2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 17.02.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 17.02.2011

Karar No : 126

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 parselde NİP. Tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2011 tarih ve 32’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Taşınmaz maliki Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğünün talebine istinaden, bu parselde planlı konut alanının inşaat alanı artışı olmaksızın Ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 30L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 17.02.2011

Karar No : 127

Konusu : Talas İlçesi, Harman Mahallesindeki 1/5000 ölçekli NİP tadilatına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 552 sayılı kararına istinaden yapılan, Talas İlçesi, Harman Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına askı ilan süresi içerisinde Hüseyin AKGÜL tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2011 tarih ve 33’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2010 tarih, 552 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına askı ilan süresi içinde yapılan itiraz incelenmiştir. İtiraz sahibi kendi parseli ile dini tesis alanı arasındaki mesafenin daraltıldığını belirterek bu mesafenin eski imar planındaki şekliyle korunmasını talep etmektedir. Bahsi geçen tadilat kamu yararı dikkate alınarak Talas Belediyesinin kreş alanı planlanması talebi doğrultusunda yapılmıştır. Tadilata konu olan kreş alanının asgari alan büyüklüğü şartını sağlamış olması ve kreş alanında küçültmeye gidilemeyeceğinden dolayı itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Meclis üyesi Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile konunun gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 17.02.2011

Karar No : 128

Konusu : Keykubat Mahallesi, 2424 ada, 14 parsel numaralı, 1.404.01m2 üzerinde cami bulunan alanın Kayseri İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçe Müftülüğü, mülkiyeti Belediyemize ait, Keykubat Mahallesi, 2424 ada, 14 parsel numaralı, 1.404.01m2 üzerinde cami bulunan ve imar planında cami alanı olarak belirlenmiş olan taşınmaz üzerinde tadilat yapılacağından, bu yerin 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince, Kayseri İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2011 tarih ve 36’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahsi geçen taşınmaz ileri bir tarihte Maliye Hazinesi ile yapılacak bir trampaya konu olması halinde, tahsisin kaldırılması şartı ile imar planında belirlenen amaç doğrultusunda kullanılmak üzere, 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince Kayseri İl Müftülüğü adına tahsisinin yapılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 17.02.2011

Karar No : 129

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesinde, 6769 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri İlahiyat Vakfına ait olan 6769 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2011 tarih ve 37’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Kayseri İlahiyat Vakfına ait ortaöğretim tesisi alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı ve fiili duruma uygun olacak şekilde sağlık tesisi alanı olarak planlanması ayrıca özel sektör tarafından da yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere sağlık tesisi alanına (M) ticaret lejant işareti konulması istenmektedir. Kaldırılan okul alanına karşılık yeni bir okul alanı önerilmediği için plan müellifi olumsuz görüş belirtmiştir. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda, kaldırılan ortaöğretim tesisi alanının; Kocasinan İlçesi, Şeker Mevkiinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait, 7102 ada, 13 parsel nolu taşınmaz ve Kocasinan Belediyesi adına park alanı olarak terk edilmiş yerde önerilmesi uygun görülerek plan müellifine öneri plan hazırlatılmıştır. Söz konusu alan imar planlarında dini tesis alanı, park alanı ve otopark olarak planlı olup, İl Müftülüğünün uygun görüşüne istinaden dini tesis alanı kaldırılmıştır.

1/5000 ölçekli, 30J ve 31J nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ortaöğretim tesisi alanı olarak planlı yerin, M ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı ve ticaret alanı olarak, dini tesis alanı, yeşil alan ve otopark alanı olarak planlı yerin ise ortaöğretim tesisi alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 17.02.2011

Karar No : 130

Konusu : Talas Belediyesinin, revizyon imar plan çalışması yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, 188 hektarlık 1/1000 koruma amaçlı uygulama imar planında, ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacı ile revizyon imar plan çalışması yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2011 tarih ve 39’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, 188 hektarlık eski yerleşim yerlerinin bulunduğu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı bulunan kentsel sit alanında, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla revizyon imar planı çalışmalarına başlamak istemektedir. Talas Belediyesinin kentsel sit alanında koruma amaçlı revizyon imar planı çalışmalarına başlamasının uygun olacağı kanaatine varılmış olup talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 17.02.2011

Karar No : 131

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 10.01.2011 tarih ve 9 sayılı kararının tavzih edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 10.01.2011 tarih ve 9 sayılı kararının, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi, Çandır Mahallesi, 98 pafta, 1552 ada, 22 parsel civarındaki Belediyemize ait taşınmazlarda, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çalışma yapılmasına muvafakat edilmiştir şeklinde tavzih edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2011 tarih ve 40’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; ilgili idare 04.11.2010 tarih, 3850 sayılı yazılarıyla Belediyemize ait mülklerin çalışmalarda kullanılmak üzere Muvaffak atlarının verilmesini istediklerinden, 10.01.2011 tarih, 9 sayılı kararın Çandır Mahallesi, 98 pafta, 1552 ada, 22 parsel civarındaki Belediyemize ait taşınmazlarda Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çalışma yapılmasına muvafakat edilmiştir şeklinde tavzih kararı alınmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 17.02.2011

Karar No : 132

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, Kuzey Çevre Yolu Kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede ilave+revizyon NİP. yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, Kuzey Çevre Yolu Kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli ilave+revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2011 tarih ve 41 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu bölgede sosyal donatı alanları ile birlikte bölgenin ihtiyacı doğrultusunda konut alanlarında yoğunluk kararları yeniden ele alınmış, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda taşkın koruma alanları ile DSİ kanalları da plana işlenerek revizyon+ilave nazım imar planı yapılması talep edilmektedir.

1/25.000 ölçekli K34-b-3 ve 1/5000 ölçekli 32L, 33L, 32M ve 33M nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlanması yönündeki revizyon+ilave nazım imar planı yapılması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 17.02.2011

Karar No : 133

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih, 52, 53, 54, 55 ve 56 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih 52, 53, 54, 55 ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2011 tarih ve 38’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarihli kararlarından;

56 sayılı kararı ile, Konut dışı kentsel çalışma alanı, dere ve yeşil alan olarak planlı yerlerin kentsel servis alanı, yeşil alan ve kanal olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 13.12.2010 tarih, 607 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak söz konusu alanda yapılmak istenen projenin incelenmesi sonucunda, kentsel servis alanı olarak planlı imar adasına (*) işareti konularak; imar planı paftasına “(*) işaretli imar adasında tek katlı ticari mekanlar yapılması durumunda 8.50 yükseklik kullanılabilir.” hükmünün eklenerek, tadilat talebinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtildiğindin,

Melikgazi Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih, 56 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 52, 53, 54 ve 55 sayılı kararlarının ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 17.02.2011

Karar No : 134

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 09.02.2011 tarih, 31, 32, 33, 34 ve 35 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 09.02.2011 tarih, 31, 32, 33, 34 ve 35 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2011 tarih ve 34’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 09.02.2011 tarih, 31, 32, 33, 34 ve 35 sayılı kararlarından,

31 sayılı kararı ile, Mevlana Mahallesinde K15 yapı nizamlı fiilen yapılı bulunan kütle ile imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla söz konusu kütlenin kuzey batı istikametinde kaydırılması ve amacı dışında kullanılmamak şartı ile iki adet yangın merdiveni ilave edilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin, Cengiz AKPARLARIN red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 09.02.2011 tarih, 31 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 32, 33, 34 ve 35 sayılı kararlarının ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 17.02.2011

Karar No : 135

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.02.2011 tarih ve 35’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuruköprü Mahallesinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki ayrık nizamlı ön bahçe mesafesi 5 metre olan konut adasında, ön bahçe mesafesinin fiili duruma göre 0 ile 5 metre arasında olacak şekilde planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 1 sayılı kararının kabulüne ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.