Toplantı Tarihi : 16.03.2007 Toplantı Yılı :2007

Karar No :139, 140, 141, 142 ve 143 numaralı meclis kararları.

Konusu : Karar Özetleri.

 

2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 16.03.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 16.03.2007

Karar No : 139

Konusu : Melikgazi Bld.,Anbar Mevkii, 571 pafta, 5269 ada,

1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30J

nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Anbar Mevkii, 571 pafta, 5269 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30J nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.03.2007 tarih ve 63 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, Anbar mevkiinde Akaryakıt ve Bakım İstasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulmasını istemektedir.

Üst yazıda ada numarasının sehven 5269 olarak yazıldığı bu alanın ada numarasının 5259 olduğu dosyasındaki imar çapından anlaşılmaktadır.

Söz konusu akaryakıt ve bakım istasyonu alanının 27.01.2005 tarih, 04-54 sayılı encümen kararımız ile Belediyemizce ihale yolu ile satışı yapılan alanlardan olduğu tespit edilmiş olup, İhaleye akaryakıt istasyonu olarak çıkıldığından dolayı, satıştan sonra plan değişikliği yapılması haksız rekabet oluşturacağından, Akaryakıt İstasyonu alanına LPG lejant işaretinin konulması talebinin, reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 16.03.2007

Karar No : 140

Konusu : Kıranardı Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih,

3 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kıranardı Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 3 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 14.03.2007 tarih ve 64 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kıranardı Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 3 sayılı kararı ile Fatih Mahallesinde ibadet yeri (cami) ve park alanının yer değiştirmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.09.2006 tarih, 387 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Kıranardı Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 3 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 16.03.2007

Karar No : 141

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarih,

45, 46 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarih, 45, 46 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.03.2007 tarih ve 65 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarihli kararlarından;

45 sayılı karar ile, daha önce 1/1000 ölçekli plan tadilatı yapılan alanda 25x30 olarak planlanan 2 adet kütle parsel, söz konusu paftasında 25x30 şeklinde yazılı olmasına rağmen plana 20x30 olarak çizildiği anlaşıldığından, bu yanlışlığın giderilmesi için 2 adet kütle parselin 25x30 ebatlarında plana işlenmesi talebi, Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

46 sayılı karar ile, Pervane Mevkii, Fevzioğlu Mahallesinde, tescilli imar adası doğu cephesinin tescille uygun hale getirilmesi talebi, Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin uygun olacağı,

47 sayılı karar ile, Sümer Mahallesinde askeri alan olarak planlı yerin resmi kurum (adalet sarayı) alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.01.2007 tarih, 23 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarih, 45, 46 ve 47 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 16.03.2007

Karar No : 142

Konusu : İncesu Belediyesi, Bahçesaray mah., 137 ada,

50 parselin bulunduğu alanda 1/5000

ölçekli K34d-15a ve K34d-14b NİP tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, mülkiyeti Maliye hazinesine ait, Bahçesaray mahallesi, 137 ada, 50 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34d-15a ve K34d-14b nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.03.2007 tarih ve 66 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

İncesu Belediyesi sınırları içinde Bahçesaray mahallesi, 137 ada, 50 parsel üzerinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yapılacak olan 500 konutluk toplu konut alanının, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34d-15a ve K34d-14b nazım imar planı paftalarında müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı, dini tesis alanı, ticaret alanı, teknik altyapı alanı, park alanı ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 16.03.2007

Karar No : 143

Konusu : Kocasinan ilçesi, Şeker Mevkii, 427, 428, 523, 524

Pafta 4622 ada, 1 parsel ve 4623 ada, 1 parsel nolu

taşınmazların bulunduğu alanda ilçe ve köy garajı

yapılması talebi

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan ilçesi, Şeker Mevkii, 427, 428, 523, 524 pafta, 4622 ada, 1 parsel ve 4623 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ilçe ve köy garajı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.03.2007 tarih ve 67 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Şeker mevkiinde bahsi geçen parsellerin bulunduğu alan ve civarında 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı yapılması istenmektedir.

İmar planlarında park ve yol olarak planlı alanın, şehrin batısından gelen ilçe ve köy otobüsleri için garaj alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Talep yazısındaki 523-524 pafta, 4623 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan, tadilat yapılan alanın doğusuna isabet edip, bu alanda bulunan pafta ada parsel numaralarının yanlış yazıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilat, 427-428 pafta, 4622 ada, 1 parsel nolu taşınmaz ve civarında yapılmaktadır.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli 30J, 31J, 30J-IIb ve 31J-IIIc imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin garaj alanı, park ve yol olarak planlanması yönündeki nazım ve uygulama imar planı tadilatı talebinin yukarıda ifade edildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Tarihi : 14.02.2007

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 45

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2007 tarih 91 sayılı kararı ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2007 tarih, 45, 46, 47, 49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2007 tarih 45, 46, 47, 49 ve 50 sayılı kararlarından;

45 sayılı karar ile, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde meslek lisesi alanın ortaöğretim alanı ve sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.11.2006 tarih, 494 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

46 sayılı kararı ile, Konaklar-Kines Mevkiinde su deposu alanı olarak planlı alanın, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.11.2006 tarih, 489 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

47 sayılı kararı ile, Konaklar Mevkiinde kayseri raylı taşıma sistemi ‘KAYSERAY’ proje elektrik enerjisi temini işleri kapsamında kullanılacak 6 adet trafo alanının imar planlarına işlenmesi talebi, Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

49 sayılı kararı ile, Anbar Mevkiinde 18. madde uygulaması çalışmaları esnasında tespit edilen, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla hazırlanan plan tadilatının ve ilçe meclis kararında sehven yanlış yazılan ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Ve Kentsel Servis Alanı’ ifadesinin ‘Küçük Sanayi Sitesi’ olarak değiştirilmesi kaydıyla kabulünün uygun olacağı,

50 sayılı kararı ile, Çay Bağları Mevkiinde bahsi geçen parsellerin birleştirilerek, söz konusu alanın yeniden planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.12.2006 tarih, 577 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2007 tarih, 45, 46, 47, 49 ve 50 sayılı kararların kabulünün uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 14.02.2007

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 46

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih 392 sayılı kararı ile, Talas Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait, 1 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu pazar alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması hususu daha sonra değerlendirilmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Talas Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait, 1 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu pazar alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmiştir. Ancak, Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde bu alanın kuzeyinin ticaret alanı, güneyinin ise yeşil alan olarak planlanmasının uygun olacağı, ayrıca Pazar alanın kuzeyindeki, mülkiyeti Talas belediyesine ait yeşil alan olarak planlı yerin de konut alanı olarak planlanması uygun görülmüştür. Talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 15.02.2007

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 47

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2007 tarih 80 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan mevki, 3890 ada, 6 parselde kayıtlı, 25.000.04 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Melikgazi İlçesi, Aydınlar mevki, 1319 parselde kayıtlı 97.537,31 m2 taşınmaz, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt mevki, 148 ada, 1 parselde kayıtlı, 7597.65 m2 taşınmaz ile mülkiyeti İl Özel İdare Müdürlüğü adında kayıtlı, Kanlıyurt mevki, 1253 ada, 6,209,210,594,677,211 parseller ile takas işlemine tabi tutularak tapu devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz ve İl Özel İdaresi Kıymet Takdir Komisyonları tarafından hazırlanan değer tespit raporlarının görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Şehir stadyumu yapılmak üzere kıymet takdir komisyon raporlarında belirtilen mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ilimiz Melikgazi ilçesi Kanlıyurt mevkiinde 1253 ada, 6-209-210-594-677 ve 211 nolu parseller ile mülkiyeti belediyemize ait üç adet taşınmazın takası ve ilave bazı işlerin yapılması hususunda Kayseri İl Genel Meclisi 20.09.2005 tarih ve 313 sayılı meclis kararı almıştır.

Kayseri İl Genel Meclisinin almış olduğu karara karşı İl Genel Meclisinin bazı üyeleri tarafından Kayseri 1.İdare Mahkemesine dava açılmıştır..

Kayseri 1.İdare Mahkemesi 2005/2331 esas, 2006/3381 karar sayılı ilamında “ İl Özel İdaresine ait taşınmazlar ile Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların takas kararı alınmadan önce değerlerinin her iki kurumca da tespit edilmediği ve karşılaştırma olanağı bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu takas işleminde usul yönünden hukuka uygunluk bulamamıştır.” Kayseri İl Özel İdaresince usulü eksikliğin giderilmesi için belediyemize yazı yazılmış, konu İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca encümene havale edilmiş, takasa konu işlemlerin kıymet takdirlerinin yapılması için kurulan kıymet takdir komisyonu raporunu hazırlayıp, encümene sunmuştur. Aynı zamanda bu rapor İl Özel İdaresine resmi yazıyla gönderilmiştir.

İl Özel İdaresince de aynı konuda Kıymet Takdir Komisyonu oluşturularak bir rapor hazırlanmış ve rapor belediyemize gönderilmiştir.

İl Genel Meclisi gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kıymet Takdir Komisyon raporunu, gerekse İl Özel İdaresi tarafından kurulan Kıymet Takdir Komisyon raporlarını komisyonlarında değerlendirdikten sonra konuyla ilgili İl Genel Meclislerince 13.02.2007 tarih ve 35 sayılı kararı alarak belediyemize göndermişlerdir.

Komisyonumuzca bu konudaki mahkeme kararı, belediyemizce hazırlanan Kıymet Takdir Komisyon raporu, İl Özel İdaresince hazırlanan Kıymet Takdir Komisyon Raporu, İl Genel Meclisinin ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin konu ile ilgili eski kararları, İl Genel meclisinin 13.02.2007 tarih ve 35 nolu kararını, konu ile ilgili komisyonumuza sunulan her türlü evrak ve mahkeme kararlarının incelenmesi sonucunda:

İl Özel İdaresi Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince;

1- Her iki Kamu Kurumu arasında yapılan taşınmaz takaslarının uygun olacağı,

2- Kayseri İl Genel Meclisi Başkanlığı 13.02.2007 tarih ve 35 nolu kararı ile Belediyemiz arsaları ile İl Özel İdaresi arsaları takası neticesinde Kıymet Takdir Komisyon Raporları neticesinde İl Özel İdaresi lehine oluşan 9.647.298,69 YTL Nakit karşılığı olarak belirleyecekleri köylere 200 km asfalt yol yapılması yönünde karar oluşturduklarından, İl Özel İdaresine Belediyemizce ödenmesi gereken 9.647.298.69 YTL karşılığında 200 km asfalt yol yapılmasına,

3- Her iki Kamu Kurumunca taşınmaz takas işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan bu kararın yürürlük tarihinin 29.09.2005 olarak belirlenmesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 15.02.2007

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 48

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2007 tarih 79 sayılı kararı ile, Cebir Muhtarlığının 29.01.2007 tarihli dilekçesi ile Kayseri Valiliğince 05.08.2004 tarihinde yapılan komisyonun tespitine istinaden, Mahallelerinin Zincidere Belediyesine bağlanma talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Yapılan teknik ve inceleme neticesinde, Cebir Muhtarlığı 29.01.2007 tarihli dilekçesi ile, köylerinin Zincirede Belediyesine bağlanmasını istemektedirler. Konu Danıştay safhasında olduğundan dolayı hukuki süreç tamamlandıktan sonra talebin gündeme alınmasının uygun olacağı Meclis’e arz olunur.