T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

Toplantı Tarihi : 14.10.2015

Rapor No : 363

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarih ve 841 sayılı kararı ile; Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 101 ada, 142, 144, 150, 151, 152 ve 183 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Güzelöz Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerjisi elektrik üretim santrali kurulmasını sağlamak amacıyla ilgili kurumların uygun görüşlerini de alarak bu alanların imar planlarının yapılması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında L33-B-15-A, ve L33-B-15-B nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2772,7 plan işlem numaralı) nazım imar planı yapılması talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

 

Toplantı Tarihi : 14.10.2015

Rapor No : 364

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarih ve 882 sayılı kararı ile; Kocasinan Belediyesinin, Yenişehir Mahallesi, 4093 ada, 3 parsel no'lu taşınmaz, 2754 ada, 3 parsel ile 2757 ada, 1 parsel ve 626 ada, 242 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; söz konusu 4093 ada, 3 parsel, 2754 ada, 3 parsel no’lu taşınmazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı, 2757 ada, 1 parsel ve 626 ada, 242 parsel no’lu taşınmazlar İlkokul Alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır.

Kocasinan Belediyesi, Mülkiyeti Belediyesine ait konut alanı olarak planlı 4093 ada, 3 parselin mahalle merkezinde kurulan Pazar Alanının kuzeyinde bulunması sebebiyle toplanma ve birlikte zaman geçirme alanı olarak kullanılmasının uygun bulunduğunu belirtilerek, bu alanın yeşil alan olarak planlanmasını; bu alandaki konut alanının ise yine mülkiyeti Belediyesine ait 2757 ada, 1 parsel ve 626 ada, 242 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda planlanmasını talep etmektedir. İlave edilen nüfusun ihtiyacı olan yeşil alanın ise konut alanı olarak planlı 2754 ada, 3 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda karşılanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan ve konut alanı düzenlemesine ilişkin (NİP- 3311,17 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi : 14.10.2015

Rapor No : 365

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarih ve 884 sayılı kararı ile; Kocasinan Belediyesinin, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 3279 ada, 31 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel maliklerinin talebi üzerine, söz konusu parselin batısında imar planında cami alanı olarak planlı kısımda bulunan caminin yola yakın olması sebebi ile yıkılarak yeniden yapılması düşünüldüğü belirtilerek, 3279 ada, 31 parselin cami alanına dahil edilerek planlanmasını talep edilmektedir. Parsel maliklerinin konu ile ilgili muvaffakatı bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 30L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ibadet alanı olarak planlı yerin doğu yönde genişletilerek düzenlenmesine ilişkin (NİP- 3311,18 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi : 14.10.2015

Rapor No : 366

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarih ve 885 sayılı kararı ile; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi, 7414 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; söz konusu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün talebi üzerine, söz konusu parsel mücavirinde bulunan 7413 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası yapım aşamasında olduğundan, afetlerin en etkili şekilde yerinde yönetileceğinden, kamu kaynaklarının mükerrer yatırıma sebep olmayacak şekilde kullanılması düşünüldüğü belirtilerek, 112 Acil Çağrı Merkezinin yerleştiği arazide bütünleşik bir çözüm üretilmesi için imar planında yeşil alan olarak planlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 7414 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması amacıyla Resmi Kurum Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün görüşü bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 33L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak yerin Kamu Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin (NİP- 2710,7 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi : 14.10.2015

Rapor No : 367

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarih ve 895 sayılı kararı ile; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 426, 429, 430, 433, 434, 436, 437 ve 438 sayılı kararlarının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisininin 05.10.2015 tarihli kararlarından;

422 sayılı kararı ile, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde Melikgazi Belediyesi mülkiyetindeki sosyal konut yapılması düşünülen konut alanı olarak planlı yerdeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Melikgazi Belediyesinde askı ilan edilmiştir. Söz konusu plana askı ilan süresi içerisinde, inşaat alanının tam olarak kullanılamaması gerekçesiyle, 20x25 ölçülerindeki kütle parselin, inşaat alanında herhangi bir artış olmayacak şekilde 25x27 ölçülerinde planlanması şeklinde itirazda bulunulmuştur. Bahsi geçen plan tadilatı talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak uygulama imar planı paftasında ilgili kütle parsel üzerinde yazılı İ.A.=7000 ifadesinin, pafta üzerinden kaldırılarak sadece plan açıklama raporunda belirtilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3070,4 plan işlem numaralı) talebin bu şekliyle oybirliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

430 sayılı kararı ile, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, pazar yeri olarak kullanılan alanın çatısına, güneş enerji santralinde üretilecek enerji için, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş tarafından beton köşkü konulması için, bu alanın kuzeyinde park alanı olarak planlı yerin güneybatısına iki adet trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3365,19 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

433 sayılı kararı ile, İnecik Mahallesinde Kayseri Organize Sanayi bitişiğinde ıslah OSB olarak belirlenen alanda plan değişikliği yapılarak imar adaları içerisine yollar konulmuş, onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Melikgazi Belediyesinde askı ilan edilmiştir. Askı ilan süresi içerisinde uygulama imar planlarına itirazda bulunulmuş ve Bilim, Sanayi, Teknoloji İl Müdürlüğü’nün yazısına istinaden, belirtilen sanayi alan sınırının mevcut imar planı ile oluşan ada/parsel çizgilerine göre yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür. Söz konusu plan tadilatı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3070,4 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

436 sayılı kararı ile, Melikgazi ve Konaklar Mahalleleri’nde plan onama sınırı içerisine alınan yerlerin, Kayseri 1. İdare Mahkemesi kararlarına istinaden, konut dışı kentsel çalışma alanı(KDKÇA), cami alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 11.05.2015 tarih, 412 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3365,17 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 422, 430, 433 ve 436 sayılı kararlarının kabulünün, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 426, 429, 434, 437 ve 438 sayılı kararlarının ise yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi : 14.10.2015

Rapor No : 368

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarih ve 896 sayılı kararı ile; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarih, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461 ve 460 sayılı kararlarının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarihli kararlarından;

468 sayılı kararı ile, Becen Mahallesi’nde, cami alanı olarak planlı yerin park alanı olarak, park alanı olarak planlı yerin ise cami alanı olarak planlanması hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, belediyemizce onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış ve onanmasına müteakip Melikgazi Belediyesinde askı-ilan edilmiştir. Park alanı olarak önerilen alanda fiilen bir cami bulunduğu ve bu caminin o bölgenin ihtiyacına yetecek nitelikte olduğu gerekçesi ile plana itirazda bulunulmuştur. Melikgazi Belediyesi itirazları haklı bulmuş ve planların eski haline getirilmesinin uygun olacağı, ancak öncelikle konunun nazım imar plan değişikliği gerektirdiği kanaatine varmıştır. (UİP-3051,12 plan işlem numaralı) kararın oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarih, 468 sayılı kararının kabulünün, 471, 470, 469, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461 ve 460 sayılı kararlarının ise yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

 

Toplantı Tarihi : 14.10.2015

Rapor No : 369

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarih ve 897 sayılı kararı ile; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarih, 211, 212, 213, 214, 215 ve 216 sayılı kararlarının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihli kararlarından;

211 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesi, 333 ada 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu İlköğretim alanı olarak planlı alanda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi üzerine bu alanın Emsal:0.7 olacak şekilde planlanması yönündeki (UİP- 2654,8 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

212 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde Kuzey Çevre Yolunun kuzeyinde kalan Uzunkaş Deresinin çevresinde konut alanlarının site düzeninde yapılaşmasına imkan sağlayacak şekilde sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanlarının yeniden düzenlenerek planlanması yönündeki (UİP- 2654,9 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 15.05.2015 tarih, 454 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

213 sayılı kararı ile; Erkilet Dere Mahallesinde 478 ada, 2 parsel ile 380 ada, 14 parsel no’lu taşınmazların arasında kalan yeşil alan olarak planlı yerin , cami alanı olarak planlanması yönündeki (UİP- 2654,10 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 11.05.2015 tarih, 401 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

214 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesinde 302 pafta, 3077 ada,12 parsel no’lu taşınmaz malikinin Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 97 ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih, 690 sayılı kararlarına ilişkin yapmış olduğu itiraz üzerine ticaret alanın yeniden düzenlenerek planlanması yönündeki (UİP- 2309,5 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 11.05.2015 tarih, 391 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

215 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesi 440 ada ada, 3 parsel, 440 ada, 1 parsel bulunda alanda otopark alanının ticaret alanına dahil edilerek, bu alandan kaldırılan otopark alanının Resmi Kurum alanı olarak planlı 316 parselin bulunduğu alanın bir kısmında planlanması yönündeki (UİP- 2654,11 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 08.06.2015 tarih, 461 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

216 sayılı kararı ile; Şeker Mahallesinde 7017 ada numaralı taşınmazın batısında yeşil alan olarak planlı yerin çevresi ile uyumlu olacak şekilde Küçük sanayi Alanı olarak planlanması, bu alandan kaldırılan yeşil alanın da Şeker Tepe Evler bölgesinde mülkiyeti belediyesine ait konut alanı olarak planlı alanda planlanması yönündeki (UİP- 6589,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 08.06.2015 tarih, 476 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarih, 211, 212, 213, 214, 215 ve 216 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

 

Toplantı Tarihi : 14.10.2015

Rapor No : 370

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarih ve 903 sayılı kararı ile; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Akkışla Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih, 24 ve 25 sayılı kararlarının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Akkışla Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli kararlarından;

24 sayılı kararı ile; Şen Mahalle sınırları içerisinde bulunan 156 ada, 49 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye hizmet alanı, şehitlik ve yol olarak planlıdır. İlçe Emniyet Amirliğinin talebine istinaden, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.04.2015 tarih, 2015/7 sayılı kararını doğrultusunda şehitlik olarak planlı yerin fiili olarak kullanılmadığı, herhangi bir defin işlemi yapılmadığı, ayrıca şehit cenazelerinin mevcut mezarlık alanlarına defnedildiği ve plan değişikliğinin sakıncası olmadığı şeklindeki görüşü göz önüne alınarak, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarih ve 422 sayılı kararı ile söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında kamu hizmet alanı olarak planlanmıştır. Akkışla Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde, söz konusu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.00 yapılaşma koşullarında Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-11152,3 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

25 sayılı kararı ile; Yukarı Mahallede, 184 ada, 197, 328, 329, 330, 331, 334 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Akkışla Belediye Meclisi'nin daha önce almış olduğu 06.07.2015 tarih ve 17 sayılı kararına istinaden Belediyemiz Meclisinin 10.08.2015 tarih ve 648 sayılı kararı ile kabul edilen ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmeyen, spor alnının çekme mesafelerindeki fiili duruma göre düzenleme yapılması hususunu içeren dosya muhteviyatı, Akkışla Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 25 sayılı kararı ile tekrar Belediyemiz Meclisine gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi daha önce gelen talep ile aynı olduğundan ve Belediyemiz Meclisinin 10.08.2015 tarih, 648 sayılı Kararı ile sonuçlandırıldığından konunun Akkışla Belediyesine iade edilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Akkışla Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli kararlarından, 24 sayılı kararının kabulünün, 25 sayılı kararının ise iadesinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

 

Toplantı Tarihi : 14.10.2015

Rapor No : 371

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarih ve 887 sayılı kararı ile; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 7410 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; söz konusu alan; Sümer Mahallesi (eski 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel no'lu taşınmazlar) 7410 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanı olarak planlı iken, parsellerin kuzeyinde bulunan, Spor Alanı ve yeşil alan olarak planlı, 1591 ada, 1892 parsel no’lu taşınmaz ile birlikte değerlendirilerek, fiili durum ile imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için plan değişikliği yapılması uygun bulunmuştur.1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 12.04.2013 tarih, 367 sayılı kararıyla kabul edilmiş, Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da Belediyemiz Meclisi'nin 05.09.2013 tarih, 174 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Söz konusu plan değişikliği Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca da uygun bulunmuştur.

Kayseri Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü)'nin Sümer Mahallesi 1591 ada, 1892 parsele ilişkin olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nin 2013/765 Esas sayılı dosya ile açmış oldukları iptal davasında, 20.05.2014 tarihinde, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Söz konusu planların iptal edilmesi üzerine eski planlar yürürlüğe girmediğinden adı geçen taşınmazların bulunduğu alan plansız alan olarak kalmıştır.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Tesislerinin yer aldığı 7410 ada, 1 parselin bulunduğu alanın Abdullah Gül Üniversitesi güneyinde yer alan tescilli kiler binasının da bulunduğu bölge için hazırlanmış planlardan ayrılarak bu alanın yeniden planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanmasına ilişkin (NİP- 3311,19 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmak üzere oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.