Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.10.2014

 

 

 

 

755

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 15.10.2014 tarih ve 09 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 2015 Yılı Performans Programı Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedeflere uygun olarak hazırlandığı,

2015 Yılı Performans Programında 78 adet Performans Hedefi ile söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek 142 adet faaliyet/projenin yer aldığı, 2015 yılı performans programında yer alan 142 adet faaliyet/proje için 666.587.000,00TL faaliyet gideri, 133.413.000,00TL genel yönetim gideri olmak üzere toplamda 800.000.000,00TL kullanılması planlandığı görülmüştür.

Hazırlanan 2015 yılı Performans Programının 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plandaki amaç ve hedefleriyle Maliye Bakanlığının çıkardığı Performans Programı hazırlama rehberindeki tablolara uygun olarak hazırlanmış olduğu incelenmiş olup, bu hususta hazırlanan 2015 Yılı Performans Programının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Rapor ile Performans Programın kabulüne oy ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.10.2014

 

 

 

 

756

Boğazlıyan İlçesi ve Ovakent Beldesine yapılacak olan park ve wc’nin ücretsiz yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi doğrultusunda; Boğazlıyan İlçesi ve Ovakent Beldesine yapılacak olan park ve wc’nin ücretsiz yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.10.2014 tarih ve 10 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi doğrultusunda; Boğazlıyan İlçesi ve Ovakent Beldesine yapılacak olan park ve wc gibi yapımların ücretsiz yapılması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.10.2014

 

 

 

 

757

Fen İşleri Daire Başkanlığının, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarının kesişim noktası olan Sanayi Odası Kavşağı önüne hazırlanan Köprülü Kavşak Projesinin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Fen İşleri Daire Başkanlığının, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarının kesişim noktası olan Sanayi Odası Kavşağı önüne hazırlanan Köprülü Kavşak Projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.10.2014 tarih ve 316 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarının kesişim noktası olan Sanayi Odası Kavşağı önüne hazırlanan Köprülü Kavşak Projesinin imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c ve 7g maddelerine istinaden1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 30M-Ic, 30M-IVb, 30M-IVc, 30M-IIIa ve 30M-IIId uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Köprülü Kavşağın planlara işlenmesi, projesine göre sınırları değişen ticaret alanı, resmi kurum alanı ve park alanlarının yeniden planlanması yönündeki (NİP-3311,5 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.10.2014

 

 

 

 

758

Mimarsinan Parkı içerisindeki yeraltında 2 kat, yaklaşık 450 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Mimarsinan Parkı içerisindeki yeraltında 2 kat, yaklaşık 450 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.10.2014 tarih ve 317 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehrimiz Mimarsinan Parkı çevresinde oluşan sağlık tesisleri ve resmi kurumlarda ofis yapılaşmalarından dolayı otopark taleplerini karşılamak üzere yer altı otopark alanı planlanmasına ilişkin Belediyemiz Meclisinin 15.08.2014 tarih, 597 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılmıştır. Etüt Projeler Daire Başkanlığı 30.09.2014 tarih, 514 sayılı yazısı ile söz konusu alanda vaziyet planı ve projelerinde yeni bir düzenleme yapıldığını belirtmektedir. Söz konusu değişikliklerin Kentsel Tasarım Projesi ile birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede 5216 sayılı kanunun 7/c ve 7g maddelerine istinaden 1/1000 ölçekli 29M-Ia uygulama imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınır içerisine alınan yerdeki (NİP-4306,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve Kentsel Tasarım Projesinin açıklama bilgileri ile birlikte kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.10.2014

 

 

 

 

759

Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 6440 ada, 1 parsel, 6442 ada, 41 parsel, 6444 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 6440 ada, 1 parsel, 6442 ada, 41 parsel, 6444 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.10.2014 tarih ve 318 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parseller 1/25.000 ölçekli nazım imar planında tarım alanı olarak planlı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi kent halkının sosyal ve sportif ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda söz konusu parseller içerisinde kafeteryalar, sosyal tesisler, karting pistleri, otomobil sporları, doğal yürüyüş ve koşu parkuru, bisiklet pisti, tırmanma duvarları, güvenli sürüş teknikleri eğitimi alanı vb. faaliyetlerin yapılabileceği rekreasyon alanlarının planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 22.08.2014 tarih, 11998 sayılı yazıları ile tahsis amacı değişiklik taleplerinde imar planlarının hazırlanması gerektiği bildirilmiştir. İmar planı değişikliği talebi 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği de gerektirmektedir.

1/25000 ölçekli K35-a4 nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Rekreasyon Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-6151,1 Plan İşlem Numaralı) plan değişikliğinin 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği gerektirdiğinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.10.2014

 

 

 

 

760

Kocasinan Belediyesinin, Düver Mahallesi sınırları içinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Düver Mahallesi sınırları içinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.10.2014 tarih ve 319 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nün talebi üzerine, Düver Mahallesi mevcut imar planlarının Kayseri-Kırşehir Ayrımı Boğazlıyan Devlet yolu projesi ile uyuşmadığı belirtilerek, devlet yolu projesine göre hazırlanan imar sınırının (karayolu kenar çizgisinin) imar planlarına işlenerek gerekli imar planı tadilatının yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K34a-02c, K34a-03d ve K34a-07b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, karayolu projesine uygun olarak planlanması yönündeki (NİP- 6153,1 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.10.2014

 

 

 

 

761

Yahyalı Belediyesinin, ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.10.2014 tarih ve 320 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Yahyalı Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sınırları Yahyalı Belediyesi tarafından belirlenen alanda Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi yapılmasını istemektedir.

Konu ile ilgili yapılan incelemede 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesindeki "Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir." ifadesine istinaden, sınırları belirlenen alanın kentsel dönüşüm ve gelişim projesi uygulamak üzere Yahyalı Belediyesine yetki verilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.10.2014

 

 

 

 

762

Kocasinan ve Melikgazi ilçesi sınırları içinde, Sivas Caddesinin Mimarsinan Kavşağına kadar olan bölümünün büyük bir çoğunluğu konut alanı olarak planlı olduğundan planlamada yer alan konut dışı kentsel çalışma alanlarının da konut alanı olarak planlanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan ve Melikgazi ilçesi sınırları içinde, Sivas Caddesinin Mimarsinan Kavşağına kadar olan bölümünün büyük bir çoğunluğu İmar Planlarında konut alanı olarak planlı olduğundan planlamada yer alan konut dışı kentsel çalışma alanlarının da konut alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan 15.10.2014 tarih ve 321 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sivas Caddesinin Mimarsinan kavşağına kadar olan bölümünün büyük bir çoğunluğu imar planlarında konut alanı olarak planlı bulunmaktadır. Planlamada yer alan konut dışı kentsel çalışma alanlarının da konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Plan değişikliği teklifi 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği gerektirmektedir.

1/25000 ölçekli K35-a4 ve K35-d1 nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin orta yoğun gelişme konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-6151,2 Plan İşlem Numaralı) plan değişikliğinin 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği gerektirdiğinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.10.2014

 

 

 

 

763

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarih, 259, 260, 262, 263 ve 265 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarih, 259, 260, 262, 263 ve 265 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.10.2014 tarih ve 322 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarihli kararlarında;

259 sayılı kararı ile; Beyazşehir Mahallesi, 3628 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu kreş alanı olarak planlı yerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygun görüşü doğrultusunda, anaokulu olarak planlanması yönündeki (UİP-5824,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; Belediyemiz Meclisinin 16.05.2014 tarih, 342 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

260 sayılı kararı ile; Kayseri Şeker Fabrikası ve Kuzey Çevre Yolu arasında bulunan alanda, Mobilyakent projesi kapsamında DSİ tarafından onaylanan ve deplase edilen taşkın su kanalı güzergahının imar planına işlenmesi yönündeki (UİP-2292,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; Belediyemiz Meclisinin 13.06.2014 tarih, 421 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

262 sayılı kararı ile; Alsancak Mahallesi, 6667 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu Resmi Kurum Alanı olarak planlı alanın İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebine istinaden, E=0.60 yapılaşma şartının E=1.00 Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı) olacak şekilde planlanması yönündeki (UİP-2834,4 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

263 sayılı kararı ile; Beşparmak Mahallesi, 4169 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu yeşil alan olarak planı alanda trafo yerinin imar planına işlenmesi yönündeki (UİP-5842,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, F. Meltem MARAŞLIOĞLU’nun ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

265 sayılı kararı ile; Kuzey Çevre Yolu İle yeni Demiryolu hattı arasında kalan alanın trafo merkezi olarak planlanması yönündeki (UİP-5843 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; Belediyemiz Meclisinin 12.05.2014 tarih, 293 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

 

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarih, 259, 260, 262 ve 265 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 263 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.