2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 17.12.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 17.12.2010

Karar No : 652

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 531 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 531 sayılı kararı ile kabul edilen, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesindeki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon koruma amaçlı imar planlarına askı ilan süresi içerisinde İsmail Celalettin ÖZYAĞMUR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.12.2010 tarih ve 261’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesinde, kentsel sit alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon imar planlarına yapılan itiraz incelenmiş olup plan müellifi görüşü doğrultusunda itiraza konu parselin, plan ana kararı olarak öngörülen ana yaya aksı üzerinde bulunması, tarihi hamam ve tarihi çeşme ile olan ilişkisi ile genel olarak koruma ilkelerine aykırı olan durumu neticesinde söz konusu itirazın reddinin uygun olacağı ayrıca alınan kararın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 17.12.2010

Karar No : 653

Konusu : Talas İlçesi Mevlana Mahallesi, Melikşah Üniversitesi çevresinde nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mevlana Mahallesi, Melikşah Üniversitesi çevresinde yer alan meskun konut alanı ve gelişme konut alanı olarak planlı yerlerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.12.2010 tarih ve 262’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesi, Melikşah üniversitesi çevresinde yer alan meskun konut alanı ve gelişme konut alanı olarak planlı yerlerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talep edilmiş olup söz konusu tadilat 1/50.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği gerektirdiğinden Belediyemiz Meclisinin 13.09.2010 tarih, 443 sayılı kararı ile 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği yapılmış, Çevre ve Orman Bakanlığınca da uygun görülmüştür. 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine uygun olarak 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması istenmektedir.

1/25.000 ölçekli K35-D ve 1/5000 ölçekli K35-D-02D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onam sınırı içerisine alınan yerin özel (vakıf) üniversite alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 17.12.2010

Karar No : 654

Konusu : İncesu Belediyesinin, Süksün Mahallesi, 396 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Süksün Mahallesi, 396 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.12.2010 tarih ve 263’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Süksün Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin sanayi alanı olarak planlanması talebinin parsel bazında olması ve nazım imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğundan, plan müellifinin de olumsuz görüşüne istinaden reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 17.12.2010

Karar No : 655

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Mahallesi, 3549 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Güneşli Mahallesi, 3549 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli K35-a-2 ve 1/5.000 ölçekli K35-a-09-d, K35-a-08-c nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.12.2010 tarih ve 264’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan üst ölçekli (1/50.000 ve 1/25.000) planlarda diğer tarım alanı olarak planlı olup, Defterdarlık Mili Emlak Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına kullanım izni alınan parsel üzerinde Tarım İl Müdürlüğünün ve İl Jandarma Komutanlığı’nın uygun görüşü doğrultusunda ANFO üretim ve patlayıcı madde deposu kurmak amacıyla imar plan değişikliği yapılması istenmiştir. Talep doğrultusunda Belediyemiz Meclisinin 13.09.2010 tarih 452 sayılı kararı ile 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği yapılmış, Çevre ve Orman Bakanlığınca da uygun görülmüştür. 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine uygun olarak 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması istenmektedir.

1/25.000 ölçekli K35-a-2 ve 1/5000 ölçekli K35-a-09-d, K35-a-08-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin patlayıcı madde deposu olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 17.12.2010

Karar No : 656

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 1921 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 1921 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.12.2010 tarih ve 265’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Yeşilyurt Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu fiilen akaryakıt istasyonu olarak faaliyette bulunan alana LPG satışına da imkan vermek amacıyla LPG lejant işaretinin konulmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 33OP nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması yönünde hazırlanan nazım imar plan tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 17.12.2010

Karar No : 657

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 272 ve 273 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 272 ve 273 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.12.2010 tarih ve 266’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarihli kararlarından;

272 sayılı kararı ile, Talas Belediyesi, Harman mahallesindeki, koruma amaçlı imar planları sınırları içerisinde yer alan parselde, yeni yapılanmaya imkan sağlayacak Y2 lejant işaretinin konulmasına yönelik hazırlanan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.08.2010 tarih, 1846 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plan tadilatı, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

273 sayılı kararı ile, Talas Belediyesi, Harami mevkiinde, park alanı olarak planlı yerin belediye hizmet alanı, belediye hizmet alanı olarak planlı yerin ise park alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.08.2010 tarih, 385 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 272 ve 273 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.