Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

2

1

 

577

KASKİ’nin Finansman Kredisi Temini talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Finansman Kredisi Temini talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonunun 15.08.2012 tarih ve 10 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 06.08.2012 tarihli yazısında; KASKİ Genel Müdürlüğünün 2010 yılı faaliyet karı olan 41.091.319,57TL’nin Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. Maddesinin J bendi ve 2010 yılı Sayıştay sorgusu ile kamu zararı oluşan ilgili tutarın Belediyemize aktarılması talep edilmiştir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan işlerle ilgili inşaat sezonu nedeniyle, hak edişlerin yoğun bir şekilde gelmesi ve cari harcamaların da devam etmesinden dolayı kurum ödemeleri birikmiş olup mevcut borçlarının kısa dönemde kendi öz kaynakları ile ödenmesi mümkün olmadığından, 23.000.000,00TL’nin iç kaynaklı kamu veya özel bankalardan finansman kredisi kullanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

2

1

 

578

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 182, 183, 184 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 182, 183, 184 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.08.2012 tarih ve 225 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.08.2012 tarihli kararlarından;

182 sayılı kararı ile; Hisarcık-Bahçelievler Mahallesinde, söz konusu parselin güney sınırında halen aktif olarak kullanılan sulama arkı bulunduğundan bu alanın imar adası dışına çıkartılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

183 sayılı kararı ile; Demirciyazısı Mahallesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden, civarın elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için, yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmına, trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

184 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden, civarın elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için, yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmına, trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

185 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu, mülkiyeti S.S. İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı olan, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin, çevresinin ticaret ihtiyacının karşılanabilmesi için, konut alanı, yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 09.04.2012 tarih, 226 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

186 sayılı kararı ile; Melikgazi Mahallesinde, (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, (M) ticaret lejant işaretli bahçeli kütle parsel ve park alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 08.03.2010 tarih, 103 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.08.2012 tarih, 182 ve 185 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 183, 184 ve 186 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

2

1

 

579

Talas Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 126 ve 150 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 126 ve 150 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.08.2012 tarih ve 226 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 06.08.2012 tarihli kararlarından;

126 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kütle parsel yapılaşma nizamlı konut alanında bulunan yaya aksının ve çevresindeki yaya yollarının yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

150 sayılı kararı ile; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye hizmet alanı, ticaret alanı ve meydan olarak planlı yerin yeniden düzenlenerek belediye hizmet alanının kuzey ve batı kısmının K2 ticaret kütlesi olarak planlanması ve ticaret alanı olarak planlı alanın bir kısmının meydan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 09.04.2012 tarih, 209 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 06.08.2012 tarih, 126 ve 150 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

2

1

 

580

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.08.2012 tarih, 203, 204, 205, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.08.2012 tarih, 203, 204, 205, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.08.2012 tarih ve 227 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.08.2012 tarihli kararlarından;

203 sayılı kararı ile Yeniköy(Demirciyazısı) ve Osman Kavuncu Mahallelerinde, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden, civarın elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için, yeşil alan olarak planlı yerlerin bir kısmına, trafo alanı planlanması talepleri incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediği anlaşılmıştır. Osman Kavuncu Mahallesinde planlanan trafo alanının, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı, Demirciyazısı mevkiindeki trafo alanı planlamasının ise, fiilen yapılı olan konut alanlarına yakın olduğu kanaatine varıldığından reddinin uygun olacağı,

204 sayılı kararı ile; Köşk Mahallesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden, civarın elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için, yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmına, trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, önerilen trafo alanının, doğusundaki konut alanına yakın olduğu düşünüldüğünden, güneybatı yönünde kaydırılarak planlanması uygun görülmüştür. Söz konusu talebin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

205 sayılı kararı ile, Esenyurt Mahallesinde, mülkiyeti belediyesine ait yeşil alan olarak planlı yerde, ilgili belediyesinin, sosyal amaca yönelik faaliyetlerde bulunabilmesi için yeni bir plan notu konulması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

206 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden, civarın elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için, yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmına, trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

207 sayılı kararı ile; Battalgazi ve Karacaoğlu Mahallelerinde, Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.01.2012 tarih, 10 sayılı kararında belirtilen planlama koşullarının, Kayseri 1.İdare Mahkemesinin 03.05.2012 tarih, 2012/555 karar sayılı ilamı ile iptal edilen planlama alanını da kapsayacak şekilde değerlendirilmesinin onanmasına yönelik meclis kararının Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.08.2012 tarih ve 205 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 203, 204, 206 ve 207 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

2

1

 

581

Mülkiyeti Talas Belediyesi’nin Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’ndeki 6 pafta, 867 parselin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti belediyelerine ait 6 pafta, 867 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.08.2012 tarih ve 228 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı ve gelişme konut alanı olarak planlı yerde belediye hizmet alanı planlanması talep edilmektedir. Söz konusu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayıp, Başakpınar Mahallesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilave nazım imar planı yapılarak bahsi geçen alanın belediye hizmet alanı olarak planlaması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-D-08-B ve K35-D-08-C nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin belediye hizmet alanı ve yol olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

2

1

 

582

Belediyemiz Meclisi’nin, 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin, 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına Gavremzade Abdülkadir Ağa bin Ali Vakfı vekili Avukat Muttalip AYTEKİN tarafından askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan 15.08.2012 tarih ve 229 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin, 18.05.2012 tarih, 371 sayılı kararına istinaden onanarak askı-ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itiraz değerlendirilmiş olup, yapılan plan değişikliği ile herhangi bir hak kaybı bulunmadığı kanaatine varıldığından, itirazın reddinin Cengiz AKPARLAR’ın şerhine karşılık uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.