2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 15.07.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

2

1

 

528

Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mevkii, 995 ada, 86 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mevkii, 995 ada, 86 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.07.2011 tarih ve 238’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi belediyesi Altınoluk mevkiinde mülkiyeti Mülhak El-hac Nasurullahzade vakfına ve Melikgazi belediyesine ait alanda spor tesisi alanı olarak planlı yere özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere M ticaret lejand işaretinin konulmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K34-c-05-d nazım imar planı paftasında onama sınırı içerisine alınan, spor tesisi alanı olarak planlı yerin, spor tesisi alanı ve M ticaret lejand işaretli spor tesisi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

2

1

 

529

Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi, 38 pafta, 642 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesindeki, mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 38 pafta, 642 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.07.2011 tarih ve 239’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki, mülkiyeti Talas Belediyesine ait alanda konut alanı, spor tesisi alanı ve otopark alanı olarak planlı yerin ticaret alanı, otopark alanı ve spor tesisi alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı, spor tesisi alanı ve otopark alanı olarak planlı yerin ticaret alanı, spor tesisi alanı ve otopark alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

2

1

 

530

Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi 27 pafta, 619 parselde NİP.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi 27 pafta, 619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.07.2011 tarih ve 240’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi belediyesi, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda ilköğretim alanı olarak planlı yerin okul alanından çıkartılması talebinde bulunmaktadır. Bahsi geçen alana ilişkin yapılmak istenen plan değişikliği talebi belediyesince üst yazı ile reddedilmiş olup, Kayseri 1. idare mahkemesi kararı ile Melikgazi belediyesinin yaptığı işlem, belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında bulunduğundan iptal edilmiştir.

Yapılmak istenen plan tadilatı hususundaki plan müellifi görüşünde ifade edildiği ve plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik hükümlerinde belirtildiği üzere ilgili kurum görüşü alınmadığından ve kaldırılacak alana eş değer yeni bir okul alanı önerilmediğinden, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

2

1

 

531

Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 853 ada, 128,129 ve 236 nolu parsellerde NİP.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 853 ada, 128, 129 ve 236 nolu parsellerin yer aldığı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.07.2011 tarih ve 241’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pervane Mahallesinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret Alanı, otopark ve yol; 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında ise “M” lejand işaretli konut alanı, otopark ve yol olarak planlı alanda, parsel malikleri site şeklinde yapılaşmaya olanak sağlanacak şekilde imar adalarının yeniden düzenlemesini talep etmektedir. Talep 1/5000 ölçekli nazım imar planı gösteriminde sadece otopark alanının kaldırılması olarak gelmektedir.

1/5000 ölçekli 30M Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, Ticaret alanı ve yeşil alan arasında kalan otopark alanının kaldırılması talebinin, 1/1000 ölçekli planlarda eksilen otopark alanını karşılamak ve konut alanlarında inşaat alanı artışı olmayacak şekilde düzenlenmesi kaydıyla kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

2

1

 

532

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi, Hıdırellez Tepesi güneybatısında bulunan alanda NİP.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet yerleşiminde Kuzey Çevre Yolu ve Özel Üniversite alanı (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi) kuzeyinde, Hıdırellez Tepesi güneybatısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.07.2011 tarih ve 242’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Oymaağaç yerleşiminin doğusunda bulunan söz konusu alan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi tarafından üst ölçekli planlara uygun olarak, düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlayabilmek amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapılması; ayrıca üniversite alanı civarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerlerin de konut alanları ile iç içe olmaması için Kentsel Servis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Konu komisyonumuz gündeminde iken, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü 08.07.2011 tarih ve 269 sayılı yazıları ile Belediyemize başvurarak; mevcut vaziyet planları dikkate alınarak yeni bir düzenleme talebinde bulunmuşlardır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin söz konusu talebi ve Oymaağaç yerleşiminde de köy yerleşim planları dikkate alınarak plan müellifi tarafından planlama çalışması yapılmıştır.

1/5000 ölçekli K34-b-19d, K34-b-19c, K34-b-23a, K34-b-23b, K34-b-24a, K34-b-24b Nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerde sosyal donatı alanları ile birlikte gelişme konut alanı (Bağ-sayfiye alanı), Kentsel Çalışma Alanı ve Üniversite alanı olarak planlanan İlave+Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

2

1

 

533

Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi, Yenibağlar mevkiinde, revizyon nazım imar planlarının yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi, Yenibağlar mevkiinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile, 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.07.2011 tarih ve 244’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Tablakaya Mahallesinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla nazım imar plan tadilatı talebinde bulunmuştur. Konunun civarı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, plan müellifine revizyon nazım imar planı hazırlatılmıştır. Yapılan revizyon ile Talas İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı lejantındaki Teknik Altyapı bölümünde 12 metrelik yollar taşıt yolu olarak ifade edildiğinden plan onama sınırı içerisinde yaya yolu olarak gösterilen 12 metrelik yollar taşıt yolu gösterimi ile gösterilerek 1/5000 ölçekli nazım imar planı lejantına uygun hale getirilmiştir. 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının bu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

2

1

 

534

Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, Adliye Sarayı ve Vergi Dairesi alanı olarak planlı alanda Revizyon İmar planı yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, Adliye Sarayı ve Vergi Dairesi alanı olarak planlı alan ve civarında Revizyon İmar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.07.2011 tarih ve 245’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu planlama alanı, Resmi Kurum Alanı (Adliye Sarayı ve Vergi Dairesi) , park, otopark, Sağlık Tesisi Alanı, konut alanı ve yol olarak planlıdır. Bölgede Resmi kurum alanlarının artışı ile birlikte, otopark alanı ihtiyacı ve ulaşım kriterleri dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30M Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, resmi kurum alanları ve sağlık tesisi göz önüne alınarak otopark ve park alanlarında değişiklik yapılması yönündeki Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

2

1

 

535

İncesu İlçesi Süksün Mahallesinde yapılan ilave ve revizyon nazım imar planına, yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 15.04.2011 tarih ve 309 sayılı kararına istinaden, İncesu İlçesi Süksün Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına, Hatice ŞENOL tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.07.2011 tarih ve 246’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Süksün Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerinde 280 ada, 120 parsel nolu taşınmazın maliki Hatice ŞENOL tarafından, söz konusu parselin bir kısmının imar planı sınırı dışında kalması sebebiyle parselinin plan onama sınırı içerisine alınması talebine istinaden yapılan itiraz incelenmiştir. Bahsi geçen alandaki sınırın değiştirilmesinin nazım imar plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

2

1

 

536

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih ve 128 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih ve 128 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.07.2011 tarih ve 243’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Mahallesinde, İlköğretim alanı olarak planlı yerde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi yönündeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kocasinan Belediye Başkanlığı’na gönderilen 08.07.2011 tarih, 19909 sayılı yazısı ile geri çekildiğinden, konunun reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

2

1

 

537

Paşalı Teknik İnş. A.Ş. ile Belediyemiz arasındaki uyuşmazlığın sulh ile çözülmesine ilişkin talep.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kadir Has Şehir Stadyumu yapım işi sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık ile ilgili olarak, Karşılıklı davacı ve davalı olduğumuz Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesinin 2008/681 Esas sayılı dava dosyasında davacı Paşalı Teknik İnş. A.Ş. - Boz İnş.Şti. Ortaklığının 06.07.2011 tarihli dilekçesiyle uyuşmazlığın sulh ile çözülmesine ilişkin talep ve dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunun, 18/h maddesi gereğince görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ortak raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.07.2011 tarih ve 6’nolu Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karşılıklı davacı ve davalı olduğumuz Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesinin 2008/681 Esas sayılı dava dosyası ile ilgili olarak Paşalı Teknik İnş. A.Ş.-Boz İnş..Şti. Ortaklığının 06.07.2011 tarihinde Belediyemize sunduğu dilekçe ile uyuşmazlığın, Sulh yolu ile çözümlenmesi talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.

5393 Sayılı yasanın 18/h maddesinde “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek” Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından;

Paşalı Teknik İnş. A.Ş. - Boz İnş.Şti. Ortaklığının Kadir Has Şehir Stadyumu yapım işi sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkta, 5393 Sayılı kanunu 18. maddesinin (h) bendi gereğince, Mahkeme dosyası yüklenici ortaklığın uzlaşma teklifi ve Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliği görüşü doğrultusunda Belediyemiz ile Paşalı Teknik İnş. A.Ş. - Boz İnş.Şti. Ortaklığı arasında Sulh Anlaşması yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Av. Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

2

1

 

538

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.07.2011 tarih ve 3’nolu Ulaşım Komisyonu Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 6 sayfa ve 13 Maddeden oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Ulaşım Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.