2012 TOPLANTI DÖNEMİNİN 17.02.2012 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

2

1

 

115

Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan mahallesi, 3 pafta, 1016 nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave NİP değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan mahallesi 3 pafta, 1016’nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1 /5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2012 tarih ve 25’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan; Kay-Koop ve Beyazşehir Toplu konut alanlarının arasında plansız bir alanda bulunmakta olup, 1/25000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin başvurusu üzerine bu alanın da içinde bulunduğu plansız olan bölgenin planlanmasını istemektedirler.

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği çalışmaları yeterli görülmediğinden, söz konusu alan ile ilgili alternatif öneri plan ile başvurulması halinde konunun yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

2

1

 

116

Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, K34-B24-A3 pafta, 6562 ada, 25 parselde NİP değişiklik talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, K34-B24-A3 pafta, 6562 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2012 tarih ve 26’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planında Kentsel Servis Alanı olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi, S.S.Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin başvurusu doğrultusunda bu alanın ve bu alanın kuzeyindeki mülkiyeti Belediyemize ait 5253 ada, 1 parsel nolu taşınmazla birlikte Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K34-B24-A Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Kentsel Servis Alanı olarak planlı imar adasının bir kısmının Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

2

1

 

117

Belediyemiz Meclisinin 18.11.2011 tarih ve 781 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 18.11.2011 tarih ve 781 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Belsin Bölgesinde yapılan 1/5000 Nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde S.S Kayseri Hafriyatçılar ve İş makinecileri Toplu iş yeri Yapı Kooperatifi tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2012 tarih ve 27’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; itiraza konu olan parsel Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, yol, DSİ kanalı ve yeşil alan olarak planlıdır. Parsel maliki kadastro paftasında dere olarak görünen, fakat Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı imar adasında kalan kısmın, imar adası dışında bırakılarak kadastro durumuna uygun olarak planlama yapılmasını talep etmektedir.

İtiraza konu alan, söz konusu meclis kararına istinaden yapılan nazım imar planı değişikliği sınırı dışında kaldığından ve plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

2

1

 

118

Kayseri’deki yapılaşmalarda Peyzaj Mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kayseri’deki yapılaşmalarda Peyzaj Mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2012 tarih ve 28’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; aşağıdaki ilke kararının alınması uygun görülmüştür.

Kayseri imar planlarında bağ ve sayfiye alanı olarak planlı yerlerdeki müstakil parseller haricinde, konut alanı olarak planlı alanlarda bahçeli olarak yapılaşmasına izin verilen parsellerde bina alanı hariç 1200 m2 bahçesi olan parseller ile ada bazında uygulama yapılan konut alanlarında, toplu konut alanlarında, sanayi alanlarında, konut dışı kentsel çalışma alanlarında, ticaret alanlarında, sağlık tesisi alanlarında, kentsel servis alanlarında, turizm alanlarında, kültürel ve sosyal tesis alanlarında, eğitim tesisi alanlarında, kamusal binaların yer aldığı taşınmazlarda, akaryakıt ve LPG istasyonlarında peyzaj projeleri hazırlanması esastır. Peyzaj projeleri; mimari projeye uygun olarak peyzaj mimarları tarafından hazırlanan projelerdir. Bu projeler 1/200, 1/100, 1/50 ölçeklerinde çizilen plan ve yeteri kadar kesitleri ile 1/20’den 1/1’e kadar olan ölçeklerde nokta detaylarından oluşur. Peyzaj projeleri ruhsat aşamasında Belediyesine sunulur. Bu projeler ilçe Belediyeleri ile Erkilet, Gesi ve Mimarsinan mahallelerinin 2004 yılı öncesi sınırlarında yer alan taşınmazlarda hazırlanır, şeklinde uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

2

1

 

119

Belediyemiz Meclisinin 14.11.2011 tarih ve 720 sayılı kararına Mustafa BEĞENDİK tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 14.11.2011 tarih ve 720 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi (Fuar alanı ve civarında) yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Mustafa BEĞENDİK tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2012 tarih ve 29’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; itiraza konu olan parsellerden 933 ada, 12 parsel nolu taşınmaz yeşil alan, yol, çok az bir kısmı ticaret ve konut alanı olarak, 925 ada, 11 parsel ise Resmi Kurum alanı ve yol olarak planlıdır. Parsel maliki taşınmazlarının plan durumu dolayısıyla mağduriyeti olduğunu belirterek, plana itirazda bulunmuştur.

Söz konusu parsellerden 925 ada, 11 parsel nolu taşınmaz söz konusu meclis kararına istinaden yapılan Revizyon nazım imar planı sınırı dışında kaldığından ve 933 ada, 12 parsel ile ilgili ise plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

2

1

 

120

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünün, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami mevkiinde Üniversite alanı planlaması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünün, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami mevkiinde belirtilen taşınmazların Üniversite alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2012 tarih ve 30’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkiinde bulunan Özel Üniversite (Vakıf) alanının kuzey yönünde gelişmesi talep edilmektedir.

1/50.000 ölçekli K35-D çevre düzeni planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan alanların Özel Üniversite Alanı olarak planlanması yönündeki çevre düzeni planı değişikliği talebinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşüne sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

2

1

 

121

Lifos dağı üzerindeki Lifos kalesinin bulunduğu alanda üst ölçek plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisindeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen Melikgazi ve Hacılar İlçesi Lifos dağı üzerindeki Lifos kalesinin bulunduğu alanda üst ölçek plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2012 tarih ve 31’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 02.02.2012 tarih, 161 sayılı yazısı ile söz konusu alanın Kurulun 26.01.2012 tarih, 130 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildiği belirtilmiş olup, bu alanın 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli Nazım imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

1/50000 ölçekli K34-C Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli K34-C3 Nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Lifos Kalesi I.derece arkeolojik sit alanı sınırının planlarına işlenmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

2

1

 

122

Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğünün belirledikleri güney çevre yolu güzergâhının imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğünün belirledikleri güney çevre yolu güzergâhının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2012 tarih ve 32’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karayolları Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan, İncesu-Garipçe yolu kavşağından başlayarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin güney girişine kadar olan yaklaşık 13 km’lik güney çevreyolu güzergah hattının imar planlarına işlenmesi istenmektedir. Söz konusu talebe ilişkin öncelikle 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

1/50.000 ölçekli K34-d ve K34-c çevre düzeni planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, yol olarak planlanması ve mevcut 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planında çevre yolu niteliğindeki yolun da derecelendirilmesinin kent içi yol olacak şekilde düzenlenmesi şartıyla çevre düzeni planı değişikliği talebinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşüne sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

2

1

 

123

Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2012 tarih ve 33’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında çok az yoğun (bağ-bahçe nizamı) gelişme konut alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup, Hacılar Belediyesi düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlayabilmek amacıyla bu bölgede 1/25000 ölçekte gerekli plan değişiklikleri ve 1/5000 ölçekte nazım imar planı yapılması istenmektedir.

Konu ile ilgili kurum görüşleri tamamlanmadığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

2

1

 

124

Engelsiz Yaşam Merkezine ait avan vaziyet planının imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Engelsiz Yaşam Merkezine ait avan vaziyet planının imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2012 tarih ve 34’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Etüt ve Projeler Daire Başkanlığınca hazırlatılan Engelsiz Yaşam Merkezine ait avan projenin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir.

Söz konusu alan imar planında park alanı olarak planlı olup, alanın imar planlarında “Engelliler Sosyal Tesisi ve Parkı” olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli 28N, 28N-Ic imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7c ve 7m maddelerine istinaden “Engelliler Sosyal Tesisi ve Parkı” olarak planlanması yönündeki talebin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

2

1

 

125

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih ve 196 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih ve 196 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2012 tarih ve 35’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pervane Mahallesinde E=1.00 ve hmax=8.75 ticaret alanı olarak planlı alanda otel yapımına imkan sağlayacak şekilde bu alanda hmax değerinin kaldırılarak E=1.50 olacak şekilde planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediği, ancak yoğunluk artışı olmadan E=1.00 olacak şekilde planlanması kaydıyla; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih ve 196 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

2

1

 

126

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2012 tarih ve 36’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer Mahallesinde Eğitim tesisleri alanı olarak planlı 3361 ada, 1 parselin Resmi Kurum Alanı (Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet Binası) olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisinin 14.10.2011 tarih, 700 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, “Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet Binası” ifadesinin “İdari Yargı ve Bölge Adliye Mahkemesi Binaları” şeklinde değiştirilerek, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih ve 52 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

2

1

 

127

Belediyelerin yetki, görev ve sorumluluk alanları.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilan reklam ve tabela yönetmeliği kriterlerini sağlamak şartıyla meydan, bulvar, cadde ve sokaklarda cephesi bulunan yapılar üzerindeki reklamlarda her türlü ilan ve reklam vergisinin ilgili ilçe belediyelerince; meydan, bulvar, cadde ve sokaklarda bulunan açık hava reklamlarının ise her türlü ilan ve reklam vergisi ile asma, tahsis ve bakım ücretlerinin Büyükşehir Belediyesince alınması, Yine meydan bulvar, cadde ve sokaklardan 2464 sayılı Kanun gereğince alınacak harcamalara katılım payının tamamının ilgili ilçe belediyelerince, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin tamamının Büyükşehir Belediyesince alınması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.02.2012 tarih ve 03’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması kaydıyla 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesinin e bendi gereği meydan, bulvar, caddeye cephesi bulunan yapılara ilişkin her türlü ilan ve reklamların vergileri, asma, tahsis ve bakım ücretleri ile aynı kanunun 23/g bendi gereğince yol harcamalarına katılım payı Belediyemiz gelirleri arasında sayılmıştır.

Belediyemiz Meclisinin 14.11.2005 tarih, 409 sayılı kararı gereğince 30 metreye kadar bulvar, cadde ve anayolları yapmak, yaptırmak bakım ve onarımını sağlamak İlçe Belediyelerinin, 30 metre ve daha üzerindekiler ise Büyükşehir Belediyemiz görevleri arasındadır.

Yukarıda sayılan vergilerin ana ruhunu korumak amacıyla, hizmetler ortak yapıldığından meydan, bulvar ve caddelerden alınacak vergilerinde Büyükşehir Belediyesi ile mücavir alanlarına göre ilgili İlçe Belediyelerince ortaklaşa alınmasının uygun olacağı düşüncesiyle:

Kayıt dışı vergi kaybını önlemek, yetki karmaşasına son vermek ve tek düzenin sağlanması amacı ile Belediyelerin yetki, görev ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi ihtiyaca binaen zorunluluk haline gelmiştir. Buna göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilan reklam ve tabela yönetmeliği kriterlerini sağlamak ve bina cephelerinde müteahhit firmaları tanıtıcı hiçbir reklam yazısına, logosuna (mesken ruhsatı verilmeden) izin verilmemesine. Aynı bölgelerde bulunan yapılar üzerindeki reklamlarda her türlü ilan ve reklam vergisinin ilgili ilçe Belediyelerince, açık hava reklamlarının ise her türlü ilan reklam vergisi ile asma, tahsis ve bakım ücretlerinin Büyükşehir Belediyemizce alınmasına;

2464 Sayılı Kanun gereğince, Meydan, Bulvar, Cadde ve Sokaklardan alınacak harcamalara katılım payının tamamının ilgili İlçe Belediyelerince, aynı Kanun gereğince alınacak elektrik ve havagazı tüketim vergisinin %50’sinin, (yapılan hizmetlere mukabil olmak üzere) ve 5216 Sayılı Kanunun 23/f maddesi gereğince; park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin tamamının Büyükşehir Belediyesince alınmasının 5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin 2. fıkrası ve 27. maddesi gereğince uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun, Meclis Üyesi A.Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile raporda geçen “Mesken Ruhsatı verilmeden” ifadesinin kaldırılarak komisyon raporunun bu şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

2

1

 

128

Sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan 39 adet personelin ücret ve ek ödeme oranlarının belirlenmesi.

 

 

 

 

Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK, 13.02.2012 tarihli Meclis toplantısında görüşülüp karara bağlanan 39 personelin kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli çalıştırılacağından ücretlerinin belirlenmesine dair kararın yeniden görüşülmesini talep etmiştir. Meclis 1. Başkan vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden talep 14. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ekli listede adı soyadı kariyer unvanları yazılı 39 adet personel, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacağından adı geçenlere 2012 Mali Yılında ödenmek üzere hizalarında gösterilen aylık net ücret ve ek ödeme oranlarının ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.