Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.05.2014

 

 

 

 

339

Belediyemizin 2013 yılına ait Bütçe Kesin Hesabının incelemesi talebi.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 14.05.2014 tarih ve 03 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 2013 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre düzenlediği, buna göre;

a) Kanunlarla tahsile yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği,

b) Bütçeden harici bir ödemenin yapılmadığı,

c) Verilen ödeneklerin yerinde harcandığı,

d) Giderlerin gerçek ve usulüne uygun olarak yapıldığı,

e) Giderlerin kanuniliği ilkesine uygun olarak harcandığı incelenmiştir.

 

Buna Göre:

 

GİDER BÜTÇESİ

 

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

 

Belediyemizin 2013 yılı gider bütçesi gelir bütçesi 515.000.000 olarak kabul edilmiştir. Yılı içerisinde ödenekleri yetişmeyen harcama kalemlerine 173.300.209,21 TL ilave ve tenzilinin yapılmıştır. 515.000.000,00 TL ödenekten yılı içerisinde 495.640.697,82 TL harcanmıştır. Kalan 19.359.302,18 TL ödenek ise encümen kararı gereğince imha edilmiştir.

Böylece gider bütçesi harcama kalemindeki gerçekleşme oranı % 96 Gelir Bütçesinde gerçekleşme oranı ise % 128 olarak gerçekleşmiştir.

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 65. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden tasdikinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.05.2014

 

 

 

 

340

Belediye Gelirleri Kanunu gereğince vergi ve harçların belirlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/A maddesi gereğince (6527 Sayılı Kanunun 5.maddesi ekli) vergi ve harçların belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.05.2014 tarih ve 04 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/A maddesi gereğince (6527 Sayılı Kanunun 5.maddesi ekli) bazı vergi ve harçlar Belediye Meclisimizin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir.

Belediyemiz sınırları içerisindeki mahallelerin ekonomik ve sosyal gelişmişlik durumlarına göre en az ve en çok miktarlar arasında olmak kaydıyla 2014 yılında uygulanacak vergi ve harç tutarlarının, ekte sunulan, Vergi ve Harç Tarife Cetvelindeki düzenlenen şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.05.2014

 

 

 

 

341

Esentepe Mahallesi, 1253 ada, 1013 parsel numaralı taşınmazın batısındaki alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Esentepe Mahallesi, 1253 ada, 1013 parsel numaralı taşınmazın batısındaki alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.05.2014 tarih ve 128 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Esentepe Mahallesinde belediye hizmet alanı olarak planlı yer Belediyemiz Meclisinin, 11.03.2013 tarih, 217 sayılı kararı ile sosyal tesis alanı olarak planlanmış ancak, Kayseri 2. İdare Mahkemesi 11.03.2014 tarih, 2013/788 sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Bahsi geçen alanda Türkiye Güreş Federasyonu ile yapılan protokol gereği bir tesis yapılması düşünüldüğünden, bu yerin uygulamada karşılaşılabilecek sorunların giderilmesi amacıyla sosyal tesis alanı olarak planlanması uygun müteala edilmiştir.

1/5000 ölçekli 30K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.05.2014

 

 

 

 

342

Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi K35-a-22b-3a pafta, 3628 ada, 1 numaralı parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi K35-a-22b-3a pafta, 3628 ada, 1 numaralı parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.05.2014 tarih ve 129 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan; 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Kreş Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Beyazşehir Mahalle Muhtarının talebi üzerine, mahallede anaokulu olarak planlı bir alan olmaması nedeniyle; mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait; 3628ada, 1 parselde kreş alanı olarak planlı yerin; anaokulu olarak planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili İmar Planı değişikliklerinde, 3194 sayılı İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine ait Esaslara Dair Yönetmeliğin üçüncü bölümünün 27. Maddesi uyarınca, yatırımda bulunacak ilgili yatırımcı kuruluşun görüşünün alınması gereği olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görüş alınmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 07.04.2014 tarih, 1419238 sayılı yazıları ile anaokulu olması yönünde görüş bildirmiştir.

1/5000 ölçekli 32P nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan Kreş alanı olarak planlı yerin, Anaokulu olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.05.2014

 

 

 

 

343

Cumhuriyet Meydanı düzenlemeleri kapsamında imar planlarında yer altı otoparkı planlanması talebi.

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet Meydanı düzenlemeleri kapsamında imar planlarında yer altı otoparkı planlanması talebi hususunda hazırlanan 14.05.2014 tarih ve 130 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cumhuriyet Meydanı ve çevresi ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2012 tarih, 207 sayılı kararı ile Kentsel Tasarım Projesine uygun olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları yapılmıştır. Söz konusu planlarda mülkiyet problemleri nedeni ile plan dışında bırakılan İlkokul Alanı olarak planlı yerin park alanı olarak planlanarak; bu alan ile birlikte meydan, Resmi Kurum Alanı (Valilik) ve park alanları olarak planlı; belirlenen bir alanda yer altı otoparkı düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. İlkokul alanı olarak planlı Kalenderhane Mahallesi, 301 pafta, 3168 ada, 2 parselin tasarım projesine uygun olarak park alanı planlanması ve bu alan ile birlikte Serçeönü Mahallesi, 24 pafta, 315 ada, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 parseller ve 245 ada, 2, 8 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda düzenlenen yer altı otoparkı alanının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7c ve 7g maddelerine istinaden imar planlarına işlenmesi istenmektedir. Yeraltı otoparkı sınırı plan müellifi tarafından plan tekniği gereğince, 1//1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmiş; 1/5000 ölçekli planlarda plan notu olarak eklenmiştir. Ayrıca mevcutta İlköğretim alanı olarak planlı yerin otopark alanı olarak planlanması uygun bulunmuştur.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, 1/5000 ölçekli 29 M nazım imar planı paftasında İlkokul alanı olarak planlı yerin otopark alanı olarak planlanarak, yer altı otoparkı için plan notu eklenmesi; 1/1000 ölçekli 29M-Ib ve 29M-Ic uygulama imar planı paftalarında ilkokul alanı olarak planlı yerin otopark alanı ve yer altı otoparkı sınırının planlanması, yer altı otoparkı giriş çıkışlarının ise ihtisas çalışmaları tamamlandıktan sonra belirlenmesi yönündeki imar plan değişikliği talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.05.2014

 

 

 

 

344

Abdullah Gül Üniversitesi destekleme vakfı, Kocasinan İlçesi Sümer Mah. 1591 ada, 1892 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı, Kocasinan İlçesi Sümer Mah. 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.05.2014 tarih ve 132 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı olup, Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Kurulu Vakfı 12.05.2014 tarihli dilekçeleri ile, Kayseri Milli Emlak Müdürlüğünce kendilerine irtifak hakkı verilen 6000 m²’lik (misafirhane ve kiler diye tabir edilen) yerde; fiili durumda misafirhane olarak kullanılan alanın; halihazır ve amacına uygun olarak imar planlarında Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Maliye Bakanlığı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne 26.03.2014 tarih, 9415 sayılı yazıları ile bu alanın irtifak hakkı amacı doğrultusunda imar planlarına işlenmesi gerektiğini bildirmiştir. Bu alana servis verecek yolun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında belirlenmesi ve güneyinde bulunan Sosyal Tesisi Alanı olarak planlı yerin de batı yönünde genişletilmesi uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli 30L ve 30M nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerde yeşil alan olarak planlı yerin Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması, bu alanın güneyinde bulunan Sosyal Tesis Alanının batı yönünde genişletilmesi yönündeki nazım imar planı değişikliğinin, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.05.2014

 

 

 

 

345

Talas Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 80, 83 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 80, 83 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.05.2014 tarih ve 131 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 05.05.2014 tarihli kararlarından;

86 Sayılı Kararı ile; Talas İlçesi, Çardakbaşı Mevkii, 46 pafta, 1243, 1244 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu bağ ve sayfiye alanı olarak planlı yerin, (M) lejant işaretli eğitim tesis alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi'nin 09.09.2013 tarih, 679 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak parsel malikinin E:0,6 olması yönündeki talebinin değerlendirilmesi sonucunda, bahsi geçen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğindeki, E:0,3 olan yapılaşma koşulunun; kat adeti 2 katı geçmeyecek ve E:0,6 olacak şekilde değiştirilerek planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Söz konusu tadilat talebinin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 86 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek kabulünün, 80 ve 83 sayılı kararlarının ise çalışmalar devam ettiğinden yeniden imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.05.2014

 

 

 

 

346

Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 215 ada, muhtelif parsellerde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 215 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.05.2014 tarih ve 133 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesi, Camikebir Mahallesinde bulunan ilköğretim tesis alanının Kültürel tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 08.05.2014 tarih ve 34144971/755-220 sayılı yazısında Camikebir Mahallesinde imar planlarında ilköğretim tesis alanı olan bölgede okul alanına ihtiyaç olmadığı belirtilmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planında ilköğretim tesis alanı olarak belirtilen yerin kültürel tesis alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.05.2014

 

 

 

 

347

Belediyemiz Meclis Üyelerinin Mayıs ayı huzur haklarının Somadaki Maden Şehit yakınlarına bağışlanması talebi.

Meclis Üyesi Dursun ATAŞ’ın yazılı önergesi ile, Soma’da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden Maden Şehitlerimiz için Belediyemiz tarafından yardım kampanyası başlatılması ve kampanyanın yürütülmesi için Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye yada görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi üzerine, konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 9. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meclis 1. Başkan Vekili Bekir YILDIZ, Meclis Üyelerine ödenecek olan Mayıs ayı oturumuna ait huzur haklarının da Somadaki Maden Şehit yakınlarına bağışlanmasının önergeye eklenmesini sözlü olarak önermiştir.

Soma’da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden Maden Şehitlerimiz için Belediyemiz tarafından yardım kampanyası başlatılması ve kampanyanın yürütülmesi için Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye yada görevlendireceği kişiye yetki verilmesi ve Meclis Üyelerine ödenecek olan Mayıs ayı oturumuna ait huzur haklarının Soma Maden Şehitlerinin yakınlarına bağışlanması taleplerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.