110 TL 120 TL 120 TL

c) Üç “ “ “ 120 TL 130 TL 130 TL

d) Dört “ “ “ 150 TL 165 TL 165 TL

 

 

Doğalgazlı Kalorifer Bacaları için

a) 1-5 Kat arası 50 TL 55 TL 55 TL

b) 6 Kat ve yukarısı için 60 TL 65 TL 65 TL

Fabrika ve Sanayi Tipi Bacalar için

a) Baca başı 423 TL 465 TL 465 TL

Sıvı Yakıt Tankları Temizlenmesi için

a) 11-20 Ton arası 198 TL 215 TL 215 TL

b) 21-30 Ton arası 275 TL 300 TL 300 TL

c) 31 Ton ve yukarısı için 330 TL 360 TL 360 TL

Fırın, Lokanta,Kafeterya,Restaurant, Unlu Mamül Üretim yerleri için

a) Baca yüksekliği 1 ila 5 m.arası olanlar 70 TL 77 TL 75 TL

b) Baca yüksekliği 6 ila 10 metre arası olanlar 100 TL 110 TL 110 TL

c) Baca yüksekliği 11 metreden fazla olanlar 130 TL 140 TL 140 TL

Sıvı ve Katı Yakıtlı Kalorifer Bacaları için(Resmi Kurumlar)

a) Tek kazanlı kalorifer bacaları 65 TL 70 TL 70 TL

b) Çift “ “ “ 90 TL 100 TL 100 TL

c) Üç “ “ “ 105 TL 115 TL 115 TL

d) Dört “ “ “ 115 TL 125 TL 125 TL

Doğalgazlı Kalorifer Bacaları için(Resmi Kurumlar)

a) 1-5 Kat arası 50 TL 55 TL 55 TL

 

b) 6 kat ve yukarısı için 60 TL 65 TL 65 TL

 

2011 Yılı Bütçe Kom. Mec.Kabul

İşin Mahiyeti Uygulanan Teklif Edilen

H-) İskan Muayene

1.Grup (Resmi bina-okul-ibadethane sivil top.kur.)

(yönetmeliğinde hayır kurumu olan) m2 aranmaksızın 6 TL 10 TL 10 TL

2.Grup (Konut) Yapı yüksekliği 30.50 metreye kadar 0,28 TL/m2 0,30 TL/m2 0,30 TL/m2

3.Grup (Konut) Yapı yüksekliği 30.50 metreden yüksek olan 0,33 TL/m2 0,36 TL/m2 0,36 TL/m2

4.Grup (Büro ve dükkanlar) 0,66 TL/m2 0,72 TL/m2 0,72 TL/m2

5.Grup (Tiyatro,spor salonu,kreş,sinema,özel okul,dershane,düğ.sa.) 0,38 TL/m2 0,42 TL/m2 0,42 TL/m2

6.Grup (Alış veriş merkezi,iş hanı) 0,88 TL/m2 1 TL/m2 1 TL/m2

7.Grup(Sağlık merk.,Depo,Otel,Yurt,otopark) 1,20 TL/m2 1,32 TL/m2 1,32 TL/m2

8.Grup (Yük.tehli.yer.Akar.,LPG ve CNG ist.)3.000 m2’ye kadar 3,55 TL/m2 3,90 TL/m2 3,90 TL/m2

9.Grup (Yük.tehli.yer.Akar.,LPG ve CNG ist.) 3.000 m2’yi aşan kıs.için 1,35 TL/m2 1,50 TL/m2 1,50 TL/m2

10.Grup (Brüt alanı 30.000 m2’ye kadar olan sanayi sitesi)(fab.iml.ha.) 2 TL/m2 2,20 TL/m2 2,20 TL/m2

11.Grup (Brüt alanı 30.000 m2 yi geçen san.sit.,aşan kıs.için) (fab.iml.ha.) 3,50 TL/m2 1,10 TL m2 1,10 TL m2

12.Grup Daha önce yap.kul.iz.bel.almış olup tad.dol.mes.baş.bul.yük.teh.

yer.akar.LPG ve CNG ikm.ist.)3.000 m2’ye kadar ------- 2 TL/m2 2 TL/m2

13.Grup Daha önce yap.kul.iz.bel.almış olup tad.dol.mes.baş.bul.yük.teh.

yer.akar.LPG ve CNG ikm.ist.)3.000 m2’yi aşan kısmı için ------- 0,75 TL/m2 0,75 TL/m2

14. İkinci tetkik ve takip edilen tetkikler 50 TL 55 TL 55 TL

I-) Zabıta Bakım (Kontrol)

a) Sabit ücret (Kapalı alanlarda ilk 33 m2 için) -------- 40 TL 40 TL

b) Sabit ücret (Kapalı alanlarda ilk 33 m2’den sonraki ilk 100 m2 için) 70 TL 80 TL 80 TL

c) Esnaf işyerleri (500m2 ye kadar ticaret eğlence,oyun,dinlenme,

bekleme yeri,lokanta,büro,fırın,unlu mam.) 100 m3’ü aşan her m3 için 0,077 TL 0,085 TL 0,085 TL

ç) Marketler-Katlı mağazalar-Alışveriş Merkezleri

(500m2 den büyük ticaret yeri) 100m3 ü aşan her m3 için 0,12 TL 0,14 TL 0,14 TL

d) İmalathaneler-Atölyeler (1000m2 ye kadar üretim-imalat yeri-

atölye-tamirhane servis ve satış yeri) 100m3 ü aşan her m3 için 0,18 TL 0,20 TL 0,20 TL

e) Fabrikalar (1000m2 den büyük üretim-imalat yeri-atölye-

tamirhane servis ve satış yeri) 100m3 ü aşan her m3 için 0,18 TL 0,20 TL 0,20 TL

f) Eğitim Spor Kurumları (Özel Okul-Dershane-Kurs-Kreş-

Rehabilitasyon-Spor salonu) 100m3 ü aşan her m3 için 0,24 TL 0,27 TL 0,27 TL

g) Oteller,Moteller,Pansiyonlar,Yurtlar,Kapalı Otoparklar

100m3 ü aşan her m3 için 0,30 TL 0,33 TL 0,33 TL

h) Sağlık Kurumları (Hastane,Sağlık-Tıp-Tedavi Merkezi,

Poliklinik,Muayenehane,Eczane-Optik) 100m3 ü aşan her m3 için 0,30 TL 0,33 TL 0,33 TL

ı) Açık alan işletmeleri (2000 m2 ye kadar her m2 için) 0,70 TL/m2 0,80 TL/m2 0,80 TL/m2

i) Açık Alanlar 2000m2 yi aşan her m2 için 0,066 TL 0,073 TL 0,073 TL

j) Akaryakıt ve LPG istasyonları- LPG tüp dolum ve depolama

tesisleri 1000 m2’ye kadar sabit ücret 1.450 TL 1.600 TL 1.600 TL

 

 

k) Akaryakıt ve LPG istasyonları- LPG tüp dolum ve depolama

tesisleri 1000 m2 yi aşan her m2 için 0,70 TL 0,80 TL 0,80 TL

 

l) Depolar 100m3 ü aşan her m3 için 0,12 TL 0,14 TL 0,14 TL

m) Diğer Kapalı alanlar (banka vs.) 100m3 ü aşan her m3 için 0,12 TL 0,14 TL 0,14 TL

n) İkinci tetkik ve takip eden tetkikler (res.kur.) 40 TL 45 TL 45 TL

 

o) Resmi bina-okul-ibadethane-hay.kurum.(yönetmeliğinde “Hayır Kurumu”

yazılı olan sivil top.kuruluş.) m2 aramaksızın -------- 10 TL 10 TL

NOT:

* Yapı yükseklikleri en fazla 5 m alınır.

* 19.12.2007 tarih, 2007/12937 sayılı binaların yangından korunması hk. yönetmelik hükümleri yürürlüğünden önceki raporlar yeniden düzenlenir ve ücretlendirilir.

* 19.12.2007 tarih, 2007/12937 sayılı binaların yangından korunması hk. yönetmelik hükümleri yürürlüğünden sonra verilen raporların güncellemesi için şahıs ismi, şirket ismi ve faaliyet konusunun değişmemesi şartıyla 2. tetkik ücretiyle yeniden rapor düzenlenir.

* Yeni işyerlerinde yapı kullanma izin belgesi için itfaiye teknik büroya ücret yatıran kişi GSM için müracaatı halinde şirket ve şahıs izni değişmemek kaydıyla 2. tetkik ücretiyle rapor düzenlenir.

J-) Eğitim

a)Resmi kurumlara,grup başına(25 kişi)her ders saati 50 TL 55 TL 55 TL

(45 dk)için (İtfaiye merkezinde eğitim)

b)Resmi kurumlara,grup başına(25 kişi)her ders saati

(45 dk)için (yerinde eğitim) 70 TL 80 TL 80 TL

c) Resmi kurum ve özel kuruluşlarda eğitimde kullanılan sarf

malzemeleri(benzin,mazot,LPG,KKT,köpük vs.)giderleri 90 TL 100 TL 100 TL

d) Özel sektör grup başına(25 kişi)her ders saati için(45 dk)

(İtfaiye merkezinde eğitim) 60 TL 70 TL 70 TL

e) Özel sektör grup başına(25 kişi)her ders saati için (45 dk)

(yerinde eğitim) 120 TL 130 TL 130 TL

f) Resmi eğitim ve öğretim kurumları için eğitim ve tatbikat Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz

g) Resmi kurum ve özel kuruluşlardaki eğitim ve tatbikatlar için

itfaiye aracı 60 TL 70 TL 70 TL

 

NOT: Yerinde verilen eğitimlerde ulaşım kurum ve kuruluşlarca karşılanacaktır.

 

K-) Yangın önleme tedbirleri

a) Çok maksatlı araç 1 saat 140 TL 155 TL 155 TL

b) Su tanklı araç 115 TL 125 TL 125 TL

c) Havai fişek gösterisi 423 TL 460 TL 460 TL

L-) Proje Kontrol

1.Grup (Resmi bina-okul-ibadethane sivil top.kuruluş.)

(yönetmeliğinde hayır kurumu olan) m2 aranmaksızın 6 TL 10 TL 10 TL

2.Grup (Konut) Yapı yüksekliği 30.50 metreye kadar 0,022 TL/m2 0,025 TL/m2 0,025 TL/m2

3.Grup (Konut) Yapı yüksekliği 30.50 metreden yüksek olan 0,028 TL/m2 0,030 TL/m2 0,030 TL/m2

4.Grup (Büro ve dükkanlar) 0,055 TL/m2 0,060 TL/m2 0,060 TL/m2

5.Grup (Tiyatro,spor salonu,kreş,sinema,özel okul,ders.düğ.sal.) 0,033 TL/m2 0,040 TL/m2 0,040 TL/m2

6.Grup (Alış veriş merkezi,iş hanı) 0,077 TL/m2 0,085 TL/m2 0,085 TL/m2

7.Grup (Sağlık merk.,Depo,Otel,Yurt,otopark) 0,055 TL/m2 0,060 TL/m2 0,060 TL/m2

8.Grup (Yüksek tehlikeli yerler Akaryakıt, LPG ve CNG istasyonları)

3.000 m2’ye kadar (m2 aranmaksızın) 275 TL 300 TL 300 TL

9.Grup (Yüksek tehlikeli yerler Akaryakıt, LPG ve CNG istasyonları)

3.000 m2’yi aşan kısmı için 0,0055 TL/m2 0,0060 TL/m2 0,0060 TL/m2

10.Grup (Brüt alanı 30.000 m2’ye kadar olan sanayi sitesi)

(fabrika imalathane) 0,017 TL/m2 0,019 TL/m2 0,019 TL/m2

11.Grup (Brüt alanı 30.000 m2 yi geçen sanayi sit.aşan kıs.iç.)

(fabrika imalathane) 0,17 TL/m2 0,19 TL/m2 0,19 TL/m2

M-) İsteğe Bağlı Denetim Hizmetleri (Kamu Kurumları)

a) 5.000 m2 olan binalar için 100 TL 110 TL 110 TL

b) 5.000-10.000 m2 arası 150 TL 165 TL 165 TL

c) 10.000 m2 üzeri 200 TL 220 TL 220 TL

N-) İsteğe Bağlı Denetim Hizmetleri (Özel Kurumlar)

a) 5.000 m2 olan binalar için 200 TL 220 TL 220 TL

b) 5.000-10.000 m2 arası 300 TL 330 TL 330 TL

c) 10.000 m2 üzeri 400 TL 440 TL 440 TL

 

 

3- Mezar ücretleri:

10.07.2004 Tarih ve 5216 Say.Büyükşehir Kanunun 7. Maddesinin (s) bendi ve 23. Maddesinin (m) bendi ile 5393 Say.Kan. 14. Maddesinin (a) bendi ve 59. maddesinin (e ) bendi gereğince;

 

A-) Eski mezarlık mevkii:

a) (A-B-C-D-E-F-G-H-YF-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37- 40-42-44-46-48 adalarında

yapılı bir mezar. 4.000 TL 4.000 TL 4.000 TL

b) (A-B-C-D-E-F-G-H-YF-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37- 40-42-44-46-48 adalarında topraktan

verilecek mezar yeri . 3.500 TL 3.500 TL 3.500 TL

c) 39-41-43-45-47-49-51-52-53-55-60-66-68-70-72-74-76* adalarında yapılı mezar 3.500 TL 3.500 TL 3.500 TL

ç) 39-41-43-45-47-49-51-53-55-60-66-68-70-72-74-76* adalarında

topraktan mezar yeri. 3.000 TL 3.000 TL 3.000 TL

d) 50, 57, 59, 61, 78 adalarda yapılı mezar 2.500 TL 2.500 TL 2.500 TL

e) 50, 57, 59, 61, 78 adalarda topraktan mezar 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL

* Eski mezarlık mevkiinde 52. ve 76. adalar yeni ihdas edildi.

 

B-) Taşlıburun mevkii:

a) A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-V-Y-Z-AB-AH-AE-AF-

AK-AG-AP-AR-AL-TA-YA-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-65

Adalarında yapılı mezar yeri 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL

b) A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-V-Y-Z-AB-AH-AE-AF-

AK-AG-AP-AR-AL-TA-YA-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-65

Adalarında topraktan mezar yeri 1.500 TL 1.500 TL 1.500 TL

c) D ada 79-80-81 parsellerde yapılı mezar 2.500 TL 2.500 TL 2.500 TL

 

C-) Gesi-İldem mezarlığı:

a) Cenaze anında verilecek bir mezar 125 TL 125 TL 125 TL

b) Cenaze olmadan verilecek bir mezar 750 TL 750 TL 750 TL

 

D-) Argıncık Mezarlığı:

a) Cenaze anında verilecek bir mezar 125 TL 125 TL 125 TL

b) Cenaze olmadan verilecek bir mezar 750 TL 750 TL 750 TL

c) Topraktan verilecek bir mezar 500 TL 500 TL 500 TL

 

E-) Anbar Mezarlığı:

a) Cenaze anında verilecek bir mezar 125 TL 125 TL 125 TL

b) Cenaze olmadan verilecek bir mezar 750 TL 750 TL 750 TL

c) Topraktan verilecek bir mezar 500 TL 500 TL 500 TL

F-) Gayri Müslim Mezarlığı:

a) Cenaze anında verilecek bir mezar 400 TL 400 TL 400 TL

b) Cenaze olmadan verilecek bir mezar 2.500 TL 2.500 TL 2.500 TL

 

G-) Bülbül Pınarı Mezarlığı

a) Cenaze anında verilecek bir mezar 125 TL 125 TL 125 TL

b) Cenaze olmadan verilecek bir mezar 750 TL 750 TL 750 TL

NOT: Bir başka mezarlıktan Belediyemize ait mezarlığa nakledilmek istenen cenazelerle, Belediyemizin mezarlığında iken, yine Belediyemize ait başka mezarlığa nakledilmek istenen cenazeler için nakli yapılacağı mezarlığa ait yukarıdaki tarifelerin b fıkraları uygulanarak ücret alınır.

 

4- Cenaze nakli ve defin hizmetleri:

A-) Cenaze nakilleri:

a) İl dışına (Km. başına) 1 TL 1 TL 1 TL

b) Şehir içi mezarlıklara Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz

B-) Defin hizmetleri:

a) Tapulu Mezara cenaze nakli için,mezar açma,kapama 75 TL 75 TL 75 TL

b) Cenaze yıkama Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz

c) Kefen - Havlu takımı 25 + 10 TL 40 TL 40 TL

C-) Diğer hizmetler:

a) Mezar tapularının yenilenmesi 30 TL 30 TL 30 TL

b) Lahit veya mezar üst yapımı izin belgesi bedeli 15 TL 15 TL 15 TL

c) Hayrat Çeşme Yer Ücretleri (1,5 m2.)**

 

 

1- Şehir mezarlığında 150 TL 150 TL 150 TL

2- Anbar, Argıncık, Gesi-İldem, Bülbül Pınarı Mezarlıklarında 100 TL 100 TL 100 TL

 

5- Veterinerlik hizmetleri:

A-) Hayvanat Bahçesindeki Hayvanların satış ücreti;

—Pekin Ördeği 35 TL 35 TL 35 TL

—Yerli Kaz 30 TL 30 TL 30 TL

—Amerikan Ördeği 35 TL 35 TL 35 TL

—Tavuk çeşitleri 30 TL 30 TL 30 TL

—Kafkas Sülün (erkek) 250 TL 250 TL 250 TL

—Midilli Atı (erkek) 2.250 TL 2.500 TL 2.500 TL

—Ankara Keçisi (tiftik-erkek) 300 TL 350 TL 350 TL

—Keçi (kıl-erkek) 300 TL 350 TL 350 TL

—Güvercin çeşitleri 20 TL 20 TL 20 TL

—Kamerun Koyunu (erkek) 300 TL 350 TL 350 TL

 

6- Çevre Sağlığı hizmetleri:

Yasal Dayanak:

5216 Sayılı Kanunun 7. maddesi (i) ve (j) fıkrası, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan S.K.K.Y.(Su Kirliliği Kontrol Yönetmenliği) ve G.S.M. Gayrı sıhhi müesseseler izin ve ruhsat işlemleri kapsamında yürütülen belgelendirme çalışmaları hizmet giderleri .

A-) G.S.M. Dosya Basılı Evrak (Matbu evrak) Ücreti: 150 TL 150 TL 150 TL

B-) Geçiş yolu izin belgesi hizmet bedeli 1.500 TL 1.500 TL 1.500 TL

C-) Gıda sicil sertifikası hizmet bedeli 1.500 TL 1.500 TL 1.500 TL

 

7- Sosyal hizmetler:

A-) Bando ve Mehter takımı: (Günlük)(Resmi Görevler Hariç)

a) Büyükşehir Mücavir alanı(Ulaşım dahil) 600 TL 650 TL 650 TL

b) İlçeler ve köyler(Ulaşım Hariç) 650 TL 700 TL 700 TL

c) İl Dışı (Ulaşım Hariç) 1.100 TL 1.200 TL 1.200 TL

 

8- Zabıta Hizmetleri:

A-) Ticaret Sicil Tasdikname Ücreti:

Ticaret Sicil Tasdiknamesinin 29. maddesi uyarınca belediyemize vaki müracaatla; belirtilen adreste Zabıta ekiplerimizce yapılacak inceleme ve denetim sonucu düzenlenerek talep sahiplerine verilecek olan Ticaret Sicil Tasdiknamelerinden 2467/97. maddeleri uyarınca Ticaret Sicil Tasdikname ücreti alınır.

a) Ticaret Şirketlerinden 175 TL 200 TL 200 TL

b) Kooperatiflerden 125 TL 150 TL 150 TL

c) Diğerlerinden 100 TL 125 TL 125 TL

 

B-) Özel Servis Araçları İşletme Ruhsat Ücreti :

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin f fıkrası: “kara, deniz, su ve demir yolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemeyi”, yine aynı kanunun p fıkrası ise “Büyükşehir sınırları içerisindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarını ruhsat vermeyi” Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasına alınmıştır.

Bu çerçevede 2011 yılı içerisinde özel servis aracı çalıştıran gerçek ve tüzel şahısların 2012 yılı içerisinde de bu işi sürdürmek istemeleri halinde;

a) 14 Kişilik araçlardan 125 TL 150 TL 150 TL

b) 15 - 24 Kişilik araçlardan 150 TL 200 TL 175 TL

c) 25 - 36 Kişilik araçlardan 175 TL 250 TL 200 TL

 

C-) Kar Motorları İşletme Ruhsat Ücreti : -------- 250 TL 250 TL

 

9- İmar İle İlgili Hizmetler:

A-) İmar planı pafta ve kopyaları:

5393 Sayılı Belediye Kanunun Madde:59 (a ) ve (e), 2464 Sayılı Kanunun Madde:97, 3194 Sayılı Kanunun madde:8/b hükümleri gereğince;

a) 1/1.000 Ölç. Halihazır harita paftası(1 Adet) 7,50 TL 8 TL 8 TL

b) 1/5.000 Ölç. Halihazır pafta(1 adet) 7,50 TL 8 TL 8 TL

c) 1/1.000 Ölç. İmar paftası (1 adet onaysız) 8,50 TL 25 TL 25 TL

ç) 1/1.000 Ölç. İmar paftası (1 adet onaylı) ------- 50 TL 50 TL

d) 1/5.000 Ölç. İmar paftası (1 adet onaysız) 11,5 TL 25 TL 25 TL

e) 1/5.000 Ölç. İmar paftası (1 adet onaylı) ------- 50 TL 50 TL

f)1/25.000 Ölç. Nazım İmar Planı (renkli) paftası (bir adet) 85 TL 90 TL 90 TL

g)1/50.000 Ölç. Çevre Düzeni Planı (renkli) paftası (bir adet) 85 TL 90 TL 90 TL

ğ)İmar planı ve röper krokisinden A4 ebadında fotokopi (onaysız) 4,50 TL 10 TL 10 TL

h)İmar planı ve röper krokisinden A4 ebadında fotokopi (onaylı) ------- 20 TL 20 TL

ı)İmar planı A3 ebadında çekilen fotokopi (onaysız) 5,50 TL 20 TL 20 TL

i)İmar planı A3 ebadında çekilen fotokopi (onaylı) ------- 40 TL 40 TL

j)1/10.000 Ölçekli ofset uydu fotoğrafı (mahalle isimleri yazılı) 150 TL 160 TL 160 TL

k)1/25000 “ “ “ “ (mahalle isimleri yazısız) 125 TL 135 TL 135 TL

l)Herhangi bir bölgenin uydu fotoğrafı A 4 renkli çıktısı(1/2.500 ölç.) 8,50 TL 10 TL 10 TL

m) “ “ “ “ “ A 3 “ “ “ 18,50 TL 20 TL 20 TL

n)1/250.000 ölçekli mücavir alan sınırı(Hinterlant)renkli çık. 12,50 TL 15 TL 15 TL

o)1/100.000 “ “ “ “ “ 62 TL 65 TL 65 TL

ö) 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı paftası sayısal (NCZ uzantılı)** 285 TL 300 TL 300 TL

p) 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı sayısal (1 Adet NCZ uzantılı)** 565 TL 600 TL 600 TL

r) 1/5.000 ölçekli sayısal halihazır pafta (1 Adet NCZ uzantılı)** 225 TL 240 TL 240 TL

s) 1/1.000 ölçekli sayısal halihazır pafta (1 Adet NCZ uzantılı)** 225 TL 240 TL 240 TL

ş) 1/1.000 ölçekli ortofoto pafta çıktısı (1 Adet)** 340 TL 360 TL 360 TL

t) Sayısal kent rehberi 275 TL 295 TL 295 TL

**Pafta boyutu dışında alınacak verilerde enter plasyon yoluyla fiyat belirlenecektir.

 

NOT: Emniyet Müdürlüğünden, Askeri Birliklerden ve Resmi Kurumlardan gelecek talepler ile öğrencilerin çalışma alanlarını üniversiteden getirecekleri Resmi yazı ile belirtmeleri halinde, sayısal olmayan planları ücretsiz vermeye İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, sayısal pafta taleplerini Büyükşehir Belediye Encümeni vermeye yetkilidir. Resmi kurumlardan kapı numaralama ücreti alınmaz.

 

B-) Yıllık Vize Ücretleri:

5216 Sayılı Kanunun Madde:23 (m) Delaletiyle, 5393 sayılı Kanunun Madde: 59 (a) ve (e) , 2464 sayılı Kanunun Madde: 97 hükümleri gereğince;

a) Mühendis ve Mimarların yıllık vizelerinde 60 TL 70 TL 70 TL

Daha önceki yıllarda vize işlemini yaptırmayanların geçmiş yıllara sari vize ücr. yürürlükte olan tarifeye göre alınır.

b) Müteahhitlik yazısı almak için başvurulardan(her bir parsel için) 80 TL 90 TL 90 TL

c) Sürveyan, usta ve kalfaların yeni kayıtlarından ve yıllık vizelerinden 30 TL 35 TL 35 TL

d) Zemin etüdü ve jeolojik rapor (Yer mühendislik prj.) hazırlayacak kişi ve kuruluşlardan (bina başına) 70 TL 80 TL 80 TL

 

C-) Kapı Numaralama Ücreti:

5490 sayılı yasanın 49. maddesi ve adres numaralama yönetmeliğinin 17. maddesi gereği;

 

a) Müstakil konutlar için 10 TL 10 TL 10 TL

b) Apartman ve çok katlı mesken binaların her bir bağımsız bölümü için 10 TL 10 TL 10 TL

c) İşyeri, iş merkezi, alışveriş merkezi vb. binaların her bir bağımsız

bölümü için 10 TL 10 TL 10 TL

d) Otel, motel, pansiyon, hastane, dershane, misafirhane, yurt, okul

vb. binaların her bir odası için 10 TL 10 TL 10 TL

 

10- Belediye Otobüsleri ile İlgili Hizmetler:

4736-5393-5216-5018 sayılı Kanunların ilgili maddeleri gereği;

A-) Eğitim Kurumları Faaliyetleri:

a) 0-15 km/otobüs adedi (gidiş-dönüş/1 saat) 2 Bilet 2 Bilet 2 Bilet

b) 15 km ve sonrası/otobüs adedi (gidiş-dönüş/2 saat) 4 Bilet 4 Bilet 4 Bilet

 

B-) Sivil Toplum Örgütleri ve Diğer Faaliyetler:

a) 0-15 km/otobüs adedi (gidiş-dönüş/2 saat) 150 TL 180 TL 180 TL

b) 15 km ve sonrası/otobüs adedi (gidiş-dönüş/3 saat) 250 TL 300 TL 300 TL

 

C-) Cenaze Hizmetleri Faaliyeti:

a) 0-15 km/1.otobüs ücretsiz,2.otobüs (gidiş-dönüş/1 saat) 20 TL 20 TL 20 TL

b) 15 km ve sonrası/1.otobüs ücretsiz,2.otobüs (gidiş-dönüş/3 saat) 50 TL 50 TL 50 TL

 

NOT: -Yukarıdaki hizmet bedelleri Büyükşehir Belediyesi Hinterlant sınırları dâhilindedir.

-Belirtilen bedeller bahsedilen saat aralığına aittir. Her değişen saat aralığı için ücret yeniden hesaplanır.

 

 

 

 

 

 

D-) Hinterlant sınırları harici otobüs başı hizmet bedeli 1 km ücreti ------ 3 TL 3 TL

NOT: Bu tarife günübirlik gidiş ve dönüşler için geçerlidir, otobüs işletme müdürlüğünün iş planındaki uygunluk durumuna göre araç tahsisi yapılabilecektir.

 

11- Bilgi Edinme Başvuru Ücreti: 20 TL 10 TL 10 TL

(Bilgi edinme kanununun 22. maddesine istinaden her sayfa başına)

 

YÜRÜRLÜK: 2012 Yılı Gelir Tarifesinin (A) Bölümünde belirlenen “Vergi ve Harçlara ait Tarife ve (B) Bölümünde belirlenen “Verilecek Hizmetlere İlişkin ÜCRET TARİFESİ” 5393 Sayılı Kanunun 23 nci maddesi gereğince 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer. Mezar ücretleri, Cenaze nakli ve defin hizmetleri ile kapı numaralanma ücretleri KDV’den istisnadır. (B) bölümünde belirlenen diğer ücretlerde Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2011 Mali Yılı Gelir tarifesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Yılı :2011

Top. Tarihi : 18.11.2011 Toplantı No : 11

Karar No : 773 Birleşim No : 2

Konusu : Kocasinan Belediyesinin 2012 Mali yılına ait Oturum No : 1

Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2012 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.11.2011 tarih ve 14’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

11

 

Kayseri Kocasinan Belediyesi

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.425.000,00

1.425.000,00

1.425.000,00

 

 

 

03

Sivil Savunma Uzmanlığı

520.000,00

520.000,00

520.000,00

 

 

 

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md

4.430.000,00

4.430.000,00

4.430.000,00

 

 

 

09

Sağlık işleri Md

360.000,00

360.000,00

360.000,00

 

 

 

11

Makine İkmal ve Bak.On Md

12.300.000,00

12.300.000,00

12.300.000,00

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

325.000,00

325.000,00

325.000,00

 

 

 

24

Hukuk İşleri Md

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

 

 

 

25

Basın Yayın Md

370.000,00

370.000,00

370.000,00

 

 

 

30

Fen İşleri Md

19.800.000,00

19.800.000,00

19.800.000,00

 

 

 

31

İmar ve Şehircilik Md

9.320.000,00

9.320.000,00

9.320.000,00

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

13.200.000,00

13.200.000,00

13.200.000,00

 

 

 

33

Park Bahçeler Md

3.210.000,00

3.210.000,00

3.210.000,00

 

 

 

34

Temizlik işleri Md

15.865.000,00

15.865.000,00

15.865.000,00

 

 

 

35

Veterinerlik Md

315.000,00

315.000,00

315.000,00

 

 

 

36

Emlak İstimlak Md

980.000,00

980.000,00

980.000,00

 

 

 

37

Zabıta Md

1.880.000,00

1.880.000,00

1.880.000,00

 

 

 

38

Çevre Koruma ve Kont. Md.

700.000,00

700.000,00

700.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

97.000.000,00

97.000.000,00

97.000.000,00

                                       

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

14.324.014,00

14.324.014,00

14.324.014,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

2.469.700,00

2.469.700,00

2.469.700,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

46.856.300,00

46.856.300,00

46.856.300,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

52.000,00

52.000,00

52.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

3.072.000,00

3.072.000,00

3.072.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

20.377.900,00

20.377.900,00

20.377.900,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

2.324.043,00

2.324.043,00

2.324.043,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

7.524.043,00

7.524.043,00

7.524.043,00

 

 

TOPLAM

97.000.000,00

97.000.000,00

97.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

45.030.000,00

45.030.000,00

45.030.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

520.000,00

520.000,00

520.000,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

1.880.000,00

1.880.000,00

1.880.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

20.115.000,00

20.115.000,00

20.115.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

16.565.000,00

16.565.000,00

16.565.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

9.320.000,00

9.320.000,00

9.320.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

360.000,00

360.000,00

360.000,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

3.210.000,00

3.210.000,00

3.210.000,00

 

 

TOPLAM

97.000.000,00

97.000.000,00

97.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 81.000.000,00TL olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

23.860.000,00

23.860.000,00

23.860.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.562.000,00

1.562.000,00

1.562.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

2.916.000,00

2.916.000,00

2.916.000,00

05

 

Diğer Gelirler

48.445.000,00

48.445.000,00

48.445.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

10.317.000,00

10.317.000,00

10.317.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

-100.000,00

-100.000,00

-100.000,00

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

97.000.000,00

97.000.000,00

 

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

 

 

Kocasinan Belediyesinin 2012 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 97.000.000.00TL olarak bağlanması,

 

2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 97.000.000,00.-TL Ödenek verilmiştir.

Madde2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 87.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde3- 2012 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (97.000.000,00 TL), “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde” gösterilen (10.000.000,00 TL) nakit artığı ile “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (87.000.000,00 TL) karşılık gösterilerek bütçe denkliği sağlanmıştır.

Madde4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2012 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

Madde16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

Madde17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

Madde18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

Madde19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

Madde20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

Madde21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 22 maddeden ibarettir.

Kocasinan Belediyesi’nce 2012 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Yılı :2011

Top. Tarihi : 18.11.2011 Toplantı No : 11

Karar No : 774 Birleşim No : 2

Konusu : Melikgazi Belediyesinin 2012 Mali yılına ait Oturum No : 1

Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2012 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.11.2011 tarih ve 13’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

 

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

12

 

Melikgazi Belediyesi

172.000.000

172.000.000

172.000.000

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.376.000

1.376.000

1.376.000

 

 

 

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

9.087.500

9.087.500

9.087.500

 

 

 

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

1.501.000

1.501.000

1.501.000

 

 

 

11

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

12.310.000

12.310.000

12.310.000

 

 

 

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

30.018.500

30.018.500

30.018.500

 

 

 

25

Basın Yayın ve Halkla İlişk. Müdürlüğü

762,000

762,000

762,000

 

 

 

30

Emlak ve Gelir Müdürlüğü

1.044.500

1.044.500

1.044.500

 

 

 

31

Fen İşleri Müdürlüğü

50.277.500

50.277.500

50.277.500

 

 

 

32

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

425.000

425.000

425.000

 

 

 

33

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

400.000

400.000

400.000

 

 

 

34

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

4.300.000

4.300.000

4.300.000

 

 

 

35

Mali Hizmetler Müdürlüğü

23.560.000

23.560.000

23.560.000

 

 

 

36

Park Bahçeler Müdürlüğü

13.890.000

13.890.000

13.890.000

 

 

 

37

Plan ve Proje Müdürlüğü

6.175.000

6.175.000

6.175.000

 

 

 

38

Temizlik İşleri Müdürlüğü

12.961.000

12.961.000

12.961.000

 

 

 

40

Yazı İşleri Müdürlüğü

398.000

398.000

398.000

 

 

 

41

Zabıta Müdürlüğü

2.742.000

2.742.000

2.742.000

 

 

 

43

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

772.000

772.000

772.000

 

 

 

 

TOPLAM

172.000.000

172.000.000

172.000.000

Şeklinde düzenlenmiştir,

 

 

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

 

 

 

TL

 

Ekonomik

Kodlama

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

01

PERSONEL GİDERLERİ

22.385.000

22.385.000

22.385.000

 

02

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PRİM GİD.

4.766.000

4.766.000

4.766.000

 

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDER.

51.862.750

51.862.750

51.862.750

 

04

FAİZ GİDERLERİ

300.000

300.000

300.000

 

05

CARİ TRANSFERLER

7.219.750

7.219.750

7.219.750

 

06

SERMAYE GİDERLERİ

68.446.500

68.446.500

68.446.500

 

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

20.000

20.000

20.000

 

08

BORÇ VERME

0

0

0

 

09

YEDEK ÖDENEK

17.000.000

17.000.000

17.000.000

 

TOPLAM

172.000.000

172.000.000

 

172.000.000

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

TL

Foksiyonel Kodlama

Açıklama

Bş.Bl.Encümen İiçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

80.359.500

80.359.500

80.359.500

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

123.000

123.000

123.000

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM.

2.742.000

2.742.000

2.742.000

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

13.733.000

13.733.000

13.733.000

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.

56.852.500

56.852.500

56.852.500

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZM.

18.190.000

18.190.000

18.190.000

 

TOPLAM

172.000.000

172.000.000

172.000.000

Toplam Gider Bütçesinin 172.000.000 TL olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli I. Düzeyinde İncelendiğinde;

 

 

 

 

 

TL

 

Kodu

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

01

Vergi Gelirleri

46.075.000

46.075.000

46.075.000

 

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3.964.400

3.964.400

3.964.400

 

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.

14.200.000

14.200.000

14.200.000

 

05

Diğer Gelirler

78.701.000

78.701.000

78.701.000

 

06

Sermaye Gelirleri

29.120.000

29.120.000

29.120.000

 

08

Alacaklardan Tahsilâtlar

0

0

0

 

09

Red ve İadeler (-)

-60.400

-60.400

-60.400

 

Toplam Gelir Bütçesi

172.000.000

172.000.000

 

172.000.000

Şeklinde düzenleniş olup;

Melikgazi Belediyesinin 2012 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 172.000.000TL olarak bağlanması,

 

Bütçe kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde 1-Belediyemiz birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (172.000.000) TL ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediyemiz bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (172.000.000) TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3–2012 Yılı gider bütçesinde yer alan ödenek toplamı ile gelir bütçesi ödenek toplamı arasında oluşan 60.400TL’ lik fark gelir bütçesi içerisinde yer alan ve (-) eksi bakiyesi olarak düşünülen red ve iadelerden oluşmaktadır. Bu miktarın gelir bütçesinden düşülmesi halinde gelir ve gider bütçesinin denkliği sağlanmıştır.

Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6–6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1-Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),

2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),

3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örn.-8),

7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek-20),

9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

10- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14-Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek-26),

15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16- Finansman Programı (Örnek- 28),

 

Madde 8-Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Gayrimenkul satışlarında ve kat karşılığı yap-işlet-devret anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Üst yönetici tarafından 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili hakkındaki kanundaki gecikme oranlarını uygulamak şartıyla, şartnamedeki sürenin yarısı kadar uzatılabilir. Üst yönetici tarafından süre uzatılmaz veya uzatılan süre sonun dada ödeme aksatılır veya hiç ödeme yapılmazsa ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın, Sözleşmesi fesih edilir. Sözleşmenin feshiyle birlikte yatırılan teminatları irat kayıt edilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonunda başlamak üzere 4’er ay ara ile ve 3 eşit taksitte faizsiz olarak iade edilir.

Madde 10- Belediye Gayrimenkullerini 3 seneden az süreyle ve 1TL’den fazla bedelle kiraya verilmesinde, Belediye Encümeni yetkilidir.

Madde 11- Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışları, kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkul malları, bankadaki nakit paraları, diğer kurumlar nezdindeki hak ve alacakları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri ( 5393 SK.15.M. ); 2012 yılında programa alınan; muhtelif bölgelerdeki asfalt ve alt yapı çalışmaları, Sosyal konutlar yapımı, Park ve bahçe tanzimleri, cadde ve yolların yapılması, Temizliği, bakım ve onarım vs. gibi amme hizmetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

Madde 12- İlçenin kalkınması bakımından bütçe gereğince yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere finansmanının devletçe temin edilerek İller bankasına intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere milli banka ve müesseselerden 2012 yılında meclis kararı ile borçlanmaya üst yönetici yetkilidir.

Madde 13- Belediye tahsilâtının milli bankalar kanalı ile yaptırılmasına Üst yönetici yetkilidir.

Madde 14- Belli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve özel müesseseler ile şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler, belediye meclisince gelir bütçesine gelir, diğer taraftan gider bütçesinin ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmete harcanır. Bağışlar gayrimenkul mahiyetinde ise belediye gayrimenkulleri arasına intikal ettirilir. Ayni bağışlar belediyece amacına uygun işlerde sarf olunur.

Madde 15- Harp hali, deprem, sel, heyelan, yangın gibi olağanüstü hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevleri olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere kadrodaki işçilerin yetersizliğinde Üst yöneticinin onayı ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi çalıştırılır ve araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar gider bütçesinin ait olduğu ödeneğinden karşılanır.

Madde 16- Belediye daire müdürlüklerinde çalışan işçilerin mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına, Belediye araçlarını kiraya vermeye Üst yönetici yetkilidir.

Madde 17- Toplu iş sözleşmesi hükümlerine uyulmak koşulu ile belediye ve müdürlüklerimizde çalışan işçilerin karşılıklı olarak müktesep hakları ile nakledilmelerine Üst yönetici yetkilidir.

Madde 18- Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları yasasına tabi olan personele yapılacak yemek yardımının, 11.12.1986 tarih ve 19308 nolu resmi gazetede yayımlanan “ Devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği “ esaslarına göre yapılmasına ve ödeneğin aktarılmasına belediye encümeni yetkilidir.

Madde 19- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve verilecek her türlü dava icra takibinden dolayı adli, idari, kaza mercileri tarafından Belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece veya hesaben tahsil olunmasına müteakip bütçenin ilgili olduğu Emanet hesaplarına kayıt edilerek 311 sayılı K.H.K ile tespit edilen ve 1389 sayılı Devlet davalarını intaç eden avukat ve saireye verilecek ücreti vekalet hakkında kanun hükümlerine göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde ( 5393 sayılı belediye kanunun 82. Maddesi ) avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (müşaviri), avukat, müdür muavinleri ile hukuk işleri personeline tediye edilir.

Madde 20-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 21- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 21 maddeden ibaret

Melikgazi Belediyesi’nce 2012 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 18.11.2011 Toplantı No : 11

Karar No : 775 Birleşim No : 2

Konusu : Talas Belediyesinin 2012 Mali yılına ait Oturum No :1

Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Talas Belediyesinin 2012 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.11.2011 tarih ve 15’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

 

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

17

 

Kayseri Talas Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

225.000,00

225.000,00

225.000,00

 

 

 

33

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

3.988.000,00

3.988.000,00

3.988.000,00

 

 

 

35

Destek Hizmetler Müdürlüğü

 

860.000,00

860.000,00

860.000,00

 

 

 

38

Zabıta Müdürlüğü

 

255.000,00

255.000,00

255.000,00

 

 

 

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.

 

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

 

 

 

37

Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

4.167.000,00

4.167.000,00

4.167.000,00

 

 

 

34

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

755.000,00

755.000,00

755.000,00

 

 

 

31

Fen Hizmetleri Müdürlüğü

 

8.475.000,00

8.475.000,00

8.475.000,00

 

 

 

30

Kültür ve Sosyal işl. Müdürlüğü

 

650.000,00

650.000,00

650.000,00

 

 

 

36

Park-Bahçeler Müdürlüğü

 

2.572.000,00

2.572.000,00

2.572.000,00

 

 

 

25

Basın Yayın ve Halkla İlşk.Md.

 

550.000,00

550.000,00

550.000,00

 

 

 

39

Plan Proje Müdürlüğü

 

1.003.000,00

1.003.000,00

1.003.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

 

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

Ekonomik Kodlama

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

4.313.000,00

4.313.000,00

4.313.000,00

02

 

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

1.020.000,00

1.020.000,00

1.020.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

9.949.000,00

9.949.000,00

9.949.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

35.960,00

35.960,00

35.960,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

1.197.040,00

1.197.040,00

1.197.040,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

9.830.000,00

9.830.000,00

9.830.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

50.000,00

50.000,00

50.000,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

2.605.000,00

2.605.000,00

2.605.000,00

 

 

TOPLAM

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

Foksiyonel

Kodlama

 

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

11.123.000,00

11.123.000,00

11.123.000,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

255.000,00

255.000,00

255.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

 

 

 

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

4.167.000,00

4.167.000,00

4.167.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

10.233.000,00

10.233.000,00

10.233.000,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

3.222.000,00

3.222.000,00

3.222.000,00

 

 

TOPLAM

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 29.000.000,00 TL. olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDEİNCELENDİĞİNDE;

 

Kodu

 

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

 

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

 

5.077.000,00

5.077.000,00

5.077.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler

 

1.021.000,00

1.021.000,00

1.021.000,00

04

 

Alınan Bağış ve Yardımlar

 

4.816.000,00

4.816.000,00

4.816.000,00

05

 

Diğer Gelirler

 

14.331.000,00

14.331.000,00

14.331.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

 

1.755.000,00

1.755.000,00

1.755.000,00

09

 

Red ve İadeler (-)

 

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

 

27.000.000,00

27.000.000,00

27.000.000,00

 

 

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ I.DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

 

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Finansmanın Adı

 

 

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

1

İÇ BORÇLANMA

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

 

 

a)Borçlanma

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

 

TOPLAM

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

Bütçe Kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 29.000.000,00 TL. ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 27.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2012 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 2.000.000,00 TL. net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

1- Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),

2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması -B Cetveli (Örnek-15),

3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Örnek-20)

9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

10- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

16- Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 ve 1319 sayılı kanunlarda gösterilen zamanlarda, diğer gelirlerin ise taksitler halinde alınmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 9- Belediye tahsilatını ve personel ödemelerini bankalar kanalı ile yaptırılmasında Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 10- Belediye teşkilatında çalışan memur ve işçilerin maaşından kesilen emekli keseneği, gelir vergisi, sosyal sigortalar primi ile diğer kanuni borçları mali imkansızlıklar sebebi ile kanuni süresinde ödenmemesinden dolayı ilgililere herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Madde 11- Fevkalade haller ile bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin ifasında kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde hariçten mevsimlik-gündelikçi işçi çalıştırmaya, vasıta kiralamaya, ilçeye hizmet eden kamu kuruluşları araçlarının akaryakıtı, personelin fazla mesai ve ibate-iaşelerinin karşılanmasına encümen kararı ile belediye başkanı yetkili olup böylece tahakkuk edecek miktarlar gider bütçesinin ait olduğu fasıl ve maddelere konulan ödeneklerden karşılanır.

Madde 12- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belediye encümeni belirler.

Madde 13- Belediye memurları ve işçilerine fazla mesai yaptırmaya, 4857 sayılı kanuna göre işçilerle veya yetkili sendikayla sözleşme yapmaya, birimler arası işyerlerini değiştirmeye belediye başkanı yetkilidir.

Madde 14- Belediye sınırlarında gerekli görülen yerlerde zabıta karakolları kurulmasına belediye başkanı yetkilidir.

Madde 15- Belediye başkanının izinli ve raporlu olduğu günlerde ödeneği yine kendisine ödenecektir.

Madde 16- Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 17- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve İlçenin kalkınmasını temin için meclisce yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya belediye başkanı yetkili kılınmıştır.

1- Beko kırıcı alımı için 250.000,00 TL.

2- Asfalt plenti yapımı için 1.750.000,00 TL.

Madde 18- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19- Bu kararname hükümlerini Talas Belediye Başkanı yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 19 maddeden ibarettir.

Talas Belediyesince 2012 Mali Yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekliyle hazırlanan bütçe ve bütçe kararnamesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Yılı : 2011

Top. Tarihi : 18.11.2011 Toplantı No : 11

Karar No : 776 Birleşim No : 2

Konusu : Hacılar Belediyesinin 2012 Mali yılına ait Oturum No : 1

Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Hacılar Belediyesinin 2012 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.11.2011 tarih ve 16’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

09

 

Hacılar Belediyesi

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü (Başkanlık)

205.125,07

205.125,07

205.125,07

 

 

 

32

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1.047.880,99

1.047.880,99

1.047.880,99

 

 

 

31

Yazı ve Kararlar Müdürlüğü

196.500,02

196.500,02

196.500,02

 

 

 

39

Fen İşleri Müdürlüğü

1.796.581,39

1.796.581,39

1.796.581,39

 

 

 

38

İmar Müdürlüğü

620.000,08

620.000,08

620.000,08

 

 

 

34

Zabıta Müdürlüğü

66.375,02

66.375,02

66.375,02

 

 

 

44

Park, Bahçe ve Fidanlıklar Müdürlüğü

163.875,05

163.875,05

163.875,05

 

 

 

53

Yapı kontrol Müdürlüğü

216.300,04

216.300,04

216.300,04

 

 

 

35

Temizlik İşleri Müdürlüğü

625.040,39

625.040,39

625.040,39

 

 

 

41

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

62.321,95

62.321,95

62.321,95

 

 

 

 

TOPLAM

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup,

Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.000.264,47

1.000.264,47

1.000.264,47

02

 

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

229.328,56

229.328,56

229.328,56

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

1.912.053,79

1.912.053,79

1.912.053,79

04

 

FAİZ GİDERLERİ

2.250,00

2.250,00

2.250,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

212.625,10

212.625,10

212.625,10

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

1.233.477,90

1.233.477,90

1.233.477,90

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

27.500,00

27.500,00

27.500,00

08

 

BORÇ VERME

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

382.500,18

382.500,18

382.500,18

 

 

TOPLAM

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.441.252,96

1.441.252,96

1.441.252,96

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

66.375,02

66.375,02

66.375,02

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

2.049.706,50

2.049.706,50

2.049.706,50

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

764.165,43

764.165,43

764.165,43

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

620.000,08

620.000,08

620.000,08

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

24.750,01

24.750,01

24.750,01

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

33.750,00

33.750,00

33.750,00

09

 

EĞİTİM HİZMETLERİ

 

 

 

10

 

SOS. GÜV. VE SOS.YRD. HİZMETLERİ

 

 

 

 

 

TOPLAM

5.000.000.00

5.000.000.00

5.000.000.00

Toplam Gider Bütçesi 5.000.000,00TL olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

YTL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon

Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

1.883.187,64

1.883.187,64

1.883.187,64

03

 

Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

383.125,01

383.125,01

383.125,01

04

 

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

255.000,11

255.000,11

255.000,11

05

 

Diğer Gelirler

2.225.562,12

2.225.562,12

2.225.562,12

06

 

Sermaye Gelirleri

236.250,11

236.250,11

236.250,11

08

 

Alacaklardan Tahsilat

16.875,01

16.875,01

16.875,01

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

Hacılar Belediyesinin 2012 Mali yılına ait Analitik Bütçesinin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 5.000.000,00TL olarak bağlanması,

 

Bütçe kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde : 1 Belediye bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 5.000.000,00 Türk Lirası ödenek verilmiştir.

Madde : 2 Belediye bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildi üzere toplam 5.000.000,00 Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir.

Madde : 3 2012 yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik kaynaklar karşılık göstermek suretiyle arasında denklik sağlanmıştır.

Madde : 4 Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde : 5 (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde : 6 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8’ inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yol giderleri bağlı (H) Cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde : 7 Bütçeye aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

1 – Bütçe kararnamesi

2 – Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14).

3 – Gelirin Ekonomik sınıflandırması cetveli (B) (Örnek-15)

4 – Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

5 – Gelirin yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek-17).

6 – Çok Yıllı Gider Bütcesi Cetveli (Örnek 18)

7 - Fonk. Ve Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde İzleyen iki yıl Bütce Tahmini Cetveli (Örnek-8)

8 – Çok Yıllı Gelir Bütcesi Cetveli (Örnek 19)

9 – Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Örnek-20)

10- Gelecek Yıllar Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)

11- Memur Olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) cetveli (Örnek-22).

12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) cetveli (örnek-23). .

13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını gösterir (K-2) cetveli (Örnek-24).

14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli(Örnek-25).

15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek 26)

16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27).

17- Finansman Programı (Örnek-28).

Madde : 8 Bu kararname Hükümleri 01 ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde : 9 Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 9 maddeden ibarettir.

Hacılar Belediyesi’nce 2012 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Yılı :2011

Top. Tarihi : 18.11.2011 Toplantı No : 11

Karar No : 777 Birleşim No : 2

Konusu : İncesu Belediyesinin 2012 Mali yılına ait Oturum No :1

Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan İncesu Belediyesinin 2012 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.11.2011 tarih ve 17’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

 

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

10.200.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

 

38

 

 

Kayseri İli

10.200.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

 

 

10

 

İncesu Belediyesi

10.200.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

 

 

 

02

Özel Kalem

1.575.000,00

1.575.000,00

1.575.000,00

 

 

 

18

Yazı İşl. Müd.

100.000,00

100.000,00

100.000,00

 

 

 

31

Fen İşl. Müd.

6.700.000,00

6.700.000,00

6.700.000,00

 

 

 

32

Mali Hiz. Müd.

1.260.000,00

1.260.000,00

1.260.000,00

 

 

 

33

Zabıta İşleri

195.000,00

195.000,00

195.000,00

 

 

 

34

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

60.000,00

60.000,00

60.000,00

 

 

 

36

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

310.000,00

310.000,00

310.000,00

 

 

 

 

T O P L A M

10.200.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup,

 

 

I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.904.000,00

1.904.000,00

1.904.000,00

02

 

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

735.000,00

735.000,00

735.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

5.934.000,00

5.934.000,00

5.934.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

0

0

0

05

 

CARİ TRANSFERLER

34.000,00

34.000,00

34.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

693.000,00

693.000,00

693.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

0,00

0,00

0,00

08

 

BORÇ VERME

0,00

0,00

0,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

900.000,00

900.000,00

900.000,00

 

 

TOPLAM

10.200.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

 

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

10.200.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

 

 

TOPLAM

10.200.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 10.200.000,00. TL olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

 

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

 

01

 

Vergi Gelirleri

3.272.000,00

3.272.000,00

3.272.000,00

03

 

TEŞEBBÜ VE MÜLKİYET GELİRLERİ

771.000,00

771.000,00

771.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

700.000,00

700.000,00

700.000,00

05

 

Diğer Gelirler

3.647.000,00

3.647.000,00

3.647.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

1.810.000,00

1.810.000,00

1.810.000,00

09

 

Red ve İadeler (-)

0

0

0

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

10.200.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

İncesu Belediyesinin 2012 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 10.200.000,00.TL olarak bağlanması,

 

Bütçe Kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde 1- Belediye / bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde “ gösterildiği gibi (10.200.000,00) liralık ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam (10.200.000,00) olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3 – 2012 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah kanunun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı( H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıdaki belirtilen cetvellerden oluşur:

  1. Bütçe kararnamesi.
  2. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
  3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15)
  4. Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)

5. Gelirlerin Yasal dayanağı Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),

6. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18)

7. Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen 2 yıl bütçe tahmini cetveli ( Örn.8)

8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek 19)

9. Çok yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli ( Örnek 20)

10. Gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan taahhütler (G) cetveli (Örnek 21)

11. Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) Cetveli ( örnek 22)

12. İhdas Edilen memur kadrolarının Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

13. İhdas Edilen İşçi kadrolarının Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

14. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) cetveli (Örnek-25)

15. Mevcut Taşıtları gösterir (T-2) Cetveli ( Örnek-26)

16. Ayrıntılı Harcama Programı ( Örnek-27)

17. Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 8: -Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Daha önce kabul edilen Plan ve Yıllık Yatırım Programları ve Beldenin kalkınmasını temin için Meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10-Vergi, Resim, Harç ve Katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlarının ön gördüğü şekilde tahsil edilecektir.

Madde 11-5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin son bendi "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar Kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi,resim ve harç gelirleri haczedilemez" denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde Belediyemizin Bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve Belediyenin taşınır.taşınmaz mallarına ve bunların gelirlerine Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

Madde 12-Günün koşullarına göre işçilerle sözleşme yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 13-Bütçeye Gider kaydedilecek mal alımları, menkul ve gayrimenkul onarımlarında Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yayınlanacak limitler uygulanacaktır.

Madde 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15- Bu kararname hükümlerin üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 15 maddeden ibarettir.

İncesu Belediyesi’nce 2012 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

2

1

 

778

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.11.2011 tarih ve 335’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla bu alan ve civarının yeniden planlanmasını istemektedir. İlçe Belediyesi tarafından talep edilen öneri imar plan değişikliğinin uygulamadan kaynaklanan sorunları tam olarak çözmeyeceği kanaatine varıldığından konu ile ilgili yeni öneri nazım imar planı değişikliği paftası hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

2

1

 

779

Köşk Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden NİP tadilat talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.11.2011 tarih ve 336’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden, plan değişikliği onama sınırın batısındaki askeri alanın sosyal tesis alanı ve yeşil alan, doğusundaki üniversite alanı olarak planlı yerin de, askeri alan ve yeşil alan olarak planlanması önerilmiştir. Ayrıca mevcut imar planlarında, ilgili kurum görüşü alındıktan sonra planlanacak alan olarak görünen yerin de, İlköğretim alanı, yeşil alan ve (M) ticaret lejant işaretli eğitim tesisleri alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29M ve 29N nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, sosyal tesis alanı, yeşil alan, askeri alan, İlköğretim alanı ve (M) ticaret lejant işaretli eğitim tesisleri alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun, Komisyon Başkanı Serdar ALTUNTUĞ’un önerisi ile gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

2

1

 

780

Karpuzatan deresinin sarımsaklı deresine birleştiği yerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan deresinin sarımsaklı deresine birleştiği yerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.11.2011 tarih ve 337’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (KASKİ) talebi üzerine, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında işli olan Karpuzatan Deresinin Sarımsaklı Deresine birleştiği yerdeki dere güzergahının nazım imar planında tespit edilemediği belirtilerek, dere güzergahının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K34-b-24-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin dere yatağı olarak planlara işlenmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

2

1

 

781

Belsin Bölgesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Belsin Bölgesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.11.2011 tarih ve 338’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (KASKİ) talebi üzerine, Belsin Bölgesindeki yağmursuyu dereleri üzerinde yapılaşmaların olması nedeniyle, yağışlı havalarda bazı cadde ve sokaklara su birikintilerinden dolayı girilemediğini, kanalizasyon şebekesine kapasitesi üzerinde yükleme yapıldığı için meskenleri su bastığını belirtilerek bu problemlerin çözümü için DSİ’nin tespit ettiği Belsin-Anbar yağmursuyu tahliye kanalının Oymaağaç yoluna bağlanması yönünde plan değişikliği talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 31J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin DSİ kanalı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, park alanı ve yol olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

2

1

 

782

Pervane Mahallesi, 150 pafta, 947 ada, 2 parsel ve 4222 ada nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 150 pafta, 947 ada, 2 parsel ve 4222 ada nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.11.2011 tarih ve 339’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 947 ada, 2 parsel 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında cami alanı, Açık Pazar alanı, konut alanı, otopark alanı, park alanı ve yol, 4422 ada ise park alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, 947 ada 2 parsel üzerinde cami alanı olarak planlı alan civarında bu bölgeye hizmet edebilecek 2 cami alanının planlı olduğu, ancak park alanı olarak planlı 4222 nolu imar adası yakın çevresinde cami alanı bulunmadığı tespit edildiğinden; 947 ada 2 parselde yer alan cami alanı olarak planlı alanın park alanı, 4222 adada yer alan park alanı olarak planlı yerin de dini tesis alanı olarak planlanarak yer değiştirilmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 31M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan dini tesis alanı olarak planlı yerin park alanı, park alanı olarak planlı yerin de dini tesis alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

2

1

 

783

Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2011 tarih ve 48 sayılı kararının incelemesi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2011 tarih ve 48 sayılı kararının incelemesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.11.2011 tarih ve 340’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkiinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Ticaret Alanı, Cami alanı, yeşil alan, yol ve DSİ kanalı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.05.2011 tarih, 335 sayılı kararına istinaden onanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından,

Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2011 tarih ve 48 sayılı kararının Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.