Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.12.2015

1160

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892, 1607 ada, 931 ve 3296 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892, 1607 ada, 931 ve 3296 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.12.2015 tarih ve 466 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün Sümer Mahallesi 1591 ada, 1892 parsele ilişkin olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nin 2013/765 Esas sayılı dosya ile açmış oldukları iptal davasında, 20.05.2014 tarihinde, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Söz konusu planların iptal edilmesi üzerine adı geçen taşınmazların bulunduğu alan plansız kalmıştır.

Plansız kalan alan 2 çalışma bölgesine ayrılmış olup, 2. Etap olarak Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel no’lu taşınmazın plansız alan durumundan kurtarılması için bu alanda imar planı değişikliği yapılması gerekmektedir. Mahkeme kararı ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün itirazları göz önüne alındığında; yeşil alan ve spor tesisi alanı olarak planlı 1591 ada, 1892 nolu parselin sosyal tesisleri alanı ve yeşil alan olarak, kaldırılan spor tesisi alanının ise mülkiyeti maliye hazinesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında oyun alanı olarak planlı 1607 ada, 931 parsel ile 1607 ada, 3296 parselin bulunduğu alanda planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30L ve 30M nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Sosyal Tesis alanları, yeşil alan ve Spor Tesisi Alanı planlamasına ilişkin (NİP- 3311,20 Plan İşlem Numaralı) nazım planı değişikliği talebinin, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.12.2015

1161

Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahalle sınırları içerisinde 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahalle sınırları içerisinde 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda S.S. Mermerciler ve Taş İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.12.2015 tarih ve 467 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesindeki mülkiyeti maliye hazinesine ait 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında eğitim tesisleri kampüs alanı olarak planlı olup, S.S. Mermerciler ve Taş İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooparatifi, bu alanın küçük sanayi sitesi alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili Kayseri Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 20.08.2015 tarih ve 8248694 sayılı yazısında, Başakpınar Mahallesinde planlı bulunan eğitim tesisleri kampüs alanına ihtiyaç kalmadığı belirtilmiş olup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görüşüne istinaden alanın küçük sanayi alanı olarak planlanması talebi İmar ve Bayındırlık komisyonu tarafından uygun görülmüştür. Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan K35-D-2 paftasındaki (NİP-6151,11 Plan İşlem Numaralı) 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile K35D-08B, K35D-08C, K35D-09A paftalarındaki (NİP-16371,1 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.12.2015

1162

İncesu Belediyesinin, Saraycık ve Örenşehir Mahallelerinde iki ayrı alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Saraycık ve Örenşehir Mahallelerinde iki ayrı alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.12.2015 tarih ve 468 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir ve Saraycık Mahalleleri’nde, plan onama sınırı içerisine alınan yerlerde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından toplu konut projesi yapılacağı gerekçesiyle, plan değişikliği yapılmasını istemektedir.

Örenşehir Mahallesi’nde konut alanı, park alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerlerin, konut alanı, ticaret alanı, ibadet alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması uygun görülmüştür. Saraycık Mahallesi’ndeki plan değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

1/5000 ölçekli K34-d-05-c nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı, ticaret alanı, ibadet alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-16418,2 plan işlem numaralı) Örenşehir nazım imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün, (NİP-16419,1 plan işlem numaralı) Saraycık nazım imar plan değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar henüz devam ettiğinden yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.12.2015

1163

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.12.2015 tarih ve 469 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karaözü Mahallesinde, mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na ait 281 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu terminal alanı olarak planlı yerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal konut evi yapmak amacıyla bu alanın konut alanı ve otopark alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-11811,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.07.2015 tarih, 533 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından,

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 56 sayılı kararının oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.12.2015

1164

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih, 259 ve 263 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih, 259 ve 263 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.12.2015 tarih ve 470 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarihli kararlarından,

259 sayılı kararı ile; Oruçreis Mahallesinde 5466 ada, 1 parselin bulunduğu Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak planlı alanda S.S. Kocasinan Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin talebine istinaden, fiilen yerinde olmayan Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin görüşü doğrultusunca bu bölgedeki tüm Enerji Nakil Hattının kaldırılması yönündeki (UİP-8730,8 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.08.2015 tarih, 632 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

263 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.’nin talebine istinaden 4225 ada, 1 parselin bulunduğu yeşil alan olarak planlı yere trafo binasının planlara işlenmesi yönündeki (UİP-4219,4 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih ve 259 sayılı kararının kabulüne oybirliği, 263 sayılı kararının kabulüne ise oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.12.2015

1165

Melikgazi Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 ve 543 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 ve 543 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.12.2015 tarih ve 471 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 10.12.2015 tarihli kararlarından,

536 sayılı kararı ile; Gesi İldem Cumhuriyet Mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3421,31 plan işlem numaralı) talebin Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

537 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait alanlarda ticaret alanı ve park alanı olarak planlı yerlerin uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi istenmektedir. Ticaret alanı olarak planlı yerin yeşil alan, iki ayrı alanda yeşil alan planlı olan yerlerin bir kısmının ise ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, talebi, 10.08.2015 tarih, 656 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3421,32 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

538 sayılı kararı ile; Esenyurt Mahallesi’nde, askeri alan olarak planlı olan, tel örgü sınırı dışındaki alanın, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.08.2015 tarih, 619 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3034,35 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

539 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait yeşil alan olarak planlı yerin cami alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.08.2015 tarih, 622 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, yapılan incelemeler sonucunda, konuya ilişkin meclis kararında bahsedilen “ 806 ada, 1 parsel no’lu taşınmaz park alanı olarak planlıdır” ifadesinin “806 ada, 1 parel no’lu taşınmazın batısı park alanı olarak planlıdır” şeklinde olması gerektiği tespit edildiğinden, bahsi geçen cami alanı 806 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın batısında yer alan park alanında planlanacaktır. (UİP-3421,33 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

540 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yerin güneyinin ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.08.2015 tarih, 636 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3421,34 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

541 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden ortaokul alanı olarak planlı yerdeki E=0.60 değerinin, E=0.70 olacak şekilde planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3421,35 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

542 sayılı kararı ile, Kemeraltı Mahallesi’nde Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden, yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının, trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3034,24 plan işlem numaralı) talebin, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

543 sayılı kararı ile; Danışmentgazi Mahallesi’nde Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden, yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3059,5 plan işlem numaralı) talebin, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 10.12.2015 tarih, 536, 542 ve 543 sayılı kararlarının kabulüne oy çokluğu ile, 537, 538, 540 ve 541 sayılı kararlarının kabulüne oy birliği ile, 539 sayılı kararının ise değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.12.2015

1166

Talas Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 217, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 217, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.12.2015 tarih ve 472 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarihli kararlarından;

218 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesi’nde, mülkiyeti Talas Tablakaya Camii Vakfına ait 528, 543 ve 545 parsel nolu taşınmazların bulunduğu bölgedeki, ticaret alanının büyüklüğünde bir değişiklik olmaksızın batı yönüne kaydırılması, sağlık tesisinin batı ve kuzey yönünde genişletilmesi, ibadet alanının kuzey yönünde genişletilmesi ve kaldırılan otopark ile park alanının bölgenin doğusunda yeniden önerilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin, 08.06.2015 tarih, 468 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak yapıldığından, (UİP-1110,88 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin, 07.12.2015 tarih, 217 ve 219 sayılı kararlarının çalışmalar devam ettiğinden İmar ve Bayındırlık komisyonuna yeniden havalesinin, 218 sayılı kararın ise yukarıda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.12.2015

1167

Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 7273 ada, 1 parsel ile 6332 ada, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Cırkalan Mahallesi, 7273 ada, 1 parsel ile 6332 ada, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.12.2015 tarih ve 473 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanlardan 1/5000 ölçekli nazım imar planında 7273 ada, 1 parsel no’lu taşınmaz Resmi Kurum Alanı, 6332 ada 9 parsel numaralı taşınmaz ise Resmi Kurum Alanı, Ticaret Alanı, Konut Alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi; söz konusu Resmi Kurum Alanı olarak planlı alanın, çevresiyle bir bütün olarak değerlendirilmesi ve konut ihtiyacına cevap verebilmesi amacıyla, uygulamada kolaylık sağlayacak şekilde Konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Plan değişikliği için yatırımda bulunacak ilgili kamu kurumunun uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Söz konusu alanın Resmi Kurum Alanından çıkartılarak Konut Alanı olarak planlanması konusunda Kaymakamlıktan görüş alınmıştır.

1/5000 ölçekli 32P nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-6611,11 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.12.2015

1168

Talas Belediyesinin, Süleymanlı Mahallesindeki, 2683 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Süleymanlı Mahallesindeki mülkiyeti Talas Belediyesine ait 2683 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.12.2015 tarih ve 474 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Süleymanlı Mahallesindeki, mülkiyeti Talas Belediyesine ait 2683 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali kurulması için 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talep edilmektedir. Talep dosyası incelendiğinde, halihazır harita, plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, ilgili kurum görüşlerinin eksiksiz bulunduğu görülmüştür.

1/5000 ölçekli K35C-16A nazım imar planı paftasında teknik gereklere göre hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 16522 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.