Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

2

1

 

468

TED kolejinin, ek binalar inşa etme talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize, intifa hakkı Türk Eğitim Derneğine ait, Kavakyazısı mevkii, 121 pafta 853 ada, 3879 parsel imar planlarında bulunan TED kolejinin, parsel üzerinde çekme mesafelerine uyarak ek binalar inşa etme talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.06.2011 tarih ve 202’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait söz konusu taşınmazın bulunduğu alan imar planlarında eğitim tesisi alanı olarak planlı olup, Ted Koleji tarafından imar planlarındaki çekme mesafelerine uyarak mevcut güvenlik binası ve internet kafe binası yerine, vaziyet planına göre giriş kapısı, nizamiye, güvenlik birimi, halkla ilişkiler birimleri ve kantin yapılmasına izin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

2

1

 

469

Kazım Karabekir Mahallesinde sehven yeşil alan olarak planlanan alanın konut alanı olarak planlanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kazım Karabekir Mahallesinde sosyal konut yapılmak üzere yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı, konut alanı olarak planlı yerinde yeşil alan olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.06.2011 tarih ve 203’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kazım Karabekir Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin 14.03.2011 tarih, 156 sayılı kararı ile yeşil alan olarak planlı yerin sosyal konut yapılmak üzere konut alanı, konut alanı olarak planlı yerinde yeşil alan olarak planlanması hususundaki 29L nazım imar planı paftasında onama sınırı içerisine alınan yer, konut alanı olması gerekirken sehven yeşil alan olarak planlandığından, bahsi geçen alanın konut alanı olarak planlanması gerekmektedir.

1/5000 ölçekli 29L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

2

1

 

470

Hacılar Belediyesi, Akyazı Mevkiinde, 70-80 pafta, 2522 ada, 6 ve 7 parselde NİP. değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Akyazı Mevkiinde, 70-80 pafta, 2522 ada, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.06.2011 tarih ve 205’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, söz konusu taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı alanın, parsel maliklerinin talebi üzerine M lejant işaretli Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K34-c-10-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin, M ticaret lejant işaretli Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

2

1

 

471

Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde Toptan Ticaret Alanı (Özel Hal Alanı) planlanması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, Pervane Mahallesi, 418 ada, 4429 ada, 1 ve 2 parsel ile 151 pafta, 853 ada, 15, 170, 172, 173, 200, 201, 202, 203, 204 parsel nolu taşınmazların yeniden düzenlenerek Toptan Ticaret Alanı (Özel Hal Alanı) olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.06.2011 tarih ve 206’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda mevcutta hal alanı bulunmakta olup, bu alanın özel sektör tarafından da kullanılabilmesine imkan sağlamak üzere bu alanda herhangi bir vasıf değişikliği yapılmadan, 5216 sayılı kanunun 7/c ve 7/t maddelerine istinaden özel hal alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30M, 1/1000 ölçekli 30M-IIc ve 30M-IId imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Toptan Ticaret (Özel Hal) Alanı, otopark alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 17.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 472 Toplantı No : 6

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2011 tarih, Birleşim No : 2

114 sayılı kararının incelenmesi. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2011 tarih ve 114 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.06.2011 tarih ve 200’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sakarya Mahallesinde Ortaöğretim tesisi alanı olarak planlı yerin, M ticaret lejant işaretli Sağlık Tesisi Alanı ve Ticaret Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 17.02.2011 tarih, 129 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2011 tarih ve 114 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

2

1

 

473

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 99, 100, 101, 103 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 99, 100, 101, 103 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.06.2011 tarih ve 201’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarihli kararlarından;

103 sayılı kararı ile, Erkilet Mahallesinde, 1/1000 ölçekli planlarda, Emsal koşulu, Hmax degerleri, okul ve ticaret adalarında yapı yaklaşma mesafeleri ile ilgili yapılan revizyon imar planının, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

105 sayılı kararı ile, Şeker Mahallesinde Dini Tesis Alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin Ortaöğretim Tesisi Alanı olarak planlanması talebinin, Belediyemiz Meclisinin 17.02.2011 tarih, 129 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 103 ve 105 sayılı kararlarının kabulüne, 99, 100, ve 101 sayılı kararlarının ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

2

1

 

474

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih 124, 125, 126, 127, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih 124, 125, 126, 127, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.06.2011 tarih ve 204’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarihli kararlarından;

127 sayılı kararı ile, Erkilet yerleşimi Kuzey Çevre Yolu kuzeyi ile Erkilet Kavşağının doğusunda yer alan bölgede yapılan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisinin, 17.02.2011 tarih, 132 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih ve 127 sayılı kararının kabulüne, 124, 125, 126, 128 ve 129 sayılı kararlarının ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.