Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.09.2015

819

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 133 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 133 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.09.2015 tarih ve 328 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Uğurevler Mahallesi, 5045 ada, 6 parsel ile 4839 ada, 6 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda inşaat alanı artışı olmaksızın uygulamada kolaylık sağlayacak şekilde Blok yapı nizamında planlanması yönündeki (UİP-2653,7 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemektedir. Ancak söz konusu alanda yönetmelik kapsamında talebin karşılanabilmesi için 4839 ada, 6 parselin bulunduğu alanda 33x22 ebatlarında, Yençok=40 m, 5045 ada, 6 parselin bulunduğu alanda 35x28 ebatlarında, Yençok=40 metre ve aynı adada uygulama yapılmayan 5045 ada, 2 parsel, 3228 ada, 17,18,19 ve 21 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda ise 15x30 ebatlarında, Yençok=40 m olacak şekilde ölçülendirilmiş kütle planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 133 sayılı kararının yukarıda açıklandığı şekli ile oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.09.2015

820

İncesu İlçesi, Bahçesaray Mahallesi’nde, nazım imar plan değişikliği ve ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi’nde, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.09.2015 tarih ve 329 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu belediyesi, Erciyes Üniversitesi’nin talebine istinaden İncesu İlçesi, Bahçesaray Mahallesinde plan onama sınırı içerisine alınan alanda Meslek yüksek okulu yapılabilmesi için Üniversite alanı planlanmasını, ayrıca 1. Etap Toki girişinden başlayarak meslek yüksekokulu ve 3. Etap Toki konutlarını birbirine bağlayacak 24 metre genişliğinde yol planlanması talebinde bulunmaktadır. 24 metrelik yol planlanırken bazı imar adaları değiştiğinden plan onama sınırı değişikliğe uğrayan imar adalarını içine alacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca öneri üniversite alanının doğusunda mülkiyeti İncesu Belediyesine ait 24 metre genişliğindeki yola cephesi bulunan alanda birer adet ticaret+konut(TİCK) alanı ve belediye hizmet alanı planlanmıştır. Ancak İncesu Belediyesinin 2006 tarihindeki onanan uygulama imar planına göre parselasyon planı yapılan 600 ada, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarındaki imar adalarının önceki imar planına uygun olarak düzenlenmesi talebinin, sadece bahsi geçen alanın onama sınırı içerisine alındığı plan tadilatı talebi şeklinde ayrıca değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin 1/25.000 ölçekli nazım imar planında üniversite alanı olarak, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise üniversite alanı, konut alanı, Ticaret+konut alanı(TİCK), ticaret alanı, bağ-sayfiye evi alanı, belediye hizmet alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-2750,8 plan işlem numaralı) ilave nazım imar planı ve nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.09.2015

821

Yahyalı Belediyesi, Yenice ve Kuzuoluk Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesi, Yenice ve Kuzuoluk Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.09.2015 tarih ve 330 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alanda ARE Elektrik Üretim Tic. ve San. A.Ş. tarafından rüzgar enerji santrali yapılmak amacıyla alanın enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-14657 plan işlem numaralı) nazım imar planı yapılması talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.09.2015

822

Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih ve 159 sayılı kararına incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih ve 159 sayılı kararına incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.09.2015 tarih ve 331 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenidoğan Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal:1.00, Hmax:7.00 metre yapılaşma nizamında ticaret alanı olarak planlı alanın imar planında verilen inşaat alanının değerlendirilemediği gerekçesi ile, inşaat alanında her hangi bir artış olmadan Emsal:1.00, Yençok:10.00 metre olacak şekilde değiştirilmesi yönündeki (UİP-1110,72 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmış olduğu belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih ve 159 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.09.2015

823

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2015 tarih, 555 sayılı kararı ile onaylanan Pınarbaşı İlçesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazların incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2015 tarih, 555 sayılı kararı ile onaylanan Pınarbaşı İlçesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazların incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.09.2015 tarih ve 332 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı İlçesi'ne ait 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planı 30.07.2015 ile 28.08.2015 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda askı ilan edilmiş olup, bu süre içinde muhtelif itirazlar yapılmıştır. Bahsi geçen itirazlar imar planlarının yapım işi ile ilgili yetkili kurum İller Bankası A.Ş.'ne ve plan müellifi Dampo Plan Tic. Ltd.Şti.'ne iletilmiştir. Söz konusu itirazlara yönelik İller Bankası ve plan müellifi yapmış oldukları toplantı neticesinde görüşlerini oluşturarak Belediyemize göndermiştir. Yapılan itirazlar müellif görüşü ile birlikte Komisyonumuzca değerlendirilerek karara bağlanmıştır. 12 farklı dilekçe ile yapılan itirazlar aşağıda irdelenmiştir.

1-) Yenicami Mahallesi, 145 ada, 12 parsel hissedarının, 1/5000 ölçekli nazım imar planında taşınmazının park alanı olarak planlı bulunan kısmının konut alanı olarak planlanması yönündeki itiraz incelenmiştir. İlgili taşınmazın önceki imar planında da konut ve park alanı plan kararının aynen korunduğu, bir mağduriyet oluşmadığı gerekçesi ile plan müellifinin görüşüne uygun olarak itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

2-) Yenicami Mahallesi, 145 ada, 9 ve 10 parsel hissedarları, 1/5000 ölçekli nazım imar planında taşınmazların park alanı olarak planlı bulunan kısmının konut alanı olarak planlanmasını talep etmişlerdir. İlgili taşınmazların önceki imar planında da konut ve park alanı kullanımlarının aynen korunduğu ve bir mağduriyet oluşmadığı gerekçesi ile plan müellifinin görüşüne uygun olarak itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

3-) Küçük Gümüşgün Mahallesi, 52 ada, 18 parsel hissedarı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında taşınmazın park alanı ve yol olarak planlı kısımlarının kaldırılmasını talep etmiştir. İlgili taşınmazın doğusunda önceki planda bulunmayan DSİ kanalının nazım imar planına işlendiği, bu kanal boyunca yeşil aks oluşturulduğu, yapılan bu işlemler neticesinde Tarım ve Hayvancılık Alanının önceki plana göre yaklaşık olarak korunduğu görüldüğünden plan müellifinin görüşüne uygun olarak itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

4-) Yenicami Mahallesi, 158 ada, 13 parsel hissedarı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında söz konusu taşınmazın kuzeyinde ve batısında planlı 10 metrelik yolun kaldırılmasını talep ederek plana itiraz etmiştir. Bahsi geçen taşınmazın kuzeyinde ve batısında önceki imar planında zaten 7 metrelik yaya yolu planlı olduğu, itiraz sahibi taşınmazın ulaşım ihtiyacının 10 metreye çıkarılan yoldan karşılanacağı, sağlık alanı ve konut alanı kullanımlarını birbirinden ayırmak gerektiği ayrıca söz konusu yolun alternatif toplayıcı yol niteliğinde olması nedeniyle plan müellifinin görüşüne uygun olarak itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

 

 

5-) Yenicami Mahallesi, 145 ada, 9 parselin başka bir hissedarının yapmış olduğu itirazda da, 1/5000 ölçekli nazım imar planında taşınmazın park alanı olarak planlı bulunan kısmının konut alanı olarak planlanması talep edilmiştir. İlgili taşınmazın önceki imar planında da konut ve park alanı kullanımlarının aynen korunduğu ve bir mağduriyet oluşmadığı gerekçesi ile plan müellifinin görüşüne uygun olarak itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

6-) Küçük Gümüşgün Mahallesi, 53 ada, 58 parsel hissedarı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında söz konusu taşınmazın kuzeyinde planlı park alanının kaldırılarak sanayi alanına dönüştürülmesi talebi ile itiraz etmiştir. İlgili taşınmazın doğusundaki kadastro yolu korunarak 10 metre genişliğinde yol planlandığı, önceki imar planında park alanında kalan kısım her ne kadar sanayi alanı olarak planlı bulunsa da 30 metrelik çekme mesafesinden dolayı uygulama yapılamayacağı, bu hali ile küçük sanayi alanı olarak planlansa da parsel genişliğinin dar olması nedeniyle sanayi alanı tesisi yapımına uygun olmayacağı gerekçesi ile plan müellifinin görüşüne uygun olarak itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

7-) Hürriyet Mahallesi, 4 ada, 8 parsel hissedarı, taşınmazının 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı, yol ve otopark alanı kullanımlarının kaldırılarak konut ve ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Taşınmazın önceki imar planında tamamının spor alanı ve park alanı olarak düzenlendiği, bu yeni planlamayla sosyal tesis alanı ve ticaret alanı önerisi ile bir mağduriyet oluşmadığı görülmüş olup, bölgenin önemli yaya ve yeşil aksının bu planlama ile sağlandığı gerekçesi ile plan müellifinin görüşüne uygun olarak itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

8-) Güney Mahallesi, 156 ada, 5 parsel hissedarı, taşınmazının okul alanında kalan kısmının okul alanından çıkarılarak konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu itiraz mülkiyet durumuna bakılarak yerinde bulunmuş ve okul alanı sınırının yeniden düzenlenmesi yönündeki plan müellifinin önerisi uygun bulunarak itiraz kabul edilmiştir.

9-) Hürriyet Mahallesi, 4 ada, 9 parsel hissedarı, taşınmazının tamamının 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı, yol ve yeşil alan olarak planlandığı, ilgili taşınmazın konut alanı ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki talebi değerlendirilmiştir. Söz konusu talep incelendiğinde taşınmazın önceki imar planında çok az konut alanına bastığı görülmektedir. Yapılan plan ile konut alanından çıkarıldığı ve taşınmazın tamamının kullanılamaz hale geldiği görülmüştür. Bu kapsamda plan müellifi taşınmazın kuzeyini kısmen konut alanı olarak planlanmış ve yeşil aksı korumuştur. Plan müellifinin önerisi uygun bulunarak kabul edilmiştir.

10-) Güney Mahallesi, 156 ada, 5 parsel hissedarı, taşınmazının okul alanında kalan kısmının okul alanından çıkarılarak konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu itiraz 8 nolu itiraz ile aynı olup, plan müellifinin önerisi uygun bulunmuştur.

11-) Hürriyet Mahallesi, 27 ada, 4 parsel hissedarı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında söz konusu taşınmazın yeşil alan ve yol plan kararının kaldırılarak konut alanı ve ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Bahsi geçen itiraz incelendiğinde söz konusu taşınmazın önceki imar planında park alanı ve çok az konut alanı olarak planlı olduğu, bu konut alanına uygulama yapılamaz olduğu ancak yeni nazım imar planı ile konut alanının büyüdüğü bir mağduriyetin oluşmadığı gerekçesi ile plan müellifinin görüşüne uygun olarak itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

12-) Hürriyet Mahallesi, 27 ada, 107 parsel hissedarı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında taşınmazının yeşil alan ve yol olarak planlandığını belirterek konut alanı ve ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu taşınmaz önceki imar planında da yeşil alan ve yol olarak planlı bulunmaktadır. Ayrıca Bahçelik Baraj Gölü kenarında düzenlenen park alanı içinde kalan taşınmazın konut alanı ya da ticaret alanına dönüştürülmesinin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu kanaati ile plan müellifinin görüşüne uygun olarak itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle 12 adet dilekçeyle yapılan itirazlardan, 2 taşınmaz ile ilgili yapılan itirazlar yerinde bulunduğundan; 1/5000 ölçekli K36c-03b ve K36c-03c nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan (NİP-13052,1 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliklerinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.09.2015

824

Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Lojistik Merkezi kapsamında 201 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD 2. Bölge Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Lojistik Merkezi kapsamında 201 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.09.2015 tarih ve 333 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), jeolojik etüt raporu ve halihazır haritası tamamlanan yaklaşık 1,5 hektarlık alanda hazırladıkları 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının incelenerek onaylanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 31I (yerel koordinatlı), K34-b-22c (ıtrf koordinatlı) nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin; Lojistik Merkez Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2183,7 Plan İşlem Numaralı) ilave nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.09.2015

825

Kocasinan İlçesi, Boğazköprü ve Molu Mahalleleri ile Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Boğazköprü Lojistik Merkezi kapsamında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü ve Molu Mahalleleri ile Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Boğazköprü Lojistik Merkezi kapsamında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.09.2015 tarih ve 334 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, Boğazköprü Lojistik Merkez Alanı kapsamında planlanarak Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2014 tarih, 365 sayılı kararına istinaden ve onaylanarak askı ilan edilmiş, askı sürecinde 2 nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığın itirazı sonucunda gerekli düzenlemeler yapılarak Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarih, 773 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih, 40 sayılı kararı ve bu kararı onayan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih, 250 sayılı kararı, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 117 sayılı kararı ve bu kararı onayan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2015 tarih, 319 sayılı ile onaylanarak askı ilan edilen planlara, 2 nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Askeri Güvenlik Bölgesi sınırında kayıklık olduğu gerekçesi ile itiraz etmiştir.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), bu doğrultuda gerekli düzeltmelerin yapılarak hazırlanan 1/5000 ölçekli 31H, 31I (yerel koordinatlı), K34-b-22c, K34-b-22d (ıtrf koordinatlı) nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Askeri Güvenlik Bölgesi sınırlarında yapılan düzenleme ile ilgili (NİP-2183,8 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.09.2015

826

Hacıkılınç Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 809 ada, 109 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Hacıkılınç Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 809 ada, 109 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.09.2015 tarih ve 335 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında okul alanı olarak planlıdır. 1966 tarihinden bu yana Şehir Tiyatrosu olarak kullanılan bahsi geçen parselin imar planında okul alanı olarak planlı olmasından dolayı, bu alanın mevcut duruma uygun olacak şekilde Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c ve 7/n maddelerine istinaden 1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 29M-Ia, 29M-Ib uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 2183,9 Plan İşlem Numaralı) imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.09.2015

827

Yahyalı Belediyesinin, Dikme Mahallesi, 150 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Dikme Mahallesi, 150 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.09.2015 tarih ve 336 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı bulunmaktadır. Yahyalı Belediyesi, parsel maliklerinin talebine istinaden bahsi geçen alanın fiili durumda akaryakıt istasyonu bulunan kısmının akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerde fiilen akaryakıt istasyonu bulunduğundan bahsi geçen alanın akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-14914 plan işlem numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.09.2015

828

Talas Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 170 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 170 sayılı kararını incelenmesi talebi, hususunda hazırlanan 15.09.2015 tarih ve 337 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi, 07.09.2015 tarih ve 170 sayılı kararı ile Talas İlçesi, Kiçiköy, Han, Tablakaya, Harman Mahallesi ile Yukarı Mahalle sınırları içerisinde bulunan kentsel sit alanı, arkeolojik sit alanı ve geçiş bölgelerine yönelik 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında revizyon yapılması ile ilgili, İller Bankası A.Ş. tarafından plan çalışmalarının yürütülebilmesi için, İller Bankası A.Ş.'ye yetki verilmesi hususunu kabul etmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının yaptırılması için İller Bankası A.Ş.'ye yetki verilmesi yönündeki talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Talas Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 170 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.09.2015

829

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanı 1.Etap sınırları içerisinde imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 126 sayılı meclis kararı doğrultusunda çalışmaları devam etmekte olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanı 1.Etap sınırları içerisinde imar planı değişikliği yapılması talebi, hususunda hazırlanan 15.09.2015 tarih ve 338 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sahabiye Kentsel Dönüşüm 1. Etap çalışmaları kapsamında Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Kocasinan ilçesi, Hacı Kılıç Mahallesi 103 pafta, 1666 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ve mevcuttaki lise alanının, yine mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planında Resmi Kurum Alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı (Köy Hizmetleri 14 üncü Bölge Müdürlüğü) olarak planlı Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 148 pafta, 853 ada, 3365 parsel no’lu taşınmazın bir kısmına taşınması düşünüldüğünden, Lise Alanı olarak planlı yerin Resmi Kurum Alanı olarak; Resmi kurum alanı olarak planlı yerin bir kısmının ise Lise alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c ve 7n maddelerine istinaden 1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 30M-IVb, 30M-IVc, 30M-IVd uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Lise Alanı olarak planlı yerin Resmi Kurum Alanı olarak, Resmi Kurum Alanı planlı yerin bir kısmının ise Lise alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 3311,16 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.09.2015

830

Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda hazırlanan 15.09.2015 tarih ve 339 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 07.09.2015 tarih, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararlarından;

179 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Zincidere Mahallesi'nde 3935, 3936, 3937 ve 4105 numaralı parsellerde bulunan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında resmi kurum alanı olarak planlı yerde, korunacak yapılar dikkate alınarak kuzeyden 35 metre, batıdan 15 metre, güneyden 71 metre çekme mesafeli, E:0.60 yapılaşma nizamında belediye hizmet alanı olarak planlanması ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.05.2015 tarih, 1599 sayılı kararı ile belirlenen 3935 numaralı parsel üzerinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin koruma alanı etkileşim geçiş bölgesinin plana işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin, 16.01.2015 tarih, 120 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin geldiği şekli ile, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulmak üzere oy birliği ile kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Talas Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarihli kararlarından, 179 sayılı kararın Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulmak üzere kabulünün, 177, 178 ve 180 kararlarının ise konular hakkındaki çalışmalar devam ettiğinden yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararlarlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.09.2014

 

 

 

 

831

"DAVUD-İ KAYSERİ" isminin, "DAVUD-EL KAYSERİ" olarak düzeltilmesi.

 

 

 

Meclisimizin 14.09.2014 tarih ve 776 sayılı kararı ile Şiremenli Caddesi arasında bulunan 15m. Genişliğindeki isimsiz sokağa "DAVUD-İ KAYSERİ" isminin verilmesine karar verilmiştir. Ancak Belediyemiz meclisinin 18.09.2015 Cuma saat: 16.00’da yaptığı 1. oturum 2. birleşiminden Meclis Üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önergesi ile sokağa verilen "DAVUD-İ KAYSERİ" isminin "DAVUD-EL KAYSERİ" ismi olarak düzeltilmesi yönündeki önergesi görüşmeye alındı.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meclisimizin 14.09.2014 tarih ve 776 sayılı kararı ile gündemin 47. Gündem maddesindeki 20 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunda geçen; "DAVUD-İ KAYSERİ" isminin, Taceddin Veli Bulvarı ile, Şiremenli Caddesi arasında bulunan 15m. Genişliğindeki isimsiz sokağa verilmesine karar verilmiştir.

Meclisimizin 14.09.2014 tarih ve 776 sayılı kararında her ne kadarda söz konusu sokağa "DAVUD-İ KAYSERİ" isminin verilmesine karar verilmiş isede; belediye meclisimizin 18.09.2015 Cuma saat: 16.00’da yaptığı 1. oturum 2. birleşiminden Meclis Üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önergesi ile sokağa verilen "DAVUD-İ KAYSERİ" isminin "DAVUD-EL KAYSERİ" olarak düzeltilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.