T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.01.2014

 

 

 

 

80

Kocasinan Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Melikşah Üniversitesine ait alanda, 1/25.000 ve 1/5.000 nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Melikşah Üniversitesine ait alanda, 1/25.000 ve 1/5.000 nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.01.2014 tarih ve 9 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; bu gündem maddesinin Belediyemiz Meclisinin 13.01.2014 tarih, 61 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Tanpınar Mahallesi, K35-a-21b-4d pafta, 6925 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Plan müellifi Doğukan İmar İnşaat ve Ticaret Ltd.Şti., Tanpınar Mahallesi, 6925 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanın Belediyemiz Meclisinin 08.07.2013 tarih, 558 sayılı kararı ile üniversite alanı olarak planlı alanın konut alanı olarak planlanması üzerine projeksiyon nüfusunun etkilendiği ve nüfusun yeniden dengelenmesi gerektiğini belirterek; bu alanın etrafındaki planlamaya uygun olarak Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak planlanması talep etmiştir. Söz konusu talep, 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği yönünden incelenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur. Bakanlık 16.12.2013 tarih, 19531 sayılı yazıları ile değişikliğe gerek olmadan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarının tarafımızca yapılmasının uygun olacağı yönünde görüş vermiştir.

1/25000 nazım imar planında Öneri Üniversite Alanı olarak planlı; Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2013 tarih,558 sayılı kararı ile orta yoğun gelişme konut alanı ve Eğitim tesisi alanı olarak planlanması, 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri planlama bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği gerektirdiğinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere kabul edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15.11.2013 tarih, 17639 sayılı yazısı ile söz konusu plan değişikliğinin uygun bulunarak 1/100000 ölçekli planlara işlendiğini tarafımıza bildirmiştir.

1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri ÇDP’ye uygun olarak; plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli K35-a4 ve 1/5000 ölçekli 32N nazım imar planında Küçük Sanayi Sitesi olarak planlamasının yönündeki nazım imar planı tadilatının kabulünün uygun olacağı; 1/25000 ölçekli K34-b3 nazım imar planında orta yoğun konut alanı ve Eğitim Tesisi Alanı ve 1/5000 ölçekli 33M nazım imar planında Konut alanı, Dini tesis alanı, Ticaret alanı, İlköğretim Tesis Alanı, M işaretli Eğitim Tesisi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatının Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.01.2014

 

 

 

 

81

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 212 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 212 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.01.2014 tarih ve 17 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Boğazköprü Mahallesinde üst ölçek plan kararlarına uygun olarak sanayi alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, arıtma tesisi alanı, ağaçlandırılacak alan, akaryakıt istasyonu, ticaret alanı, park alanı ve yol olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.01.2012 tarih, 10 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca yapılan incelemelerde kuzey çevre yolunun kuzey ve güneyindeki yeşil alanların genişletilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, plan müellifine yeni öneri plan hazırlatılmıştır.

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 212 sayılı kararının yukarıda açıklandığı şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.01.2014

 

 

 

 

82

Talas Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2013 tarih ve 679 sayılı kararı ile onanarak ilan edilen Talas İçesi, Talas Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 15.01.2014 tarih ve 10 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlı yerin (M) lejant işaretli eğitim tesisi alanı olarak planlanmasına yönelik, Belediyemiz Meclisi'nin 09.09.2013 tarih, 679 sayılı kararına istinaden onanıp askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde kamu yararı olmadığı gerekçesiyle Cengiz AKPARLAR itiraz etmiştir. Bahsi geçen plan değişikliğinin uygun olduğu kanaatine varıldığından talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.01.2014

 

 

 

 

83

3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında Talas Bulvarının üniversite çıkışı ile Cemil Baba mezarlığı arasındaki güncel güzergah planının İmar Planına işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında Talas Bulvarının üniversite çıkışı ile Cemil Baba mezarlığı arasındaki kesimde tip kesit değişikliği yapıldığını ve doğrultuda güzergah plan paftalarının yeniden hazırlandığını ayrıca raylı sistem hattının 2+720.00 km’sinden başlayıp Erciyes Üniversitesi Hastane önünden geçen güzergahın iptal edildiğini belirterek güncel güzergah planının İmar Planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.01.2014 tarih ve 11 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 3.Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında Erciyes Üniversitesi Hastane önünden geçen güzergahın iptal edildiği ve Talas Bulvarının üniversite çıkışı ile Cemil Baba Mezarlığı arasındaki kesimde tip kesit değişikliği yapıldığı belirtilmiş olup söz konusu değişikliklere yönelik imar planlarının yeniden düzenlenmesi istenmiştir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan güzergah değişikliğinin ve tip kesit değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7-c ve 7-f maddelerine istinaden imar planlarına işlenmesi yönündeki nazım ve uygulama imar planı tadilatının Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.01.2014

 

 

 

 

84

Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, K35-a-21b-4d pafta, 6925 ada,

2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli

NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, K35-a-21b-4d pafta, 6925 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.01.2014 tarih ve 12 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; bu gündem maddesinin Belediyemiz Meclisinin 13.01.2014 tarih, 4 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Kocasinan Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Melikşah Üniversitesine ait alanda, 1/25.000 ve 1/5.000 nazım imar plan değişikliği yapılması talebi ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.01.2014

 

 

 

 

85

Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan notlarında değişiklik yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan notlarında değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.01.2014 tarih ve 13 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi;

a) Kayseri Büyükşehir belediyesi Uygulama imar plan notlarının 12. Maddesine " Taks İle kat adedinin çarpımı ile elde edilecek emsale göre serbest çalışma uygulaması yapılabilir" tanımında yer alan serbest çalışma ibaresinin plan notunda tanımının olmaması ve yanlış anlamlara sebep vermemesi için "yapılaşma yapabilir " ibaresinin eklenmesini;

b) Kayseri Büyükşehir Belediyesi uygulama imar plan notuna;

Uygulama imar planında blok nizam planlı imar adalarında; imar planında ki kat adedine uygun olarak yapının teşekkül etmiş olması halinde, o adadaki yapılaşma, mevcut yapıların blok derinlik ve bahçe mesafelerine göre teşekkül ettirilir. İmar adasında kendi plan kararına göre yapı olmaması halinde, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki bina derinliğine göre hesap edilerek blok derinliği belirlenir. Blok derinliklerinin mevcut estetiği bozması halinde blok derinliğini belirlemeye ilgili belediye yetkilidir. Parselasyon planı ile oluşturulan bloklardan birbirine bitişik olan parsellerde herhangi birinde yapı yapılı ise bitişiğine emsale dönüştürülerek yapı izni verilemez. Blok yapı nizamlı imar adalarında kendi nizamına göre yapılaşması halinde % 40 taban alanı şartı aranmaz. ibaresinin konulmasını,

c) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan notlarının 9. Maddesine Bu tür adalarda uygulama imar planında alanın veya alandaki yapılaşma hakkının ne kadarının konut kullanımına ayrılacağının belirlenmediği durumlarda zemin katların ticari kullanımda olması şartı ile alandaki parsellerin kalan emsalinin tamamına konut yapılabilir." ibaresinin eklenmesi talep edilmektedir.

Yapılan incelemede; yukarıda belirtilen a ve b maddelerindeki taleplerin imar planı değişikleri ile çözümlenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

C maddesindeki talep ile ilgili olarak; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan notlarının 9. Maddesi

“M, M1, M2, M3" işaretle bölgelerde; sinema, tiyatro, otel, lokanta, banka, bürolar, yönetim ofisleri, çok katlı mağazalar, sosyal ve kültürel tesisler, kamu tesisleri gibi her türlü ticari kullanımlar ile çok katlı, yüksek konforlu konutlar yapılabilir. Zemin katların ticari kullanımda olması şarttır. İlgili kurumların onayı alınmak üzere bu alanlarda özel sağlık ve özel eğitim kurumları da yapılabilir.” şeklindedir.

Bu tür adalarda 08.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin alan kullanımı ile alakalı 14. Maddesinin 3. Fıkrasının c bendinde geçen ticaret+konut kullanımları için belirlenen “uygulama imar planında alanın veya alandaki yapılaşma hakkının ne kadarının konut kullanımına ayrılacağının belirlenmediği durumlarda konut kullanımları, alandaki parsellerin toplam emsalinin %20’sini aşamaz.” hükmü getirilmiştir.

Ancak Belediyemiz İmar planlarında yer alan "M, Mİ, M2, M3" işaretli imar adaları bu tarihten önce planlanmış ve planlama yapılırken zemin kat hariç diğer alanlarının konut olarak kullanılabileceği düşünülerek planlanmıştır. Bu nedenle 08.09.2013 tarihinden önce planlanan "M, M1, M2, M3" işaretli imar adalarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan notlarının 9. Maddesinin uygulaması değerlendirilirken plan notunda belirtildiği gibi zemin kat dışındaki alanların konut olarak kullanımı uygun olacaktır.

Kocasinan Belediyesinin plan notunda değişiklik yapılması taleplerinin reddinin uygun olacağı, ancak (c) maddesinde geçen talep ile ilgili olarak yukarıda ifade edildiği şekilde uygulama yapılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.01.2014

 

 

 

 

86

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 6, 9, 11, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 6, 9, 11, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.01.2014 tarih ve 16 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarihli kararlarından;

9 sayılı kararı ile; Gökkent Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın yer aldığı ilkokul alanı olarak planlı olan yere, yeterli sayıda derslik yapılabilmesi için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi göz önünde bulundurularak, KAKS=0,6 değerinin KAKS=0,9 olacak şekilde değiştirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

6, 11, 14 ve 15 sayılı kararları ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konuların yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 9 sayılı kararının kabulünün, 6, 11, 14 ve 15 sayılı kararlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.01.2014

 

 

 

 

87

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 11104 ada, 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 11104 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.01.2014 tarih ve 14 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tavlusun Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarında üniversite alanı olarak planlı olan alanın bir kısmının, özel sektörün yatırım yapmasına imkan sağlamak amacıyla, (M) ticaret lejant işaretli özel eğitim tesisleri alanı olarak planlanması istenmektedir. Tadilat talebine dair ilgili kurum görüşleri alınmış olup, yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu plan değişikliğinin 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni plan değişikliği ve 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirdiği tespit edilmiştir. Ancak, çevre düzeni plan hükümlerinin 7.20 maddesinde yer alan ifadeler göz önünde bulundurularak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bilgi olarak gönderilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/25.000 ölçekli K35-d1 ve 1/5000 ölçekli K35-d-08-a nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp; onama sınırı içerisine alınan yerin, (M) ticaret lejant işaretli özel eğitim tesisleri alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.01.2014

 

 

 

 

88

Melikgazi Belediyesinin, Kılıçarslan Mahallesi, 2242 adanın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kılıçarslan Mahallesi, 2242 adanın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.01.2014 tarih ve 15 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kılıçarslan Mahallesi, 2242 adanın bulunduğu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında meskun konut alanı olarak planlı olup, alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut + ticaret kullanıma uygun olacak şekilde M ticaret lejant işareti konulması talep edilmektedir. Bu talebe istinaden alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp; onama sınırı içerisine alınan alanın ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.01.2014

 

 

 

 

89

Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 171 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 171 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.01.2014 tarih ve 18 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akçakaya Mahallesi Şıhhamit (Somuncu Baba) Camii çevresinde meydan oluşturmak için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, planlama bölgesinde Kültür Varlığı olarak tescilli olan parsellerin bulunması nedeniyle Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda değerlendirilmiş ve 05.10.2011 tarih, 14 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Söz konusu imar planı değişikliği tescilli yapı koruma alan sınırları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bahsi geçen talep 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Talas Belediye Meclisi'nin 01.08.2011 tarih, 171 sayılı kararı ve karar eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.