Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.08.2013

 

 

 

 

665

Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan içerisinde revizyon nazım imar plan yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar plan yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.08.2013 tarih ve 251 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan ve civarında nazım imar planı ile uygulama imar planları arasındaki uyumsuzlukları ortadan kaldırmak ve uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan öneri nazım imar planı incelenmiştir. Hazırlanan nazım imar planında bazı değişiklikler yapılması gerektiği kanaatine varıldığından plan müellifine yeni öneri plan hazırlatılmıştır. Yapılan revizyon nazım imar planı ile, Belediyemiz Meclisinin 13.05.2013 tarih, 382 sayılı kararına istinaden Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulan Tavlusun ve Germir kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planlarında etkileme geçiş bölgesinde kalan yeşil alanlar aynen korunmuştur.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlanması yönündeki revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.08.2013

 

 

 

 

666

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih ve 144 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih ve 144 sayılı karının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.08.2013 tarih ve 252 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pervane Mahallesinde 926 ada, 69 ve 71 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alan konut alanı, park alanı ve yol olarak planlı olup, site nizamında yapılaşmaya olanak sağlamak amacıyla bu alanın inşaat alanı artışı olmadan yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih 144 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.08.2013

 

 

 

 

667

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Talas Mahallesi, 1619 ada, 1 ve 2 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Talas Mahallesi, 1619 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.08.2013 tarih ve 253 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazlar mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlköğretim alanı olarak planlı olup, Talas Belediyesi, taşınmazların bulunduğu alanın Eğitim tesis alanı olarak planlanmasını talep temektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ilköğretim tesis alanı olarak planlı yerin eğitim tesisi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.08.2013

 

 

 

 

668

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 77 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 13.05.2013 tarih ve 397 sayılı kararına istinaden yapılan nazım imar planına itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, İncesu İlçesi, Karakoyunlu Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 77 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 13.05.2013 tarih ve 397 sayılı kararına istinaden yapılan nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 15.08.2013 tarih ve 254 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Karakoyunlu Mahallesinde mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın nazım imar planında resmi kurum alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğine, askı-ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü taşınmazın satışa konu edileceği gerekçesiyle itirazda bulunmuştur. Nazım imar plan tadilatını yaparken ilgili kurum görüşü alındığından, ayrıca bu alanda fiilen Karakoyunlu Polis Merkezi bulunduğu anlaşıldığından itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.08.2013

 

 

 

 

669

Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 367 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 367 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan 15.08.2013 tarih ve 255 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer Mahallesinde, 1591 ada, 1892 parsel no’lu taşınmaz 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve spor tesisi alanı, 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel no’lu taşınmazlar ise park alanı ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, söz konusu alanda belediyeye ait sosyal tesisler yer almakta olduğunu belirterek, fiili durum ile planlar arasındaki uyumsuzluğun plan değişikliği ile çözülmesi amacıyla park alanı ve spor tesisi alanı olarak planlı yerin sosyal tesis alanı ve park alanı olarak, park alanı olarak planlı yerin ise Kentsel Servis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü itiraz etmiştir.

Söz konusu alanda fiili durum ile planlar arasındaki uyuşmazlık esas alınmış olup; yapılan plan değişikliğinde hazine hak ve menfaatlerine aykırı bir durum görülmediğinden, itirazın Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.08.2013

 

 

 

 

670

Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi planında, Ana giriş noktası olarak planlı bulunan Hacılar Kapısına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinin yapılması talebi.

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi planında, Ana giriş noktası olarak planlı bulunan Hacılar Kapısına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinin yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.08.2013 tarih ve 256 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında Hacılar Kapı Ana Kayak Giriş Noktası olarak planlı bulunan alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesi hazırlanmıştır. 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı plan notlarındaki 5.7.Ana Kayak Giriş Noktası maddesinde; "kreş, bilet satış gişeleri, restoranlar, kayak okulu, spor mağazaları, itfaiye, sağlık birimi, arama-kurtarma birimi, otopark alanı ile personele yönelik konaklama tesisleri ve prestij konaklama tesisleri yer alabilir" denilmektedir. Söz konusu plan hükümleri doğrultusunda alt ölçekli planlar hazırlanmıştır. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında 1 adet turizm tesis alanı, 1 adet ticaret alanı, 2 adet teknik altyapı alanı, yeşil alan, eğlence parkları, kayak alanı, kaya merkezi toplanma alanı, mekanik lift, yol ve otopark alanı planlaması yapılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesi paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7-b, 7-c ve 7-m maddelerine istinaden yapılan nazım imar planı, uygulama imar planı ve kentsel tasarım projesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.08.2013

 

 

 

 

671

Kocasinan Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 143 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 143 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.08.2013 tarih ve 257 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacısaki Mahallesinde 2 no’lu (Hoca Hasan Medresesi) tescilli yapıların koruma alanı olarak kabul edilen alan içerisinde Hoca Hasan Medresesi ve Birlik Hamamının etrafının yeniden düzenlenmesi yönündeki öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere kabul edilmiştir. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.07.2013 tarih, 726 sayılı kararına istinaden uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı; ayrıca planda geçen KAKS ifadesinin de toplam yapı inşaat alanı olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından;

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih, 143 sayılı kararının bu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Meclis üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü öneresi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna geri çekilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.08.2013

 

 

 

 

672

Belediyemize tahsisli Mimarsinan 373 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisinin yapılması için muvafakat edilmesi talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Belediyemiz adına tahsisli bulunan Mülkiyeti hazıneye ait, Mimarsinan 373 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisinin yapılması için muvafakat edilmesi hususunda hazırlanan 15.08.2013 tarih ve 258 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü 01.08.2013 tarih, 5870 sayılı yazıları ile Müdürlük olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasında faaliyet gösterdiklerini, düzenlemiş oldukları uzmanlık raporlarının ulusal ve uluslar arası alanda geçerliğinin sağlanabilmesi adına “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar’’ standardının uygulanmasının önem arz etmekte olduğu, bu bağlamda TÜRKAK’a akreditasyon başvurusunun yapılabilmesi için gerekli ön çalışmalara başlanılmış ise de, laboratuvarlarının fiziki şartları ve inceleme alanlarının artan personel sayısına göre yetersizliği, yeni uzmanlık alanlarının açılması planlandığı, mevcut laboratuvar yerleşkesi ile öngörülen şartları karşılayamadığı değerlendirildiğinden, akredite olabilecek standartlarda uygun yeni bir laboratuvar binasının inşasına ihtiyaç duyulduğu, bu itibarla Belediyemize tahsisli olan Mimarsinan 373 ada, 3 parsel numaralı, 24.962,53m² yüzölçümlü, Resmi Kurum Alanı olarak planlı taşınmazın yapılan görüşmelerde mutabık kalınan ekli krokide 373/Y gösterilen 12.500,00m²’lik kısmının Müdürlükleri hizmetlerinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesini istemektedirler.

Mimarsinan 373 ada, 3 parsel numaralı, 24.962,53m² yüzölçümlü taşınmaz, ’’Otobüs Geceleme Terminali ve İtfaiye Ara İstasyonu’’ olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı’nın 20.07.2005 tarih, 799 sayılı oluru ile Belediyemize tahsis dilmiştir.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adında kayıtlı, ’’Otobüs Geceleme Terminali ve İtfaiye Ara İstasyonu’’ olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına tahsis edilen ancak halihazırda kullanılmayan, imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlı, Mimarsinan 373 ada, 3 parsel numaralı, 24.962,53m² yüzölçümlü taşınmazın ekli krokide 373/Y ile gösterilen 12.500,00m²’lik kısmının Emniyet Genel Müdürlüğü Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere, hazine tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesine muvafakat edilmesinin Meclis tarafından kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.08.2013

 

 

 

 

673

Talas Belediye Meclisi’nin 05.08.2013 tarih, 138 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin 05.08.2013 tarih, 138 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.08.2013 tarih ve 259 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 05.08.2013 tarihli kararlarından;

138 sayılı kararı ile; Yukarı Mahalledeki, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmayan alanda Türkiye Elektrik İletim A.Ş., 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda ilave uygulama imar planı yapılarak trafo merkezi planlanması istenmektedir. Söz konu talep ile ilgili Kamu Yararı Kararı bulunmakta olup, Belediyemiz Meclisi'nin 11.03.2013 tarih, 229 sayılı kararına istinaden hazırlanıp onanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

155 sayılı kararı ile; Tablakaya Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon uygulama imar planı içerisinde kalan mülkiyeti Talas Belediyesine ait ticaret alanı ve belediye hizmet alanı olarak planlı alanlar arasındaki otopark alanının kaldırılarak ticaret alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalması nedeniyle Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun almış olduğu 02.08.2013 tarih, 758 sayılı kararında, yapılan plan değişikliğinde herhangi bir sakınca olmadığı ifade edilmiştir. Bahsi geçen talep 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden yapılan değişikliğin Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 05.08.2013 tarih ve 138 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 155 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.08.2013

 

 

 

 

674

Kocasinan İlçesi Tanpınar Mahallesinde havaalanının doğusunda az yoğun konut alanı olarak planlı alanın küçük sanayi sitesi olarak planlanması talebi.

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi Tanpınar Mahallesinde havaalanının doğusunda az yoğun konut alanı olarak planlı alanın küçük sanayi sitesi olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan 15.08.2013 tarih ve 260 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında nazım imar planında az yoğun konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise A-2 yapı nizamında konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Plan müellifi Doğukan İmar İnşaat ve Ticaret Ltd.Şti.; Belediyemiz Meclisinin 08.07.2013 tarih, 558 sayılı kararı ile üniversite alanı olarak planlı alanın konut alanı olarak planlanması üzerine projeksiyon nüfusunun etkilendiği ve nüfusun yeniden dengelenmesi gerektiğini belirterek; bu alanın etrafındaki planlamaya uygun olarak Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/25000 ölçekli K35-a4 nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan az yoğun konut alanı olarak planlı yerin Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanması yönündeki plan değişikliği 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği gerektirdiğinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.