2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 16.12.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

2

1

 

837

Belediyemiz Meclisinin 15.07.2011 tarih ve 532 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 15.07.2011 tarih ve 532 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi, Hıdırellez tepesi ve civarında yapılan İlave Nazım İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.12.2011 tarih ve 360’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin fiili durumu dikkate alınarak, özel üniversite yapımına olanak sağlamak üzere 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına (M) işareti konulması, üniversite alanının fiili kullanıma göre genişletilmesi ve planlama sınırı içerisine alınması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34-b24-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından uygun görülen, Üniversite Alanının genişletilerek (M) işareti konulması ve Belediyemiz Meclisinin 15.07.2011 tarih ve 532 sayılı kararına istinaden yapılan İlave Nazım İmar Planı onama sınırı içerisine alınması yönündeki itirazın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

2

1

 

838

Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahallesi, Kılıçkaya mevkii, 3 pafta, 1565 parselde NİP talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait, Başakpınar Mahallesi, Kılıçkaya mevkii, 3 pafta, 1565 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.12.2011 tarih ve 363’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar Mahallesi, Kayseri-Malatya yolu üzerinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında akaryakıt istasyonu olarak planlı alanın akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı şeklinde 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planının yapılması istenmektedir. Söz konusu alanın Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Gayri Sıhhi Müesseselere ait akaryakıt ve LPG otogaz satış istasyonu açılma ruhsatı bulunmaktadır.

Kayseri-Malatya yolu Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğunda olup ilgili kurumun görüşü doğrultusunda, kamulaştırma sınırının dikkate alınarak imar planının yapılması gerekmektedir.

1/5000 ölçekli K35-D-08-B nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nün görüşüne istinaden kamulaştırma sınırının kuzeyindeki alanın akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanıp güneyindeki alanın yola dahil edilerek, mevzi nazım imar planı talebinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

2

1

 

839

Beştepeler Mevkiinde bulunan, 1.derece arkeolojik sit alanı sınırı yeniden belirlendiğinden değişikliğin planlara işlenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki, Melikgazi İlçesi, Beştepeler Mevkiinde bulunan, 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli alanda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.07.2006 tarih, 579 sayılı kararı ile sit sınırı yeniden belirlenmiş olup 1.derece arkeolojik sit alanı sınırının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.12.2011 tarih ve 364’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Beştepeler Mevkiinde yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.07.2006 tarih, 579 sayılı kararı ile yeniden belirlenmiş olup söz konusu yeni sit alanı sınırının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi istenmektedir.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-C2, 28L ve 29L nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere göre hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin 1.derece arkeolojik sit alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

2

1

 

840

Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 259, 260, 269 ve 270 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 259, 260, 269 ve 270 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.12.2011 tarih ve 361’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 259, 260, 269 ve 270 sayılı kararlarından,

269 sayılı kararı ile; Kiçiköy Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında K1 kütle nizamlı ticaret alanı olarak planlı yerin, K2 kütle nizamlı küçük sanayi sitesi olarak planlanması istenmektedir. Söz konusu küçük sanayi sitesi alanının K1 kütle nizamında, hmax: 7 metre, TAKS değerinin 0.60 olarak ve plan notuna “hmax: 7 metre içinde kalmak kaydıyla asma kat yapılabilir” hükmünün ilave edilerek kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bahsi geçen talep Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.09.2011 tarih, 615 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olup talebin yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

270 sayılı kararı ile; Harman Mahallesinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanın belediye hizmet alanı olarak planlanması talebi incelenmiş olup, söz konusu alandaki yapılaşma koşullarında emsal değerinin yüksek olduğu ve çekme mesafelerinin belirlenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bahsi geçen alanda yapılaşma koşullarının kutulu sistem içinde ifade edilerek Ayrık nizamda, KAKS değerinin 0.05 olarak ve çekme mesafelerinin ön bahçe 10 metre, yan bahçe 5 metre ve arka bahçe 10 metre olacak şekilde uygulama imar planına işlenmesi şartıyla talebin değiştirilerek kabulü uygun görülmüş olup Belediyemiz Meclisinin 12.09.2011 tarih, 616 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

259 ve 260 sayılı kararlarının ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 259, 260, 269 ve 270 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

2

1

 

841

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 210, 211, 212, 213 ve 215 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 210, 211, 212, 213 ve 215 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.12.2011 tarih ve 362’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarihli kararlarından,

215 sayılı kararı ile; Şeker Mahallesinde Terminal ile Kuzey çevre yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı çevresinde sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve kentsel servis alanı planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı talebinin Kentsel Servis Alanı E=1.00 olarak planlanan alanın E=0.80 olacak şekilde düzenlenmesi kaydıyla, Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih, 488 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

210, 211, 212, 213 sayılı kararlarının ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 210, 211, 212, 213 ve 215 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

2

1

 

842

2012 yılı katı atık depolama ücret tarifesi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 2012 yılı Katı Atık Depolama Ücret Tarifesi’nin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.12.2011 tarih ve 19’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, arsa üzerine Ayrıştırma Tesisi kurulması, Çöp Transfer İstasyonu İle Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu işi HER Enerji ve Çevre Teknolojileri San. Tic. A.Ş.'ye ihale edilmiş ve İdari Şartnamenin, 9’uncu maddesinde “Yüklenici, kendi imkânları ile depo sahasına atık getiren (evsel nitelikli ve/veya inşaat yıkıntı ve hafriyat atıkları v.b) atık üreticisinden alacağı depolama bedelini Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin belirleyeceği ücret tarifesi üzerinden tahsil edecektir. Belediyemize ait atölye, şantiye ve işletmelerden çıkabilecek her türlü atık ile İlçe Belediyelerince Çöp Transfer İstasyonu’nda teslim edilecek evsel nitelikli katı atıklardan hiçbir sebeple maddi hak talep etmeyecektir.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu ifadeler doğrultusunda; Belediyemizce 2012 yılı için belirlenecek olan Katı Atık Depolama Ücretinin; 4 tekerli araçlar için 60TL, 4-10 teker arası araçlar için 100TL ve 10 teker üzeri araçlar için 200TL (KDV hariç) olarak kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun, Komisyon Başkanı Hüdai BARUT’un sözlü önerisi doğrultusunda yeniden tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

2

1

 

843

Ticari araç izin belgesi ve ticari araç reklam yetki belgesi ücret tarifesinin belirlenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Ticari araçlarda reklam bulundurulması hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklik ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla çekilen hafif römorkların ticari araç izin belgesi ve ticari araç reklam yetki belgesi düzenleyip verme görevi Belediyemiz yetki ve sorumluluğuna devredilmiş olup, Kent Estetik Kurulunun izninden sonra Belediyemize peşin olarak ödenecek olan Ücret tarifesi, 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.12.2011 tarih ve 20’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince, Ticari araçlarda reklam bulundurulması hakkındaki yönetmelikte taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla çekilen hafif römorkların ticari araç izin belgesi ve ticari araç reklam yetki belgesi düzenleyip verme görevi Belediyemiz yetki ve sorumluluğuna devredilmiştir.

Bu ifadeler doğrultusunda; Belediyemizce verilecek Ticari araç reklam yetki belgesi ve ticari araç reklam izin belgesi ücretinin 2012 mali yılı için; Taksi, kiralık otomobil ve hafif römorklar için yıllık araç başı 400,00TL, Minibüs ve Kamyonetler için yıllık araç başı 800,00TL, Otobüsler için yıllık araç başı 1.600,00TL olarak alınmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.