2012 TOPLANTI DÖNEMİNİN 16.03.2012 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.03.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

3

2

1

 

191

Kocasinan Belediyesi, Çandır Mahallesi, 287 pafta, 4392 ada, 1 ve 4 parseller ile 4393 ada 4 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğüne ait, Çandır Mahallesi, 287 pafta, 4392 ada, 1 ve 4 parseller ile 4393 ada 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.03.2012 tarih ve 59 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parseller 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak planlı olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine, bahsi geçen parsellerinde yatırım yapılarak değerlendirilmesini planladıklarını, ancak taşınmazlarının ayrı ayrı adalarda ve şahıs mülkiyeti ile bitişik olması nedeniyle kurum menfaatinin sağlanamadığı, ayrıca yeşil alan olarak planlı alan ile ticaret alanı olarak planlı taşınmazlar yol ile ayrılmadığından kütlenin bu yönlerinde cephe açılamadığını belirtilerek, ilgili parsel maliklerinin muvafakatları doğrultusunda plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 29M Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ticaret alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebi hususunda karar ittihazının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.03.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

3

2

1

 

192

Melikgazi Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih ve 55 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih ve 55 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.03.2012 tarih ve 60 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tavlusun Mahallesinde. Abdullah Gül Üniversitesi alanının güneydoğusunun doğu istikametinde genişletilmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.10.2011 tarih, 643 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, 50 metre genişliğindeki yola cephesi olan kısımda kamulaştırma sınırı olduğu anlaşılmıştır. Üniversite alanının kamulaştırma sınırına basmayacak şekilde düzenlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, kamulaştırma sınırına denk gelen kısmının yeşil alan olarak planlanması uygun bulunmuştur.

Melikgazi Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih ve sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.03.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

3

2

1

 

193

Talas Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih ve 34 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih ve 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.03.2012 tarih ve 61 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kiçiköy Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı alanın bir kısmının belediye hizmet alanı olarak planlanarak aynı bölgede yer alan cami alanının bir kısmının park alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.10.2011 tarih ve 642 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Talas Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih ve 34 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.03.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

3

2

1

 

194

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarih, 74, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarih ve 74, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.03.2012 tarih ve 62 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarihli kararlarından,

76 sayılı kararı ile; Zümrüt mahallesinde (fuar alanı ve civarı), sosyal konut alanları ile birlikte konut alanı ve fuar alanı planlaması ile ilgili 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.11.2011 tarih, 720 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

77 sayılı kararı ile; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih, 52 sayılı kararı ve bu kararı onayan Belediyemiz Meclisinin 17.02.2012 tarih, 126 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum (İdari Yargı ve Bölge Adliye Mahkemesi Binaları) olarak planlanan yerin, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının talebine istinaden emsal değerinin E=2.00 olması talep edilmiştir. Söz konusu alanda TAKS:0.40 ve KAKS:2.00 olarak düzenlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, TAKS:0.50 ve KAKS:2.00 olacak şekilde düzenlenmesinin uygun olacağı ve Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih, 52 sayılı kararı ve bu kararı onayan Belediyemiz Meclisinin 17.02.2012 tarih, 126 sayılı kararlarının iptali ile birlikte değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

78 sayılı kararı ile; 5957 sayılı kanuna istinaden özel hal alanının başka bir yere taşınması ile birlikte mevcut hal alanı olarak planlı yerin sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, alanın güneybatı yönünde demiryoluna uzanan ve otopark alanı ile biten bir servis yolu eklenmesi ve plan notuna “ ada bazında uygulama yapılmadığı takdirde, bahçeli nizamda ifraz yapılacaktır” notunun eklenmesi kaydıyla, değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden;

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarih 76 ve 77 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 78 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 74 ve 75 sayılı kararlarının ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.03.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

3

2

1

 

195

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih, 60, 61, 62, 63 ve 64 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih ve 60, 61, 62, 63 ve 64 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.03.2012 tarih ve 63 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.03.2012 tarihli kararlarından 64 sayılı kararı ile, Gülük Mahallesinde yapılan uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz Belediyesi tarafından red edilmiştir. Söz konusu meclis kararı herhangi bir plan tadilatı gerektirmediğinden, konu ile ilgili bir karar almaya gerek duyulmamıştır.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.03.2012 tarih, 60, 61, 62 ve 63 sayılı kararlarının yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.03.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

3

2

1

 

196

Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazımbey Mahallesi, Kentsel sit alanında yeniden hazırlanmış olan planların görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazımbey Mahallesi, Kentsel sit alanında yeniden hazırlanmış olan, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.03.2012 tarih ve 64 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehit Nazımbey Mahallesi, kentsel sit alanındaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarına yönelik açılan dava sonucunda Kayseri 2. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararını vermiştir. Söz konusu karar ile ilgili Belediyemiz 1.Hukuk Müşavirliğinden alınan görüşte yargı kararı doğrultusunda plan değişikliği yapılabileceği ve herhangi bir hukuka aykırılık oluşmayacağı belirtilmiştir. Bu görüş dikkate alınarak Kayseri 2.İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulması kararına gerekçe olan hususlar yeniden ele alınmış ve 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli revizyon koruma amaçlı uygulama imar planları hazırlatılmıştır. Hazırlanan planda davaya konu olan 8 katlı ticaret kütlesi yeniden planlara işlenmiş olup bu ticaret kütlesinin güney doğusundaki cami alanı kaldırılmıştır. Kaldırılan cami alanı ve yeşil alan yeniden düzenlenerek K1 ticaret kütlesi planlanmıştır. Ayrıca kentsel sit alanındaki mülkiyetlerde zaman içerisinde değişiklikler olduğundan güncel kadastro durumu uygulama imar planına yansıtılmıştır.

1/5000 ölçekli K34c-05c nazım imar planı paftasında ve 1/1000 ölçekli K34c-05c-2d ile K34c-05c-1c uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan koruma amaçlı imar planlarının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklere istinaden Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesinin uygun olduğu kanaatine varıldığından söz konusu planların Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.03.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

3

2

1

 

197

Belediyemiz İmar yönetmeliğinin 70. maddesinin 5/c’ sinde değişiklik yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Belediyemiz İmar yönetmeliğinin 70. maddesinin 5/c’si otellerde otopark sayılarını düzenlemektedir. Bu hükmün oda sayısına göre yeniden düzenlemesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.03.2012 tarih ve 65 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin 10.07.2006 tarih ve 303 sayılı kararıyla şehrimizde uygulanacak otopark kriterleri düzenlenmiş ve imar yönetmeliğimize 70. madde olarak eklenmiştir. Bu uygulamalardan 5/c hükmünde yer alan otellere ilişkin düzenleme uygulamalarda sorun yaşattığından dolayı yeniden düzenlenmiştir.

5/c maddesi: Otellerde yıldız sayısına bakılmaksızın her oda için 1(Bir) otopark ayrılır. Otel alanı içerisinde yer alacak düğün salonu, konferans salonu, balo salonu, fitness center vb alanlarda her 30 m2’ye bir otopark ayrılır. Motellerde oda sayısının %80’i kadar otopark, tatil köyleri, pansiyon vb kullanımlarda 4 odaya 1 otopark ayrılır. 70. maddenin 5/c bendinin yukarıdaki gibi düzenlenmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.