2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 16.04.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 16.04.2010

Karar No : 190

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih ve 64 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih ve 64 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.04.2010 tarih ve 65 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Köşk mahallesinde, bahsi geçen alandaki iki ayrı imar adasına SD lejant işareti konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih ve 64 sayılı kararının, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 16.04.2010

Karar No : 191

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih ve 52 sayılı Kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih ve 52 sayılı kararı ile, Melikgazi İlçesi Çaybağları Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde, Recep GÜRPINAR ve İbrahim AKSOY tarafından yapılan itirazları hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.04.2010 tarih ve 66’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çaybağları mevkiinde yapılan revizyon nazım imar planına üç adet dilekçe ile Taks=0.20, Kaks=0.40 olan alanların, Taks=0.12 ve Kaks=0.24 olarak planlandığı gerekçesi ile itirazda bulunulmuştur.

Hazırlanan nazım imar planında ve plan açıklama raporunda, Taks ve Kaks düzenlemesine ait herhangi bir açıklama veya tanımlama bulunmamaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı kararlarına uygun olarak, bölgenin düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlanmasını içermektedir. Yapılan itirazlar, Taks ve Kaks’a yönelik olduğundan ve bu açıklamaların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu olması dolayısıyla itirazların reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 16.04.2010

Karar No : 192

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 15.01.2010 tarih ve 41 sayılı Kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 15.01.2010 tarih ve 41 sayılı kararı ile, onanan Melikgazi İlçesi Çaybağları Mevkiinde revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının yapmış olduğu itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.04.2010 tarih ve 67’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; itiraz uygun görülerek, Hava Kuvvetleri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nca koordinatları gönderilen alan, nazım imar planına Askeri Güvenlik Bölgesi Sınırı olarak işlenmiştir. Planlardan kaldırılması sehven unutulan Askeri Güvenlik Bölgesi Sınırı yazısı ve sınırı kaldırılmıştır.

1/5000 ölçekli 28M ve 28N nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ve itiraza göre hazırlanan nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 16.04.2010

Karar No : 193

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih ve 51 sayılı Kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih ve 51 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Nafiz KAHRAMAN, Hasan KAHRAMAN ve Mümin YETKİN tarafından yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.04.2010 tarih ve 68’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Uğurevler mahallesi 419 pafta, 3220 ada, 31 parsel maliki olan söz konusu şahıslar, planın 2004 yılındaki durumuna dönülmesi talebi ile revizyon nazım imar planına itiraz etmişlerdir. Bu alan, yürürlükteki planlarda ilköğretim alanı, ticaret alanı ve park alanı olarak planlıdır. İstenilen değişiklik talebi; 08.02.2010 tarih, 51 sayılı meclis kararımız ile yapılmamıştır. Bahsi geçen parsel 2000 yılında bu şahıslar tarafından alınmış olup, 2001 yılında yapılan plan ile 2010 yılında yapılan planlar da birbirine uygun olduğundan bir hak kaybı söz konusu değildir. Bu nedenlerden ve plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 16.04.2010

Karar No : 194

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Sümer mevkii ve Yenidoğan Mah. bulunan muhtelif parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Sümer mevkii, 117 pafta, 620 ada, 1 parsel, 352 pafta, 1591 ada, 1799 parsel, Yenidoğan Mahallesi 1 pafta, 4 ada, 1 parsel 5 ada, 12 parsel ve 1 pafta, 5 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.04.2010 tarih ve 69’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu kadastro parseller nazım imar planında yol ve yeşil alan olarak, 5 ada 3 parsel nolu taşınmazda resmi kurum alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Bahsi geçen parseller üzerinde CNG (SDG-Sıkılaştırılmış Doğal Gaz) İkmal İstasyonu alanı ile Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı planlanması istenmektedir. Ayrıca söz konusu parseller çevresinde fiili durum ve planlar arası uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yol ve kavşak düzenlemesi talep edilmektedir. Kaldırılan yeşil alana eşdeğer mülkiyeti Kocasinan belediyesine ait resmi kurum alanı olarak planlı alan yeşil alan olarak planlanmıştır.

1/5000 ölçekli 30L ve 31L nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, CNG (SDG-Sıkılaştırılmış Doğal Gaz) İkmal İstasyonu alanı, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı, dini tesis alanı, konut alanı, park alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 16.04.2010

Karar No : 195

Konusu : Talas Belediyesinin, Şakşak mevkiinde, 35 pafta, 1001 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Şakşak mevkiinde mülkiyeti şahsa ait, 35 pafta, 1001 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.04.2010 tarih ve 70’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Şakşak mevkiinde söz konusu kadastro parsel malikinin talebine istinaden, nazım imar planında düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlı yerin ibadet yeri (cami alanı) alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin ibadet yeri (cami alanı) alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 16.04.2010

Karar No : 196

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.04.2010 tarih ve 71’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin 05.04.2010 tarihli kararlarından,

77 sayılı kararı ile, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesinde, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı ve ticaret alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.12.2009 tarih, 479 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

78 sayılı kararı ile, Anbar mahallesinde, küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talebi hakkında çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 16.04.2010

Karar No : 197

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.04.2010 tarih, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.04.2010 tarih, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.04.2010 tarih ve 72’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin 08.04.2010 tarihli kararlarından,

98 sayılı kararı ile, Köşk ve Çaybağları Mahallelerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri İmam-Hatip ve İlahiyat Yardım Tedrisat Derneği arasında yapılan protokole istinaden, söz konusu alanda, spor tesisi alanları, kentsel servis alanı, turizm tesis alanı, sosyal tesis alanı (yurt), akaryakıt ve lpg ikmal istasyonu alanı ve M ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.01.2010 tarih, 43 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

99 sayılı kararı ile, Gesi-Bahçelievler Mahallesinde, S.S.Gesi Bağları Toplu Konut Yapı Kooperatifinin talebine istinaden, bahsi geçen imar adalarına (*) lejant işaretinin konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.04.2010 tarih, 98 ve 99 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 16.04.2010

Karar No : 198

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 79, 80, 81 ve 82 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 79, 80, 81 ve 82 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.04.2010 tarih ve 73’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.04.2010 tarihli kararlarından,

82 sayılı kararı ile, Yıldızevler mahallesinde, mahkeme kararına istinaden 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının yapılması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.01.2010 tarih, 5 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 82 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 79, 80 ve 81 sayılı kararlarının ise çalışmalar devam ettiğinden yeniden tetkik ve incelenmek üzereİmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 16.04.2010

Karar No : 199

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesinde, 5148 ada, 10 parsel nolu taşınmazda NİP.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesinde, 5148 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.04.2010 tarih ve 74’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Becen Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda su deposu alanı olarak planlı yerin, KASKİ’nin uygun görüşü doğrultusunda genişletilmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli 27M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınır içerisine alınan yerin, su deposu alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.