T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.04.2015

381

Yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği”nin incelenmesi hususunda hazırlanan 15.04.2015 tarih ve 2 numaralı Ulaşım Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan 7 sayfa ve 14 Maddeden oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Ulaşım Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.04.2015

382

İncesu İlçesi, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, İncesu İlçesi, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.04.2015 tarih ve 140 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 02.04.2015 tarih, 707 sayılı yazısı ile, İncesu İlçesi, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporu, Plan Notları ve Ulaşım, Bölgeleme, Öncelikli Koruma Geliştirme Bölgelerine ilişkin paftaları uygun bularak Belediyemize göndermiştir. Bahsi geçen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları Belediyemiz Meclisinin 11.08.2014 tarih, 535 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Koruma Kurulu 12.02.2015 tarih, 1391 sayılı kararında söz konusu planlara ilişkin tespit ettiği eksikliklerin giderilmesinden sonra konunun değerlendirilebileceğine karar vermiştir. Plan müellifi tarafından istenilen düzeltmeler yapılmış olup Koruma Kurulu 27.03.2015 tarih, 1493 sayılı kararında anılan planların ve Ulaşım, Bölgeleme, Öncelikli Koruma Geliştirme Bölgelerine ilişkin paftalar ile raporların uygun olduğuna karar vermiştir.

(NİP-4035 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan notları ile 1/2000 ölçekli Ulaşım, Bölgeleme, Öncelikli Koruma Geliştirme Bölgelerine ait paftaların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 7/c maddelerine istinaden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.04.2015

383

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde, kadastro harici kayalık ve taşlık alan olarak koordinatları ile belirtilen bölgenin 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde, kadastro harici kayalık ve taşlık alan olarak koordinatları ile belirtilen bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.04.2015 tarih ve 141 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içinde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.01.2015 tarih ve 20 sayılı kararına istinaden onanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında mezarlık alanı olarak planlanan alanın, alt ölçekli planlarının yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan kadastro harici taşlık vasfında olan alanın mezarlık alanı olarak planlanması hususu değerlendirilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b, 7/c ve 7/s maddeleri ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 17.10.2014 tarih ve 06 sayılı kararı doğrultusunda plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin (NİP-11573 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planında mezarlık alanı ve 15 metre genişliğinde yol olarak, (UİP-11576 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planında mezarlık alanı, sağlık koruma bandı ve 15 metre genişliğinde yol olarak planlanmasının oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.04.2015

384

Sarız Belediyesinin, 323 ada, 55, 56, 57, 58 ve 59 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Sarız Belediyesinin, 323 ada, 55, 56, 57, 58 ve 59 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.04.2015 tarih ve 142 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 323 ada, 55, 56, 57, 58 ve 59 parsel numaralı taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, ortaögretim tesis alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlıdır. Sarız Belediyesi, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün spor alanı yatırımı yapması amacıyla bahsi geçen alanın konut alanı, ortaöğretim tesis alanı, sosyal tesis alanı, park alanı ve spor alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı, ortaöğretim tesis alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlı yerin, yeniden düzenlenerek konut alanı, ortaöğretim tesis alanı, sosyal tesis alanı, park alanı ve spor alanı olarak planlanması hususunda hazırlanan (NİP-11597,1 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan değişikliğinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.04.2015

385

Felahiye Belediyesinin, Kale Mahallesi, 144 ada, 9 ve 45 parsel ile Yenimahalle 136 ada, 114 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Felahiye Belediyesinin, Kale Mahallesi, 144 ada, 9 ve 45 parsel ile Yenimahalle 136 ada, 114 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.04.2015 tarih ve 143 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 144 ada, 9 ve 45 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında spor tesisi alanı olarak, 136 ada, 114 parsel ise konut alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlıdır. Felahiye Belediyesi Spor Tesisi Alanı olarak planlı alanda Gençlik Merkezi yapılması için bu alanının Sosyal Tesis Alanı olarak, kaldırılan Spor Tesisi Alanın da mülkiyeti Belediyesine ait Konut Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan olarak planlı yerde planlanması yönünde nazım imar plan değişikliği talep etmektedir. Söz konusu alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 17.03.2015 tarih, 5661 sayılı yazısı ile uygun görüşü bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 18G Nazım İmar planı paftasında Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, Spor Tesisi Alanı olarak planlı yerin Sosyal Tesis Alanı, Konut Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan olarak planlı yerin ise Spor Tesisi Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 3696,2 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.04.2015

386

Yahyalı Belediyesinin, İlyaslı Mahallesi, 1031 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, İlyaslı Mahallesi, 1031 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.04.2015 tarih ve 144 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlyaslı Mahallesi 1031 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamakta olup, 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni Planında tarım alanı olarak planlı bulunmaktadır. Yahyalı Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden söz konusu alanın soğuk hava deposu yapılmak üzere depolama alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin soğuk hava deposu yapılmak üzere depolama alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP-2909,7 Plan İşlem Numaralı) ilave nazım imar planı talebini oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.04.2015

387

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarih, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarih, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.04.2015 tarih ve 145 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarihli kararlarından;

75 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesi, 114-149 pafta, 1607 ada, 2992 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu Resmi Kurum Alanı olarak planlı alanda, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’ne tahsisli alanın talep edilen krokisine uygun olarak ayrılması yönündeki (UİP-11245,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden; oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

76 sayılı kararı ile; Seyrani Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen alanın, konut alanı, ticaret alanı, konut+ticaret (TİCK) alanı, İlköğretim Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Özel Sosyal Tesis alanı, Cami Alanı, Semt Pazar alanı, yol, otopark ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (UİP-11245,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ve kentsel tasarım projesi, Belediyemiz Meclisi’nin 20.11.2014 tarih, 870 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından; oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

77 sayılı kararı ile; Yeşil Mahalle, Erkilet Bulvarının doğusunda kalan alanın Konut Alanı, Ticaret Alan, İlköğretim Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Cami Alanı, yol, otopark ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (UİP-88730,5 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisi’nin 20.11.2014 tarih, 870 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak hava mania kriterlerine uyulmak kaydı ile; E=2.00 yapılaşma şartı bulunan konut alanlarının Yençok= 55 metre “ asma kat yapılabilir” plan notunun eklenerek ve E=1.20 olan konut alanlarının Yençok=53 metre olacak şekilde planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından; bu şekli ile oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

78 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesi, 113 pafta, 1607 ada, 3313 ve 3314 parsel ile 3343 ada, 1 parselin bulunduğu Emniyet Hizmet Alanı ve Resmi Kurum Alanı olarak planlı alanda İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine, kadastro verilerine uygun olarak 12 m’lik yolun planlanması yönündeki (UİP-11303,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25.02.2015 tarih, 418 ve 24.01.2013 tarih, 139 sayılı yazılarına istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden; oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarih, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.04.2015

388

Yahyalı Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 20 ve 21 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 20 ve 21 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.04.2015 tarih ve 146 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarihli kararlarından;

20 sayılı kararı ile, Yahyalı İlçesi, Süleymanfakılı, Taşhan ve Karaköy Mahallelerinde rüzgar enerji santralı yapılabilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisinin 16.01.2015 tarih, 124 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı

21 sayılı kararı ile, Yahyalı İlçesi, Kavak-Zincirli Tepe mevkilerinde rüzgar enerji santrali yapılabilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisinin 12.01.2015 tarih, 26 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Yahyalı Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 20 ve 21 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.04.2015

389

Kocasinan Belediyesinin, Yunus Emre Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yunus Emre Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda Nazım İman plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.04.2015 tarih ve 147 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 Nazım İmar planında Yerleşik alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, ticaret alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi yerinde yapılan incelemeler neticesinde, bölgede sosyal ve teknik altyapının yetersiz olduğunu, mevcut imar planları ile herhangi bir iyileştirmenin yapılamayacağını belirterek, alanda düzenli konut alanları oluşturulması, bölgenin canlandırılması ve yaşam kalitesinin artırılması adına, yüksek nitelikli konut alanları planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30L Nazım İmar Planı Paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Belediye Hizmet Alanı, 50 m’lik yola cepheli alanın ticaret alanı+konut alanı (TİCK) , bu alanın güney bölümünün ise yüksek yoğunluklu konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 3696,2 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği talebinin Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.