Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2016

329

Belediyemiz ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü arasında 28.03.2016 tarihinde yapılan protokol kapsamında Belediyemize devredilecek olan, 7316 ada, 5 parsel numaralı alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Pervane Mahallesi, 7316 ada, 3 parsel nolu 26.480,57 m²’lik taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü arasında 28.03.2016 tarihinde yapılan protokol kapsamında Belediyemize devredilecek olan, 7316 ada, 5 parsel numarasını alan 10.480,42 m²’lik alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.06.2016 tarih ve 276 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlı olup, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda plan müellifine yeni bir planlama çalışması hazırlatılarak, bahsi geçen alanda imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c maddesine istinaden 1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 30M-Ib, 30M-Ic Uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin konut+ticaret (TİCK), Ticaret Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 3311,25 Plan İşlem Numaralı) imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2016

330

Talas Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 170 ada, 9, 10 ve 11 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine şahıslar tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 170 ada, 9, 10 ve 11 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine şahıslar tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 15.06.2016 tarih ve 277 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Mahallesindeki söz konusu parsellerin bulunduğu alana ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih ve 74 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 10.05.2016-08.06.2016 tarihleri arasında belediyemiz ilan panosunda askı-ilan edilmiş olup, şahıslar tarafından askı ilan süresi içerisinde bu plana itirazlarda bulunulmuştur.

Söz konusu itirazlar ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü dikkate alınarak, bölgede planlanan 26 metre genişliğindeki yolun gerektirdiği, yapılacak olan yüzeyleme ve şev çalışmaları nedeni ile yeşil alanların konut alanı şeklinde planlanamayacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2780,58 plan işlem numaralı) Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih, 74 sayılı kararına yapılan itirazların oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2016

331

Talas Belediyesinin, daha önceki kararına istinaden hazırlanıp, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.01.2016 tarih, 24 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli konut olarak planlanan kütlenin, başka bir alana bastığı belirlendiğinden nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, daha önceki kararına istinaden hazırlanıp, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.01.2016 tarih, 24 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kadastro yoluna bastığı bilgisiyle konut olarak planlanan kütlenin, harita tescil işlemlerinde başka bir alana bastığı belirlendiğinden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.06.2016 tarih ve 278 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılırken kadastro yoluna bastığı bilgisiyle 27/22 ebatlarında Yençok:45.50 metre, İ.A.=8910 m2 olan konut kütlesi planlandığını belirtmiş, ancak söz konusu kütlenin harita tescil işlemleri sırasında kurudereye bastığı belirlendiğinden kütlenin kaydırılıp park ve yol olarak terkin edilen alan ile yer değiştirmesi şeklinde yeniden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatının yapılmasını talep etmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin, konut alanı olarak, konut alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak yer değiştirmesi ve 12 metre genişliğindeki yolun kuzey yönüne bir miktar kaydırılması şeklindeki (NİP-2780,59 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2016

332

İncesu Belediyesinin, Karahöyük Mahallesi'nde 106 ada, 300 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Karahöyük Mahallesi'nde 106 ada, 300 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.06.2016 tarih ve 279 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Karahöyük Mahallesi’nde imar planları bulunmayan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, kurum görüşleri doğrultusunda alanın Güneş Enerji Santrali yapılabilmesi için, nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K34-d-03-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 20198 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2016

333

İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesi'nde 209 ada, 38 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesi'nde 209 ada, 38 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.06.2016 tarih ve 280 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Aksubağları Mahallesi’nde imar planları bulunmayan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, kurum görüşleri doğrultusunda alanın Güneş Enerji Santrali yapılabilmesi için, nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K34-d-13-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-20197 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2016

334

Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi'nde 53 ada, 1, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi'nde mülkiyeti Bünyan Belediyesi'ne ait 53 ada, 1, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.06.2016 tarih ve 281 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sağlık Mahallesindeki söz konusu parsellerin bulunduğu alan Üniversite Alanı olarak planlı olup, Eğitim Tesis Alanı ve Sağlık Tesis Alanı olarak planlanması istenmiştir. Daha sonra Bünyan Belediyesi'nin 06.06.2016 tarih ve 1100 sayılı yazısı ile gönderilen yeni öneride Üniversite Alanı olarak planlı bulunan ilgili parsellerin Eğitim Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı ve Ticaret Alanı şeklinde planlanması talep edilmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Üniversite Alanı olarak planlı yerin, Eğitim Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Ticaret Alanı ve doğuda 15 metre genişliğinde yol planlanması şeklinde hazırlanan (NİP-11809,15 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2016

335

Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik ve Düzencik Mahallerinde bulunan 150 ada, 82-131 parsel, 355 ada, 1 parsel, 361 ada, 19-22 parsel ve 420 ada, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik ve Düzencik Mahallerinde bulunan 150 ada, 82-131 parsel, 355 ada, 1 parsel, 361 ada, 19-22 parsel ve 420 ada, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.06.2016 tarih ve 282 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmamaktadır. Sarıoğlan Belediyesi, Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım alanı olarak planlı parsellerde güneş enerjisi elektrik üretim santrali kurulabilmesi amacıyla ilgili kurum görüşleri doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama alanı olacak şekilde planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli J36-d-22b, J36-d-17d, J36-d-22a nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı yerin içerisine alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-20195 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2016

336

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarih, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarih, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.06.2016 tarih ve 283 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarihli kararlarından;

157 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesinde kanalın kuzeydoğusunda, Devlet Üretme Çiftliğinin güneyinde kalan alanda yapılan revizyon imar planının 5393 sayılı kanunun 75. Maddesine göre ortak işbirliği kapsamında 1/1000 ölçekli imar planlarının da Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmesi yönündeki kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

158 sayılı kararı ile; Oymaağaç Mahallesinde 6577 ada, 11 ve 12 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alandaki imar planı değişikliği talebinin 5393 sayılı kanunun 75. Maddesine göre ortak işbirliği kapsamında 1/1000 ölçekli imar planlarının da Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmesi yönündeki kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

161 sayılı kararı ile; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2016 tarih, 62 sayılı kararı ile Cırkalan Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilen alanın sınırının yeniden düzenlenmesi talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarih, 157, 158 ve 161 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün, 155, 156, 159, 160, 162 ve 163 sayılı kararlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2016

337

Talas Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 84, 85, 86 ve 87 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 84, 85, 86 ve 87 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.06.2016 tarih ve 284 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarihli kararlarından;

84 sayılı kararı ile; Reşadiye Mahallesinde bulunan 255 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan konut alanı olarak planlı olup, söz konusu tescilli imar parseli ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi talebi, tescilli parseller ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun planın genel problemi olduğu, bütüncül olarak yapılacak olan revizyonda değerlendirilmesinin uygun olacağı gerekçesi ve plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden 06.06.2016 tarih ve 84 sayılı Talas Belediye Meclisi kararı ile reddedilmiş olup, Talas Belediye Meclisinin (UİP-1110,107 plan işlem numaralı) kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

85 sayılı kararı ile; Reşadiye Mahallesinde bulunan 167 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan konut alanı olarak planlı olup, söz konusu tescilli imar parseli ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi talebi, tescilli parseller ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun planın genel problemi olduğu, bütüncül olarak yapılacak olan revizyonda değerlendirilmesinin uygun olacağı gerekçesi ve plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden 06.06.2016 tarih ve 85 sayılı Talas Belediye Meclisi kararı ile reddedilmiş olup, Talas Belediye Meclisinin (UİP-1110,108 plan işlem numaralı) kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

86 sayılı kararı ile; Bahçelievler Mahallesinde 483 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında dini tesis alanı olarak planlı yerin, park ve otopark alanı olarak, doğusunda yer alan park ve otopark alanı olarak planlı yerin, dini tesis alanı ve park olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 11.02.2016 tarih, 106 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-1110,106 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin, 06.06.2016 tarihli kararlarından, 87 sayılı kararının çalışmalar devam ettiğinden yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin, 84, 85 ve 86 sayılı kararlarının ise oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2016

338

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.06.2016 tarih ve 285 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Gülbayır Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-9639,7 plan işlem numaralı) talebi, Belediyemiz Meclisinin, 11.01.2016 tarih, 7 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih, 59 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2016

339

Bünyan Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 68 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Bünyan Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 68 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.06.2016 tarih ve 286 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyüktuzhisar Mahallesinde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 40 metre olarak planlı yolun Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'nün talebine istinaden ve Müdürlüğün projesine göre 70 metre olarak planlanmasını talep edilmektedir. Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km:31+700-36+200 arası kesim yolunun Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'nün projesine göre 70 metre olacak şekilde hazırlanan (UİP-15387,5 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.05.2015 tarih ve 416 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Bünyan Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 68 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2016

340

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi’nde yaklaşık 18 ha alanda 5393 sayılı kanunun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi’nde yaklaşık 18 ha alanda 5393 sayılı kanunun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan 15.06.2016 tarih ve 289 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi’nde yaklaşık 18 ha'lık sınırları belirlenen proje alanın, 5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince; “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilmesi talep edilmektedir.

Belediyemizin, 5216 sayılı Yasanın 7. ve ilgili diğer Maddelerinde, 5393 sayılı Yasa'nın 73. ve ilgili diğer maddeleriyle, sair özel yasalarda sayılan görevlerin sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi için; kent bütünü içerisinde sosyo-ekonomik ve fiziki açıdan köhneyen ve çöküntü alanına dönüşen bölgelerin kentsel yaşantıya yeniden kazandırılmasını sağlayarak çağdaş ve düzenli kentleşmeyi tesis etmek; yeni konut, ticaret, rekreasyon, kamu hizmeti, kentsel ve sosyal donatı alanları oluşturmak; alanın kültürel ve tarihi dokusunu korumak; deprem ve sair afetlerle, güvenlik sorunlarına karşı tedbirler almak; bölgenin ve bu kapsamda şehir merkezinin otopark, ulaşım ve trafik sorunlarını çözümlemek; engelli bireylerin erişim ve ulaşım olanaklarını tesis edebilmek amacıyla; Beyazşehir Mahallesi 6329 ada, 2, 3, 4 parsel, 6330 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 363 ada, 1 parsel, 383 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanın “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilmesi istenmektedir.

5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi;

''73-Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır.

Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.

Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir'' hükmünü içermektedir.

5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince; Beyazşehir Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yukarıda adı geçen taşınmaz bilgileri verilen parselleri kapsayan alanın, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2016

341

Kocasinan Belediyesinin, Oymaağaç Mahallesi 6577 ada, 11 ve 12 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Oymaağaç Mahallesi 6577 ada, 11 ve 12 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.06.2016 tarih ve 287 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi, Kayserigaz ve Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin talebi üzerine söz konusu alanda Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz) kurulması amacıyla planlama çalışmalarının yapılması talebinde bulunmuştur.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar Planlarına Dair Esaslar başlıklı 7. bölümün 21. maddesine istinaden 1/5000 ölçekli K34-23d Nazım İmar Planı ile birlikte 1/1000 ölçekli K34-23d-2a Uygulama İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Doğalgaz İletim Dağıtım Tesisi Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-20196 Plan İşlem Numaralı ) imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2016

342

Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi'nde imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi'nde imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.06.2016 tarih ve 288 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, Mithatpaşa Mahallesi'nde yer alan kanalın kuzeydoğusunda, Devlet Üretme Çiftliği'nin güneyinde kalmakta olup, yürürlükteki imar planlarında Konut Alanları, Donatı Alanları, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortayol ve Ziya Gökalp Kentsel Dönüşüm alanı projelerinin kentsel gelişimi dikkate alınarak bölgenin ulaşım akslarının yeniden düzenlenmesi, ayrıca bölgede düzenli, sağlıklı yaşam alanları oluşturabilmek ve mevcut imar planlarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan planlama çalışmaları sonucunda revizyon imar planı yapılmasını talep etmektedir. Söz konusu çalışma kapsamında imar planına esas jeolojik etüt yeniden yapılmıştır.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar Planlarına Dair Esaslar başlıklı 7. bölümün 21. maddesine istinaden 1/5000 ölçekli 31K, 31L Nazım İmar Planı ile birlikte 1/1000 ölçekli 31K-IIc, 31K-IIIb, 31K-IIIc, 31L-Ic, 31L-Id, 31L-IVa, 31L-IVb, 31L-IVd Uygulama İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP- 3311,26 Plan İşlem Numaralı ) revizyon imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.