2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 18.06.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 18.06.2010

Karar No : 323

Konusu : Melikgazi İlçesindeki Kentsel Sit alanlarında koruma amaçlı revizyon imar planları hk.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesindeki Kentsel Sit alanlarında mevcut imar planlarına göre uygulama yapılarak geçmiş değerleri yaşamanın mümkün olmadığı anlaşıldığından, bölgeye ait olarak hazırlanan koruma amaçlı revizyon imar planlarının açıklama raporları ile beraber incelenerek onanmak üzere, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulana sunulması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.06.2010 tarih ve 123 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehit Nazımbey mahallesinde yer alan kentsel sit alanı ve civarına yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon uygulama imar planının, Kayseri kenti tarihi dokusunu korumaya ve yaşatmaya yönelik bir plan olduğu kanaatine varılmış olup söz konusu planların kabulünün uygun olduğu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklere istinaden Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 18.06.2010

Karar No : 324

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 12.04.2010 tarih ve 145 sayılı kararının tavzih edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 12.04.2010 tarih ve 145 sayılı kararı ile, Pervane Mahallesi, 148 pafta, 924 ada, 10 ve 15 parseller ile 1611 ada, 84 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılmıştır. Meclis kararında geçen, Kocasinan Belediyesinin talep yazısında sehven belirttiği 84 parsel nosunun 846 olarak tavzih edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.06.2010 tarih ve 124 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 12.04.2010 tarih 145 sayılı kararı ile yapılan plan tadilatında sehven 84 olarak yazılan parsel numarasının 846 olarak tavzih edilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 18.06.2010

Karar No : 325

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mevkii 210 pafta, 1218 ada, 49 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mevkii 210 pafta, 1218 ada, 49 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.06.2010 tarih ve 125 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan nazım imar planında sağlık tesisi alanı, park alanı, konut alanı, otopark alanı ve yol olarak planlı olup, parsel maliklerinin talebi üzerine mağdur oldukları belirtilerek bu alanın konut alanı veya ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir.

Konu hakkında “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” gereği Kocasinan Belediyesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden görüş alınmış ve İl Sağlık müdürlüğü görüşünde bu alana eşdeğer bir alan planlarda önerildiği takdirde bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Ancak bu alana eşdeğer bir alan planlarda önerilememiştir. Bu sebeple plan müellifinin de olumsuz görüşü doğrultusunda talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 18.06.2010

Karar No : 326

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mevkii 210 pafta, 1214 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mevkii 210 pafta, 1214 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.06.2010 tarih ve 126 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan nazım imar planında sağlık tesisi alanı, park alanı, konut alanı, otopark alanı ve yol olarak planlı olup, parsel maliklerinin talebi üzerine mağdur oldukları belirtilerek bu alanın konut alanı veya ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir.

Konu hakkında “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” gereği Kocasinan Belediyesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden görüş alınmış ve İl Sağlık Müdürlüğü görüşünde bu alana eşdeğer bir alan planlarda önerildiği takdirde bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Ancak bu alana eşdeğer bir alan planlarda önerilememiştir. Bu sebeple plan müellifinin de olumsuz görüşü doğrultusunda talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 18.06.2010

Karar No : 327

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 115 pafta, 1591 ada, 1328 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 115 pafta, 1591 ada, 1328 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.06.2010 tarih ve 127 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan nazım imar planında ortaöğretim alanı olarak planlı olup, parsel maliklerinin talebi üzerine mağdur oldukları belirtilerek bu alanda plan değişikliği yapılması istenmektedir.

Konu hakkında “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” gereği Kocasinan Belediyesi tarafından İl Mili Eğitim Müdürlüğünden görüş alınmış ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüşünde bu alana eşdeğer bir alan planlarda önerildiği takdirde bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Ancak bu alana eşdeğer bir alan planlarda önerilememiştir. Bu sebeple plan müellifinin de olumsuz görüşü doğrultusunda talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 18.06.2010

Karar No : 328

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Yeni Mahalle, K-34-b-12-d pafta 109 ada, 30 nolu parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Yeni Mahalle, K-34-b-12-d pafta 109 ada, 30 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.06.2010 tarih ve 128 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan nazım imar planında İlköğretim alanı, Konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı olup, parsel maliklerinin talebi üzerine mağdur oldukları belirtilerek bu alanda plan değişikliği yapılması istenmektedir.

Konu hakkında “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” gereği Kocasinan Belediyesi tarafından İl Mili Eğitim Müdürlüğünden görüş alınmış ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüşünde bu alana eşdeğer bir alan planlarda önerildiği takdirde bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Ancak bu alana eşdeğer bir alan planlarda önerilememiştir. Bu sebeple plan müellifinin de olumsuz görüşü doğrultusunda talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 18.06.2010

Karar No : 329

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 11.06.2010 tarih, 153 ve 154 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 11.06.2010 tarih, 153 ve 154 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.06.2010 tarih ve 129 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 11.06.2010 tarihli kararlarından,

153 sayılı kararı ile, Hisarcık Erciyes Mahallesinde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait söz konusu alanın Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı, yol, otopark ve park alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.03.2010 tarih, 93 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın talebin kabulünün uygun olacağı,

154 sayılı kararı ile, Çaybağları Mevkiinde onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih, 52 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin 11.06.2010 tarih, 154 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 153 sayılı kararına ilişkin hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.