Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

 

 

 

 

112

Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt ve Konaklar Mahallelerinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt ve Konaklar Mahallelerinde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 8079 ada, 1 parsel ve 5945 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 9 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt ve Konaklar Mahallelerinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait söz konusu taşınmazların bulunduğu alanlarda, konut alanı planlanması talebinde bulunmaktadır. Bu taşınmazlardan Yıldırım Beyazıt Mahallesi 8078 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu otopark alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması yönünde yeni öneri plan hazırlanmıştır. ( Talepte 8079 ada, 1 parsel olarak belirtilmişse de 8078 ada, 1 parseldir.)

1/5000 ölçekli 29N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan otopark alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması ve azalan otopark ihtiyacının da planlama alanının güney kısmında karşılanması yönündeki (NİP-2759, 32 plan işlem numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin F.Meltem MARAŞLIOĞLU’nun red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

 

 

 

 

113

Develi Belediyesinin, Develi ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Develi ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 10 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesi, Abdülbaki ve İzmirli Mahalleleri içerisinde L34b-15b paftasında 209 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 parsel, 210 ada 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22 parsel, 605 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 606 ada 1 parsel, 606 ada 2 parsel, 610 ada 2, 3, 7, 16, 17, 31, 32 parsel, 611 ada 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel, 612 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 613 ada 1, 2, 3 parsel, 614 ada 1, 2, 3 parsel, 615 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel, 616 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsel, 617 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 parsel, 618 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel, 620 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25 parsel, 621 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 parsel, 622 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel, 623 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 52, 54 parsel, 624 ada 1, 2 parsel, 625 ada 1, 2 parsel, 626 ada 1 parsel, 628 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel, 629 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel, 630 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 parsel, 631 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 parsel, 632 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parsel, 633 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel, 634 ada 1, 2 parsel, 635 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45 parsel, 636 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parsel, 637 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 parsel, 639 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 17 parsel, 640 ada 5 parsel, 643 ada 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 parsel, 644 ada 1, 32, 35, 36 parsellerin bulunduğu alanda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi yapılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili yapılan incelemede 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesindeki "Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir." ifadesine istinaden, sınırları belirlenen alanın kentsel dönüşüm ve gelişim projesi uygulamak üzere Develi Belediyesine yetki verilmesi talebinin oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

114

Melikgazi Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bünyesinde Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) kurulmuş olup, talebin onaylanması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, 01.12.2014 tarih ve 410 sayılı Meclis kararında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bünyesinde Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) kurulmasına karar verilmiş olup, Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi 4. fıkrasına göre talebin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 11 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde KUDEB biriminin kurulması için Belediyemizden görüş bildirilmesi talep etmektedir. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi 4. fıkrasına göre “Tescilli kültür varlıkları ile sit alanlarının yoğun olduğu büyükşehir belediyeleri sınırları içinde kalan ilçe belediyelerine, bünyelerinde KUDEB'in kurulmasına ilişkin büyükşehir belediyesinin görüşü alınarak Bakanlıkça ilgili ilçe belediyesine gerekli izin verilir. KUDEB’in, büyükşehir sınırları içinde kalan ilçe belediyeleri bünyesinde kurulamaması halinde görevler, büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan KUDEB tarafından yürütülür.” ifadesi bulunduğundan konu komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

Söz konusu talep ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi’nin kendi mülkiyetinde veya Belediyeye tahsisli tescilli taşınmazlarda yapılacak olan uygulamaların Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından işlem faaliyetlerinin devam ettirilmesi şartıyla, Melikgazi Belediye bünyesinde KUDEB biriminin kurulması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

115

Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, 7469 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, 7469 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediyesi tarafından nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 12 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi’nde, mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazın daha önceden tescilli imar parseli olduğu, bu alanın yapılan düzenleme ile yeşil alana dönüştürüldüğü anlaşıldığından, yeşil alan olarak planlı söz konusu taşınmazın bulunduğu yerin, tescile uygun olacak şekilde plan değişikliği yapılarak konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30O nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759, 35 plan işlem numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

116

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünün, Belediyemiz Meclisi'nin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına yaptığı itirazın görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünün, Belediyemiz Meclisi'nin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 13 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Mevlana Mahallesinde, Belediyemiz Meclisinin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına istinaden hazırlanıp onaylanan ve askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Melikşah Üniversitesi Rektörlüğü itiraz etmiştir.

Söz konusu plan değişikliğine yapılan itiraz gerekçeleri değerlendirilmiş olup, özel üniversite alanı olarak planlı yerlerin üniversite alanından çıkarılarak 13.06.2011 tarih, 413 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki haline göre planlanması yönündeki kararımız, vatandaşların sıklıkla yapılan müracaatları neticesinde mağduriyetlerinin giderilmesi amacını taşımaktadır. Vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünün 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde uygulamaları yapmadığı, parsel bazında hisse alma şeklinde bir yola gittiği anlaşılmıştır. Bölge halkı ile farklı farklı sözleşmeler yapıldığı vatandaşlar tarafından beyan edilmiş olup bu tür uygulamaların huzursuzluğa neden olduğu görülmüştür. Ayrıca meclis kararımızla yapılan planlama, var olan üniversite alanının genişleme bölgesi ile ilgilidir. İlave edilen alanda geçen zaman zarfında kamulaştırma gerçekleştirilmediği ve vatandaş mağduriyeti giderilmediği görüldüğünden ilave alan planlamadan çıkarılarak ilk haline dönüştürülmüştür. Mevcutta var olan üniversitesi yerleşkesi değiştirilmediğinden Üniversite Rektörlüğünden görüş alınmamıştır.

Bu kapsamda konu değerlendirildiğinde 13.10.2014 tarih, 675 sayılı Belediye Meclis Kararımızın yerinde olduğu ve Melikşah Üniversitesi Rektörlüğü'nün (NİP-2870, 22 Plan İşlem Numaralı) itiraz talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

117

Osman Kavuncu Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı kesişiminde yer alan karayolları kavşağı üzerinde yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Osman Kavuncu Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı kesişiminde yer alan karayolları kavşağı üzerinde yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 14 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Osman Kavuncu Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı kesişimin de yer alan Karayolları Kavşağı üzerinde hazırlanan Köprülü Kavşak Projesinin imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu kavşak projesinin Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü sınırında kalan kısımlarının kullanıma yönelik 06.01.2015 tarih, 1183 sayılı yazıları ile görüşleri bulunmaktadır.

5216 sayılı kanunun 7/c ve 7g maddelerine istinaden 1/5000 ölçekli 29L nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 29L-IIa, 29L-IIb uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Karayolları Kavşağı üzerindeki Köprülü Kavşağın planlara işlenmesi yönündeki (NİP-2759, 34 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

118

Fen İşleri Daire Başkanlığının, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı üzerinde yapılan Köprülü Kavşak projesine uygun olarak 1/1000 ölçekli 30M-IVb, 30M-IVc uygulama imar planı paftalarındaki alanda plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Fen İşleri Daire Başkanlığının, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı üzerinde yapılan Köprülü Kavşak projesine uygun olarak 1/1000 ölçekli 30M-IVb, 30M-IVc uygulama imar planı paftalarındaki alanda plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 15 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İller Bankası olarak planlı alanda köprülü kavşak çalışması aşamasında fiilen bahçe duvarının yıkılarak içeri alınması gerektiğinden, İller Bankası Anonim Şirketinin de 26.11.2014 tarih, 2725 sayılı yazısı üzerine bu alan ve civarının kavşak projesi ile uygun hale getirilmesi için plan değişikliği talep edilmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c ve 7g maddelerine istinaden 1/1000 ölçekli 30M-IVb, 30M-IVc uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde kavşak projesi ile sınırları değişen Resmi Kurum Alanlarının yeniden planlanması yönündeki (NİP- 3311, 10 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

119

Talas Mevlana Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Talas Mevlana Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına istinaden yapılmış olan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğindeki konut alanlarının yoğunluk değerinin arttırılması istenerek askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 16 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Mevlana Mahallesinde, Belediyemiz Meclisinin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına istinaden hazırlanıp onaylanan ve askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmiştir. Söz konusu nazım imar planı değişikliği ile özel üniversite alanı olarak planlı yerlerin üniversite alanından çıkarılarak 13.06.2011 tarih, 413 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki haline göre planlanması yapılmıştır. İtiraz sahipleri bu plan değişikliği ile oluşan konut alanlarındaki yoğunluk değerlerinin arttırılmasını talep etmektedirler.

Bahsi geçen konut alanı olarak planlı bölgenin yoğunluğunun arttırılması talebi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. madde 5/a bendinde "İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır." denildiğinden plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2870, 21 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

120

Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesi, 3935, 3936, 3937 ve 4105 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesi, 3935, 3936, 3937 ve 4105 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 17 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Zincidere Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında resmi kurum (cezaevi) olarak planlı bulunan 3935, 3936, 3937 ve 4105 parsel nolu taşınmazların yer aldığı alanın Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Maliye hazinesine ait taşınmazlar ile ilgili Kayseri Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün uygun görüşü bulunmaktadır. 3935 parsel nolu taşınmaz mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 23.05.2003 tarih, 3317 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Söz konusu parsel ile ilgili olarak Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 03.12.2014 tarih, 2215 sayılı yazısında ilgili parselin Talas Belediyesi'ne tahsisinde sakınca olmadığını ifade etmiştir. Bahsi geçen alanda plan değişikliği söz konusu olduğundan 3935 parsel numaralı taşınmazın kültür varlığı olarak tescilli olması nedeniyle Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-d-12-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan resmi kurum alanı olarak planlı yerin belediye hizmet alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2816, 2 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

121

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Erciyes Dağı, Kış Sporları Turizm Merkezi içindeki 39 pafta, 10803 ada, 4 parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Erciyes Dağı, Kış Sporları Turizm Merkezi içindeki 39 pafta, 10803 ada, 4 parsel (eski 2688) nolu taşınmazın bulunduğu alanda fiilen yol bulunduğundan bahisle Kayseri-Develi Karayolunu Hisarcık Kapıya (Halilin Yurdu) bağlayan yolun 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 18 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında Hisarcık Kapı (Halilin Yurdu) Ana Kayak Giriş Noktası ile Kayseri-Develi Karayolunu birbirine bağlayan yolun kaldırılarak, fiili duruma uygun olacak şekilde planlara işlenmesini talep etmektedir. Mevcut 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında Hisarcık Kapıya bağlantıyı sağlayan yolun açılmasının mümkün olmadığı, fiilen açılmış olan yolun topoğrafik yapı dikkate alınarak açıldığı ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlandığı anlaşılmıştır.

1/25.000 ölçekli K35-D4 çevre düzeni planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde mevcut planlı yolun kaldırılarak kuzeye kaydırılması yönündeki 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği talebi, Turizm Merkezi içerisinde bulunduğundan Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmak üzere oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

122

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde, Belediyemiz Meclisinin 08.09.2014 tarih, 608 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarih, 608 sayılı kararına istinaden yapılmış olan ilave nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde İncesu Belediyesince yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 19 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarih, 608 sayılı kararına istinaden hazırlanan ilave nazım imar planına, Örenşehir köy yerleşim alanı olarak planlı yerdeki tescilli parsellerin yapılan nazım imar planına tam olarak uymadığı gerekçesiyle askı ilan süresi içerisinde itirazda bulunmuştur. Plan müellifinin konu ile ilgili görüşü de dikkate alınarak yapılan itiraz uygun görülerek, tescilli parsellerin konumuna göre nazım imar planı yeniden düzenlenmiştir.

1/5000 ölçekli K34-d-05-c nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içersine alınan yerlerin sosyal donatı alanlarıyla birlikte düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2750, 5 plan işlem numaralı) ilave nazım imar planı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

123

Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 520 ada, 111 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 520 ada, 111 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 20 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden söz konusu alanda 1 megavat'ın altında lisanssız elektrik üretimi yapmak amacıyla güneş enerji santrali kurulması talebinde bulunmaktadır.

Konu ile ilgili, Develi Belediyesi, Reşadiye Mahallesi, 520 ada 111 parsel numaralı taşınmazın güneş enerji santrali yapılması amacıyla enerji depolama tesisi olarak planlanması yönünde hazırlanan (PİN:NİP-4051,3 plan işlem numaralı) ilave nazım imar planının oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

124

Yahyalı ve Develi İlçeleri sınırları içerisinde rüzgar enerji santrali yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kayseri İli, Yahyalı ve Develi İlçeleri sınırları içerisinde yapılmak istenen proje ile, bağlantı yolları ile birlikte 52,5 MW kurulu güce sahip 22 adet tribün, şalt sahası, idari tesisler, trafo alanı yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 21 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alanda yapılmak istenen rüzgar enerji santrali ile, bağlantı yollarıyla birlikte 52, 5 MW kurulu güce sahip 22 adet tribün, şalt sahası, idari tesisler ve trafo alanı yapılması talebinde bulunulmaktadır.

Konu ile ilgili, Yahyalı ve Develi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan alanın 52,5 MW kurulu güce sahip 22 adet tribün, bağlantı yolları, şalt sahası ve idari tesis olarak planlanması yönünde hazırlanan (PİN: NİP-8808 plan işlem numaralı) nazım imar planının oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

125

Melikgazi Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 22 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihli kararlarından;

35 sayılı kararı ile; Hunat Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden, park alanı olarak planlı yerin bir kısmına, yer altına yapılması koşuluyla trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3034, 10 plan işlem numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

36 sayılı kararı ile; Hürriyet Mahallesi’nde ticaret alanı, yaya yolu ve park alanı olarak planlı yerin, park alanının bütünlüğünün sağlanması için yeniden düzenlenerek park alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3034, 11 plan işlem numaralı) talep, Belediyemiz Meclisinin 08.09.2014 tarih, 617 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

37 sayılı kararı ile; Kazım Karabekir Mahallesi’nde, fiilen yapılı caminin imar planlarına işlenmesi yönündeki (UİP-8420 plan işlem numaralı) ilave uygulama imar planı yapılması talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.09.2014 tarih, 621 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

38 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerin, cami alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3051, 6 plan işlem numaralı) talep, Belediyemiz Meclisinin 08.09.2014 tarih, 618 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

39 sayılı kararı ile; Alpaslan Mahallesi’nde, konut alanı olarak planı olan yerin, 27x37 ölçülerinde, Yençok=55 metre yapılanma şartına sahip ticaret+konut (TİCK) alanı, trafo alanı olarak planlı yerin ise, yeşil alan ve trafo alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3034, 12 plan işlem numaralı) talep, Belediyemiz Meclisinin 13.10.2014 tarih, 701 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

40 sayılı kararı ile; Altınoluk Mahallesi’nde, cami alanı olarak planlı yerin, kuzeydoğusundaki 15 metrelik çekme mesafesinin, bina oturum alanını daralttığı gerekçesiyle 5 metreye düşürülmesi yönündeki (UİP-3053, 5 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

 

41 sayılı kararı ile; Yeşilyurt Mahallesi’nde plan onama sınırı içerisine alınan Yeşilyurt kavşağında yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğü tarafından plan tadilat sınırı ile kamulaştırma sınırı çakışmadığı gerekçesiyle yapılan itiraz uygun görülmüştür. Belirtilen koordinatlara istinaden kavşağın kuzeybatı yönünde genişletilerek yeniden planlanması yönündeki (UİP-4833, 1 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

42 sayılı kararı ile; Camikebir Mahallesi’nde, otopark olarak planlı yerin, zemin katı ticari, 1. katı otopark olacak şekilde özel yatırımcının faaliyette bulunması amacı ile “P” otopark işaretli alanın ticaret taraması ile nitelendirilerek plana işlenmesi yönündeki (UİP-3034, 4 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.01.2015 tarih, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

126

Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 9 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 1. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 9 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 1. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 23 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde belirlenen Proje alanının "Kentsel Dönüşüm Alanı" olarak ilan edilmesi talep edilmektedir. Belediyemizin, 5216 sayılı Yasanın 7. ve ilgili diğer Maddelerinde, 5393 sayılı Yasa'nın 73. ve ilgili diğer maddeleriyle, sair özel yasalarda sayılan görevlerin sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi için; kent bütünü içerisinde sosyo-ekonomik ve fiziki açıdan köhneyen ve çöküntü alanına dönüşen bölgelerin kentsel yaşantıya yeniden kazandırılmasını sağlayarak çağdaş ve düzenli kentleşmeyi tesis etmek; yeni konut, ticaret, rekreasyon, kamu hizmeti, kentsel ve sosyal donatı alanları oluşturmak; alanın kültürel ve tarihi dokusunu korumak; deprem ve sair afetlerle, güvenlik sorunlarına karşı tedbirler almak; bölgenin ve bu kapsamda şehir merkezinin otopark, ulaşım ve trafik sorunlarını çözümlemek; engelli bireylerin erişim ve ulaşım olanaklarını tesis edebilmek için; İlimiz Kocasinan İlçesinde; kuzeyinde Kocasinan Bulvarı, doğusunda Ahmet Paşa Caddesi, güneyinde Oğuz Caddesi ile batısında İstasyon caddesiyle sınırlanan, Fatih Mahallesinin bir kısmından oluşan yaklaşık 9 hektarlık alanda tapunun K34c05b3d, K34c05b4c, K34c05b4d, paftalarında; 809 ada, 221, 278, 321, 430, 435, 452, 453, 544, 545, 550, 556, 615, 617, 618, 619, 620, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 634, 635, 638, 657, 658, 659, 817, 911, 912, 931, 1018, 1089, 1091, 1092, 1097, 1163, 1165, 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1177, 1179, 1182, 1183, 1184, 1197, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1313, 1317, 1397, 1398, 1404, 1413, 1414, 1415, 1416, 1442, 1443, 1445, 1446, 1666, 1671, 1672, 1707, 1736, 1752, 1810, 1813, 1821, 1823, 1845, 1846, 1856, 1911, 1921, 1945, 1957 parsel, 1607 ada 1214, 1215 parsel, 1666 ada 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23 parsel, 2858 ada 2, 3, 5 parsel, 3431 ada 1, 2 parsel, 4089 ada 1 parsel no’lu taşınmazlarının bulunduğu alanda, 5393 sayılı Yasa'nın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde 30M-IVc, 30M-IVd uygulama imar planı paftalarında Sahabiye-Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm 1.Proje alanı ilan edilmesi hususu Komisyonumuzca incelenmiştir.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan alana ilişkin analiz çalışmasında şehir merkezinde bir çöküntü alanı oluştuğu, mevcut yapıların büyük bölümünün ekonomik ömrünü tamamlaması, deprem durumunda can kaybına sebebiyet verebileceği, güvenlik problemlerinin artması, yol ve otoparkların yetersizliği, alan içerisindeki tarihi eserlerin binaların arasında boğulmuş durumda olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu alanda yapılan analiz çalışmaları kapsamında 09.01.2015 tarihli Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan "alanın yapılaşma ve planlama sorunlarına dair incelemeyle kentsel dönüşüm ve yenileme gerekliliğine ilişkin teknik rapor" komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, bu raporda "Çağdaş şehircilik ilkeleri doğrultusunda kullanıcıların ihtiyaçları, kentsel peyzaj, kentsel estetik, erişebilirlik, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kullanılabilirlik gibi kavramların dikkate alınarak kent merkezinde önemli bir konumda olan Sahabiye-Fatih Mahallelerinin yenilenmesinin metropoliten kent merkezinin yenilenmesi açısından bir zorunluluk olduğunu ortaya koymaktadır." denilmiştir. Raporda; ilgili alanda insanların kullanacağı yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının, park, sağlık tesisleri gibi sosyal donatı alanlarının olmadığından, alan içi yolların darlığı ve plansız oluşturulmuş ticari yapılaşma ve konuttan ticarete ruhsatsız geçişlerin ürettiği trafik ve ulaşım sorunundan, bölgede bulunan okulların sabah ve akşam saatlerinde ürettiği trafiğin yaşamı olumsuz etkilemesinden, alanda mevcut bulunan tarihi eserler hem yapıların hem de trafik akışının baskısı altında kalmasından bahsedilerek alanda Kentsel Dönüşüm projesi yapılması gerekliliğinden bahsedilerek; " Bu alanların tekrar hayata kazandırılması, kullanılabilen ve erişilebilen alanlar olarak tanımlanabilmesi için bu alanlarda baştan bir planlama yapılması gerekmektedir" ifadesine yer verilmiştir.

Ayrıca raporda ;

- Alanda yaşayanlar için daha kaliteli bir yaşam ve çevre oluşturmak

- Yerleşme standartlarının iyileştirilmesini sağlamak,

- Yatırım açısından değeri düşen alanın tekrar kent ekonomisine katılmasını sağlamak,

- Kent ekonomisini canlandırmaya yönelik mekansal şartları sağlamak amaçlarına yönelik bir Kentsel Dönüşüm planlaması yapılmasından da bahsedilmiştir.

Raporda "Alan için bugüne kadar yapılan plan ve tadilat çalışmaları, bölgenin bu günkü formunun belirlenmesinde etkili olmuştur. Ancak son zamanlarda gelişen kent nüfusundaki artışın etkisi ve alandaki yoğun eski yapıların varlığı bu alanın git gide çöküntü alanı olarak tarif etmemize neden olmaktadır. İncelenen alanda zaman içerisinde oluşan yüksek yoğunluk artışı gerek bölgedeki ve gerekse etki alanı içerisinde olan diğer bölgelerdeki yaşamı güçleştirmiş ve imarlı kent görünümden tamamıyla uzaklaşmıştır." denilerek alanın hem kendi yoğunluğunu hem de komşu alanlardan gelen baskıyı kaldırmakta gün geçtikçe başarısız olmasından bahsedilmiştir.

Ayrıca alan sosyolojik olarak incelenerek " Kayseri kentinin merkezinde yer alan Sahabiye ve Fatih mahalleleri de eskinin planı döneminin 50-60 yıllık binaları olarak, eskimiş, dökülen sıvaları ile yaşam konforu açısından sıkıntılar barındıran apartman gecekonduları görüntüsü yaratmıştır." denilmiştir. Raporda " Bu mahallelerin belirgin nitelikleri; genel yaşam koşullarına uymayan maddesel ve sosyal koşulların yetersizliği ve çevrenin bozulmuş olmasıdır . Mahalledeki konutlar çoğunlukla bakımsız durumdadırlar ve basit konfor ve sağlıklı unsurlarından yoksundurlar. Ayrıca sosyal donatı alanlarının eksikliği, otoparklar, spor tesisleri, yürüyüş güzergahlarının olmadığı bir yaşam alanı karşımıza çıkarmaktadır. Bu durum özellikle kentteki çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin yaşam kalitesini düşürmekte ve kentle olan aidiyet bağlarını zayıflatmaktadır." denilerek bölgenin fiziki açıdan çöküntü alanına dönüştüğü gibi sosyolojik açıdan da kötü bir durumda olduğu belirtilmiştir. Ayrıca raporda " kentin bu mekanlarına ülkemizin farklı illerinden gelen vatandaşlarımızca yerleşim yeri olarak tercih edildiği düşünüldüğünde kültürel çeşitliliği kanalize edici çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenmelidir." ifadesine de yer verilmiştir.

Bir diğer çalışma, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hazırlanan " alandaki otopark, ulaşım ve trafik sorunlarıyla, çözüm yollarına dair yapılan inceleme ve teknik rapor", komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Raporda "Kayseri Büyükşehir Belediyesi bölgenin ulaşımını çok yakından etkileyen köprülü kavşak inşaatlarına başlamış olup bölgeden geçen ulaşım aksları mevcut haliyle sorunludur." ifadesine yer verilmiştir. Raporun içeriğinde

- Bölgede ciddi miktarda yer altı ve katlı otopark alanları üretilmelidir.

- Yol kenarı parklanmaya hiçbir şekilde izin verilmemelidir.

"Bu sonuçlardan yola çıkarak imar planı değişiklikleri ile bölgede ulaşım ve otopark sorunlarını çözmek mümkün değildir." denilmiş ve "Bu sebeple kentsel dönüşüm yapılarak kentin çok önemli bir yerinde konumlanan bu bölgenin yeniden yapılanması ve ulaşımının da bu doğrultuda planlanmasının doğru olacağı" belirtilmiştir.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 09.01.2015 tarih ve 9279 ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün 06.01.2015 tarih ve 64094-3 sayılı yazılarında Fatih ve Sahabiye Mahallelerinde genelde gelir seviyesi düşük vatandaşlarla göçmenlerin ikamet ettikleri, alanın devamlı suretle göç aldığı, bölge içerisinde suç işlemeye ve suça meyilli şahısların rahatlıkla girip çıkabilecekleri bölgeler oluştuğu tüm bunlardan dolayı suç olgusunun artabileceği belirtilmiştir.

Alandaki yapıların ruhsat tarihleri incelendiğinde; büyük bir kısmının deprem yönetmeliklerinden önce imal edildikleri; bu yönüyle etraflarındaki binalar yönünden de risk oluşturdukları;

Binalar arası mesafelerin, trafik ve otopark durumunun incelenmesinde itfaiye, ambulans ve kentsel hizmetlere ilişkin vasıtaların rahatlıkla girebilecekleri niteliğe sahip olmadığı görülmüştür.

Tüm bu açıklamalar ışığında; ilgili alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR’ın sözlü önerisi ile Komisyon Raporunun son cümlesine; Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında; ekli listede sınırları ve koordinatları belirtilen alanın, 5393 sayılı Yasanın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde Sahabiye-Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm 1.Proje alanı olarak onaylanmasına, ayrıca bahse konu alanda kamu mülkiyetinde ve kullanımında olan yerler olması sebebiyle alan ilanına ilişkin Meclis Kararımızın Bakanlar Kurulunun onayına sunulması ibaresinin eklenerek İmar ve Bayındırlık komisyon Raporunun kabulünün uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

127

Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 11 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 2. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 11 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 2. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 24 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde belirlenen Proje alanının "Kentsel Dönüşüm Alanı" olarak ilan edilmesi talep edilmektedir. Belediyemizin, 5216 sayılı Yasanın 7. ve ilgili diğer Maddelerinde, 5393 sayılı Yasa'nın 73. ve ilgili diğer maddeleriyle, sair özel yasalarda sayılan görevlerin sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi için; kent bütünü içerisinde sosyo-ekonomik ve fiziki açıdan köhneyen ve çöküntü alanına dönüşen bölgelerin kentsel yaşantıya yeniden kazandırılmasını sağlayarak çağdaş ve düzenli kentleşmeyi tesis etmek; yeni konut, ticaret, rekreasyon, kamu hizmeti, kentsel ve sosyal donatı alanları oluşturmak; alanın kültürel ve tarihi dokusunu korumak; deprem ve sair afetlerle, güvenlik sorunlarına karşı tedbirler almak; bölgenin ve bu kapsamda şehir merkezinin otopark, ulaşım ve trafik sorunlarını çözümlemek; engelli bireylerin erişim ve ulaşım olanaklarını tesis edebilmek için; İlimiz Kocasinan İlçesinde; kuzeyinde Oğuz Caddesi, doğusunda Ahmet Paşa Caddesi, güneyinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi ile batısında İstasyon caddesiyle sınırlanan, Fatih Mahallesinin bir kısmından oluşan yaklaşık 11 hektarlık alanda, tapunun K34c05b4c, K34c05b3d paftalarında, 809 ada381, 382, 383, 384, 385, 386, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 409, 410, 411, 525, 526, 529, 535, 536, 537, 538, 565, 570, 571, 572, 573, 577, 578, 585, 586, 646, 665, 668, 689, 829, 830, 832, 833, 834, 837, 838, 847, 849, 886, 888, 890, 892, 896, 898, 903, 924, 925, 926, 950, 952, 959, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1036, 1040, 1041, 1042, 1043, 1045, 1185, 1186, 1192, 1193, 1195, 1204, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1226, 1228, 1229, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1314, 1395, 1421, 1669, 1680, 1701, 1704, 1744, 1745, 1757, 1774, 1780, 1783, 1789, 1795, 1800, 1803, 1840, 1848, 1852, 1879, 1887, 1895, 1897, 1899, 1914, 1915, 1918, 1924, 1955, 1607 ada 1217, 1220, 1224, 1226, 1239, 1240 parsel 2911 ada 1, 3, 5, 7, 8, 9 parsel 3436 ada 1, 3, 5, 7 parsel 3437 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel 4298 ada 1, 2 parsel 4346 ada 1, 2 parsel 4399 ada 1, 2 parsel 4435 ada 1 parsel 4595 ada 1parsel no’lu taşınmazlarının bulunduğu alanda, 5393 sayılı Yasa'nın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde 29M-Ia, 29M-Ib, 30M-IVc, 30M-IVd imar planı paftalarında Sahabiye-Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm 2.Proje alanı ilan edilmesi hususu Komisyonumuzca incelenmiştir.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan alana ilişkin analiz çalışmasında şehir merkezinde bir çöküntü alanı oluştuğu, mevcut yapıların büyük bölümünün ekonomik ömrünü tamamlaması, deprem durumunda can kaybına sebebiyet verebileceği, güvenlik problemlerinin artması, yol ve otoparkların yetersizliği, alan içerisindeki tarihi eserlerin binaların arasında boğulmuş durumda olduğu ifade edilmiştir.

Söz konusu alanda yapılan analiz çalışmaları kapsamında 09.01.2015 tarihli Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan "alanın yapılaşma ve planlama sorunlarına dair incelemeyle kentsel dönüşüm ve yenileme gerekliliğine ilişkin teknik rapor" komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, bu raporda "Çağdaş şehircilik ilkeleri doğrultusunda kullanıcıların ihtiyaçları, kentsel peyzaj, kentsel estetik, erişebilirlik, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kullanılabilirlik gibi kavramların dikkate alınarak kent merkezinde önemli bir konumda olan Sahabiye-Fatih Mahallelerinin yenilenmesinin metropoliten kent merkezinin yenilenmesi açısından bir zorunluluk olduğunu ortaya koymaktadır." denilmiştir. Raporda; ilgili alanda insanların kullanacağı yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının, park, sağlık tesisleri gibi sosyal donatı alanlarının olmadığından, alan içi yolların darlığı ve plansız oluşturulmuş ticari yapılaşma ve konuttan ticarete ruhsatsız geçişlerin ürettiği trafik ve ulaşım sorunundan, bölgede bulunan okulların sabah ve akşam saatlerinde ürettiği trafiğin yaşamı olumsuz etkilemesinden, alanda mevcut bulunan tarihi eserler hem yapıların hem de trafik akışının baskısı altında kalmasından bahsedilerek alanda Kentsel Dönüşüm projesi yapılması gerekliliğinden bahsedilerek; " Bu alanların tekrar hayata kazandırılması, kullanılabilen ve erişilebilen alanlar olarak tanımlanabilmesi için bu alanlarda baştan bir planlama yapılması gerekmektedir" ifadesine yer verilmiştir.

Ayrıca raporda ;

- Alanda yaşayanlar için daha kaliteli bir yaşam ve çevre oluşturmak

- Yerleşme standartlarının iyileştirilmesini sağlamak,

- Yatırım açısından değeri düşen alanın tekrar kent ekonomisine katılmasını sağlamak,

- Kent ekonomisini canlandırmaya yönelik mekansal şartları sağlamak amaçlarına yönelik bir Kentsel Dönüşüm planlaması yapılmasından da bahsedilmiştir.

Raporda "Alan için bugüne kadar yapılan plan ve tadilat çalışmaları, bölgenin bu günkü formunun belirlenmesinde etkili olmuştur. Ancak son zamanlarda gelişen kent nüfusundaki artışın etkisi ve alandaki yoğun eski yapıların varlığı bu alanın git gide çöküntü alanı olarak tarif etmemize neden olmaktadır. İncelenen alanda zaman içerisinde oluşan yüksek yoğunluk artışı gerek bölgedeki ve gerekse etki alanı içerisinde olan diğer bölgelerdeki yaşamı güçleştirmiş ve imarlı kent görünümden tamamıyla uzaklaşmıştır." denilerek alanın hem kendi yoğunluğunu hem de komşu alanlardan gelen baskıyı kaldırmakta gün geçtikçe başarısız olmasından bahsedilmiştir.

Ayrıca alan sosyolojik olarak incelenerek " Kayseri kentinin merkezinde yer alan Sahabiye ve Fatih mahalleleri de eskinin planı döneminin 50-60 yıllık binaları olarak, eskimiş, dökülen sıvaları ile yaşam konforu açısından sıkıntılar barındıran apartman gecekonduları görüntüsü yaratmıştır." denilmiştir. Raporda " Bu mahallelerin belirgin nitelikleri; genel yaşam koşullarına uymayan maddesel ve sosyal koşulların yetersizliği ve çevrenin bozulmuş olmasıdır . Mahalledeki konutlar çoğunlukla bakımsız durumdadırlar ve basit konfor ve sağlıklı unsurlarından yoksundurlar. Ayrıca sosyal donatı alanlarının eksikliği, otoparklar, spor tesisleri, yürüyüş güzergahlarının olmadığı bir yaşam alanı karşımıza çıkarmaktadır. Bu durum özellikle kentteki çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin yaşam kalitesini düşürmekte ve kentle olan aidiyet bağlarını zayıflatmaktadır." denilerek bölgenin fiziki açıdan çöküntü alanına dönüştüğü gibi sosyolojik açıdan da kötü bir durumda olduğu belirtilmiştir. Ayrıca raporda " kentin bu mekanlarına ülkemizin farklı illerinden gelen vatandaşlarımızca yerleşim yeri olarak tercih edildiği düşünüldüğünde kültürel çeşitliliği kanalize edici çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenmelidir." ifadesine de yer verilmiştir.

Bir diğer çalışma, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hazırlanan " alandaki otopark, ulaşım ve trafik sorunlarıyla, çözüm yollarına dair yapılan inceleme ve teknik rapor", komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Raporda "Kayseri Büyükşehir Belediyesi bölgenin ulaşımını çok yakından etkileyen köprülü kavşak inşaatlarına başlamış olup bölgeden geçen ulaşım aksları mevcut haliyle sorunludur." ifadesine yer verilmiştir.

Raporun içeriğinde

- Bölgede ciddi miktarda yer altı ve katlı otopark alanları üretilmelidir.

- Yol kenarı parklanmaya hiçbir şekilde izin verilmemelidir.

"Bu sonuçlardan yola çıkarak imar planı değişiklikleri ile bölgede ulaşım ve otopark sorunlarını çözmek mümkün değildir." denilmiş ve "Bu sebeple kentsel dönüşüm yapılarak kentin çok önemli bir yerinde konumlanan bu bölgenin yeniden yapılanması ve ulaşımının da bu doğrultuda planlanmasının doğru olacağı" belirtilmiştir.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 09.01.2015 tarih ve 9279 ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün 06.01.2015 tarih ve 64094-3 sayılı yazılarında Fatih ve Sahabiye Mahallelerinde genelde gelir seviyesi düşük vatandaşlarla göçmenlerin ikamet ettikleri, alanın devamlı suretle göç aldığı, bölge içerisinde suç işlemeye ve suça meyilli şahısların rahatlıkla girip çıkabilecekleri bölgeler oluştuğu tüm bunlardan dolayı suç olgusunun artabileceği belirtilmiştir.

Alandaki yapıların ruhsat tarihleri incelendiğinde; büyük bir kısmının deprem yönetmeliklerinden önce imal edildikleri; bu yönüyle etraflarındaki binalar yönünden de risk oluşturdukları;

Binalar arası mesafelerin, trafik ve otopark durumunun incelenmesinde itfaiye, ambulans ve kentsel hizmetlere ilişkin vasıtaların rahatlıkla girebilecekleri niteliğe sahip olmadığı görülmüştür.

Tüm bu açıklamalar ışığında; İlgili alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR’ın sözlü önerisi ile Komisyon Raporunun son cümlesine; Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında; ekli listede sınırları ve koordinatları belirtilen alanın, 5393 sayılı Yasanın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde Sahabiye-Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm 2. Proje alanı olarak onaylanmasına, ayrıca bahse konu alanda kamu mülkiyetinde ve kullanımında olan yerler olması sebebiyle alan ilanına ilişkin Meclis Kararımızın Bakanlar Kurulunun onayına sunulması ibaresinin eklenerek İmar ve Bayındırlık komisyon Raporunun kabulünün uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

128

Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 17 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 3. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 17 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 3. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 25 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde belirlenen Proje alanının "Kentsel Dönüşüm Alanı" olarak ilan edilmesi talep edilmektedir. Belediyemizin, 5216 sayılı Yasanın 7. ve ilgili diğer Maddelerinde, 5393 sayılı Yasa'nın 73. ve ilgili diğer maddeleriyle, sair özel yasalarda sayılan görevlerin sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi için; kent bütünü içerisinde sosyo-ekonomik ve fiziki açıdan köhneyen ve çöküntü alanına dönüşen bölgelerin kentsel yaşantıya yeniden kazandırılmasını sağlayarak çağdaş ve düzenli kentleşmeyi tesis etmek; yeni konut, ticaret, rekreasyon, kamu hizmeti, kentsel ve sosyal donatı alanları oluşturmak; alanın kültürel ve tarihi dokusunu korumak; deprem ve sair afetlerle, güvenlik sorunlarına karşı tedbirler almak; bölgenin ve bu kapsamda şehir merkezinin otopark, ulaşım ve trafik sorunlarını çözümlemek; engelli bireylerin erişim ve ulaşım olanaklarını tesis edebilmek için; İlimiz Kocasinan İlçesinde; kuzeyinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi, doğusunda Ahmet Paşa ve Alparslan Caddeleri, güneyinde Otak ve Boylar Sokaklar ile batısında İstasyon caddesiyle sınırlanan, Sahabiye Mahallesinin bir kısmından oluşan yaklaşık 17 hektarlık alanda, tapunun K34c05b3d, K34c05b3d, K34c05b4c, K34c05c1b paftalarında 500 ada 9, 13, 15, 16 parsel 809 ada, 109, 110, 111, 112, 130, 131, 179, 180, 185, 211, 224, 230, 233, 234, 239, 244, 272, 274, 304, 306, 307, 308, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 336, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 365, 370, 419, 420, 421, 422, 449, 464, 465, 470, 471, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 495, 496, 497, 498, 508, 591, 597, 598, 599, 602, 603, 604, 655, 703, 707, 708, 709, 712, 713, 715, 716, 720, 721, 722, 725, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 765, 766, 767, 783, 784, 785, 788, 789, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 799, 800, 803, 804, 818, 819, 854, 856, 860, 861, 868, 869, 870, 871, 873, 880, 962, 969, 973, 974, 975, 976, 977, 992, 994, 998, YOL, 1004, 1005, 1011, 1012, 1013, 1019, 1044, 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, 1055, 1098, 1103, 1128, 1129, 1130, 1134, 1135, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1156, 1157, 1158, 1159, 1200, 1205, 1206, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1259, 1260, 1261, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1305, 1309, 1326, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1411, 1426, 1429, 1444, 1648, 1649, 1652, 1661, 1663, 1664, 1665, 1675, 1676, 1681, 1710, 1732, 1739, 1741, 1777, 1779, 1786, 1788, 1806, 1807, 1808, 1824, 1825, 1830, 1836, 1838, 1842, 1861, 1872, 1874, 1875, 1881, 1882, 1884, 1890, 1892, 1902, 1905, 1906, 1953, 1977 parsel 2769 ada 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 parsel 2925 ada, 1, 2, 3, 5, 6 parsel 2926 ada, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 parsel 3075 ada, 1 parsel 3105 ada, 2, 4 parsel 3144 ada, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsel 3187 ada, 1, 3, 4 parsel 3359 ada, 2, 4, 6 parsel 4012 ada, 1, 2, 3 parsel 4095 ada, 1, 2 parsel 4171 ada, 1 parsel 4492 ada, 1, 2, 3, 4 parsel no’lu taşınmazlarının bulunduğu alanda, 29M-Ia, 29M-Ib, 30M-IVc, 30M-IVc imar planı paftalarında 5393 sayılı Yasa'nın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde Sahabiye-Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm 3.Proje alanı ilan edilmesi hususu Komisyonumuzca incelenmiştir.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan alana ilişkin analiz çalışmasında şehir merkezinde bir çöküntü alanı oluştuğu, mevcut yapıların büyük bölümünün ekonomik ömrünü tamamlaması, deprem durumunda can kaybına sebebiyet verebileceği, güvenlik problemlerinin artması, yol ve otoparkların yetersizliği, alan içerisindeki tarihi eserlerin binaların arasında boğulmuş durumda olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu alanda yapılan analiz çalışmaları kapsamında 09.01.2015 tarihli Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan "alanın yapılaşma ve planlama sorunlarına dair incelemeyle kentsel dönüşüm ve yenileme gerekliliğine ilişkin teknik rapor" komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, bu raporda "Çağdaş şehircilik ilkeleri doğrultusunda kullanıcıların ihtiyaçları, kentsel peyzaj, kentsel estetik, erişebilirlik, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kullanılabilirlik gibi kavramların dikkate alınarak kent merkezinde önemli bir konumda olan Sahabiye-Fatih Mahallelerinin yenilenmesinin metropoliten kent merkezinin yenilenmesi açısından bir zorunluluk olduğunu ortaya koymaktadır." denilmiştir. Raporda; ilgili alanda insanların kullanacağı yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının, park, sağlık tesisleri gibi sosyal donatı alanlarının olmadığından, alan içi yolların darlığı ve plansız oluşturulmuş ticari yapılaşma ve konuttan ticarete ruhsatsız geçişlerin ürettiği trafik ve ulaşım sorunundan, bölgede bulunan okulların sabah ve akşam saatlerinde ürettiği trafiğin yaşamı olumsuz etkilemesinden, alanda mevcut bulunan tarihi eserler hem yapıların hem de trafik akışının baskısı altında kalmasından bahsedilerek alanda Kentsel Dönüşüm projesi yapılması gerekliliğinden bahsedilerek; " Bu alanların tekrar hayata kazandırılması, kullanılabilen ve erişilebilen alanlar olarak tanımlanabilmesi için bu alanlarda baştan bir planlama yapılması gerekmektedir" ifadesine yer verilmiştir.

Ayrıca raporda ;

- Alanda yaşayanlar için daha kaliteli bir yaşam ve çevre oluşturmak

- Yerleşme standartlarının iyileştirilmesini sağlamak,

- Yatırım açısından değeri düşen alanın tekrar kent ekonomisine katılmasını sağlamak,

- Kent ekonomisini canlandırmaya yönelik mekansal şartları sağlamak amaçlarına yönelik bir Kentsel Dönüşüm planlaması yapılmasından da bahsedilmiştir.

Raporda "Alan için bugüne kadar yapılan plan ve tadilat çalışmaları, bölgenin bu günkü formunun belirlenmesinde etkili olmuştur. Ancak son zamanlarda gelişen kent nüfusundaki artışın etkisi ve alandaki yoğun eski yapıların varlığı bu alanın git gide çöküntü alanı olarak tarif etmemize neden olmaktadır. İncelenen alanda zaman içerisinde oluşan yüksek yoğunluk artışı gerek bölgedeki ve gerekse etki alanı içerisinde olan diğer bölgelerdeki yaşamı güçleştirmiş ve imarlı kent görünümden tamamıyla uzaklaşmıştır." denilerek alanın hem kendi yoğunluğunu hem de komşu alanlardan gelen baskıyı kaldırmakta gün geçtikçe başarısız olmasından bahsedilmiştir.

Ayrıca alan sosyolojik olarak incelenerek " Kayseri kentinin merkezinde yer alan Sahabiye ve Fatih mahalleleri de eskinin planı döneminin 50-60 yıllık binaları olarak, eskimiş, dökülen sıvaları ile yaşam konforu açısından sıkıntılar barındıran apartman gecekonduları görüntüsü yaratmıştır." denilmiştir. Raporda " Bu mahallelerin belirgin nitelikleri; genel yaşam koşullarına uymayan maddesel ve sosyal koşulların yetersizliği ve çevrenin bozulmuş olmasıdır . Mahalledeki konutlar çoğunlukla bakımsız durumdadırlar ve basit konfor ve sağlıklı unsurlarından yoksundurlar. Ayrıca sosyal donatı alanlarının eksikliği, otoparklar, spor tesisleri, yürüyüş güzergahlarının olmadığı bir yaşam alanı karşımıza çıkarmaktadır. Bu durum özellikle kentteki çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin yaşam kalitesini düşürmekte ve kentle olan aidiyet bağlarını zayıflatmaktadır." denilerek bölgenin fiziki açıdan çöküntü alanına dönüştüğü gibi sosyolojik açıdan da kötü bir durumda olduğu belirtilmiştir. Ayrıca raporda " kentin bu mekanlarına ülkemizin farklı illerinden gelen vatandaşlarımızca yerleşim yeri olarak tercih edildiği düşünüldüğünde kültürel çeşitliliği kanalize edici çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenmelidir." ifadesine de yer verilmiştir.

Bir diğer çalışma, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hazırlanan " alandaki otopark, ulaşım ve trafik sorunlarıyla, çözüm yollarına dair yapılan inceleme ve teknik rapor", komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Raporda "Kayseri Büyükşehir Belediyesi bölgenin ulaşımını çok yakından etkileyen köprülü kavşak inşaatlarına başlamış olup bölgeden geçen ulaşım aksları mevcut haliyle sorunludur." ifadesine yer verilmiştir. Raporun içeriğinde

- Bölgede ciddi miktarda yer altı ve katlı otopark alanları üretilmelidir.

- Yol kenarı parklanmaya hiçbir şekilde izin verilmemelidir.

"Bu sonuçlardan yola çıkarak imar planı değişiklikleri ile bölgede ulaşım ve otopark sorunlarını çözmek mümkün değildir." denilmiş ve "Bu sebeple kentsel dönüşüm yapılarak kentin çok önemli bir yerinde konumlanan bu bölgenin yeniden yapılanması ve ulaşımının da bu doğrultuda planlanmasının doğru olacağı" belirtilmiştir.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 09.01.2015 tarih ve 9279 ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün 06.01.2015 tarih ve 64094-3 sayılı yazılarında Fatih ve Sahabiye Mahallelerinde genelde gelir seviyesi düşük vatandaşlarla göçmenlerin ikamet ettikleri, alanın devamlı suretle göç aldığı, bölge içerisinde suç işlemeye ve suça meyilli şahısların rahatlıkla girip çıkabilecekleri bölgeler oluştuğu tüm bunlardan dolayı suç olgusunun artabileceği belirtilmiştir.

Alandaki yapıların ruhsat tarihleri incelendiğinde; büyük bir kısmının deprem yönetmeliklerinden önce imal edildikleri; bu yönüyle etraflarındaki binalar yönünden de risk oluşturdukları;

Binalar arası mesafelerin, trafik ve otopark durumunun incelenmesinde itfaiye, ambulans ve kentsel hizmetlere ilişkin vasıtaların rahatlıkla girebilecekleri niteliğe sahip olmadığı görülmüştür.

Tüm bu açıklamalar ışığında; İlgili alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR’ın sözlü önerisi ile Komisyon Raporunun son cümlesine; Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında; ekli listede sınırları ve koordinatları belirtilen alanın, 5393 sayılı Yasanın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde Sahabiye-Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm 3.Proje alanı olarak onaylanmasına, ayrıca bahse konu alanda kamu mülkiyetinde ve kullanımında olan yerler olması sebebiyle alan ilanına ilişkin Meclis Kararımızın Bakanlar Kurulunun onayına sunulması ibaresinin eklenerek İmar ve Bayındırlık komisyon Raporunun kabulünün uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.01.2015

129

Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 13 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 4. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 13 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 4. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan 14.01.2015 tarih ve 26 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde belirlenen Proje alanının "Kentsel Dönüşüm Alanı" olarak ilan edilmesi talep edilmektedir. Belediyemizin, 5216 sayılı Yasanın 7. ve ilgili diğer Maddelerinde, 5393 sayılı Yasa'nın 73. ve ilgili diğer maddeleriyle, sair özel yasalarda sayılan görevlerin sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi için; kent bütünü içerisinde sosyo-ekonomik ve fiziki açıdan köhneyen ve çöküntü alanına dönüşen bölgelerin kentsel yaşantıya yeniden kazandırılmasını sağlayarak çağdaş ve düzenli kentleşmeyi tesis etmek; yeni konut, ticaret, rekreasyon, kamu hizmeti, kentsel ve sosyal donatı alanları oluşturmak; alanın kültürel ve tarihi dokusunu korumak; deprem ve sair afetlerle, güvenlik sorunlarına karşı tedbirler almak; bölgenin ve bu kapsamda şehir merkezinin otopark, ulaşım ve trafik sorunlarını çözümlemek; engelli bireylerin erişim ve ulaşım olanaklarını tesis edebilmek için; İlimiz Kocasinan İlçesinde; kuzeyinde Otak ve Boylar Sokaklar, doğusu ve güneyinde Ahmet Paşa Caddesi ile batısında Alparslan ve İstasyon Caddeleriyle sınırlanan, Sahabiye Mahallesinin bir kısmından oluşan yaklaşık 13 hektarlık alanda, tapunun K34c05c2a, K34c05b3d, K34c05c1b paftalarında, 113ada, 43, 55, 74, 75, 76, 79, 82, 86, 87, 88, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 120, 125, 129, 133, 144 parsel, 182 ada 25, 34, 41, 44, 69, 70, 75, 77, 79, 84, 89, 90, 93, 94, 99, 103, 107, 112, 116 parsel, 183 ada, 44 parsel 751 ada 41 parsel, 809 ada, 949, 1687, 1690, 1691, 1692, 1693, 1714, 1715, 1722, 1723, 1764, 1765, 1791, 1792, 1866 parsel 814ada, 2, 3, 7, 9, 10, 39, 40, 47, 48, 50, 113, 114, 115, 117, 120, 122, 124, 129, 134, 141, 145, 146, 150, 151, 154, 158, 159, 161, 166, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 187, 189, 200, 208, 212 parsel, 816 ada , 86, 92 parsel 1067 ada, 1 parsel 1608 ada19, 44, 65, 89, 92, 94, 98, 103, 106, 108, 123, 124, 129, 132, 133, 134, 135, 153, 164, 168, 172, 173, 183, 184, 187, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 208, 214, 216, 226, 227, 232, 243, 246, 247, 249, YOL parsel, 1609 ada, 3, 4, 5, 8, 9, 182 parsel 2429 ada , 1 parsel 2435 ada, 3 parsel 2887 ada , 5, 6 parsel, 3000 ada , 7, 8, 9, 10, 11 parsel 3028 ada , 3, 4 parsel 3145 ada, 1, 2, 6 parsel 3146 ada , 2, 3 parsel, 3147 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsel 3148 ada, 1, 2 parsel 3150 ada , 1 parsel 3153 ada 2, 4 parsel, 3156 ada, 3 parsel 3158 ada 1, 2, 3, 4 parsel 3159 ada, 1, 2, 3 parsel 3160 ada, 1, 2, 3, 4, 8 parsel, 3161 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel 3162 ada 1 parsel 3163 ada, 3 parsel 3164 ada, 2 parsel, 3165 ada, 4, 8, 9, 10, 11 parsel 3166 ada , 1 parsel 3371 ada1 parsel 3373 ada, 1 parsel 4349 ada, 1, 2 parsel nolu taşınmazlarının 5393 sayılı Yasa'nın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde 29M-Ib imar planı paftasında Sahabiye-Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm 4.Proje alanı ilan edilmesi hususu Komisyonumuzca incelenmiştir.

 

 

 

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan alana ilişkin analiz çalışmasında şehir merkezinde bir çöküntü alanı oluştuğu, mevcut yapıların büyük bölümünün ekonomik ömrünü tamamlaması, deprem durumunda can kaybına sebebiyet verebileceği, güvenlik problemlerinin artması, yol ve otoparkların yetersizliği, alan içerisindeki tarihi eserlerin binaların arasında boğulmuş durumda olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu alanda yapılan analiz çalışmaları kapsamında 09.01.2015 tarihli Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan "alanın yapılaşma ve planlama sorunlarına dair incelemeyle kentsel dönüşüm ve yenileme gerekliliğine ilişkin teknik rapor" komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, bu raporda "Çağdaş şehircilik ilkeleri doğrultusunda kullanıcıların ihtiyaçları, kentsel peyzaj, kentsel estetik, erişebilirlik, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kullanılabilirlik gibi kavramların dikkate alınarak kent merkezinde önemli bir konumda olan Sahabiye-Fatih Mahallelerinin yenilenmesinin metropoliten kent merkezinin yenilenmesi açısından bir zorunluluk olduğunu ortaya koymaktadır." denilmiştir. Raporda; ilgili alanda insanların kullanacağı yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının, park, sağlık tesisleri gibi sosyal donatı alanlarının olmadığından, alan içi yolların darlığı ve plansız oluşturulmuş ticari yapılaşma ve konuttan ticarete ruhsatsız geçişlerin ürettiği trafik ve ulaşım sorunundan, bölgede bulunan okulların sabah ve akşam saatlerinde ürettiği trafiğin yaşamı olumsuz etkilemesinden, alanda mevcut bulunan tarihi eserler hem yapıların hem de trafik akışının baskısı altında kalmasından bahsedilerek alanda Kentsel Dönüşüm projesi yapılması gerekliliğinden bahsedilerek; " Bu alanların tekrar hayata kazandırılması, kullanılabilen ve erişilebilen alanlar olarak tanımlanabilmesi için bu alanlarda baştan bir planlama yapılması gerekmektedir" ifadesine yer verilmiştir.

Ayrıca raporda ;

- Alanda yaşayanlar için daha kaliteli bir yaşam ve çevre oluşturmak

- Yerleşme standartlarının iyileştirilmesini sağlamak,

- Yatırım açısından değeri düşen alanın tekrar kent ekonomisine katılmasını sağlamak,

- Kent ekonomisini canlandırmaya yönelik mekansal şartları sağlamak amaçlarına yönelik bir Kentsel Dönüşüm planlaması yapılmasından da bahsedilmiştir.

Raporda "Alan için bugüne kadar yapılan plan ve tadilat çalışmaları, bölgenin bu günkü formunun belirlenmesinde etkili olmuştur. Ancak son zamanlarda gelişen kent nüfusundaki artışın etkisi ve alandaki yoğun eski yapıların varlığı bu alanın git gide çöküntü alanı olarak tarif etmemize neden olmaktadır. İncelenen alanda zaman içerisinde oluşan yüksek yoğunluk artışı gerek bölgedeki ve gerekse etki alanı içerisinde olan diğer bölgelerdeki yaşamı güçleştirmiş ve imarlı kent görünümden tamamıyla uzaklaşmıştır." denilerek alanın hem kendi yoğunluğunu hem de komşu alanlardan gelen baskıyı kaldırmakta gün geçtikçe başarısız olmasından bahsedilmiştir.

Ayrıca alan sosyolojik olarak incelenerek " Kayseri kentinin merkezinde yer alan Sahabiye ve Fatih mahalleleri de eskinin planı döneminin 50-60 yıllık binaları olarak, eskimiş, dökülen sıvaları ile yaşam konforu açısından sıkıntılar barındıran apartman gecekonduları görüntüsü yaratmıştır." denilmiştir. Raporda " Bu mahallelerin belirgin nitelikleri; genel yaşam koşullarına uymayan maddesel ve sosyal koşulların yetersizliği ve çevrenin bozulmuş olmasıdır . Mahalledeki konutlar çoğunlukla bakımsız durumdadırlar ve basit konfor ve sağlıklı unsurlarından yoksundurlar. Ayrıca sosyal donatı alanlarının eksikliği, otoparklar, spor tesisleri, yürüyüş güzergahlarının olmadığı bir yaşam alanı karşımıza çıkarmaktadır. Bu durum özellikle kentteki çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin yaşam kalitesini düşürmekte ve kentle olan aidiyet bağlarını zayıflatmaktadır." denilerek bölgenin fiziki açıdan çöküntü alanına dönüştüğü gibi sosyolojik açıdan da kötü bir durumda olduğu belirtilmiştir. Ayrıca raporda " kentin bu mekanlarına ülkemizin farklı illerinden gelen vatandaşlarımızca yerleşim yeri olarak tercih edildiği düşünüldüğünde kültürel çeşitliliği kanalize edici çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenmelidir." ifadesine de yer verilmiştir.

Bir diğer çalışma, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hazırlanan " alandaki otopark, ulaşım ve trafik sorunlarıyla, çözüm yollarına dair yapılan inceleme ve teknik rapor", komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Raporda "Kayseri Büyükşehir Belediyesi bölgenin ulaşımını çok yakından etkileyen köprülü kavşak inşaatlarına başlamış olup bölgeden geçen ulaşım aksları mevcut haliyle sorunludur." ifadesine yer verilmiştir. Raporun içeriğinde

- Bölgede ciddi miktarda yer altı ve katlı otopark alanları üretilmelidir.

- Yol kenarı parklanmaya hiçbir şekilde izin verilmemelidir.

"Bu sonuçlardan yola çıkarak imar planı değişiklikleri ile bölgede ulaşım ve otopark sorunlarını çözmek mümkün değildir." denilmiş ve "Bu sebeple kentsel dönüşüm yapılarak kentin çok önemli bir yerinde konumlanan bu bölgenin yeniden yapılanması ve ulaşımının da bu doğrultuda planlanmasının doğru olacağı" belirtilmiştir.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 09.01.2015 tarih ve 9279 ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün 06.01.2015 tarih ve 64094-3 sayılı yazılarında Fatih ve Sahabiye Mahallelerinde genelde gelir seviyesi düşük vatandaşlarla göçmenlerin ikamet ettikleri, alanın devamlı suretle göç aldığı, bölge içerisinde suç işlemeye ve suça meyilli şahısların rahatlıkla girip çıkabilecekleri bölgeler oluştuğu tüm bunlardan dolayı suç olgusunun artabileceği belirtilmiştir.

Alandaki yapıların ruhsat tarihleri incelendiğinde; büyük bir kısmının deprem yönetmeliklerinden önce imal edildikleri; bu yönüyle etraflarındaki binalar yönünden de risk oluşturdukları;

Binalar arası mesafelerin, trafik ve otopark durumunun incelenmesinde itfaiye, ambulans ve kentsel hizmetlere ilişkin vasıtaların rahatlıkla girebilecekleri niteliğe sahip olmadığı görülmüştür.

Tüm bu açıklamalar ışığında; İlgili alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR’ın sözlü önerisi ile Komisyon Raporunun son cümlesine; Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında; ekli listede sınırları ve koordinatları belirtilen alanın, 5393 sayılı Yasanın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde Sahabiye-Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm 4.Proje alanı olarak onaylanmasına, ayrıca bahse konu alanda kamu mülkiyetinde ve kullanımında olan yerler olması sebebiyle alan ilanına ilişkin Meclis Kararımızın Bakanlar Kurulunun onayına sunulması ibaresinin eklenerek İmar ve Bayındırlık komisyon Raporunun kabulünün uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.